21-Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa birliği hukuku bibliyografyası:

831 – (Düzenleyen : İstanbul Ticaret Odası) : AB’ne Üye Bazı Devletlerde
ve Türkiye’de Elektronik Ticaretin Hukuksal Sorunları, 12 Mayıs
2000/”Elektronik Sözleşmeler” Semineri, İstanbul 2001 (183 s.).
832 – Avrupa Birliğinde Para Cezalarının Uygulama Esaslarına İlişkin Bildiri
(Rekabet Bülteni, 2001/4, s. 58-63).
833 – Acar, Pınar : Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kamu İç Mali Kontrol
Sistemi (Maliye Dergisi, 2001/136, s. 77-86).
834 – Aktar, Cengiz : Avrupa Yol Ayrımında Türkiye, İstanbul 2001 (228
s.).
835 – Alkan, Ahmet Turan : Avrupa Birliği’ne Hayır; Türkiye’ye Evet (İslami
Araştırmalar, 2000/2, s. 159-161).
836 – Alkan, M. Nail : Die Modernisierung und Europäisierung Der Türkei
und der Lange Weg Des Landes Zur Europäischen Union (Ankara Avrupa
Çalışmaları Dergisi, 2001/1, s. 1-31).
837 – Alter, Karen J. – Aiitsahalia, Sophie Meunier (Çev. İsa Afacan) :
Avrupa Topluluğu’nda Yargı Politikası (Avrasya Dosyası, 1999/Özel
Sayı, s. 52-75).
838 – Anık, Gülgün : Avrupa Topluluğu Rekabet Hukukunda Madde 81 ve
82’ye İlişkin Ademi Merkeziyetçilik Politikası (İstanbul Barosu Dergisi,
2001/3, s. 694-706).
839 – Arkan, Sabih : Avrupa Topluluğu’nda Karşılaştırmalı Rakamlar
(Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2001/1, s. 21-43).
840 – Arsava, Füsun : AB Başkanlığı (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 207-232).
841 – Arsava, Ayşe Füsun : AB Teminatlarının Eksikliği (Kocaeli Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 7-15).
842 – Arsava Füsun : Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik, (Avrupa Çalı
şmaları Dergisi, 2001, s. 33-44).
843 – Ateş, Mehmet : Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Sigaranın Vergilendirilmesi
ve Vergi Sisteminin AB ile Uyumlaştırılması. (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/155 s. 140-144).
844 – Aydın Büyükçınar, Sinem : Avrupa Birliği Temel Haklar fiartı / Sözleşmesi.
(Ankara Barosu Dergisi 2001/1 s. 221-223).
845 – Avrupa Birliği’nin Sosyal Politika Gündemi, Ankara 2001 (44 s.).
846 – Aydoğdu, Murat : Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından
Franchise Anlaşmalarında Grup Muafiyeti (Prof. Dr. Turhan Tûfan
Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 1-28).
847 – Aydoğdu, Murat : Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından
Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararların Rekabeti Sınırlaması (Engellemesi,
Bozması veya Kısıtlaması) (Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e
Armağan, İzmir 2001, s. 13-30).
848 – Basmanav, Secil (der) : Avrupa Birliği Terminolojisinde Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmelerle İlgili Sözcük ve Kavramlar, Ankara 2001.
849 – Batum, Süheyl : “Türkiye’de Demokratikleşme Perspektişeri” ve
“AB Kopenhag Siyasal Kriterleri”: Görüşler ve Öncelikler İstanbul
2001, (30 s.).
850 – Baykal, Sanem : Avrupa Topluluğu Hukukunun Üye Devletlerinin
Hukuk Düzenlerinde Etkili Biçimde Uygulanmasında Yargının Rolü
Bireysel Haklar (Doktora Tezi) 2001.
851 – Baykal, Sanem : Katılım Ortaklığı Belgesi : Türkiye-AB İlişkilerinde
Yeni Bir Dönemeç. (Mülkiye 2001/226 s. 201-224).
852 – Behr, Volker – Temel, Erhan : Avrupa Kamu Düzeni (European Public
Order), (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, c. 2, s. 1159-1179).
853 – Bozkurt, Ömer : Avrupa Parlamentosunun Türkiye’ye Bakışı. (Amme
İdaresi Dergisi, 2001/2 s. 1-17).
854 – Brewin, Christopher (Çeviren: Serkan Göktaş) : Genişleme Sürecinde
AB İnsan Hakları Politikası (Liberal Düşünce, 2001/24 s. 117-
122).
855 – Bulaç, Ali : AB Süreci Kimlik ve Gelecek (İslâmi Araştırmalar,
2000/2 s. 143-153).
856 – Coşkun, Enis : Bütünleşme sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul
2001, (240 s.).
857 – Çaha, Ömer : Türkiye’de Siyasal Partiler ve Avrupa Birliği, (İslâmi
Araştırmalar, 2002/2 s. 163-172).
858 – Dağdemir, Elif Uçkan : Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde
Esneklik Kavramı : Amsterdam Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme
(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,
2001/2 s. 21-41).
859 – Dal, Senihe : Geographical Indications In The European Union And
Turkey, (Yüksek Lisans Tezi), 2001.
860 – Demir, Nesrin : Avrupa Birliği’nde Serbest Dolaşım ve Türk Çalışanları
n Serbest Dolaşım Sorunu, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,
2001/10 s. 108-116).
861 – Doğan, Beşir Fatih : Die Bemessung Und Überprüfung Von Geldbussen
İm Europaeischen Kartellrecht (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80.
Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c.2, s. 1211-1241).
862 – Doğan, Vahit : Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, (Selçuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi 1999/1-2 s. 261-272).
863 – Doğu, Umut : Avrupa Birliği Hukukunda Tüzük ve Ulusal Hukuka
Etkileri (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
864 – Duyar, Metin : AB Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türkiye Ulusal Programı
Beklentiler-Vaadler (İktisat Dergisi, 2001/409, s. 27-35).
865 – Ege, Aylin : Avrupa Birliği’nin Ortak Ticaret Politikası ve Türkiye,
(ODTÜ Geliştirme Dergisi, 1999/3-4, s. 253-279).
866 – Ekdi, Barış : Gümrük Birliği Çerçevesinde Damping ve Yıkıcı Fiyat
Uygulamaları (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (98 s.).
867 – Emirhan, Pınar Narin, Gün, Ö. Rengin :Avrupa Birliği’nin Gelişme
Perspektifi Açısından Türkiye’nin Ekonomik ve Siyasi Durumu : Konverjans
(Yakınlaştırma) ve Kopenhag Kriterleri Bazında Makro Göstergelerin
Karşılaştırmalı Analizi. (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001/3, s. 43-60.
868 – Erdem, Engin İ. : Batı Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenliği. (Avrasya
Dosyası, 1999/Özel Sayı, s. 197-210.
869 – Ertem, Özlem : Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku’nun Müşterek
Teşebbüslere Uygulanması, (Yüksek Lisans Tezi), 2000.
870 – Esin, Arif : Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda de Minimis Kuralı
Değişiyor (Rekabet Bülteni 2001/5, s. 1-5).
871 – Esin, Arif : Avrupa Birliğinde Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetimi
(Rekabet Bülteni 2001/6, s. 34-39).
872 – Fantorini, Stefane – Uzeltürk, Halen (Yay-Haz) : Avrupa Birliği’nin
Vergilendirme Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İstanbul 2001.
873 – Fındıkçı, Aydın : Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık İlişkilerinin Hazin
Sonu, (Mülkiye, 2001/227, s. 97-122).
874 – Fogg, Karen (Söyleşen Mustafa Özgüler) : Avrupa Birliği Türkiye
Temsilcisi Büyükelçi Karen Fogg ile Söyleşi, (Polis Dergisi, 2001/29
s. 179-183).
875 – Gazioğlu, Ahmet C. : Avrupa Birliği, Kıbrıs ve Türkiye, (Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001/10, s. 1-12).
876 – Gökçe, Selim : AB Perspektifinden Devlet İhale Kanunu Tasarısı,
(Vergi Dünyası, 2001/237 s. 117-119).
877 – Güney, Erhan : AB İçerisinde EUROPOL ve Türk Emniyet Teşkilatı,
(Polis Dergisi, 2001/27, s. 15-16).
878 – Güngör, Hande, Soğuk, Handan (Haz) : Avrupa Birliği Program ve
Ajanslarına Aday Ülke Statüsüyle Türkiye’nin Katılımı, İstanbul
2001. (174 s.)
879 – Güngör, Kamil : Avrupa Birliği’nde Vergi Uyumlaştırması ve Vergi
Uyumlaştırma Politikası, (Maliye Dergisi, 2001/136 s. 49-76).
880 – Gümrük Birliği ve Adaylık Süreci Çerçevesinde Sektör Değerlendirmeleri,
(İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, 2000/147, s. 46-69).
881 – Güven, fiirin : AT ve Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Birleşme
Kontrolü, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
882 – Güzel, Ali : Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türk Sosyal Güvenlik
Sistemi, (İktisat Dergisi, 2001/409 s. 36-45).
883 – Hacımahmutoğlu, Sibel : AT Komisyonu’nun Ortaklığın Kontrolünü
Ele Geçirme Aracı Olarak Pay Alım Önerisine İlişkin 13. Ortaklıklar
Hukuku Yönerge Teklifi Üzerine Bir İnceleme, (Banka ve Ticaret Hukuku
Dergisi, 2001/1, s. 95-138).
884 – Habermas, Jürgen (Çeviren : Esra Özdoğan) : Avrupa Topluluğu
Neden Anayasal Bir Çerçeveye Gereksinim Duyuyor?, (Cogito,
2001/26, s. 69-84).
885 – Hermans, Stefan (Haz.) : Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikası ve
Türkiye’nin Uyumu, İstanbul 2001, (143 s.).
886 – Hüseynov, Fuad : Avrupa Birliği-BDT Ülkeleri İlişkilerinin Hukuki
Çerçevesi, (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (2001/2, s.
247-288).
887 – Işık, Rüçhan (Yay-Haz.) : Ekonomik ve Sosyal Kararlara Katılım,
Yeni Bir Hukuki Düzenleme İçin Çalışma Metinleri, Avrupa Birli-
ği’ne Doğru, Ankara 2001, (172 s.).
888 – İkizler, Metin : Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Uyumlu Eylemler,
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, c.1, s. 233-276).
889 – Kalaycıoğlu, Ersin – Batum, Süheyl : “Türkiye’de Demokratikleşme
Perspektişeri” ve “AB Kopenhag Siyasal Kriterleri” : Görüşler ve Öncelikler.
No. 2 Düşünce Özgürlüğü, İstanbul 2001, (59 s.).
890 – Karluk, S. Rıdvan : Helsinki Zirvesi Sonrasında Türkiye AB Üyeli-
ğine Ne Kadar Yakın, (Jeo Ekonomi, 2000/2-3, s. 21-29).
891 – Keleş, fiükrü : Gümrük Birliğinin Analizi, Gümrük Dünyası (28),
2001/28 s. 33-37).
892 – Kesmen Batu : Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları (Maliye Dergisi,
2001/137 s. 87-96).
893 – Kısa, Seda Ulaş : Topluluk Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Rekabet
Karşıtı Eylem ve İşlemlerle Kötüye Kullanılması, (Yüksek Lisans
Tezi, 2001).
894 – Kızılırmak, Belgin : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticarette
Teknik Engellerin Kaldırılması ve Bu Çerçevede Türkiye-Avrupa
Topluluğu Gümrük Birliği, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
895 – Koçdemir, Kadir : Avrupa Birliği Hukuku ve Mahalli İdareler, (Türk
İdare Dergisi, 2000/426, s. 55-89).
896 – Köksal, Tunay : Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku Çerçevesinde
Kamu Teşebbüsleri ve İnhisari Haklar, (Doktora Tezi, 2001).
897 – Köksal, Tunay : Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de
Devlet Yardımlarının Hukuki Çerçevesi (Rekabet Dergisi, 2001/7, s.
3-25).
898 – Köksal, Tunay : Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Gümrük
Birliğinin Rekabet Kuralları (Rekabet Bülteni, 2001/4, s. 9-25).
899 – Köktaş, Arif : Avrupa Birliği Hukukunun Türk Vatandaşlarına Sağladı
ğı Haklar, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 1999/4, s. 55-72).
900 – Kulu, Bahattin : AB’de Emeklilik Sistemlerinin Vergilenmesi ve
4697 Sayılı Yasa Sonrası Vergi Yapımızın Buna Uygunluğu, (Vergi
Dünyası, 2001/242, s. 46-51).
901 – Kuzu, Burhan : Avrupa Birliği Sürecinde Nasıl Bir Anayasa, (Prof.
Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s.
1411-1450).
902 – Kühnhart, Ludger : Towards Europe 2007 Identity, Institution-Building
And The Constitution Of Europe, (Ankara Avrupa Çalışmaları
Dergisi, 2001/1, s. 103-137).
903 – Manisalı, Erol : Avrupa Çıkmazı, Türkiye-Avrupa İlişkileri, İstanbul
2001, (192 s.).
904 – Merdanoğlu, Hüsnü : Küreselleşme Sürecinde Atatürkcü Düşünce,
Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üye Olma Girişimine Atatürkçü Yakla-
şım, Ankara 2001, (222 s.).
905 – Neumann, Iver B. (Çeviren : İsa Afacan) : Avrupa Kimliği, AB Genişlemesi
ve Entegrasyon/Dışlama Bağıntısı, (Avrasya Dosyası,
1999/Özel Sayı s. 6-21).
906 – Nierop, Erwin – Sonja Çınar : Türkiye ve Parasal Birlik, (Avrasya
Dosyası, 1999/Özel Sayı, s. 305-319).
907 – Öksün, Özlem : Avrupa Birliğinde Devlet Yardımlarının Bildirilmesi
(Rekabet Bülteni, 2001/6, s. 45-49).
908 – Özbek, Osman : AB ile Gümrük Birliği ve Tarım Ürünleri (Belgelerle
Türk Tarihi Dergisi, 2001/48 s. 70-78).
909 – Özdenören, Rasim : AB’ye Girme Sürecinde Müslümanların ve Türkiye’nin
Konumu, (İslâmi Araştırmalar, 2000/2, s. 155-157).
910 – Özdeşer, Hüseyin – fiafaklı, Okan : Avrupa Birliği’nde Yeni Vergi
Politikaları, (Maliye Dergisi, 2001/138, s. 62-77).
911 – Perspectives on Democratisation in Turkey and EU Copenhagen Political
Criteria, İstanbul 2001.
912 – Polat, Celal : Avrupa Birliği-Türkiye İlişkisinin Sosyal Güvenlik Boyutu,
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2001/10, s. 53-61).
913 – Polat, Celal : Tam Üyelik Başvurusundan Sonra AB-Türkiye İlişkilerinde
Sosyal Güvenlik, (Sosyal Sigortalar Kurumu Bülteni, 2001/82, s.
32-37).
914 – Reçber, Kamuran : Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üye Adayı Olarak
Kabul Edilmesine Hukuksal Açıdan Bir Bakış, (Ankara Üniversitesi
SBF Dergisi, 2001/4, s. 141-162).
915 – Sak, Yıldıray : Human Rights And European Integration, (Yüksek Lisans
Tezi, 2001).
916 – Savaş, Fuat Vural : Avrupa Topluluğu’nda Parasal Birlik ve İşsizlik,
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 65-74).
917 – Selçuk, İlmutluhan : AT Anlaşmasının 86 ncı Maddesi Çerçevesinde
Münhasır Haklar ve Özel Haklar (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi,
Ankara 2001, 89 s.).
918 – Soydan, Billur Yaltı : Avrupa Birliği Üyeliğine Doğru Katma Değer
Vergisinde Uyum, Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program ve Mevzuat,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/154 s. 67-106).
919 – Suluk, Cahit : Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tescilli Tasarımları
Koruma fiartları (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku
Dergisi, 2001/2 s. 23-57).
920 – Sunay, Reyhan : Avrupa Sözleşmesi Çerçevesinde Oluşan “Avrupa
Kamu Düzeni” Kavramının Kapsamı ve Fonksiyonel Değeri, (Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1-2 s. 309-330).
921 – fiener, Hasan Engin : Avrupa Birliği’nin Çevre Politikaları, (Uluslararası
İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, 2001/37 s. 49-55).
922 – Tangör, Burak : Avrupa Birliği’nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
(Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
2001/1, s. 233-248).
923 – Tekil, Müge : AT Ortaklıklar Hukukunda Yeni Bir Oluşum Avrupa
Kooperatif Ortaklığı, Societas Cooperativa Europaea, (Prof. Dr. Erdo-
ğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 631-667).
924 – Tınastepe, Aydan : Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye ve Son Geliş-
me, Katılım Ortaklığı Belgesi, (Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar,
2000-2001/35, s. 3-8).
925 – Toksoy, M. Fevzi : AB Motorlu Araçlar Muafiyet Tüzüğünün Değerlendirilmesine
İlişkin Komisyon Raporunun İncelenmesi (Rekabet
Bülteni, 2001/4, s. 26-31).
926 – Toros, Emre : A Comparative Study Of The Automobile Industries In
Turkey And The EU In The Light Of Competition Laws, (Yüksek Lisans
Tezi, 2001).
927 – “Türkiye’de Demokratikleşme Perspektişeri ve AB Kopenhag Siyasal
Kriterleri”: Görüşler ve Öncelikler: No.1: Siyasal Partiler, İstanbul
2001 (56 s.).
928 – Türkiye’nin AB Ulusal Programı Siyasi Kriterleri (Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi, 2001/59, s. 97-100).
929 – Turkey’s Integration Project With The EU (ICOC, 2001/60, s. 26-32).
930 – Türkiye’nin Siyasi-İktisadi-Hukuki Konumu ve Avrupa Birliği (Panel),
(İktisat Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 4-30).
931 – Türkdoğan, Berna : Ulus Devletler ve Avrupa Birliği, 2001, (120 s.).
932 – Uyanış, Fisun Rosner : Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Karşılaş-
tırmalı Olarak Türk Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralma Sayı-
lan Haller ve İzne Tabi Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi,
(Doktora Tezi, 2001).
933 – Uyar, Süleyman : Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki
Etkileri, (Dış Ticaret Dergisi, 2001/20, s. 163-186).
934 – Ulgen, Sinan (Haz.) : Avrupa Birliği’nde Hakim Durumun Kötüye
Kullanılması, İstanbul 1998, (86 s.).
935 – Ülger, İrfan Kaya – Efegil, Ertan (Ed.) : Avrupa Birliği Kıskacında
Kıbrıs Meselesi : (Bugünü ve Yarını), Ankara 2001, (330 s.).
936 – Üzeltürk, Hakan : Avrupa Birliği-Türkiye, Devlet Yardımları (Vergi
Sorunları Dergisi, 2001/154 s. 107-118).
937 – Vural, Volkan : Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’nin Yol Haritası,
(Mercek, 2001/21 s. 69-72).
938 – Yarıcı, Hülya : Brüksel’de Gerçekleştirilen “AB Rekabet ve fiirketler
Hukuku” Konulu Seminer Raporu, (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/2 s.
495-508).
939 – Yıldız, fiükrü (Çev) : Avrupa Topluluğunun Kamuoyu Aydınlatmaya
İlişkin 9 Mart 1968 Tarih ve 68/151/EEC Sayılı Bir Nolu fiirketler Hukuku
Konsey Yönergesi, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi, 1999/1 s. 275-282).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın