17-Hukuk Tarihi Islam hukuku

Hukuk tarihi ve Islam hukuku bibliyografyası:

536 – Açar, Selahattin : İslam Aile Hukukunda Müslümanlarla Gayri Müslimler
Arasında Nikah Akdi (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
537 – Açıkel, Ali : Tokat fier’iyye Sicillerine Göre Beylerbeyi Buyurulduları
(Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2001/5, s. 13-40).
538 – Adamof, E. (der.) (Çev. Hüseyin Rahmi) : Çarlık Belgeleri’nde Anadolu’nun
Paylaşılması, 4. bs., İstanbul 2001 (480 s.).
539 – Ahatlı, Erdinç : Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapan Maddeler Konusunda
İslamın Bakışı (Diyanet İlmi Dergi, 2001/3, s. 117-128).
540 – Ahıskalı, Recep : Orman Teşkilatında Reisülküttâblık (XVII. Yüzyıl),
İstanbul 2001 (390 s.).
541 – Akdemir, Süleyman – Özket, Hasan : Osmanlı Hukuk Sistemi ve
Usulü Fıkıh Üzerine Değerlendirmeler (Yeni Türkiye, Osmanlı’da Dü-
şünce ve Bilim, 2000/3, s. 584-593).
542 – Akgündüz, Ahmet : Osmanlı Hukuku’nda fier’i Hukuk-Örfi Hukuk
İkilemi ve Yasama Organının Yetkileri (İslami Araştırmalar, 1999/2,
s. 117-121).
543 – Akpınar, Ali : Kur’ân-ı Kerimde Hak Kavramı ve Seyahat Etme Hakkı
(İslami Araştırmalar, 1998/3-4, s. 187-197).
544 – Aksu, Ali : Emeviler Döneminde Kadının Durumu (Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 263-279).
545 – Akşit, Mustafa Cevat : İslam’da Ticaret Prensipleri, İstanbul 2001
(160 s.).
546 – Aktar, Ayhan : Son Osmanlı Meclisi ve Ermeni Meselesi: Kasım-
Aralık 1918 (Toplum ve Bilim, 2001/91, s. 142-165).
547 – Aktay, Yasin : Yarınlar İçin Osmanlı Tarihi: Osmanlı’da Hukuk ve
Meşruiyet Üzerine Bir Tarih Sosyolojisi (Yeni Türkiye, 2000/Özel Sayı,
s. 388-405).
548 – Akyıldız, Ali : Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri = “Ottoman
Securities”, İstanbul 2001 (532 s.).
549 – Akyılmaz, Bahtiyar : Osmanlı Devletinde Merkezden Yönetimin
Taşra İdaresi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
1999/4, s. 127-156).
550 – Akyılmaz, Gül : Tanzimat’tan Önce ve Sonra Osmanlı Devleti’nde
Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü (Yeni Türkiye, 2001/38, s. 671-
686).
551 – Akyılmaz, Gül : Bâd-ı Hevâ Vergilerine Bir Örnek: Resm-i Ârus (Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1-2, s. 115-128).
552 – Akyılmaz, Gül : Osmanlı Devletinde Egemenlik Kavramının Gelişimi
(Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1-2, s. 129-
159).
553 – Akyılmaz, Gül : Osmanlı Devleti’nde Egemenlik Kavramının Gelişimi
(Yeni Türkiye, 2000/Özel Sayı, s. 89-106).
554 – Alp, Ömer : Anayasal İktisat Teorisi Açısından Osmanlı Mali Yapısı-
nın Analizi (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 77-
104).
555 – Altuntaş, Halil : İslam’da Din Hürriyetinin Temelleri, 2. bs., Ankara
2000 (134 s.).
556 – Altuntaş, Halil : İslam’da Din Hürriyetinin Temelleri, 3. bs., Ankara
2001 (134 s.).
557 – Anay, Harun : İslam Düşüncesi ve Batı Felsefesiyle İlgili Arapça
Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri (Divan İlmi Araştırmalar, 2001/10,
s. 239-305).
558 – Arı, Kafiye : İslam Ceza Hukukunda Suçlu ve Rehabilitasyonu (Yüksek
Lisans Tezi), 2001.
559 – Apaydın, H. Yunus : Nikah Akdinin Mahiyeti ve İmam Nikahı Uygulaması
(Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
2000/9, s. 371-380).
560 – Atawula, Alimijiang : Maveraünnehir Fakihleri ve Eserleri (Hicri 5.
ve 8. Asırlar Arası) (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
561 – Atik, Kayhan : Osmanlı Hanedanının Yapısı [Anthony Dolphin Andersan’ı
n Aynı Adlı Eseri Üzerine] (Türk Kültürü, 2001/453, s. 37-
44).
562 – Ay, Nuran : Osmanlı Devleti’nde Merkeziyetçilik Prensibi ve Hukuk
Sistemine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
563 – Aydın, Aytaç : İslam Hukuku Açısından Mali Piyasa ve Mali Piyasa
Araçları (Doktora Tezi) 2001.
564 – Aydın, Hakkı : Devletler ve İslam Hukukuna Göre Milletlerarası
Akarsular, Göller ve Kanallar (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 2001/2, s. 1-56).
565 – Aydın, Hakkı : İslam Hukuku, Devlet ve Ahkam-ı Sultaniye İlişkisi
(Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 57-79).
566 – Aydüz, Davut : Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, İstanbul 2000 (140
s.).
567 – Aygün, Dursun : İslam’da Mülkiyet Hakkı (Diyanet, 2001/131, s. 38-
46).
568 – Ayhan, Hıra : İslam Hukukunda Meşru Müdafaa (Yüksek Lisans Tezi)
2000.
569 – 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler ve Ermeni Sorunu
(Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 2001/50, s. 81-91).
570 – 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler ve Ermeni Sorunu
(Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 2001/51, s. 54-60).
571 – Bilge, Sadık Müfit : Macaristan’da Osmanlı Hakimiyetinin ve İdari
Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi (OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2000/11, s. 33-81).
572 – Bilgiç, Mustafa : İslam Hukukunda Yargı Yoluyla Boşanma (Yüksek
Lisans Tezi) 2001.
573 – Birincioğlu, Yunus : İslam Hukukunda Düşünce ve Davranış Özgürlü
ğü (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
574 – Boisard, Marcel A. (Çev. D. Ahsen Batur) : İslam Hümanizmi, İstanbul
2001 (376 s.).
575 – Bostancı, Ahmet : Kamu Hukuku Açısından Hz. Peygamber’in Gayri
Müslimlerle İlişkileri, İstanbul 2001 (276 s.).
576 – Butterworth, Charles E. (Çev. Selahattin Ayaz) : İslam Felsefesinde
Siyasi Düşüncenin Gelişimi, İstanbul 1999 (328 s.).
577 – Canbolat, Mehmet : İslam Hukukunda İçtihad Yapısının Kapanmış-
lığı Meselesi (Doktora Tezi) 2001.
578 – Camalov, Mübariz : Cüveyni’nin İçtihad Anlayışı (Yüksek Lisans
Tezi) 2001.
579 – Chaliand, Gèrard (Çev. Engin Sunar) : Göçebe İmparatorluklar:
Moğolistan’dan Tuna’ya MÖ V. yy. – XVI. yy., İstanbul 2001 (174 s.).
580 – Cilacı, Osman : Kur’an Işığında Azınlıkların Hak ve Hürriyetleri (Diyanet
İlmi Dergi, 1998/3, s. 17-26).
581 – Çakır, Coşkun : Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İstanbul 2001
(366 s.).
582 – Çalış, Halit : İslam Hukukunda Özel Mülkiyete Getirilen Sınırlamalar
(Doktora Tezi) 2001.
583 – Çeker, Orhan : İslam Hukukunda Akidler, Konya 1999 (318 s.).
584 – Çelen, Mehmet : Kur’an ve Sünnette Zina Haddi ve Recm (Yüksek
Lisans Tezi) 2001.
585 – Çelik, Mustafa : Fıkh’ul Hadis, Ankara 2001 (575 s. ).
586 – Çeliker, Hüseyin : İslam Hukukunda Devlet-Yargı İlişkisi (Doktora
Tezi) 2001.
587 – Çırak, Hasan Hayri : İslam Hukukunda Hükmi fiahsiyet (Tüzel Kişilik)
(Doktora Tezi) 2001.
588 – Demir, Bayram : İslam Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi (Doktora
Tezi) 2001.
589 – Demircigil, Bayram : Birgivi’nin İslam ve Osmanlı Hukukundaki
Yeri ve Feraiz Risalesinin Edisyon Kritiği (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
590 – Divitçioğlu, Sencer : Ortaçağ Türk Toplumları Hakkında, İstanbul
2001 (204 s.).
591 – Doğan, İlyas : Tanzimat Sonrası Osmanlı Devlet Yönetiminde Toplumsal
Örgütlenmeye Bakış (KHukA, 2001/2, s. 30-38).
592 – Duman, Saner : Cessas’ın ‘El-Fusul Fi’l-Usul’ adlı Eserinde İllet
Kavramı (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
593 – Duran, Tülay : Osmanlı İmparatorluğu’nda İmtiyazlar “Zımpara-Kükürt-
Petrol (Neft) ve Molibden Madeni İmtiyazları” (Belgelerle Türk
Tarihi Dergisi, 2001/57, s. 62-65).
594 – Durhan, İbrahim : Osmanlı Hukukunun Yapısı Üzerine Bir Etüd
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1, s.
215-232).
595 – Durhan, İbrahim : Tanzimat Dönemini Hazırlayan Temel Etkenler
Üzerine Bir İnceleme (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s.
65-89).
596 – Eğilmez, Mahfi : Hititlerden Hukuk ve Demokrasi Dersleri (Popüler
Tarih, 2001/16, s. 22-27).
597 – Ekinci, Ekrem Buğra : Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri (Ankara
Barosu Dergisi, 2001/1, s. 59-72).
598 – Ekşi, Ahmet : İslam Hukukunda Mağdurun Rızasının Hukuka Aykı-
rılığa Etkisi ve Sorumluluk Bakımından Sonuçları (Yüksek Lisans Tezi)
2000.
599 – Erdem, Erol : İslam Hukukunda Cezai fiart (Yüksek Lisans Tezi)
2000.
600 – Erdoğdu, İbrahim : Osmanlı İktisadi Düzeninde İhtisâb Müessesesi
ve Muhtesiblik Üzerine Bir Deneme (OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2000/11, s. 124-145).
601 – Erdoğru, M. Akif : The Judicial Court in Ottoman Cyprus (1580-
1640) (Tarih İncelemeleri Dergisi, 2001/16, s. 9-19).
602 – Erhan, Çağrı : Osmanlı-Amerikan Siyasi İlişkileri (1776-1917), 2000
(453 s.).
603 – Eroğlu, Ahmet Hikmet : Osmanlı Devleti’nde Yahudiler (XIX. Yüzyı
lın Sonuna Kadar), Ankara 2001 (261 s.).
604 – Ertaş, fieref : Osmanlı’da Mülkiyet, Yaşama ve İnanç Özgürlüğü
(Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara 2001, s. 59-66).
605 – Erturhan, Sabri : İslam Ceza Hukukunda Suça İştirak (Doktora Tezi)
2000.
606 – Erturhan, Sabri : İslam Ceza Hukukunda Tekerrür, Sivas 2001 (118
s.).
607 – Göğebakan, Göknur : 16. Yüzyılda Osmanlı’da Devlet-Halk Münasebetine
Bir Örnek (Journal of Social Sciences, (Sosyal Bilimler Dergisi)
2001/1, s. 251-258).
608 – Gök, Necdet : Osmanlı Diplomatikasında Ferman ve Berat Arasında
Benzerlik ve Farklar (OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2000/11, s. 211-226).
609 – Görgün, Tahsin : Avrupa’nın Sosyo-Politik Oluşumunda Bir Faktör
Olarak Osmanlı Devleti (Yeni Türkiye, 2000/Özel Sayı, s. 107-117).
610 – Gül, fiirin : İbn Hazm’ın Kıyası Reddi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
611 – Gülsoy, Ufuk : Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni, İstanbul
2001 (227 s.).
612 – Gündüz, Eren : İslam Hukukunda Haberleşme ve Haberleşme Hürriyeti
(Yüksek Lisans Tezi) 2000.
613 – Güneş, Veysel : İslam Aile Hukukunda Evlenme Ehliyeti (Yüksek Lisans
Tezi) 2001.
614 – Gürkan, Menderes : Hanbeli Fıkıh Usulünün Doğuşu ve Gelişimi
(Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000/9, s.
453-473).
615 – Gürbüz, Adnan : XV.-XVI. Yüzyıl Osmanlı Sancak Çalışmaları: De-
ğerlendirme ve Bibliyografik Bir Deneme, İstanbul 2001 (136 s.).
616 – Haçkalı, Abdurrahman : İslam Hukuk Metodolojisinde Maslahat
Tanımları ve Bunların Analizi (İslami Araştırmalar, 2000/1, s. 47-61).
617 – Haçkalı, Abdurrahman : İslam Hukuk Metodolojisinde Gayeci Yaklaşı
m: Gazali’nin İçtihat Anlayışında Maslahatın İşlevselliği (İslami
Araştırmalar, 2000/3-4, s. 451-466).
618 – Hassan, Ümit : Osmanlı Örgüt – İnanç – Davranış’tan – Hukuk – İdeoloji’ye,
İstanbul 2001 (243 s.).
619 – Heyd, W. (Çev. Enver Ziya Karal) : Yakındoğu Ticaret Tarihi, 2.
bs., Ankara 2000 (647 s.).
620 – Hezarfen, Ahmet : Bazı Belgelerin Işığında Iskat-ı Cenin ve Hayat
Kadınları (Tarih ve Toplum, 2001/207, s. 182-183).
621 – Hijarpe, Jan (Çev. Seyfettin Erşahin) : “İnsan Hakları” Tanımı Üzerine
İslam Dünyasında Yeni Tartışmalar, (İslami Araştırmalar, 1998/3-
4, s. 171-177).
622 – İnalcık, Halil : “Tarih ve Akademi”, Ankara 2001 (33 s.).
623 – İnalcık, Halil : Osmanlı Para ve Ekonomi Tarihine Toplu Bir Bakış
(Doğu Batı, 2001/17, s. 9-34).
624 – İnci, Ali : İslam Hukukunda Düşünce Hürriyeti (Yüksek Lisans Tezi)
2000.
625 – Kalaycıoğlu, Ersin – Tunaya, Tarık Zafer : Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Siyasal Kurumlar ve Çağdaşlaşma (Doğu Batı, 2000/12, s. 110-
119).
626 – Karabekir, Kazım (Haz. Orhan Hülagü – Ömer Hakan Özalp) :
Tarih Boyunca Türk – Alman İlişkileri, İstanbul 2001 (495 s.).
627 – Karakılıç, Celaleddin : Fıkıh Usulü, Ankara 2001 (489 s.).
628 – Karakışla, Yavuz Selim : Osmanlı İmparatorluğu’nda işkencenin Yasaklanması
(1850) (Toplumsal Tarih, 2001/92, s. 32-34).
629 – Karaman, Hayreddin : Osmanlı Hukukunda Mezhep Tercihi (Yeni
Türkiye, 2000/Özel Sayı, s. 571-579).
630 – Karpat, Kemal H. (Çev. Recep Boztemur) : Ortadoğu’da Osmanlı
Mirası ve Ulusçuluk, Ankara 2001 (223 s.).
631 – Kaşdibi, Ahmet : İslam Hukukunda İfa İmkansızlığı (Özellikle Borçlunun
Sorumlu Olması Açısından) (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
632 – Kaşıkçı, Osman : Eski Hukukumuzda Üst Hakkı (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1, s. 49-60).
633 – Kaşıkçı, Osman : İslam-Osmanlı Hukukunda Devlet Başkanının Görevinin
Sona Ermesi (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s.
95-120).
634 – Kavak, Abdul Cebbar : İslam Hukukunda Devlet Başkanının Beytü’l
Mal (Hazine)’den Yapacağı Harcamaların Sınırlandırılması (Yüksek
Lisans Tezi) 2000.
635 – Kazgan, Haydar : Osmanlı Duyunu Umumiye Teşkilatı’nın Düzeni
ve Yetkileri (Finans Dünyası, 2001/139, s. 84-87).
636 – Keleş, Hamza : Vakfiyelerin Tarih Araştırmaları Açısından Değeri
(Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2001/2, s. 501-514).
637 – Keskin, Yusuf Ziya : Recm Cezası: Ayet ve Hadis Tahlilleri, İstanbul
2001 (367 s.).
638 – Kılıç, Remzi : XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı-İran Siyasi Antlaş-
maları, İstanbul 2001 (237 s.).
639 – Kırbaşoğlu, M. Hayri : Hadis Metodolojisi, 2. bs., Ankara 2000 (375
s.).
640 – Koca, Ferhat : İslam Hukukunda İbadet Kavramı, Çorum 2000 (104
s.).
641 – Koç, Bekir : Hatt-ı Hümayunların Diplomatik Özellikleri ve Padişahı
Bilgilendirme Sürecindeki Yerleri (OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2000/11, s. 305-313).
642 – Koşum, Adnan : İslam Hukukunda Hırsızlık Konusunda Yeni Yakla-
şımlar (Diyanet İlmi Dergi, 2001/3, s. 85-116).
643 – Köksal, İsmail : İslam Hukuku Açısından Osmanlı Hilafetinin Meşruiyetinin
Değerlendirilmesi (İslami Araştırmalar, 2000/1, s. 63-74).
644 – Köksal, İsmail : İslam Hukukçuları Arasındaki İhtilaf Sebepleri (İslami
Araştırmalar, 2001/1, s. 182-193).
645 – Köksal, İsmail : Seçim Sistemleri ve İslam Hukuku’nun Bakışı (Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001/2, s. 345-368).
646 – Köse, Murtaza : Osmanlıda Borsa ve Galata Bankerlerinin Devletin
Mali Yapısındaki Yeri (Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 229-251).
647 – Köse, Murtaza : Ferganalı Bir Hukukçu Mergınani ve Hidaye Adlı
Eseri (Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,
2001/Özel Sayı, s. 345-363).
648 – Kumaş, Mehmet Salih : İslam Hukuku ve Beşeri Hukukta Boşanma
“Hukuk-ı Aile Kararnamesi – Türk Medeni Kanunu Karşılaştırması”
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
649 – Kumbasar, Murat : İslam Ceza Hukukunda Taksirli Suçlar (Doktora
Tezi), 2000.
650 – Kurban, Yasin : Emredici Hukuk Kuralı – Yedek Hukuk Kuralı Ayrı
mının İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans
Tezi) 2001.
651 – Kurtoğlu, Zerrin : İnsan Hakları ve İslam Tartışmasında Perspektif
Sorunu (Toplum ve Bilim, 2000-2001/87, s. 80-96).
652 – Küçük, Cevdet : Osmanlı Devleti’nden “Millet Sistemi” (Yeni Türkiye,
2001/38, s. 692-701).
653 – Macit, Yahya : İslam Hukukçusu Olarak İzmirli İsmail Hakkı (Yüksek
Lisans Tezi) 2001.
654 – Makhasheva, Zhanat : Karahanlılar Devri İslam Hukukçusu Burhanuddin
el-Merginani ve el-Hidaye İsimli Eserinin Değerlendirilmesi
(Yüksek Lisans Tezi) 2000.
655 – Maliye Bakanlığı (haz.) (Çev. Fehami Tümer) : Osmanlı Bütçeleri
1909-1918, Ankara 2000 (601 s.).
656 – McCarthy, Justin (Çev. Bilge Umar) : Ölüm ve Sürgün: “Death and
Exile”: Osmanlı Müslümanlarına Karşı Yürütülen Ulus Olarak Temizleme
İşlemi 1821-1922, 3. bs., İstanbul 2001.
657 – Niazi, Imrah Ahsan (Çev. Talip Türcan) : Karailer: İslam Hukukunun
Yahudi Hukukuna Etkisi (Tabula Rasa, 2001/3, s. 227-238).
658 – Niyazov, Ahmet : İslam Hukukunda Mut’a ve Günümüzdeki Uygulamaları
(Yüksek Lisans Tezi) 2000.
659 – Ocak, Ahmet Yaşar : Osmanlı İmparatorluğu’ndan Bugüne Kalan
Miras: İslam (Problematik Bir Yaklaşım Denemesi) (Yeni Türkiye,
2000/Özel Sayı, s. 346-357).
660 – Oğuz, Arzu : Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası
Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria) -Unidroit İlkeleri’nin Lex
Mercatoria Niteliği (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
2001/3, s. 11-53).
661 – Oğuzoğlu, Yusuf : Osmanlı Devlet Anlayışı, İstanbul 2000 (240 s.).
662 – Okur, Salih : Ceride-i İlmiyye’deki Bozma Kararların Hukuki Tahlili
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
663 – Ortaylı, İlber : Osmanlı Toplumunda Aile, 2. bs., İstanbul 2001 (184
s.).
664 – Osmanağaoğlu, Cihan : İslam Hukukunda İçtihat Kapısı (Prof. Dr.
Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001 s. 1241-
1265).
665 – Ökte, Ertuğrul Zekai : Atatürk’çü Düşünce Doğrultusunda Yeniden
Müdafaa-i Hukuk Hareketinin Çanakkale fiehit ve Gazilerinden Alaca-
ğı Dersler (Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 2001/50, s. 2-3).
666 – Öntuğ, M. Murat – Solak, Erdoğan : Uşak fier’iyye Sicillerinin fiekil
ve Muhteva Açısından Değerlendirilmesi (Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 2001/2, s. 11-25).
667 – Özçelik, Selahattin : Osmanlı İç Hukukunda Zorunlu Bir Tehir (Mürted
Maddesi) (OTAM, Ankara Üniversiesi Osmanlı Tarihi Araştırma
ve Uygulama Merkezi, 2000/11, s. 347-438).
668 – Öz, Kerim : İslam Hukukunda Hacir (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
669 – Özalpat, Didem : İslam ve Osmanlı Hukukunda Kadın (Yüksek Lisans
Tezi) 2001.
670 – Özdemir, Muhittin : İmam fiafi’ye Göre İstihsan (Yüksek Lisans Tezi)
2001.
671 – Özdemir, Remzi : Bir Siyasi Parti Olarak İttihat ve Terakki’nin Evrimi:
İttihat ve Terakki Kongreleri (1908-1918), 2000 (147 s.).
672 – Özdemir, fiuayip : İslam’ın İlk Dönemlerinde Hapishanelerin Doğu-
şu, Kurumsallaşması ve İşlevleri (Tabula Rasa, 2001/3, s. 97-107).
673 – Özer, Abdullah : İslam Hukuk Literatüründe Tazir Risaleleri ve fieyhülislam
Muhyiddin Mehmed b. ilyas Çivizade’nin Risale Müteallika
Bit-Tezair Adlı Eseri (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
674 – Özkorkut, Nevin Ünal : Hukuk Devleti Düşüncesinin Osmanlı Devlet
Yapısına Etkisi (Doktora Tezi) 2000.
675 – Palaz, Erdemir Hatice : Tarihi Gelişim Sürecinde İnsan Hakları ve
Osmanlı Modeli (Akademik Araştırmalar Dergisi, 2001/9-10, s. 43-
71).
676 – Pamir, Aybars : İslam Hukuku’nda ve Osmanlı Devleti’nde Egemenlik
Anlayışı (Doktora Tezi) 2001.
677 – Ramazanoğlu, Abdulhamid : 1876 Nolu Trabzon fier’iyye Sicili ve
Bu Sicil Çerçevesinde Sulh Akdi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
678 – Sağlam, Hadi : İslam Hukuku Açısından Hayat Sigortası (Doktora
Tezi) 2001.
679 – Salman, Yüksel : İslam’da Temel Hak ve Hürriyetler Bağlamında
Özel Hayatın Gizliliği (Diyanet, 2001/127, s. 35-39).
680 – Sandeela, Eateh M. (Çev. fi. Selim Has) : İslami Cezaların Ahlaki
Yönü (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000/9,
s. 563-574).
681 – Sarıtepe, Erdoğan : İslam Hukukunda Yetkisiz Temsil ve Hukuki Sonuçları
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
682 – Sargın, İzzet : İslam Hukuk Tarihinde Devlet ve Fonksiyonları (Doktora
Tezi) 2001.
683 – Saruhan, Müfit Selim : İnsan Hakları Beyannamesinin İslam Hukukuna
Göre İzahı (Hüseyin Kâzım Kadri’nin Aynı Adlı Kitabının Tanı-
tımı) (İslâmi Araştırmalar, 1998/3-4, s. 310-314).
684 – Sistani, Seyyid Ali Huseyni : (Çev. Rahmi Onurşah), Fıkıh, İstanbul
2001, (275 s.).
685 – Sofuoğlu, Ebubekir : Osmanlılar’da İsraf ve Kadın. (Tarih ve Toplum,
2001/207, s.146-149, 207 s.).
686 – Sözen, Kemal : Ahmed Cevdet Paşa’ya Göre Devlet (Yeni Türkiye,
2000/Özel Sayı, s. 211-216).
687 – Sungur, Haluk : İslam Ceza Hukukunda Suça İştirak Teorisi – Mukayeseli
Bir İnceleme – (Doktora Tezi) 2001.
688 – fiahin, Muzaffer : İslam Hukukunda Sebepsiz Zenginleşme, (Doktora
Tezi) 2000.
689 – fiahin, Osman : İslam Hukuk Metodolojisinde İstishab (Ondokuz Mayı
s Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2001/12-13, s. 489-516).
690 – fieker, Mehmet : Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar’da Birarada Ya-
şama Tecrübesi : Müslim ve Gayrimüslüm İlişkileri, Ankara 2001.
691 – fien, Murat : fiahitliğin Geçerlilik fiartlarının Önceki Hukukumuzdaki
Düzenleniş Biçimi, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi 1999/1, s. 89-113).
692 – fien, Murat : Mecelle’de Hizmet Akdinin Fesih Dışındaki Sona Erme
Halleri, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 175-190).
693 – fiensoy, Ali : İslam Ekonomisi Açısından Dayanışma ve Sosyal Güvenlik,
İstanbul 2001, (159 s.)
694 – fientürk, Lütfi : İslamiyet İnsan Haklarına Büyük Önem Vermiştir,
(Diyanet 2001/121 s. 42-47).
695 – Tan, Oğuzhan : İslam Hukukunda Yorum Çeşitleri ve Birden Fazla
Doğru Yorumun Olabilirliği, (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
696 – Tansel, Fevziye Abdullah : Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Askerlerimiz,
İstanbul 2001, (111 s.)
697 – Topal, fievket : İslam Hukuku Açısından Satış Sözleşmelerinde Mülkiyetin
Devrine Yönelik Engeller, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat
Fakültesi Dergisi, 2001/12-13 s. 516-538).
698 – Topaloğlu, Beker : İslâm’da Kadın, 2001, (304 s.)
699 – Tuksal, Hidayet fiefkatli : Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki
İzdüşümleri, 2. bs. Ankara, 2001 (279 s.)
700 – Tuş, Muhiddin : Kayseri Tereke Defterleri Üzerine Bir Araştırma
(1700-1730) (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
1999/4 s. 157-191).
701 – Tuş, Muhiddin : Osmanlılarda Özel Toprak Mülkiyeti ve Vakıf Münasebeti,
(Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
1999/5 s. 181-196).
702 – Tüfekçi, İbrahim : fier’iyye Sicilleri Işığında İslam Yargılama Hukukunda
Bilirkişilik, (Doktora Tezi) 2000.
703 – Türköne, Mümtaz’er : Tanzimat Fermanı ve Mehmet Sadık Rıfat Pa-
şa, (Yeni Türkiye 2000/Özel Sayı s. 180-191).
704 – Uludağ, Süleyman : İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, 6. bs., Ankara,
2001, (206 s.)
705 – Uçan, Hüseyin : İslam Ceza Hukukunda Af, (Yüksek Lisans Tezi)
2000.
706 – Uyanık, Mevlüt : İfade Özgürlüğü – İslam Felsefe Tarihi Açısından
Bir Sunum, (Liberal Düşünce, 2001/24 s. 138-146).
707 – Ünsal, Ahmet : İslam Hukukunda Fayda, (Doktora Tezi) 2001.
708 – Üsdiken, Behzat : Düyun-ı Umumiye’nin Başlangıcı IMF ve Rüsum-
ı Sitte İdaresi, (Toplumsal Tarih, 2001/94 s. 43-47).
709 – Yıldız, Fatma : Kur’an ve Sünnete Göre Kadının Evliliği Sona Erdirme
Hakkı, (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
710 – Yılmaz, Metin : İslam Tarihinin İlk Üç Asrında Hapishanelere ve
Mahkumların Durumlarına İnsan Hakları Bağlamında Genel Bir Bakış
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001/12-13,
s. 539-581).
711 – Yiğit, Yaşar : İslam Ceza Hukukunda Af ve Pişmanlığın (Tevbe) Cezalara
Etkisi (Diyanet İlmi Dergi, 2001/3, s. 61-74).
712 – Yiğit, Yaşar : Çağımızda Temel Hak ve Hürriyetler Anlayışı Açısından
İslam (Diyanet 2001/127, s. 30-34).
713 – Yurtseven, Yılmaz : Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukukunda Ta’zir
Suç ve Cezaları (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
714 – Zilfi, Madeline C. (Ed) (Çev. Necmiye Alpay) : Modernleşmenin
Eşiğinde Osmanlı Kadınları, İstanbul 2000 (311 s.).
715 – Watt, William Montgomery (Çev. Ulvi Murat Kılavuz) : İslam’da
siyasal Düşüncenin oluşumu, İstanbul 2001.

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın