18-Hukuk Felsefesi Hukuk Sosyolojisi

Hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi bibliyografyası:

716 – Adugit, Yavuz : “Postmodern Etik” Üzerine Bir İnceleme, 2000 (200
s.).
717 – Akın, İbrahim – Akın, Tosun : Yargısal Kararlarda Gerekçe: Bilgi
Teorisi ve Mantık Yönünden Temelleri, Ankara 2001 (134 s.).
718 – Aktaş, Sururi : David Hume’un Anti-Rasyonalist Epistemolojisi Üzerine
Dayalı Ahlak ve Adalet Teorisi (Atatürk Üniversitesi Erzincan
Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan
2001, s. 11-36).
719 – Aral, Vecdi : İnsan Yaşamı ve Değerler (İstanbul Barosu Dergisi,
2001/4, s. 955-962).
720 – Aral, Vecdi : Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, 6. bs., İstanbul 2001
(216 s.).
721 – Aşûr, M. Tahir (Çev. Vecdi Akyüz) : İslam İnsan ve Toplum Felsefesi,
İstanbul 2000 (306 s.).
722 – Atalay, Haluk Ahmet : Bir Hukuk Mantığı Var mıdır? (Prof. Dr. Nuri
Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 105-136).
723 – Cevizci, Ahmet : İlkçağ Felsefesi Tarihi, 3. bs., Bursa 2001 (328 s.).
724 – Çotuksöken, Betül : Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Öğretim ve
Araştırma Alanı Olarak Felsefe: Seçilmiş Metinlerle, Ankara 2001
(574 s.).
725 – Dinçkol, Bihterin : Seküler Düşüncenin İlkelerinden “Dante” (Prof.
Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, C. 1, s. 226-235).
726 – Ebenstein, William (Çev. İsmet Özel) : Siyasi Felsefenin Büyük Dü-
şünürleri, 2. bs., İstanbul 2001 (454 s.).
727 – Fay, Brian (Çev. İsmail Türkmen) : Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi:
Çok Kültürlü Bir Yaklaşım, İstanbul 2001 (366 s.).
728 – Furtun, Ayşen : Law and/or Space or What You Will (Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2000/4, s. 37-45).
729 – Güriz, Adnan (Editör) : Adalet Kavramı, 2. bs., Ankara 2001 (193
s.).
730 – Hukuk Öğreti Tarihi (Çeviri), Ankara 2001 (231 s.).
731 – Kelebek, Mustafa : İslam Hukuk Felsefesi Açısından Medine Vesikası
(Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000/4, s. 325-
373).
732 – Özlem, Doğan : Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, 3. bs., İstanbul
2001 (408 s.).
733 – Platon (Çev. Teoman Aktürel) : Sokrates’in Savunması, 7. bs., İstanbul
2001.
734 – Rızatepe, Harun – Akıncı, Semiha : Yirminci Yüzyıl Anglo-Sakson
Düşüncesinde Felsefe Konuları, Eskişehir 2001 (179 s.).
735 – Rousseau, Jean-Jacques (Tanıtan: Server Tanilli) : Rousseau ve
Toplum Sözleşmesi [Yazarın Aynı Adlı Eseri Üzerine] (Adam Sanat,
2001/191, s. 9-13).
736 – Schuberi, Glendon (Çev. Sevtap Metin) : Davranışsal Hukuk Bilimi
(Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli
2001, s. 211-230).
737 – Sevinçgül, Ömer : Felsefi Kavramlar, 5. bs., İstanbul 2001 (128 s.).
738 – Tatlıoğlu, Durmuş : Din Sosyolojisi Açısından Türkmen Ailesi ve
Kuruluşu Düğün Nikah ve Boşanma (Akademik Araştırmalar Dergisi,
2001/9-10, s. 215-247).
739 – Türkbağ, Ahmet Ulvi : Pufendorf’un Çağımızı Etkileyen Düşünceleri
(Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, s. 1267-1271).
740 – Türkbağ, Ahmet Ulvi : Leon Duguit ve Nesnel Hukuk (Kocaeli Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s.
271-275).
741 – Türközer, Bahir Güneş : Gurvitch’te Sosyal Hukuk Düşüncesi (Koceli
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli
2001, s. 276-300).
742 – Uyanık, Mevlüt : İfade Özgürlüğü – İslam Felsefe Tarihi Açısından
Bir Sunum (Liberal Düşünce, 2001/24, s. 138-146).
743 – Yazıcı, Sedat : Felsefeye Giriş, 2. bs., İstanbul 2001 (243 s.).
744 – Yüksel, Mehmet : Küreselleşme Sürecinde Ulusal Hukuka Sosyolojik
Bir Bakış, 2000 (332 s.).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın