10-Nüfus sorunları köy kent konut

Nüfus Sorunları, Köy, Kent ve konut hukuku bibliyografyası :

a) Nüfus
365 – Dündar, Fuat : İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskan Politikası
(1913-1918), İstanbul 2001 (284 s.).
366 – Eyce, Berrin : Tarihten Günümüze Türk Aile Yapısı (Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2000/4, s. 223-
243).
367 – Konrad Adenauer Vakfı (Haz. ) : Küreselleşme ve Modernleşme Sürecinde
Kültürel Kimlik, Ankara 2001 (127 s.).
368 – Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Nüfus, Demografi Yapısı,
Göç Özel İhtisas Komisyonu: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Nüfus, Demografi Yapısı, Göç Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara
2001 (177 s.).
369 – Ünal, Ertan : Cumhuriyet’in İlk Nüfus Sayımı (Tarih ve Toplum,
2001/214, s. 26-30).

b) Konut
370 – Aydemir, Süleyman Ruhi : Türk Kamu Yönetiminde Kamu Konutları
(Lojman)’nın Satışı Sorununa İlişkin Bir Değerlendirme (Yerel Yönetim
ve Denetim, 2001/7, s. 47-52).
371 – Eke, Feral : Kent ve Konut Planlamasında Kadın Boyutu (Çağdaş Yerel
Yönetimler, 2001/1, s. 39-50).
372 – Güzer, C. Abdi : Bir Kültürel Çatışma Alanı Olarak Konut (Gazi Sanat
Dergisi, 2001/2, s. 71-80).
373 – Sarıoğlu, Mehmet : Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ankara’da Konut
Sorunu ve Konut Kooperatişeri (Kooperatifçilik, 2001/133, s. 6-21).
374 – Yıldırım, Atila : Türkiye’de Konut Politikaları ve Uygulamaları
(1923-2000) 2000 (132 s.).
375 – Yordam, Mehmet Arif : Otopark Uygulamaları (Yerel Yönetim ve
Denetim, 2001/2, s. 43-49).

c) Köy / Kent
376 – Acquaviva, Sabino S. (Çev.: Celalettin Çelik) : Kentleşme ve Din
(Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000/9, s.
619-628).
377 – Aslanoğlu, Rana A.: Kent, Kimlik ve Küreselleşme, 2. bs., Bursa
2000 (254 s.).
378 – Çağlar, Yücel : Köylülükte Farklılaşmanın Yersel Temelleri ve Orman
Köylüleri Örneği (Toplum ve Bilim, 2001/88, s. 144-162).
379 – Erarı, Ferhat : Türkiye’de Göç ve Kentleşme Süreci (Standard,
2001/475, s. 78-85).
380 – Geray, Cevat : Kentleşme Sorunlarının Çözümü Açısından Küreselleşme,
Özelleştirme, Yerelleşme ve Yerel Yönetimler (Çağdaş Yerel
Yönetimler, 2001/4, s. 7-22).
381 – Görmez, Kemal : Büyük Kentlerde Kent Planlaması ve Bazı Sorunları
(Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
2001/2, s. 133-139).
382 – İnal, Kemal : Kent Sakinliğinden Kentin Sahipliğine (Evrensel Kültür,
2001/109, s. 48-50).
383 – Jagouzo, Yves (Çev.: Zeynep Özlem Üskül) : Kentsel Gelişme, Do-
ğal Risklerin Önlenmesi ve Hukuk (Mimar, 2001/3, s. 112-122).
384 – Karatepe, fiükrü : Kendini Kuran fiehir, İstanbul 2001 (296 s.).
385 – Palabıyık, Hamit – Atak, fiermin : İzmir Büyükşehir Bütününde Mahalle
Yönetimleri Profili (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2000/3, s. 150-168).
386 – Sodan, Ramazan : Hazine Arsalarının Satışı Çarpık Kentleşmeyi Hızlandı
racak (Beklenen Mahalli İdareler, 2001/88, s. 19-21).
387 – Suher, Hande : Kent Planlamaya İlişkin Yeni Yasa Tasarıları (Mimar,
2001/1, s. 136-138).
388 – Toprak, Zerrin : Kent Yönetimi ve Politikası, 5. bs., İzmir 2001 (148
s.).
389 – Turan, Taner : 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Bazı Maddeler Üzerine
Düşünceler (Mali Hukuk, 2001/91, s. 25-28).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın