13-Ekonomi Kredi Para Muhasebe Gümrük hukuku

Ekonomi, Kredi, Para, Muhasebe ve Gümrük hukuku bibliyografyası:

a) Genel Olarak
413 – Akalın, Gülsüm Özkan : Global Ekonominin Yönetişimi Üzerine
(İktisat Dergisi, 2001/416, s. 65-72).
414 – Akgeyik, Tekin : Küreselleşme, Değişen Rekabet Dengeleri ve Türkiye
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 3-13).
415 – Altınok, Serdar : Stagşasyon ve Stagşasyona Karşı Uygulanan Politikalar
(Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999/4,
s. 59-72).
416 – Atiyas, İzak : Rekabet Politikasının İktisadi Temelleri Üzerine Dü-
şünceler (Rekabet Dergisi, 2000/1, s. 25-46).
417 – Aygün, Sinan : Türkiye Ekonomisine Genel Bir Bakış Reel Kesimin
Sorunları ve Çözüm Önerileri (Yeni Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 1068-
1070).
418 – Aygün, Sinan : Ekonominin Temel Sorunları ve Gerçekler (Yeni Türkiye,
2001/Özel Sayı, s. 1377-1380).
419 – Baby, Jean (Çev. Cenap Karakaya) : Ekonomi Politiğin temel İlkeleri,
4. bs., İstanbul 2000 (220 s.).
420 – Bağcı, Hamdi : Kamu Borçları Yönetimi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme,
Ankara 2001 (304 s.).
421 – Başkaya, Fikret : Küreselleşmenin Karanlık Bilançosu, Ankara 2000,
(135 s.).
422 – Biton, Erika : Uluslararası Gözetim fiirketleri (Yüksek Lisans Tezi)
2000.
423 – Bulutay, Tuncer : İktisat Kuramında son Dönemdeki Temel Gelişmeler
(Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 33-53).
424 – Can, Nevzat : Küresel Hukuk ve Endüstri Bölgeleri Hakkında Kanun
Tasarısı (Planlama, 2001/1-2, s. 3-6).
425 – Cengiz, Süleyman : Pazarda Göreli Güçlü Teşebbüs Kavramı ve Te-
şebbüsler arasında Bağımlılık İlişkisi (Rekabet Kurumu uzmanlık Tezi),
Ankara 2001 (84 s.).
426 – Chomsky, Noam (Çev.: M. Erden Sakınç) : Sömürgecilikten Küreselleşmeye,
Ankara 2001 (139 s.).
427 – Cillov, Haluk : Turkish Economy in the First Half of 2001 (İCOC,
2001/61, s. 12-17).
428 – Coşkun, Ali : IMF Programları ve Bütçe Işığında Türk Ekonomisi
(Yeni Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 998-1008).
429 – Çelebi, Esat : İki Binbir Yılında Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü
(Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2001/4, s. 15-28).
430 – Çelen, Mustafa – Bali, Bülent : Makro Ekonomik Gelişmeler (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/164, s. 109-117).
431 – Çengeler, Kahraman : Türkiye’nin Geçmişten Bugüne Ekonomik
Yapısı ve Avrupa (Vergi Dünyası, 2001/240, s. 135-143).
432 – Demirci, Azmi : İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması
Hakkında Kanun (Vergi Dünyası, 2001/236, s. 62-64).
433 – Demiröz, Ali : Yeni Ekonomide Rekabet kurallar (Rekabet Kurumu
Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (63 s.).
434 – Dura, Cihan : Yeni Dış Ticaret Teorileri: Genel Bir Bakış (Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000/16, s. 1-
16).
435 – Göküş, Mehmet : Kamu Politikalarının Belirlenmesinde Bürokrasinin
Rolü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000/6, s.
35-43).
436 – Günay, Ertuğrul : Yurttaşlık Bilinci ve Ekonomi (Yeni Türkiye,
2001/Özel Sayı, s. 744-746).
437 – Gürgür, Nuri : Küreselleşme ve Milliyetçilik Üzerine (Türk Yurdu,
2001/161, s. 4-6).
438 – Irak’a Ambargo ve Ticaretimiz (Ekonomik Forum, 2001/5, s. 50-55).
439 – Kipal, Ulaş – Uyanık, Özgür : Türkiye Milli İktisat Tarihi: (Devletçilik),
İstanbul 2001 (184 s.).
440 – Kurtulmuş, Numan : Sanayi Ötesi Dönüşüm: -Küreselleşme ve İnsan
Kaynakları Boyutuyla-, 2. bs., İstanbul 2001.
441 – Nişancı, Murat : Liberal Demokrasi ile Popülist Demokrasi Arasındaki
Gerginliğin Ekonomik Nedenleri (Atatürk Üniversitesi Erzincan
Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan
2001, s. 579-597).
442 – Öke, Mim Kemal : Küresel Toplum, Ankara 2001 (141 s.).
443 – Ökle, Ertuğrul Zekai : Atatürk’çü Düşünce Doğrultusunda Yeniden
Müdafaa-i Hukuk Hareketinin Kamu Maliyesi ve Mali Yapı Anlayışı
ve Görevleri (Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 2001/48, s. 2-3).
444 – Parasız, M. İlker : İktisada Giriş: (Prensipler ve Politika), 6. bs., Bursa
2000 (546 s.).
445 – Ruhi, Emin : Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim
Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 151-174).
446 – Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Küreselleşme Özel İhtisas
Komisyonu: Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara
2001.
447 – Seyidoğlu, Halil : Uluslararası İktisat : Teori Politika ve Uygulama,
14. bs., İstanbul 2001 (764 s.).
448 – Suğur, Serap : Bir Yasal-Ussal Örgütlenme Biçimi Olarak Bürokrasi
(Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2000/2, s. 339-357).
449 – Sullivan, John D. (Çev. Caner Erkan) : Demokrasi, Yönetişim ve
Piyasa (Liberal Düşünce, 2001/24, s. 208-213).
450 – Tunca, Zafer : Makro İktisat, 3. bs., İstanbul 2001 (285 s.).
451 – Tüğen, Kamil : Sosyal Piyasa Ekonomisinin Anlamı (Banka Mali ve
Ekonomik Yorumlar, 2001/1, s. 39-43).
452 – Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/157, s. 106-124).
453 – Toprak, Metin : Türkiye’nin Ekonomi Politiği ve Mali Krizler (Yeni
Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 1423-1480).
454 – Toprak, Metin : Yükselen Piyasalarda Finansal Kriz (Yeni Türkiye,
2001/Özel Sayı, s. 854-889).
455 – Unay, Cafer : Makro Ekonomi, 8. bs., Bursa 2001 (426 s.).
456 – Yalçınkaya, Timuçin : Sanayi ve Bilgi toplumlarında Rekabet Ekonomisi
(Rekabet Bülteni, 2001/5, s. 35-42).
457 – Yeldan, Erinç : Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölü-
şüm, Birikim ve Büyüme, istanbul 2001 (202 s.).
458 – Yıldırım, Ali Haydar – Kolotoğlu, Olcay : Endüstriyel Bölgeler Hakkı
ndaki Tasarı Kanunlaşır mı? (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/157, s.
69-73).
459 – Yılmaz, Gaye : Küreselleşme Sürecinde Devletin Rolü (İktisat Dergisi,
2001/416, s. 28-39).
460 – Wood, Ellen Meiksins : Küresel Kapitalizmde Emek, Sınıf ve Devlet
(Özgür Üniversite Forumu, 2001/15, s. 85-99).

b) Para / Kredi / Yabancı Sermaye
461 – Akipek, Serap : Build-Operate-Transfer Model For Foreign Capital
Investment in Turkey and its Legal Analysis (Banka ve Ticaret Hukuku
Dergisi, 2001/2, s. 129-147).
462 – Avrupa’da Tek Paraya Geçiş ve Türk Finans Sistemine Etkileri [Panel]
(Uzman Gözüyle Bankacılık, 1998/24, s. 14-39).
463 – Bağrıaçık, Atila : İhracatçılarımızın ve Yabancı Sermaye ile Ortak
Yatırım Düşünen Firmalarımızın Tek Çıkar Yolu Serbest Bölgeler
(Mali Çözüm, 2001/57, s. 19-22).
464 – Barışık, Salih : Para Kurulu Sistemi, Üstünlükleri ve Zayıf Yönleri
(Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001/2,
s. 51-67).
465 – Bayraktar, Bekir : Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden olan
Alacak ve Borçların Değerlemesi (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/164, s. 31-35).
466 – Erdoğan, Alptekin : Türk Milliyetçiliğinin Yüzyılın ve Türk Dünyası
nın Yükselen Değeri Aşılabilmesi Bilim, Teknoloji ve Uygarlık Yarı
şında Dünyaya Örnek Büyük Devlet, Zengin Millet, Küresel (Stratejik)
Güç Olabilmesi; Türkçe’nin, Türk Parasının Dünyada Geçerli Kı-
lınabilmesi, Ankara 2000.
467 – Ergül, Ergin : Karapara Aklama Suçlarında Soruşturma Usulü (Gümrük
Dünyası, 2001/31, s. 6-11).
468 – Gago, Umurcan : Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Türk Hukuku
Karşısında Durumu (Vergi Dünyası, 2001/233, s. 130-132).
469 – Gökbudak, Ayşen : Avrupa Para Birliği’nin İktisadi ve Mali Etkilerinin
Değerlendirilmesi, 2000 (168 s.).
470 – Güvenek, Burcu : Yabancı Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Büyüme
Üzerindeki Rolü (Finans Dünyası, 2001/144, s. 68-69).
471 – Hanke, Steve H. (Çev. Bekir Berat Özipek – Metin Toprak) : Para
Kurulları: El Kitabı, Ankara 2001 (145 s.).
472 – Mavral, Ülker : Karapara Kayıtdışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye’ye
Yansımaları, Ankara 2001 (295 s.).
473 – Sağlam, Erdoğan : EURO 1.1.2002 Tarihinde Tedavüle Çıkacaktır
(Borç ve Varlıkları EURO’ya Dönüşümü Sorunu) (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/164, s. 10-16).
474 – fiahin, Adem – Gökçeoğlu, Fazlı : Karapara Suçu İle Mücadele ve
Yasalarda Karapara (Polis Dergisi, 2001/26, s. 341-351).
475 – fieker, Sakıp : Yabancı Para Cinsinden Avansların Değerlemesi (Vergi
Sorunları Dergisi, 2001/148, s. 9-16).
476 – Tekinalp, Ünal : Genel Kredi Sınırının Kaldırılması Üzerine Düşünceler
(Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65, Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, s. 669-677).
477 – Tufan, Ekrem : Futures İşlemlerin Piyasa Etkinliğine Olan Etkisinin
Test Edilmesi: İstanbul Altın Borsası Uygulaması, Eskişehir 2001
(169 s.).
478 – Turhan, Turgut : Euro’nun Hukuki Yapısı ve Özellikleri (Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/4, s. 1-12).
479 – Üstün, Oktay : FATF’ın Kırk Tavsiye Kararı Karşısında Karapara
Aklama ile Mücadele Sistemimizin Durumu (Maliye Dergisi,
2001/137, s. 54-86).
480 – Üstünkaya, Hülya : EURO ve Ticari Sözleşmelere Etkisi (Yüksek Lisans
Tezi) 2001.
481 – Yetim, Sedat : Kara Para Aklanması Uygulaması ve Sonuçları, 2000
(426 s.).
482 – Yorgun, Sayım : Küreselleşen Dünyada Çokuluslu fiirketlerin Yeri
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/9, s. 103-108).

c) Teşvik Tedbirleri
483 – Bıyık, Recep : Yatırım İndirimine Konu Aktif Değerlerin Elden Çı-
kartılması veya Tabii Afetler Nedeniyle Hasar Görmesi Halinde Yatı-
rım İndirimi Uygulaması (Vergi Dünyası, 2001/238, s. 52-57).
484 – Demirci, Abdülkadir : Teşvik Belgesinin Yatırıma Başlama Tarihinden
Sonra Alınması Halinde Finansman Giderlerinin Yatırım İndirim
Karşısındaki Durumu (Vergi Dünyası, 2001/234, s. 157-159).
485 – Doğan, Hasan : Ekonomik Yaşamın Kayıt Dışı Kalması Devlet Tarafı
ndan Teşvik Edilmekte, Vatandaş Kayıt Dışı Kalmağa Yasa ve Uygulamaları
ile Zorlanmaktadır (Vergi Dünyası, 2001/239, s. 12-21).
486 – Fahran, Ferhat : Teşvik Belgesiz Yatırım İndirimine İlişkin Bir Vergi
Mahkemesi Kararı ve Değerlendirmelerimiz (Vergi Dünyası,
2001/234, s. 8-10).
487 – Güzel, Bayram : Yatırımlarda Devlet Teşvikleri (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/155, s. 9-18).
488 – Karakaya, Rıfat : Finansal Kiralama İşlemlerinde Yatırım İndirimi
Uygulaması (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/163, s. 49-52).
489 – Selçuk, Ulya : MD 88 ABA (Eski MD 93 ABA/MASTRICHT) Uyarı
nca Teşviklerin Denetimi Usulü (Rekabet Bülteni, 2001/4, s. 32-43).
490 – fienses, Fikret : Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonu (ODTÜ Geliştirme Dergisi, 1999/3-4, s.
427-451).

d) Muhasebe / Yeminli Mali Müşavirlik / Denetim
491 – Akyol, M. Emin : Kurumlarda Vergi ve Fon Payı Karşılığının Hesaplanması
ve Muhasebeleştirilmesi (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/156, s. 25-32).
492 – Alman Bilanço Hukuku (Çev. M. Sema Ülker) : Ankara 1999 (76
s.).
493 – Ateşli, D. Erkan : Gider Olarak Dikkate Alınacak Vergiler ve Muhasebe
Kayıtları (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 141-148).
494 – Ayboğa, Hanifi : Türkiye’de Muhasebe-Hukuk İlişkileri (Adalet Yüksekokulu
20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 37-86).
495 – Cangir, Niyazi : Muhasebecilik ve Müşavirlik Mesleği: Vergi İdaresi
ve Vergi Denetimi Açısından Bir Değerlendirme (Vergi Dünyası,
2001/241, s. 29-37).
496 – Canoğlu, Mehmet Ali : Ticari Zarar, Mali Zarar ve Muhasebe (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/156, s. 5-8).
497 – Doğan, Zeki : Mükelleşere Vergi Avantajı Sağlayacak Bir Yöntem:
fiüpheli Alacaklar İçin Karşılık Ayrılması ve Muhasebeleştirilmesi
(Vergi Dünyası, 2001/234, s. 119-128).
498 – Ersoy, Ayten : Bir Anonim fiirketin Kendi Hisse Senetlerini İktisabı
ve Muhasebeleştirilmesi (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/153, s. 106-
115).
499 – Yeşilyurt, Eren : Yenileme Fonu Uygulaması ve Muhasebeleştirilmesi
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 163-174).

e) Gümrük
500 – Çelikkaya, Ali : Türk Gümrük Kanunu’nun Vergilemeye İlişkin Hükümlerinin
Değerlendirilmesi (Doktora Tezi) 2001.
501 – Dünya Gümrük Günü Etkinlikleri Ankara Paneli : Yolsuzlukla
Mücadele / fieffaşık / Gümrükler, Ankara 2001 (64 s.).
502 – Ertaş Avni : Gümrük İşlemlerinden Süreler (Vergi Dünyası,
2001/243, s. 167-174).
503 – Güner, Sedat : 2000/1724 Sayılı Tasfiye Tüzüğü’ne Bir Bakış (Gümrük
Dünyası, 2001/28, s. 20-27).
504 – Korkmaz, Rıza Mehmet : 21. Yüzyıla Girerken Türk Gümrük İdaresi
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/153, s. 93-105).
505 – Odak, Sabri : Dahilde İşleme Rejimi ve Uygulaması (Mali Çözüm,
2001/55, s. 197-210).
506 – Yerci, Cahit : Gümrük Mevzuatında Muğlak Bir İfade: Verginin Kesinleşmesi
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/158, s. 51-54).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın