1-Değişik Konular

a) Çeşitli Konular
1 – Açıkgöz Mustafa : Bir Tenkit ve Tavsiyenin Düşündürdükleri (Türkiye
Noterler Birliği Hukuk Dergisi 2001/109 s. 44-50).
2 – Açıkses, Erdal : Osmanlı Devleti’ndeki Misyonerlik Faaliyetleri ile İlgili
Bir Değerlendirme (İki Merkezden Örnekler) (Yeni Türkiye
2001/38 s. 935-947).
3 – Akbayrak, Hasan : Yassıada Duruşmaları Nasıl Başladı? (Popüler Tarih
2001/15 s. 70-75).
4 – Alkanat, Murat B. : Bacağımı İstiyorum (Prof. Dr. İrfan Baştuğ Arma
ğanı, Ankara 2001 s. 119-122).
5 – Altan, Çetin (Haz.: Solmaz, Kamuran) : Kahrolsun Komünizm Diye
Diye Globalleşme, İstanbul 2001 (149 s.).
6 – Aras, Hüseyin : Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinde Öğrencilere
İnsan Hakları ile İlgili Tutumların Kazandırılması, 2001 (108 s.).
7 – Bal, Hüseyin : Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 2001 (289
s.).
8 – Balcı, Ali : Sosyal Bilimlerde Araştırma : Yönetmelik, Teknik ve İlkeler,
3. bs. Ankara 2001 (376 s.).
9 – Barutçu, Faik Ahmet : Siyasi Hatıralar : Milli Mücadeleden Demokrasiye,
Ankara 2001.
10 – Barlas, Mehmet : Türkiye Üzerine Pazarlıklar, 3. bs. İstanbul 2001
(146 s.).
11 – Bayramoğlu, Ali : 28 fiubat : Bir Müdahalenin Güncesi, İstanbul 2001
(350 s.).
12 – Bilgiç, Meriç : Yasallığın Yasallığı (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001 s. 79-86).
13 – Bilgin, fiah İsmail : Yargı Anıları, 2. bs., Ankara 2001 (136 s.).
14 – Can, Nevzat : Küresel Hukuk ve Endüstri Bölgeleri Hakkında Kanun
Tasarısı (Planlama, 2001/1-2, s. 3-6).
15 – Cevizoğlu, Hulki : 28 fiubat Bir Hükümet Nasıl Devrildi, 2. bs. Ankara
2001 (256 s.).
16 – Cevizoğlu, Hulki : Yakın Zamanlar Tarihi, Ankara 2001 (440 s.).
17 – Chaliand, Gèrard (Çev.: Engin Sunar) : Göçebe İmparatorluklar:
Moğolistan’an Tuna’ya MÖ V. yy. – XVI. yy, İstanbul 2001.
18 – Çaha, Ömer : Dört Akım Dört Siyaset, İstanbul 2001 (176 s.).
19 – Çelik, Ahmet : Mevzuatta Son Gelişmeler (Türk Kütüphaneciliği,
2001/3, s. 268-284).
20 – Çelik, Adil Giray : Selam Olsun Avukat Faruk Erem Ustaya (Av. Dr.
Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 109-113).
21 – (Haz). Çobanlı, Cem : Ulusal ve Uluslararası Kısaltmalar ve Kısa Adlar,
İstanbul 2001.
22 – Deliduman, Seyithan : Bir Federal Mahkeme Kararı ve Kısaca Değerlendirilmesi
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 633-636).
23 – Dervişoğlu, Salim (Söyleşen : Hulki Cevizoğlu) : Postmodern Darbe:
Generalinden 28 fiubat İtirafı, Ankara 2001 (351 s.).
24 – Erdoğan, Sadık : Proşar Kurulunun Toplantısı Vardı (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 49-51).
25 – Erdoğan, Sadık – Esirgemez, Ömer – Uzer, Uğur – Kısa, Nebile –
Çağlar, Tacar (Yay. Haz.) : Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar,
c.2, Ankara 2001 (765 s.).
26 – Erem, Faruk : Bir Ceza Avukatının Anıları (Av. Dr. Faruk Erem Arma
ğanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 127-142).
27 – Erem, Faruk : Hukukun Üstünlüğü ve Anayasa (Av. Dr. Faruk Erem
Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 235-237).
28 – Erem, Nevin : Eşinden Faruk Erem (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı,
Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 15-26).
29 – Ergül, Teoman : Prometheus (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar
c. 2, Ankara 2001, s. 97-100).
30 – Esmersoy, Nevin : Aziz Hocam (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anı-
lar c. 2, Ankara 2001, s. 31-33).
31 – Fenerci, Tülay : Veri Tabanı Tasarımının Önemi ve Normalizasyon
Süreci (Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 2001/2, s. 123-135).
32 – Girgin, Kemal – Biren, Işık : Dünya Siyaseti: 21. Yüzyıl Perspektişeri
ve Temel Belgeler, İstanbul 2001 (173 s.).
33 – Gündoğdu, Cihangir : Büyük Millet Meclisi’nde İstiklal Madalyası
Kanunu Tartışmaları (Tarih ve Toplum, 2001/210, s. 378-384).
34 – Gündoğdu, Cihangir : Büyük Millet Meclisi’nde İstiklal Madalyası
Kanunu Tartışmaları (Tarih ve Toplum, 2001/211, s. 31-37).
35 – Günuğur, Halûk : Prof. Dr. Faruk Erem’le Bir Anı (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 27-30).
36 – Gürsel, Özkan : Demokratik Yönetime Geçiş: 21. Yüzyıl Türkiyesi
İçin Kanun Önerisi, Ankara 2001 (458 s.).
37 – Hafızoğulları, Zeki : Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Düşünsel Temelleri
Bir Mevzuat Değerlendirmesi (Ankara Barosu Dergisi, 2001/2,
s. 13-28).
38 – Heyd, Uriel (Çev.: Adem Yalçın) : Türk Milliyetçiliğinin Kökleri, İstanbul
2001 (208 s.).
39 – Hisar, Mustafa : Faruk Erem’le 30 Yıl (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı,
Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 35-38).
40 – Işıktaç, Yasemin : Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu (Kocaeli
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s.
127-132).
41 – İlhan, Cengiz : Baroculuk “Başkanımız Faruk Erem’e…” (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 115-123).
42 – İpek, Nedim : Mübadele ve Samsun, Ankara 2000 (194 s.).
43 – Jaeschke, Gotthard (Çev.: Kemal Köprülü) : Kurtuluş Savaşı ile İlgili
İngiliz Belgeleri, İstanbul 2001.
44 – Javanpour, Oliver (Çev.: Erzan Öz) : Elektronik Ödeme ve Vergileme
Yoluyla Globalleşme (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/157, s. 102-
105).
45 – Kalan, İlknur : Cumhuriyet Dönemi – Hukukun Temelleri ve Günümüz
Hukuk Reformculuğu “Sami Selçuk Eleştirisi” (Ankara Barosu
Dergisi, 2001/4, s. 111-132).
46 – Karahacıoğlu, Ali Haydar – Altın, Mehmet : Kanunlarımızda Müddetler,
Ankara 2001.
47 – Kaplan, Celal : Hukuk Çelişkisi (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,
2001/10, s. 84-86).
48 – Karayalçın, Yaşar : Hukukta Öğretim – Kaynaklar – Metod Problem
Çözme, 5. bs., Ankara 2001 (238 s.).
49 – Keyman, Selahattin : Hukukun Bilimselliği Üzerine… (Prof. Dr. Turhan
Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 421-434).
50 – Koçak, Zeki : Örf ve Adetin Hukuk Metodolojisindeki Yeri (Diyanet
İlmi Dergi, 2001/2, s. 59-72).
51 – Köprülü, Sırrı : Adliye’de 40 Yıl 40 Mutlu Yıl, 2001 (191 s.).
52 – Kurt, Sabri : Faruk Erem Ölüm Cezasına Karşıydı (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 63-64).
53 – Laçiner, Ömer : Toplumsal Adalet ve Yeni Bir Siyasallaşma Evresi
(Birikim, 2001-2002/152-153, s. 3-5).
54 – Machiavelli, Niccolò (Çev.: Semra Kunt) : Prens, 3. bs., İstanbul
2001 (110 s.).
55 – Malkoç, İsmail : Hocamız Avukat Faruk Erem Mürafaada (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 65-67).
56 – Memiş, Tekin : İki Uluslararası Sempozyum ve Bir Özet (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yı-
lına Armağan, Erzincan 2001, s. 445-454).
57 – Mumcu, Ceyhan : Tüm Ülkelerin Yerlisi Tüm Yüzyılların Çağdaşı
Farum Erem (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar C. 2, Ankara 2001,
s. 91-95).
58 – Müftüoğlu, Gültekin : Cankurtaran Faruk Hoca (Av. Dr. Faruk Erem
Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 87-90).
59 – Müller, Harald (Çev.: Ali Çimen) : Kültürlerin Uzlaşması, İstanbul
2001 (232 s.).
60 – Oğuz, Hasan : İşçi Sınıfının Tarihi Misyonu (Proletaryanın Anatomisi)
& Küresel Kapitalizmin Tarihsel Sınırı, İstanbul 2001 (451 s.).
61 – Okan, Oya : Batı Düşüncesinde Liberalizm ve Tarihi Koşulları, İstanbul
2001 (90 s.).
62 – Ortaylı, İlber : Gelenekten Geleceğe, 3. bs., İstanbul 2001.
63 – Ortaylı, İlber : Gelenekten Geleceğe, 4. bs., İstanbul 2001 (184 s.).
64 – Ortaylı, İlber : Gelenekten Geleceğe, 5. bs., İstanbul 2001 (184 s.).
65 – Ökçesiz, Hayrettin : İnformal Adalet (Toplum ve Bilim, 2000-
2001/87, s. 195-201).
66 – Özcan, Ahmet : Derin Devlet ve Muhalefet Geleneği, 3. bs., İstanbul
2001 (176 s.).
67 – Özden, Yekta Güngör : Prof. Dr. Faruk Erem İçin (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 83-85).
68 – Özgen, Eralp : Hocam Sayın Prof. Dr. Faruk Erem (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 73-82).
69 – Özman, Aylin : Siyaset, Hukuk, İdeoloji Ekseninde Hukukçu Kimliğinin
Yeniden Tanımlanması: Erken Cumhuriyet Dönemi Üzerine Bir İnceleme
(Toplum ve Bilim, 2000-2001/87, s. 164-177, 210-211).
70 – Özturanlı, İskender : Faruk Erem (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı,
Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 39-48).
71 – Paker, Esat Cemal : Siyasi Tarihimizde Kırk Yıllık Hariciye Hatıraları,
3. bs., İstanbul 2001 (168 s.).
72 – Pekin, Hüseyin : Sevgili Hocam Av. Dr. Faruk Erem’den Bir Anı (Av.
Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 53-55).
73 – Platon (Çev.: Behice Boran, Mehmet Karasan) : Devlet Adamı, İstanbul
2001 (104 s.).
74 – Platon (Çev.: Niyazi Berkes) : Sokrates’in Savunması, İstanbul 2001
(46 s.).
75 – Pişkünsüt, Sema : Filistin Askısından Fezlekeye İşkencenin Kitabı,
Ankara 2001 (519 s.).
76 – Satılmış, Alişan : Emperyalizm ve Türkiye, İstanbul 2001 (278 s.).
77 – Sav, Atilâ : Faruk Hocayı Düşünürken (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı,
Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 101-107).
78 – Schwartz, Richard D. – Miller, James C. (Çev. Sururi Aktaş) : Hukuksal
Evrimleşme ve Toplumsal Karmaşıklık (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 1999/1, s. 195-213).
79 – Selçuk, Sami : Bilgece İnsanlık Dersleri (Av. Dr. Faruk Erem Arma-
ğanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 69-71).
80 – Selçuk, Sami : Son Gelişmeler ve Çözüm Yolları : Yargıtay Başkanı-
nın Fransa Cumhurbaşkanına Mektubu ve Fransa Cumhurbaşkanının
Cevabı (Yeni Türkiye, 2001/Özel sayı, s. 107-113).
81 – Serdaroğlu, Rıfat : Türkiye’de Sistem Sorunu: Avrupa Emperyalizminden
Doğu-Batı Kıskacında, İstanbul 2001 (457 s.).
82 – Sıradışı Bir Vali Recep Yazıcıoğlu : Söyleşiler ve Yorumlar, 2. bs., İstanbul
2001 (210 s.).
83 – Sorguç, Doğan : İhale, İnsan; (Yeniden) Yapılanma, Sistem Konusudur
(Türkiye Mühendislik Haberleri, 2001/411, s. 10-11).
84 – Soykan, T. Tankut : Ziya Gökalp ve Hilafet (Adalet Yüksekokulu 20.
Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 231-241).
85 – Söyleşilerde Faruk Erem (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2,
Ankara 2001, s. 145-184).
86 – fiafak, Ali – fiafak, Ahmet fiükrü (Haz.) : Hukuk Dersleri Pratik Çalı
şma Kitabı: (Polis Akademisi-Polis Okulları Rütbe Terfi Sınavları
İçin) Ankara 2001 (396 s.).
87 – fiiirlerinde Faruk Erem (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2,
Ankara 2001, s. 187-232).
88 – Temel Hukuk, Ankara 2001 (126 s.).
89 – Timur, Taner : Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, 2. bs., Ankara
2000.
90 – Tombuş, İhsan : Ben Kimim?: Bir Politikacının Hayat Hikayesi, Ankara
2001 (205 s.).
91 – Tosun, fiükrü : Türkiye’de Örgütsüzlüğün Anatomisi, 2001 (272 s.).
92 – Turan, Çetin : “Yeni Bir Hukuk Anlayışı…” (Av. Dr. Faruk Erem Arma
ğanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 57-62).
93 – Uçar, Ahmet : Milli Mücadele’den 12 Mart’a Konya’da Siyasi Sürgünler,
İstanbul 2001 (383 s.).
94 – UNCTAD : Borç Bunalımlarında Borçlu ile Alacaklılar Arasında Hakça
Bir Yaklaşım Gereklidir (İktisat İşletme ve Finans, 2001/182, s. 21-
23).
95 – Yalçın, Soner : Teşkilatın İki Silahşoru : Biri Meşrutiyet’in Silahşoru
Dede Yakub Cemil Diğeri Cumhuriyet’in Silahşoru Torun “Yakub Cemil”,
5 bs. İstanbul 2001 (314 s.).
96 – Yalçın, Soner : Teşkilat’ın İki Silahşoru : Biri Meşrutiyet’in Silahşoru
Dede Yakub Cemil Diğeri Cumhuriyet’in Silahşoru Torun “Yakub Cemil”,
6. bs., İstanbul 2001 (314 s.).
97 – Yalçın, Soner : Teşkilat’ın İki Silahşoru : Biri Meşrutiyet’in Silahşoru
Dede Yakub Cemil Diğeri Cumhuriyet’in Silahşoru Torun “Yakub Cemil”,
7. bs., İstanbul 2001 (314 s.).
98 – Yalçın, Soner : Teşkilat’ın İki Silahşoru : Biri Meşrutiyet’in Silahşoru
Dede Yakub Cemil Diğeri Cumhuriyet’in Silahşoru Torun “Yakub Cemil”,
8. bs., İstanbul 2001 (314 s.).
99 – Yalçın, Soner – Yurdakul, Doğan : Bay Pipo: Bir MİT Görevlisinin
Sıradışı Yaşamı: Hiram Abas, 24. bs., İstanbul 2001 (545 s.).
100 – Yavuz, Mehmet N.: İkinci Cumhuriyet: (Özal’ın Değişim Modeli),
2001 (176 s.).
101 – Yıldırım, Erdoğan : The Crisis of Jurisprudence in Contemporary
Turkey (Doktora Tezi), 2001.
102 – Yıldırım, M. Fadıl : İsviçre Federal Mahmekesi’nin Bir Kararı (BGE
125 III 263 ff) ve Değerlendirilmesi (Atatürk Üniversitesi Erzincan
Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan
2001, s. 665-673).
103 – Yılmazer, M. Necip : Emperyalizm ve Yeni Dünya Düzeni, İstanbul
2000.
104 – Yücel, Mustafa T. : Hukuk ve Gerçek (Türkiye Noterler Birliği Hukuk
Dergisi, 2001/109, s. 22-27).
105 – Yüksel, Mehmet : Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye, Ankara
2001 (314 s.).
b) Bibliyografya
106 – (Yay. Haz.: Aslan, Filiz) : Türkiye’de Çalışma Yaşamı Bibliyografyası,
İstanbul 2000 (320 s.).
107 – Çalık, Ramazan : Atatürk ve 1900 Sonrası Türkiye Hakkında Yazılmı
ş Almanca Eserler Bibliyografyası : Bibliyographic der Deutschen
Publikationen zu Atatürk und zur Turkei in der Zeit Nach 1900, Manisa,
2001 (208 s.).
108 – İlter, Erdal : Türk-Ermeni İlişkileri Bibliyografyası (Yeni Türkiye,
2001/38, s. 1123-1189).
109 – Malkoç, Mehmet : Ana Hatlarıyla Mecelle ve Mecelle ile İlgili Bibliyografik
Çalışma (Yüksek Lisans Tezi), 2001.
110 – Özkaramanlı, Eylem : Türkiye’de Web Tabanlı Kütüphane Katalogları
nın İncelenmesi, 2000 (163 s.).
111 – Sarı, Yusuf Ziya : Cumhuriyet Döneminde Arşiv Çalışmaları, 2001
(117 s.).
112 – Türkiye Çevre Vakfı (Haz.) : Ansiklopedik Çevre Sözlüğü, Ankara
2001 (407 s.).
113 – Yılmaz, Ejder – Çağlar, Tacar : Prof. Dr. Faruk Erem’in Yayın Listesi
(Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 511-
536).
c) Sözlük / Ansiklopedi
114 – Akpınar, fievket (Haz.) : Siyasal İzm’ler Ansiklopedisi, Konya 2000,
(222 s.).
115 – Çakar, M. Sait : Hukuk Sözlüğü, Ankara 1999 (542 s.).
116 – Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Inkîlap Tarihi Enstitüsü
(Düzenleyen) : Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiyesinde
Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu: Bildiriler ve Tartışmalar,
8-10 Kasım 2000, Ankara 2001 (369 s.).
117 – Hançerlioğlu, Orhan : Ticaret Sözlüğü: Ticaret Terimleri ve Ticaretle
İlgili Ekonomi ve Hukuk Terimleri, 3. bs., İstanbul 2001 (628 s.).
118 – Ovacık, Mustafa : İngilizce – Türkçe Hukuk Sözlüğü (English – Turkish
Law Dictionary), 3. bs., Ankara 2000 (328 s.).
119 – Seyidoğlu, Halil : İngilizce – Türkçe Ekonomi ve İşletmecilik Terimleri:
Açıklamalı Sözlük, 2. bs., İstanbul 2001 (516 s.).
120 – Üstün, Oktay : Açıklamalı İngilizce – Türkçe Karapara Terimleri ve
Kavramları Sözlüğü, Ankara 2001 (51 s.).
121 – Yılmaz, Ejder : Hukuk Sözlüğü, Ankara 2001 (980 s.).
d) Yasa Dili
122 – Altay, Ayfer : Hukuk Çevirisinde Kullanılan Yöntemler (Çeviribilim
ve Uygulamaları Dergisi, 2001/11, s. 7-14).
123 – Erem, Faruk : Hukuk Dili (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c.
2, Ankara 2001, s. 245-249).
124 – Eruz, Sâkine : Uzmanlık Metinleri Ne Denli Kültür Odaklıdır? Hukuk
Metinleri Örneğinde Çeviride Kültürel Boyut ve Çevirmen Kültürel
Edinci (Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 2001/11, s. 59-74).
125 – Işıktaç, Yasemin : Dil, Yorumlama ve Hukuk İlişkisi (Ankara Barosu
Dergisi, 2001/1, s. 23-35).
126 – Özkan, Gürsel : Anayasa Değişikliği ve Resmi Dil Tartışmaları Üzerine
Değerlendirme (KHukA, 2001/2, s. 42-54).
127 – Özmen, İsmail : Dil ve Hukuk İlişkisi (Türkiye Noterler Birliği Hukuk
Dergisi, 2001/111, s. 29-39).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın