22-Mukayeseli Hukuk

Mukayeseli hukuk bibliyografyası:

940 – Abdullayev, Cavid : Azerbaycan’da Anayasalaşma Süreci ve Benimsenen
Sistemin Niteliği, (Avrasya, Dosyası, 2001/Özel Sayı, s. 109-
131).
941 – Akan, Pınar : Amerikan ve Türk Hukukunda Taşıyanın Yüke Özen
Yükümlülüğünün İhlalinden Dolayı Sorumluluğu, (Doktora Tezi,
2001).
942 – Akıncı, Ateş : Mukayeseli Hukuk Açısından Amerikan ve Avrupa
Topluluğu Hukukunda Rekabetin Yatay Kısıtlanması, Ankara 2001
(413 s.).
943 – Akıncı, Füsun Sokullu : A.B.D. Ceza Yargılaması Hukukunda Koruma
Tedbirleri ve Amerikan Uygulaması, (Adalet Yüksekokulu 20. Yıl
Armağanı, İstanbul 2001, s. 217-229).
944 – Alawneh, Ragheb : Türk ve Ürdün Hukukunda Rüşvet Suçu, (Yüksek
Lisans Tezi) 2000.
945 – Aldemir, Ahmet : Dünyada ve Türkiye’de Uygulanan İşsizlik Sigortası
nın Temel Özellikleri, (Yönetim ve Denetim, 2001/10, s. 20-29).
946 – Almanyanın Dış Politikası, Ankara 2001 (215 s.).
947 – Altıparmak, Kenan : Ansberg Eyalet Mahkemesi Kararı Adam Öldürmeye
Teşebbüs, (Ankara Barosu Dergisi, 2001/2 s. 155-172).
948 – Altuğ, Yılmaz : Kanada Özel Hukukuna Bir Örnek Newfounland Yasaları,
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 807-
828).
949 – Arazdurdiyev, Berdi Murat : Türkmenistan ve Türk Hukukunda Akreditif,
(Yüksek Lisans Tezi, 2001).
950 – Atabarut, İpek Sağlam : İngiliz Amerikan Hukukunda Tüzel Kişilik
Örtüsünün Aralanması Teorisi ve Uygulama Alanlarından Dava Örnekleri,
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c.1, s. 481-
498).
951 – Aydemir, Süleyman Ruhi : Yerel Özerklik Açısından Bir Karşılaştırma
: Belçika ve Türk Yerel Yönetimleri, (Belediye Dergisi, 2001/8, s.
38-42).
952 – Azizov, Hudaykul : Özbekistan Cumhuriyeti’nde Özel Mülkiyetin
Gelişimi, (Avrasya Etüdleri 1999/16, s. 99-104).
953 – Balkanlı, Rabia (haz.) : T.C. KKTC Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu,
Ankara 2001, (477 s.).
954 – Baybora, Dilek : Türk İş Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Sendika
Yöneticiliği, Ankara 2001, (194 s.).
955 – Bilgili, Fatih : Almanya’da Sermaye Piyasasının Hukuki Yapısı ve Piyasa
Üzerindeki Kamusal Denetim, (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,
2001/2, s. 175-205).
956 – Bolat, Funda : Alman Eğitim Sisteminde Azınlıklar, (Uluslararası
İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, 2001/37, s. 56-66).
957 – Canatan, Bilal : Fransa’da Yerinden Yönetimin Anayasal Kaynakları,
(Çağdaş Yerel Yönetimler 2001/1, s. 7-25).
958 – Celal, Nasır : Türk ve Irak Hukukunda Mukayeseli Olarak Kanuni
fiuf’a Hakkı, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
959 – Çelik, Celal : ABD’de fiirket Devir ve Birleşmelerinde Vergi ve Muhasebe
Konuları, (Vergi Dünyası, 2001/234, s. 64-68).
960 – Çelik, Mehmet : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ulusal Hukuka
Etkisi, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
961 – Emiroğlu, Hüseyin : Yarı-Başkanlık Sistemi Örneği : Fransa, (Yönetim
ve Ekonomi, 2000/6, s. 135-152).
962 – Entessar, Nader (Çeviren : Deniz Altınbaş) : İran Siyasal Değişiminin
Önündeki Anayasal ve Yasal Engeller, (Avrasya Dosyası,
1999/Özel Sayı, s. 335/345.).
963 – Gousseinov, Fovad : Azerbaycan – Avrupa Birliği İlişkileri (Hukuksal
Çerçeve), (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
964 – Gög, Sevda Kevek : La Theorie de la Responsabilite Sans Faute de La
Puissance Publique En Droit Administratif Français, (Yüksek Lisans
Tezi, 2001).
965 – Gül, Songül Sallan : Yeni Sağ Sosyal Güvenlik Anlayışının Tarihsel
Bağlantıları, İngiltere ve Türkiye Örnekleri, (Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2000/3-4 s. 51-66).
966 – Federal Almanya Cumhuriyeti Göç Yasa Taslağı, Ankara 2001, (136
s.).
967 – Hauser, Barbara R., Cadwalader, Taft – Wickersham (Çeviren :
Gözde Gözeten) : Amerika’da Çocukların Miras Hakkı, (Ankara Barosu
Dergisi, 2001/3 s. 147-154).
968 – Işıklı, Alpaslan : Dünya Bankası’nın Laik İmparatorluğunda Kumarhane
Kapitalizmi : (Ulus Devletten İmparatorluk Çağına Dönüş),
(Mülkiye, 2001/227 s. 87-96).
969 – İnsel, Ahmet : Korsika Yasası ve Jakoben Cumhuriyet (Birikim,
2001/142-143 s. 151-157).
970 – Kangal, Zeynel T. : Fransız Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumlulu
ğu ile İlgili Bazı Sorunlar, (Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı,
İstanbul 2001, s. 151-165).
971 – Kaya, Yüksel : Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinde Rekabet
Otoritelerinin Lisans Anlaşmalarına Yaklaşımı (Rekabet Dergisi,
2001/6, s. 45-74).
972 – Kendigelen, Abuzer : İsviçre Hukukunda Farklı Pay Sahibi Kategori
veya Gruplarının fiirket Organlarında Temsili (Or Art. 709), (Prof. Dr.
Erdoğan Moroğlu’na 64. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 339-
402).
973 – Kızılkaya, Emine Okşan Tuna : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi
Hukukunun Fransız İç Hukukuna Etkileri, (Yüksek Lisans Tezi,
2001).
974 – Kula, Onur Bilge : Almanya’daki Siyasi Partilerin “Avrupa ve Göçmen
Politikaları”, İstanbul 2000, (47 s.).
975 – Mahmut, Kasım : Türk ve Irak Özel Hukukları Açısından Mukayeseli
Olarak İntifa Hakkı, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
976 – Memiş, Tekin : Alman Federal Mahkeme Kararı (I ZR 232/98) ve De-
ğerlendirilmesi, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 637-
648).
977 – Narbay, fiafak : Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu’nda (Akt. G) Deği-
şiklik Yapan “Nama Yazılı Pay Senetleri Kanunu (NaStraG)”nun “Pay
Defteri (Aktienbuch)” Konusundaki Yeni Düzenlemeleri, (Prof. Dr.
Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c.1, s. 365-
394).
978 – Nizamoğlu, Meltem : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle Karşılaş-
tırmalı Olarak İç Hukuktaki Tutuklama Nedenleri, (Yüksek Lisans Tezi,
2000).
979 – Oğurlu, Yücel : An Essay On Main Provisions Of The Constitution
Of Republic Of Kazakhstan On Organization of State And Administration,
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 121-128).
980 – Onagı, Akihiro (Çeviren : Hakan Hakeri) : Japonya’da Hukuk Eğitimi,
(KHukA 2001/2 s. 55-63).
981 – Öktem, Ali Emre : Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü, (Doktora
Tezi, 2001).
982 – Öyken, H. Kağan – Gülpak, Mehmet : Amerika Birleşik Devletleri’nde
Sigorta Teftiş Kurulu, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,
2000/7-8, s. 65-69).
983 – Öz, Ragıp : 20. Yüzyılda Irak Medeni Hukukunun Gelişimi, (Yüksek
Lisans Tezi, 2001).
984 – Öztürk, Namık Kemal : Yolsuzluklarla Mücadelede İtalya’dan Ders
Alınabilir mi?, (Amme İdaresi Dergisi, 2001/1, s. 1-13).
985 – Poyraz, Yasin : Uluslararası Hukukta Objektif Sorumluluğun Düzenlenmesi,
(Doktora Tezi, 2000).
986 – Sayılgan, fievket : Gelişmekte Olan Ülkelerde Krizler ve Türkiye Örne
ği, (Finans Dünyası, 2001/14, s. 48-52).
987 – Schloms, Heidemarie, (Çeviren : Hasan Seçkin Ozanoğlu) : Alman
Hukukunda Çocukların Nafaka Hakkına, Özellikle Adli Memurlara
Yüklenen Görevler Bakımından Genel Bir Bakış, (Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1 s. 153-162).
988 – Stalev, Stoyan : Bulgar Hukukunun AB Hukukuna Uyumu, (Avrasya
Dosyası, 1999/Özel Sayı s. 327-334).
989 – Süleymanov, Server : Azerbaycan Hukukunda Ticari İşletme ve Tacir,
(Yüksek Lisans Tezi, 2000).
990 – fiuğle, M. Ali : Bazı Avrupa Ülkelerinin Yaşlılık Sigortası Sistemlerine
Genel Bir Bakış, (Kamu-İş, 2000/3, s. 597-607).
991 – fiükür, Soran : Türk ve Irak Hukukunda Mukayeseli Olarak Alım Satı
m Komisyonculuğu, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
992 – Taşçı, Ali Tekin : Türkiye’de ve Dünyada Tanıklık, Tanık Koruma
Programı ile Uygulamaların Değerlendirilmesi (Polis Dergisi, 2001/26
s. 675-690).
993 – Tokuzlu, Lami Bertan : European Standards On The Right To Privacy,
(Yüksek Lisans Tezi, 2000).
994 – Üzeltürk, Hakan : The Meaning Of The Term “Permanent Establishment”
In Model Tax Treaties And Canada, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Arma
ğan, İstanbul 2001, c. 1. s. 326-345).
995 – Yamaner, Melike Batur : Uluslararası Hukukta Düşünceyi Açıklama
ve Yayma Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu, (Doktora Tezi,
2001).
996 – Yıldız, Ali Kemal : Alman Ceza Muhakemesi Hukuku İle Karşılaştırmalı
Olarak Yeni Polonya Ceza Muhakemesi Kanunu, (Adalet Yüksekokulu,
20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 351-367).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın