20-Devletler Umumi hukuku Uluslararası ilişkiler

Devletler Umumi hukuku ve Uluslararası ilişkiler bibliyografyası:

a) Genel Olarak
760 – Ahmet Raşid (Çev. Osman Akınhay) : Taliban : İslamiyet, Petrol ve
Orta Asya’da Yeni Büyük Oyun, İstanbul 2001 (412 s.).
761 – Akdemir, Salih : Suriye’deki Etnik ve Dini Yapının Siyasi Yapının
Oluşmasındaki Rolü (Avrasya Dosyası, 2000/Özel Sayı, s. 201-237).
762 – Akipek, Serap : İkinci Dünya Savaşı’nda İzlediği Mülteci, Ticaret ve
Maliye Politikaları Bakımından İsviçre’nin Tarafsızlığı (Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 11-24).
763 – Akipek, Serap : Birleşmiş Milletler Örgütü Denetiminde Vesayet Altı
nda Ülke Bulunmaması, Sömürgeciliğin de Sonu Anlamına mı Geliyor?
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 1-10).
764 – Arifhanova, Zoya : Çağdaş Özbekistan’da Geleneksel Topluluk (Avrasya
Dosyası, 2001/Özel Sayı, s. 69-80).
765 – Arsava, Füsun : Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik (Ankara Avrupa
Çalışmaları Dergisi, 2001/1, s. 33-44).
766 – Civelek, İsmail : 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair
Sözleşme (Uluslararası İlişkilerde, Olaylar ve Yorumlar, 2001/35, s.
101-105).
767 – Coşkun, Vahap : Ortadoğu’da Genel Sorunlar (Prof. Dr. Turhan Tûfan
Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 373-390).
768 – Davutoğlu, Ahmet : Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu,
6. bs., İstanbul 2001 (584 s.).
769 – Denk, Erdem : Uluslararası Antlaşmalar Hukukunda Jus Cogens Kurallar
(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2001/2,
s. 43-70).
770 – Denk, Erdem : Nato’nun Kosova Müdahalesi ve Uluslararası Hukuk
(Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli
2001, s. 97-116).
771 – Erözden, Ozan : Uluslararası Adalet ve İç Siyaset: Egemen Ulus-
Devletlerin Uluslarüstü Yargı Organlarıyla İlişkileri: Hırvatistan Örne
ği (Toplum ve Bilim, 2000-2001/87, s. 113-134).
772 – Hasani, Enver : Kosova Krizi: Hukuki Siyasi Boyutu (Avrasya Dosyası,
1998/Özel Sayı, s. 121-130).
773 – Köni, Hasan : ABD’nin İslam Politikası (Avrasya Dosyası, 2000/Özel
Sayı, s. 6-21).
774 – Mardanov, Samir : Kaynayan Kazan Hazar (Uluslararası İllişkilerde
Olaylar ve Yorumlar, 2001/37, s. 35-38).
775 – Sözüer, Adem – Erman, Barış : Uluslararası Ceza Mahkemesi (Adalet
Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 243-291).
776 – Taşdemir, Hakan : Bir Uluslararası Hukuk ve Yardım Kuruluşu: Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e
80. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 1491-1505).

b) Kıta Sahanlığı / Deniz Hukuku
777 – Doğru, Sami : Uluslararası Hukukta Kıta Sahanlığı ve Ege Denizi Kı-
ta Sahanlığı Uyuşmazlığı (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
778 – Sarıkaya, Yalçın : Mahkeme Kararlarında Kıt’a Sahanlığında Hak
Sahibi Olmanın Esasları (Silahlı Kuvvetler Dergisi, 2001/367, s. 35-
41).
779 – Yakar, Kadir : Türk-Yunan Kara Suları-Kıt’a Sahanlığı Sorunları ve
Ege Denizinin Stratejik Önemi (Stratejik Araştırma ve Etüt Bülteni,
2001/1, s. 5-28).

c) Su Sorunu
780 – Koluman, Aziz – Sezal, Rana : Orta-Doğu’da Su Sorunu: Sınır Aşan
Sularda Uluslararası Hukuk Kuralları ve Türkiye (Jeo Ekonomi,
2000/2-3, s. 53-63).
781 – Türkiye Açısından Sınır-Aşan Sular (Meteoroloji Mühendisliği,
2001/1, s. 34-39).

d) Dış Politika
782 – Aksu, Fuat : Türk-Yunan İlişkileri : İlişkilerin Yönelimini Etkileyen
Faktörler Üzerine bir inceleme, Ankara 2001 (365 s.).
783 – Barkey, Henri J. (Çevirenler : Suna Ercan, Erhan fiener, Oytun
Orhan) : Koşulların Zorladığı İlişki: Körfez Savaşından Bu Yana
Türkiye ve Irak (Avrasya Dosyası 2000/Özel Sayı, s. 29-49).
784 – Cin, Turgay : Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Sorunları ve Avrupa Birli
ği (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001 c. 2, s. 1181-1209).
785 – Cin, Turgay : Ege’de Türkiye ve Yunanistan Bakımından FIR Hattı
Sorunu, (Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara 2001, s. 209-218).
786 – Gönül Mert : Türkiye’nin Balkan Türkleri Politikası (1930-
1990/2001 (87 s.).

e) Kıbrıs
787 – Abatay, Güley Bilgi : K.K.T.C.’de Yaşayan Gençlerin, Aile Yapısı-
nın Sorunlarını Algılayışları ve Çözüm Üretmeleri Üzerine etkisinin
Araştırılması 2001.
788 – Akbulut, İlhan : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Sistemi (İstanbul
Barosu Dergisi 2001/4, s. 1030-1046).
789 – Aker, fiule Lokmanoğlu : Kıbrıs Türk Ekonomisinin Dünü-Bugünü
ve Yarını (Yeni Avrasya Stratejileri, 2001/7-8 s.56-61).
790 – Evre, Bülent : Kıbrıs Türk Milliyetçiliğinin Oluşum Sürecinde Türk
Milliyetçiliğinin Etkisi, 2000 (153 s.).
791 – İsmail, Sabahattin (haz.) : T.C. – KKTC İkili Anlaşma Protokol ve
Sözleşmeleri, İstanbul 2001 (526 s.).
792 – Küçükyıldız, Tijen : 1960’tan Günümüze Toplumlararası Kıbrıs Görüşmeleri
(Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, 2001/37, s.
11-22).
793 – Mendelson, Maurice H.: Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne Girişi Neden
Hukuka Aykırı Olacaktır: Hukuki Mütalaa, Londra 2001 (83 s.).
794 – Mor, Hasan : AB’nin Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Kararları ve Kıbrı
s Sorunu (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1-2, s.
273-307).
795 – Sönmezoğlu, Faruk : Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Açısından Yunanistan
Faktörü ve Kıbrıs Sorunu (İktisat Dergisi, 2001/409, s. 21-
26).
796 – Tosun, Ramazan : Kıbrıs Meselesi (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2001/10, s. 95-106).
797 – Turhan, Turgut : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Yasası
nda Evlenmenin Vatandaşlığa Etkisi ve Kadın (Kadın / Woman,
2000/1, s. 37-60).
798 – Ülger, İrfan Kaya – Efegil, Ertan (Ed.) : Avrupa Birliği Kıskacında
Kıbrıs Meselesi: (Bugünü ve Yarını), Ankara 2001.
799 – Ünal, Hasan : Kıbrıs Politikasında Senaryolar ve Gerçekler (Yeni Avrasya
Stratejileri, 2001/7-8, s. 40-41).

f) Hava Hukuku / Uzay Hukuku
800 – Sirmen, Kazım Sedat : Hava Araçlarının Tabiiyeti (Yüksek Lisans
Tezi) 2000.

g) Uluslararası Hukuk
801 – Aybay, Rona : Devletlerin Ardıllığı ya da Arazi Değişimi Nedenleriyle
Ortaya Çıkan Uyrukluk Sorunları (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 26-36).
802 – Aydın, Mesut : Türkiye ve Irak Hududu Mes’elesi, Ankara 2001 (306 s.).
803 – Çakır, Mustafa : Uluslararası Antlaşmaların Türk İç Hukukunda Uygulanması
ve Yargısal Denetimi (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 87-96).
804 – Göçer, Mahmut : Uluslararası İnsan Hakları Andlaşmalarının Bağ-
daşmazlığı Sorunu ve Uluslararası Hukuk (Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, 2001/3, s. 47-70).
805 – Savater, Fernando (Çev. Ömer Laçiner) : Yeter [Devlet ve
Devletlerarası Siyaset Jargonunda Terör] (Birikim, 2001/142-143, s.
158-160).
806 – Tunçkanat, Haydar : İkili Anlaşmaların İç Yüzü, 3. bs., İstanbul
2001 (263 s.).
807 – Yıldırım, Ali Kemal : Uluslararası Hukukun İç Hukuktaki Yeri:
Yargı Organlarının Kararları (Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve
Yorumlar, 2000-2001/35, s. 89-92).

h) Ermeni Sorunu
808 – Atnur, İbrahim Etem : Tehcir Edilen Ermenilerin İskânı Mal Mülklerinin
İadesi (Yeni Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 420-434).
809 – Babacan, Hasan : Ermeni Tehciri Hakkında Bir Değerlendirme (Yeni
Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 406-419).
810 – Bildirici, Yusuf Ziya : Adana’da Ermenilerin Yaptığı Katliamlar ve
Fransız-Ermeni İlişkileri, Ankara 1999 (237 s.).
811 – Bilgi, Nejdet : Ermeni Tehciri ve Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet
Kemal Bey’in Yargılanması, Ankara 1999
812 – Binark, İsmet : Asılsız Ermeni İddiaları ve Ermenilerin Türklere
Yaptıkları Mezalim: Yazılı Arşiv Belgeleri ve Fotoğraşarla, 2. bs.,
Ankara 2001 (328 s.).
813 – Çağlar, Günay : Tehcir Edilen Ermenilerin Eski Yerlerine İadeleri ve
Karşılaşılan Problemler (Yeni Türkiye, 2001/Özel Sayı, 435-447).
814 – Dumlu, Ahmet : Ermeni İsyanları, 2000 (158 s.).
815 – Ermeni İddiaları ve Türkiye (2001, Kocaeli) : Ermeni İddiaları ve
Türkiye: Sempozyum, Ankara 2001 (159 s.).
816 – Ermetin, Kemal S. : Ermeni Sorununun Ermeniler Tarafından Dikkatle
Saklanan Yüzü: Türk Soykırımı, İstanbul 2001.
817 – Ertan, Temuçin F. : Ayastefanos’tan Lozan’a Siyasal Antlaşmalarda
Ermeni Sorunu (Yeni Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 245-266).
818 – Fransız Dış Politika Belgelerinde “Ermeni Sorunları Hakkında Yazış-
malar” (Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 2001/59, s. 77-82).
819 – Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (haz.) :
100 Soruda Ermeni Sorunu, Ankara 2001 (70 s.).
820 – Gülmez, Nurettin : Kurtuluş Savaşı Dönemi Ermeni Olayları ve Suikastları,
Manisa 2001 (243 s.).
821 – Gürsoy, Solmaz : Ermeni Vahşeti : Bir Sözlü Tarih Denemesi, Ankara
2001.
822 – Güzel, Hasan Celal (Ed.) : Ermeni Sorunu, 2. bs., Ankara 2001 (507
s.).
823 – İlter, Erdal (Yay. haz.) : Ermeni ve Rus Mezalimi (1914-1916) : (Tanı
k İfadeler), Ankara 1999 (195 s.).
824 – İlter, Erdal : Ermeni Kilisesi ve Terör, ankara 1999 (169 s.).
825 – Kılıç, Davut : Osmanlı İdaresinde Ermeniler Arasındaki Dini ve Siyasi
Mücadeleler, Ankara 2000 (394 s.).
826 – Metel, Ali Balkan : Ermeni Mezalimi ve Gerçekler, 3. bs., İstanbul
2001 (207 s.).
827 – Özkan, Zafer : Tarihsel Akış İçerisinde Terörden Politikaya Ermeni
Meselesi, Ankara 2001 (266 s.).
828 – Öğün, Tuncay : “İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu – İttihat Terakkiden
Kurtuluş Savaşına” Adlı Eserin İddiaları Hakkında Bazı Tenkitler
(Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2001/4, s. 267-304).
829 – fiafak, Ali : Mukayeseli Hukuk Açısından Azınlık Haklarına Bir Bakı
ş ve Ermeni Katolik Patrikliği ile İlgili Bir Ferman Değerlendirilmesi
(Yeni Türkiye, 2001/38, s. 651-670).
830 – Türkdoğan, Berna : Türk – Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu,
Ankara 2000 (314 s.).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın