24-Anayasa Hukuku

Anayasa hukuku bibliyografyası:

a) Genel Konular
1024 – Akın, Rıdvan : TBMM Devleti, (1920-1923) : Birinci Meclis Döneminde
Devlet Erkleri ve İdare, İstanbul 2001, (647 s.).
1025 – Aliefendioğlu, Yılmaz : Hukuk-Hukukun Üstünlüğü-Hukuk Devleti,
(Ankara Barosu Dergisi, 2001/2, s. 29-68).
1026 – Armağan, Servet : Günümüzde Bazı Müslüman Devlet Anayasaları
ve Tipik Özellikleri, (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, s. 1087-1104).
1027 – Armağan, Servet : Din Devleti – Dini Devlet – Dine Dayalı Devlet,
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 1145-1157).
1028 – Arsal, Sadri Maksudi : Teokratik Devlet ve Laik Devlet, (Belgelerle
Türk Tarihi Dergisi, 2001/59, s. 14-18).
1029 – Arsal, Sadri Maksudi : Teokratik Devlet ve Laik Devlet, (Belgelerle
Türk Tarihi Dergisi, 2001/57, s. 22-27).
1030 – Arsava, Ayşe Füsun : Egemenlik Haklarının Devrine Getirilen Sı-
nırlar, (Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 193-200).
1031 – Atalar, Münir : Taassuptan Çağdaşlığa Laiklik, (Askeri Tarih Bülteni, 2001/51 s. 1-7).
1032 – Atalar, Yavuz : Demokrasiye Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Anayasal
Değişme (Constitutional Change) ve Anayasal Dönüşüm (Constitutional
Transformation), (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,1999/1-2 s. 197-220).
1033 – Aysan, Can : 1982 Anayasasında Yargı Bağımsızlığı, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1034 – Aysevener, Kubilay : Türkiye Cumhuriyetinin Felsefi Temelleri,
(Doğu Batı 1999/8 s. 105/110).
1035 – Battal, Ahmet : Doç. Dr. Kemal Gözler’in “Cumhurbaşkanı-Yök
Çatışması” Başlıklı Makalesi Üzerine Notlar, (Ankara Barosu Dergisi, 2001/4, s. 69-81).
1036 – Bozkurt, Ömer : Avrupa Parlamentosunun Türkiye’ye Bakışı, (Amme
İdaresi Dergisi, 2001/2, s. 1-17).
1037 – Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (Der.) : Hukuk Devletinin Çağdaş Yorumu
Işığında Laik ve Demokratik Cumhuriyet, İstanbul 2000, (132 s.).
1038 – Çelik, Seydi : Türk Düşünce Tarihinde Halkçılık Anlayışı ve Atatürk’ün
1921 Anayasasının Ön Tasarısı Niteliğindeki Halkçılık Beyannamesi
(1908-1924), (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1039 – Çetin, Halis : Siyasal İktidar ve Meşruiyet : Meşrutiyetin Tipolojisi,
Fonksiyonları ve Araçları, Ankara 2001, (174 s.).
1040 – Çoğulculuk ve Toplumsal Uzlaşma (4. Abant Platformu), İstanbul 2001, (319 s.).
1041 – Duffar, Jean (Çev. : Öztürk, Burak) : Küreselleşme, Evrensel Değerler ve
Ulusal Egemenlik – Açık Oturum, (Uluslararası Anayasa
Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 538-549).
1042 – Duffar, Jean : Globalisation-Valeurs Universelles, Et Souveraineté
Nationale – Fransız Metin, (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı,
Ankara 2001, s. 1133-1146).
1043 – Ekiz, Serkan : Genel Kamu Hukuku Açısından Direnme Hakkı, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1044 – Eroğul, Cem : Altıncı Anayasa Değişikliği, (Mülkiye, 2001/231, s. 271-288).
1045 – Fığlalı, Ethem Ruhi : Din ve Laiklik Üstüne Düşünceler, Muğla 2001, (256 s.).
1046 – Garcia, Elisenda Malaret : Controle Demacratique Et Participation
– Fransızca Metin, (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 1113-1132).
1047 – Gönenç, Levent : Meşruiyet Kavramı ve Anayasaların Meşruiyeti
Problemi, (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 131-152).
1048 – Gözler, Kemal : Uluslararası Andlaşmaları Akdetme ve Onaylama
Yetkisi (Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi), (Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 91-101.
1049 – Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2000, (1071 s.).
1050 – Gül, Mehmet fiener : Anayasa Hukuku Açısından Kurucu Referandum,
(Yüksel Lisans Tezi, 2000).
1051 – Güler, Ali : Sevr’den Kopenhang’a Parçalanan Türkiye : İkinci Sevr
mi?, Ankara 2000, (36 s.).
1052 – Gülse, Temel : 1961 ve 1982 T.C. Anayasalarının Siyasal Katılım
Açısından Sosyolojik Karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1053 – Gülşen, Recep : Borç İçin Hapis Yasağı ve Anayasa Md. 38’deki
Değişiklik, (KHukA, 2001/2 s. 39-41).
1054 – Güngör, Hasan : Türkiye’nin Modernleşme Sürecinde 1921 Anayasası’
nın yeri, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1055 – Günuğur, Haluk (Söyleşen : Ali Ekber Yıldırım) : Türkiye Avrupa
Birliği Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Haluk Günuğur: “Anayasa
Değişikliği Devrim Niteliğinde”, Söyleşi, (Ekonomik Forum, 2001/11, s. 36-39.
1056 – Hafızoğulları, Zeki : Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Düşünsel Temelleri
Bir Mevzuat Değerlendirmesi, (Ankara Barosu Dergisi, 2001/2 s. 13-28).
1057 – Hobbes, Thomas (Çeviren : Semih Lim) : Bir Din ve Dünya Devletinin
İçeriği, Biçimi ve Kudreti, 3. bs., İstanbul, (495 s.).
1058 – Kaynar, Mete : Devletin Milleti ve Ülkesi, Ankara 2001, (150 s.).
1059 – Kutlu, Mustafa : Kuvvetler Ayrılığı, Temelleri-Gelişimi Hukuk
Devletinin Kökenleri, Ankara 2001, (229 s.).
1060 – Kurşun, Zekeriya : Türkiye’de Laikliğin Kabulü ve Arap Dünyası,
(Avrasya Dosyası, 2000/Özel Sayı, s. 47-59).
1061 – Machado, Paulo Affanso Leme (Çeviren : Uysal, Ayşen) : Dünyada
Anayasacılık Hareketleri ve Yeni Anayasalar, (Konferans), (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 29-37).
1062 – Machado, Paulo Affanso Leme : Au Cours Des Trois Derniéres Décennies
De Grands Changements Sont Intervenus Dans Les Constitutions
Politiquus De, Pleusıeurs Pays De Inmerique De Sude (Fransızca),
(Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 1025- 1032).
1063 – Marcou, Jean (Çeviren : Öztürk Burak) : Türkiye’de Anayasacı-
lık ve Anayasa Kültürü, Konferans, (Uluslararası Anayasa Hukuku
Kurultayı, Ankara 2001, s. 61-75).
1064 – Marcou, Jean : Constitutionnalisme Et Culture Constitutionelle En
Durquie, (Fransızca metin), (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı,
Ankara 2001, s. 1043-1058).
1065 – Milacic, Slobodan (Çeviren : Bulut, Belgin) : Küreselleşme, Evrensel
Değerler ve Ulusal Egemenlik, Açık Oturum, (Uluslararası Anayasa
Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 550-569).
1066 – Milli Egemenlik Sempozyumu XII. : “Ulusal Egemenlik İlkesi Işı-
ğında Dış Politikamız, (20 Nisan 2001 Kars), Ankara 2001 (136 s.).
1067 – Minibaş, Türkel : Küreselleşme, Evrensel Değerler ve Ulusal Egemenlik,
Açık Oturum, (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 570-582).
1068 – Nergis, Saim : Çok Hukuklu Düzenden Laik Hukuka (Türk Hukuk
Devrimi), (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1069 – Nizamoğlu, Rıdvan : Anayasamızda Din ve Laiklik, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın Kuruluşu ve Laiklikle İlgisi, (Diyanet, 2001/123, s. 11-21).
1070 – Öden, Merih – Akkaya, Mustafa : “Hayat Standardı Esası”nın Anayasaya
Uygunluğu Sorunu, (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/2 s. 1-35).
1071 – Ökte, Ertuğrul Zekâi : Milli Egemenlik Kavramı ve Milli Egemenlik
Hakkının Örgütleşmesi, (Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 2001/59 s. 2-3).
1072 – Özbudun, Ergun : Dünyada Anayasacılık Hareketleri ve Yeni Anayasalar,
Konferans (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 38-44).
1073 – Özdemirci, Harun – Çolak, Yaşar : Din-Devlet, Din-Siyaset İlişkisi, Ankara 2001, (96 s.).
1074 – Rosetto, Jean : La Confection D’une Chaute Des Droits Fondemantaux
de L’union Europeenne-Fransızca metin (Uluslararası Anayasa
Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 1069-1083).
1075 – Salihpaşaoğlu, Yaşar : Sivil İtaatsizliğin Türkiye’deki Konumu, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1076 – San, Coşkun : Türkiye’de Anayasacılık ve Anayasa Kültürü (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 76-84).
1077 – Sanal, Recep : Tarihi Gelişimi İçerisinde Türk Anayasalarında Genel
Yönetimin Taşra Örgütüne İlişkin Düzenlemeler ve Yönetim Desenindeki
Değişmeler, (Atatürk Yolu 1998/22 s. 173-200).
1078 – Satılmış, Alişan : Küresel Çevrelemeye Tavır, İstanbul 2001, (72 s.).
1079 – Sami Selçuk : Laiklik, (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 619-636).
1080 – Soysal, Mümtaz : Türkiye’de Anayasacılık ve Anayasa Kültürü
(Uluslararası Anayasa Kurultayı, Ankara 2001, s. 85-97).
1081 – Soysal, Mümtaz : Küreselleşme, Evrensel Değerler ve Ulusal Egemenlik
-Açık Oturum- (Uluslararası Ankara Hukuk Kurultayı, Ankara 2001, s. 583-595).
1082 – Sönmez, Naim : 1. Meclis’te Gruplar İlişkisine Bir Örnek : İcra Vekillerinin
Seçimine Dair Kanun Görüşmeleri, (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2000/47 s. 441-489).
1083 – Stern, Klaus (Çev: Tekinsoy, Aslan) : Dünyada Anayasacılık Hareketleri
ve Yeni Anayasalar, Konferans (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 45-55).
1084 – Stern, Klaus : Constitutionalism Movements And New Constiutions
– İngilizce Metin – (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 1033-1042).
1085 – Tamçelik, Soyalp : Ahmet Mithat ve Sait Paşa’nın Hazırladığı Anayasa
Taslaklarının Mukayesesi, (Türk Kültürü, 2001/457 s. 302-311).
1086 – Tanör, Bülent – Yüzbaşıoğlu, Necmi : 1982 Anayasasına Göre Türk
Anayasa Hukuku, İstanbul 2001, (525 s.).
1087 – Tanyel, Süalp : Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1088 – Tikveş, Özkan : İletişim ve Son Anayasa Değişikliği, (Maltepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 11-22).
1089 – Timur, Taner : Türk Devrimi ve Sonrası, Ankara 2001, (332 s.).
1090 – Tiryaki, Refik : Anayasa Hukuku Açısından Türkiye’de Belediye
Seçimleri, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1091 – Tülen, Hikmet : 3.10.2001 Tarihli ve 4709 Sayılı Kanunla Yapılan
Anayasa Değişiklikleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, (Atatürk
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1-4, s. 191-243).
1092 – Tülen, Hikmet : Yasama Sorumsuzluğunun Mutlaklığı Üzerine Düşünceler,
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1, s. 115-122).
1093 – Türkiye Barolar Birliği (Haz.) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
Önerisi, Ankara 2001 (110 s.).
1094 – Türkiye’de Anayasa Reformu Prensipleri ve Sonuçlar, Ankara 2001, (143 s.).
1095 – Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, (9-13 Ocak 2001), Ankara 2001, (1199 s.).
1096 – Konrad Adenauer Vakfı (Haz.) : Türkiye’de Anayasa Reformu,
Prensipler ve Sonuçları, Ankara 2001, (143 s.).
1097 – Vaner, Semih : Küreselleşme, Evrensel Değerler ve Ulusal Egemenlik
– Açık Oturum – (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 595-600).
1098 – Yaşar, Nuri : Devlet Başkanının Kanunları Geri Gönderme Yetkisi,
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 375-417).
1099 – Yatkın, Ahmet : Geri Kalmış ve Gelişmiş Ülkelerde Siyasal Katılma,
(Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/12 s. 40-45).
1100 – Yıldırım, Turan : Hukuk Devleti Ayıbı : Anayasanın Geçici 15.
Maddesi, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c.1, s. 448-463).
1101 – Yıldız, Abdullah : Meşrutiyet’ten Cumhuriyeti İktidar Kavgaları ve
İrtica, İstanbul 2000, (246 s.)
1102 – Zengin, Bahri : Sivil Anayasa : Yeni Bir Toplumsal Sözleşme Önerisi,
İstanbul 2001, (60 s.).

b) Devlet/Hükümet
1103 – Akın, Rıdvan : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Birinci Döneminde
Devlet Erkleri ve İdare, (Doktora Tezi, 2000).
1104 – Akkaş, Hasan Hüseyin : Türk Parlamenteer Rejiminde Cumhurbaşkanlığı,
(Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 35-47).
1105 – Balta, Nilüfer : Ulus Devlet Modelinin Türkiye’deki Yansımaları,
(Kocaeli Üniversitesi Hukak Fakültesi Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 37-68).
1106 – Bilir, Faruk : 1982 Anayasası’nda Bakanlar Kurulu, (Selçuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1-2 s. 243-260).
1107 – Bockel, Alain : Le Regime Semi Presidentiel -Fransızca Metin-
(Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 1101-1108).
1108 – Canpolat, Erdal : Devlet, Siyasi Karar Alma Süreci ve Denetimi,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/159 s. 49-56).
1109 – Çeçen, Anıl : Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti, Ankara 2001.
1110 – Doğan, Fatih : Die Stellung Des Bundeskanzlers, (Prof. Dr. Hayri
Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c.2, s. 1243-1273).
1111 – Erozan, Boğaç : Mekteb-i Mülkiye’den Siyasal Bilgiler Okulu’na
Hukuk Derslerinde Devlet Kavramı, (Mülkiye, 2001/231 s. 37-44).
1112 – Gözler, Kemal : Anayasa Değişikliği Kanunları Üzerinde Cumhurbaşkanı
nın Yetkileri, (Ankara Barosu Dergisi, 2001/4 s. 35-52).
1113 – Gözler, Kemal : Devlet Başkanları, Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku
İncelemesi, Bursa 2001, (319 s.).
1114 – Gültekin, Kazım : Cumhurbaşkanı Tarafından Açılan İptal Davaları
(Evren, Özal ve Demirel Dönemleri), (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1115 – İnce N. Murat : Elektronik Devlet : Kamu Hizmetlerinin Sunulması
nda Yeni İmkanlar, Ankara 2001.
1116 – Kanadoğlu, O. Korkut : 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı, (Adalet
Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 123-150).
1117 – Karaman, Mehmet : Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hukuk
Devleti, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1118 – Koçak, Mustafa : Kent-Devleti Demokrasisinden Ulus-Devlet Demokrasisine,
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c.1, s.285-312).
1119 – Manisalı, Erol : Yirmibirinci Yüzyıl’da Küresel Kıskaç : Küreselleşme,
Ulus-Devlet ve Türkiye, İstanbul 2001, (159 s.).
1120 – Milacic, Slobodan : L’etat De Droit Postcommunite = Ses Ambiquites
Actuelles – Fransızca Metin – (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı,
Ankara 2001, s. 1147-1160).
1121 – Nozick, Robert (Çeviren : Alişan Oktay) : Anarşi, Devlet ve Ütopya,
İstanbul 2001, (428 s.).
1122 – Özden, Yekta Güngör : Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti –
Tartışma- (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s.636-647).
1123 – Poggi, Giafranco (Çevirenler : fiule Kut, Binnnaz Toprak): Modern
Devletin Gelişimi : Sosyolojik Bir Yaklaşım, İstanbul 2001, (174 s.).
1124 – Sachs, Michael (Çev: Küçük, Eşref) : Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk
Devleti -Bildiri- (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 623-635).
1125 – Sachs, Michael : Vornang Des Rechts Und Der Rechtsstaat -Almanca
Metin- (Uluslararası Anayasa Hukuk Kurultayı, Ankara 2001, s.1161-1176).
1126 – Sancar, Mithat : Demokrasi – İnsan Hakları – Hukuk Devleti : Zorlu
Bir Birlikteliği Çözümleme Denemesi, (Toplum ve Bilim 2000-2001/87 s. 7-27).
1127 – Saruhan, Sait : Hukuk Devletinde Yargının Bağımsızlığı, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1128 – Stevens, Jacqueline (Çeviren : Abdullah Yılmaz) : Devletin Yeniden
Üretimi, İstanbul 2001, (415 s.).
1129 – Surlu, Aydan Ömür : Thomas Hobbes’un Devlet ve Hukuk Anlayaşı, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1130 – fiimşek, Osman : Devlet Kavramının Gelişimi ve Küreselleşmedeki
Anlamı, (Kamu-İş 2000/4, s. 135-150).
1131 – Turan, Gökhan : Bir Kamu Hukuku Problemi Olarak Devlet İktidarı
ve Özerklik, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1132 – Tülen, Hikmet : Türk Anayasa Hukukunda Bakanların Cezai Sorumlulu
ğu ve Meclis Soruşturması, Konya 1999.
1133 – Türcan, Talip : Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten kaynaklanan
Yetkileri : İslam ve Batı Hukuk Düşüncesi Bağlamında Bir İnceleme, Ankara 2001, (271 s.).
1134 – Türe, İlknur : Koalisyon Hükümetlerinde Başbakanlık, (Mülkiye 2001/227 s. 71-86).
1135 – Yasin, Melikşah : Drucker’in Devlet Anlayışı, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e
Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 346-374).
1136 – Yazıcıoğlu, Recep : Polis Devleti, (Atatürk Üniversitesi Erzincan
Hukuk Fakültesi Dergisi (1999/1, s. 15-21).

c) Parlamento/Seçim
1137 – Alacakaptan, Uğur :Milletvekili Dokunulmazlığı, Bakanların Sorumlulu
ğu, Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu, Tartışma, (Uluslararası
Anayasa Hukuk Kurultayı, Ankara 2001, s. 500-513).
1138 – Aslan, Yavuz : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Kurulu-
şu, Evreleri, Yetki ve Sorumluluğu (23 Nisan 1920-30 Ekim 1923), Ankara 2001, (206 s.).
1139 – Bilir, Faruk : Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona
Ermesi, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1140 – Bilir, Faruk : Siyasi Yasaklılık ve Milletvekilliği, (Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 2000/4 s. 245-249).
1141 – Bülent, Yavuz : Türk Anayasa Hukukunda Seçim İşlerinin Yürütülmesi
ve Denetlenmesi (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1142 – Gözler, Kemal : Yasama Dokunulmazlığı, (Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, 2001/3 s. 71-101).
1143 – İba, fieref : Altıncı ve Yedinci Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde
TBMM İçtüzüğü’nün Durumu, (Mülkiye 2001/231 s. 289-304).
1144 – Keskinsoy, Ömer : Yasama Dokunulmazlığı, (Yüksek Lisans Tezi,2001).
1145 – Yayla, Yıldızhan : Milletvekili Dokunulmazlığı, Bakanların Sorumlulu
ğu, Cumhurbaşkanlarının Sorumsuzluğu, Bildiri, (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 478-499).

d) Siyasal Partiler
1146 – Akandere, Osman : İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Çok Partili
Hayata Geçişte Kurulan İlk Muhalefet Partisi “Milli Kalkınma Partisi”
(Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999/4 s. 193-211).
1147 – Akyazıcı, Serpil : Türkiye’de Siyasi Partilerin Kapatılması TİP,
MNP, DEP ve RP Örnekleri, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1148 – Çaha, Ömer : Türkiye’de Siyasal Partiler ve Avrupa Birliği, (İslami
Araştırmalar 2000/2, 163-172).
1149 – Dağtaş, Erdal : Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Öncesinde
Sivil Toplum, Yurttaşlık Hakları ve Yazılı Basın, (Selçuk İletişim 2000/3 s. 58-67).
1150 – Ersoy, Tolga : Muvazaa Partiler : Bir Demokrasi Örneği, Ankara 2000.
1151 – Kılınç, Doğan : Siyasi Partilerin Mali Denetimi, (Yüksek Lisans Tezi 2001).
1152 – Özbudun, Ergun : Siyasal Partiler ve Seçim Hukuku, Tartışma,
(Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 527-532).
1153 – Sabuncu, Yavuz : Siyasal Partiler ve Seçim Hukuku, Bildiri, (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 517-526).
1154 – Sarıbay, Ali Yaşar : Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler, İstanbul 2001, (124 s.).
1155 – Tongul, Neriman : Türk Demokrasi Tarihinde Siyasi Partilerin Rolü
(1908 – 1938), (Askeri Tarih Bülteni 2001/51 s. 93-114).
1156 – Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (Haz.) : Seçim Sistemi
ve Siyasi Partiler Araştırması : Temel Bulgu ve Sonuçlar, İstanbul 2001.
1157 – Uyar, Hakkı : 1923’ten Günümüze CHP tüzükleri Üzerine Genel Bir
Değerlendirme, İstanbul 2000 (62 s.).
1158 – Yanık, Murat : Parti İçi Demokrasi, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).

e) Temel Hak ve Hürriyetler
1159 – Anadol, Cemal : Türkiye’de Din ve Vicdan Hürriyeti, 2. bs. İstanbul 2001, (136 s.).
1160 – Başdemir, H. Yücel : Bireysel Hürriyet Düşüncesi ve John Stuart
Mill, (Liberal Düşünce, 2001/24 s. 123-137).
1161 – Bayram, Serkan : Türkiye’de Dernek Kurma Özgürlüğü, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1162 – Bulut, Nihat : 4709 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği
Çerçevesinde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması Rejiminin Birey
Devlet İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi, (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1-4 s. 37-64).
1163 – Can, Osman : Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü, Anayasal Sınırlar
Açısından Neler Değişti? (Liberal Düşünce, 2001/24 s. 89-116).
1164 – Dağtaş, Erdal : Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Öncesinde
Sivil Toplum, Yurttaşlık Hakları ve Yazılı Basın, (Selçuk İletişim, 2000/3 s. 58-68).
1165 – Dinç, Güney : Temel Hak ve Özgürlükler – Kapsam, Sınırlama ve
Kötüye Kullanılması – (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 199-218).
1166 – Erdoğan, Mustafa : Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü : Özgürlükçü
Bir Perspektif, (Liberal Düşünce, 2001/24, s. 8-13).
1167 – Erem, Faruk : Soyunu Sürdürebilmek Özgürlüğü (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 375-393).
1168 – Eryılmaz, Bedri : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre İfade
Özgürlüğü ve Türk Hukuku, (Ankara Barosu Dergisi, 2001/1 s. 249-324).
1169 – Gözler, Kemal : Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Hürriyetlerin
Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri (Anayasanı
n 13’üncü Maddesinin Yeni fiekli Hakkında Bir İnceleme), (Ankara
Barosu Dergisi 2001/4 s. 53-67).
1170 – Gülmez, Mesut : Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar, Tartışma,
(Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 140-152).
1171 – Hakyemez, Yusuf fievki : Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması
nda Ölçülülük İlkesi, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 1287-1337).
1172 – Helmans-Silvio Marcus (Çev: Öztürk, Burak) : Yeni Gelişmeler
ve Üçüncü Kuşak Haklar, Bildiri, (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı,
Ankara 2001, s. 156-164).
1173 – İşgören, Ali : Türk Anayasa Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü
Özgürlüğü, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1174 – Kaboğlu, İbrahim : Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar, Bildiri,
(Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 102-139).
1175 – Karagöz, İsmail : Temel Hürriyetler Bağlamında Din ve Vicdan
Hürriyeti, (Diyanet, 2001/130 s. 54-57).
1176 – Kayaçağlayan, Metin : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10.
Maddesi Çerçevesinde İfade Hürriyeti ve 1982 Anayasası, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1177 – Kütük, İbrahim : Anayasa Hukukunda Düşünce Özgürlüğü ve Sınırları, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1178 – Martin, Michel Louis (Çev. : Yılmaz, Bediz) : Temel Hak ve Özgürlükler
– Kapsam, Sınırlama ve Kötüye Kullanılması – (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 219-242).
1179 – Martin, Michel Louis : Droits Et Libertes Dans Les Contitutions
Dasie Du Sud-Est Francophone -Fransızca Metin- (Uluslararası Anayasa
Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 1085-1100).
1180 – Mutman, Mahmut : İnsanlığın Kıyısında: Haklar, (Toplum ve Bilim, 2000-2001/87 s.44-64).
1181 – Rosetto, Jean (Çev.: Kılıç, Ufuk) : Yeni Gelişmeler ve Üçüncü Kuşak Haklar,
Bildiri (Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara 2001, s.165-178).
1182 – Sağlam, Fazıl : Temel Hak ve Özgürlükler – Kapsam, Sınırlama ve
Kötüye Kullanılması – (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara
2001, s. 251-294).
1183 – Sezer, Abdullah : Türk ve Amerikan Yüksek Mahkeme Kararlarında
Din-Vicdan Özgürlüğü ve Din-Devlet İlişkisi (Laisizm-Sekülerizm), (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1184 – Türmen, Rıza : Temel Hak ve Özgürlükler – Kapsam, Sınırlama ve
Kötüye Kullanılması – (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 295-332).
1185 – Uygun, Oktay : Yeni Gelişmeeler ve Üçüncü Kuşak Haklar, Tartışma,
(Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 179-184).
1186 – Üzeltürk, Sultan : Yeni Gelişmeler ve Üçüncü Kuşak Haklar, Tartı
şma, (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s.184-194).
1187 – Yıldırım, Mustafa Zeki : Freeedom Of Expression In Turkey, Türkiye’de
Düşünce Özgürlüğü, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1188 – Yokuş, Sevtap : Hak ve Özgürlükler Bakımından 1982 Anayasası –
Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program, (Kocaeli Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 301-316).
1189 – Yürüşen, Melih : Pornografiyi İfade Özgürlüğü Bağlamında Düşünmek,
(Liberal Düşünce, 2001/24 s. 23-40).

f) Politika Bilimi
1190 – Esgin, Ali : Gençlik ve Siyaset İlişkisi, (Cumhuriyet Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2000/24 s. 151-168).
1191 – Köni, Hasan : Genel Sistem Kuramı ve Uluslararası Siyasetteki Yeri, Ankara 2001, (170 s.).
1192 – Onar, Erdal : Siyasal Sistemler, (Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı,
Ankara 2001, s. 362-410).
1193 – Özman, Aylin : Siyaset, Hukuk, İdeoloji, Ekseninde Hukukçu Kimli
ğinin Yeniden Tanımlanması : Erken Cumhuriyet Dönemi Üzerine
Bir İnceleme, (Toplum ve Bilim, 2000-2001/87 s. 164-177).

g) Kamu Hukuku
1194 – Karaosmanoğlu, Fatih : İnsan Hakları ve Kamu Görevi Boyutunda
Sözleşmelerin Yerine Getirilmesi, (Türk İdare Dergisi, 2000/426, s.163-172).

h) İnsan Hakları
1195 – Akgül, Hikmet : İnsan Hakları Üzerine Bir Düşünce Denemesi, (İslami
Araştırmalar 1998/3-4, s. 161-164).
1196 – Alkan, Haluk – Öner, fierif : İnsan Haklarının Toplumsal Kazanımı
Sürecinde Yerel Yönetimler : Uluslararası Normlar ve Aracı Haklar
Yönüyle Bir İnceleme, (Çağdaş Yerel Yönetimler, 2001/3 s. 13-31).
1197 – Alpkaya, Gökçen : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Uygulaması
nda Toplanma Özgürlüğüne Hak, (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2001/3 s. 1-18).
1198 – Armağan, Servet : İlan Edilişinin 52. Yıldönümü Vesilesiyle İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi ve İslam Hukukunda Temel Haklar
ve Hürriyetler, (Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 23-35).
1199 – Arslan, Zühtü : Bilgiden Bilince İnsan Hakları Eğitimi : Postmodern
Yönelimler, (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 16-25).
1200 – Arslan, Zühtü : Postmodern Söylem ve İnsan Hakları, (Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 2001/1, s. 1-22.
1201 – Atak, Songül : Kadınların İnsan Hakları (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1202 – Balcı, Muharrem – Sönmez, Gülden : Temel Belgelerde İnsan Hakları, İstanbul 2001, (445 s.).
1203 – Biçen, Hüseyin Yüksel : İnsan Hakları ve Hukuk, Ankara 2001,(128 s.).
1204 – Bilici, Sezai : Kurumsal Açıdan İnsan Hakları, (Yüksek Lisans Tezi,2001).
1205 – Cangızbay, Kadir : İnsan Hakkı Değil, İnsan Olma Hakkı, (Birikim 2001/150 s. 106-112).
1206 – Coşkun, Vahap : İnsan Hakları ve Liberalizm, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1207 – Çavuşoğlu, Naz : Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık
Hakları, 2. bs, İstanbul 2001, (207 s.).
1208 – Dost, Süleyman : Avrupa İnsan Hakları Denetim Organlarının İçtihatları
na Göre İfade Özgürlüğü ve Türkiye, (Yüksek Lisans Tezi,2001).
1209 – Erem, Faruk : İnsan Hakları, Avrupa Sözleşmesinin Türkiye’deki
Durumu (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c.2., Ankara 2001, s.345-352).
1210 – Ertuğrul, Erol : İnsan Haklarında Nereye Geldik, (Atatürkçü Düşünce, 2001/80, s. 15).
1211 – Hafızoğulları, Zeki : İnsan Hakları ve Ülkemizde İnsan Hakları,
(Ankara Barosu Dergisi, 2001/1, s. 325-328).
1212 – Helmons, Silvio Marcus : Les Nouveaux Developpements En Matiere
De Droits De L’homme -Fransızca Metin- (Uluslararası Anayasa
Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 1059-1068).
1213 – Kaplan, Yaşar : İnsan Haklarının Mahiyeti ve Geleceği, (İslami
Araştırmalar, 1998/3-4 s. 178-186).
1214 – Karaman Kepenekçi, Yasemin : Eğitimcilerin İnsan Haklarına Yönelik
Tutumları, (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1999/1-2 s. 213-225).
1215 – Kuyaksil, Ali : Türkiye’de Demokrasi ve Terör Dengesinde İnsan
Hakları, (Polis Dergisi, 2001/27 s. 118-123).
1216 – Küngerü, Korhan : Yargı Güvencesi Örneğinde İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
Türk Hukukunda Doğurduğu Sonuçlar, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1217 – Neier, Aryeh (Söyleşenler : Ruşen Çakır – Kaya fiahin) : Dünyada
İnsan Hakları Savunuculuğu 80’ler-90’lar ve Ötesi -Söyleşi- (Defter,2001/43 s. 201-221).
1218 – Rousseau, Jean-Jacques (Çev. : Rasih Nuri İleri) : İnsanlar Arası
ndaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma, 6. bs. 2001, (200 s.).
1219 – Söylemiş, Tarık : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1220 – Sözen Naci, İnsan Hakları Kavramı ve Türkiye (Silahlı Kuvvetler Dergisi, 2001/367 s. 52-66).
1221 – Temiz, Mustafa : İnsan Hakları’nda Neden Uzlaşamıyoruz? Yeni
Dünya Düzeninde Temel Nedenler ve Başörtüsü (İslami Araştırmalar, 1998/3-4 s. 198-205).
1222 – Ünal, fieref : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: İnsan Haklarının
Uluslararası İlkeleri, Ankara 2001 (556 s.).
1223 – İnsan Haklarının Gelişimi: İnsan Haklarının Gelişimi, Ankara 2001 (138 s.).

ı) Sosyal Adalet / Sosyal Devlet
1224 – Aka, Hasan : Sosyal Devlet İlkesi ve Özelleştirme (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1225 – Ballı, Ali fiafak : Çoğulcu Demokratik Toplumlarda Sosyal Adalet (Doktora Tezi) 2001.
1226 – Bulut, Nihat : Özelleştirme Uygulamaları Karşısında Sosyal Devlet
İlkesini Yeniden Düşünmek (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1999/1 s. 23-38).
1227 – Bulut, Nihat : Sosyal Devletin Düşünsel Temelleri ve Çağdaş Sosyal
Devlet Anlayışı (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 321-336).

i) Kadın Hakları
1228 – Arat, Necla : Siyaset, Kadın ve İrtica, İstanbul 2001 (262 s.).
1229 – Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile
İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu (Düz.) : Avrupa Birliğine Giriş
Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kadın-Erkek
Eşitliği Politikaları Paneli (2000: Ankara), (117 s.)
1230 – Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü)
(Haz.) : Türkiye’de Kadın 2001, Ankara 2001 (123 s.).
1231 – Boyacıoğlu, Ramazan : Atatürk, Kadın ve Tesettür (İslami Araştırmalar, 1999/2 s. 211-214).
1232 – Gerber, Haim (Çev. Hayri Erten) : Bir Osmanlı fiehri Olan Bursa’da
Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsü (1600-1700) (Selçuk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998/8 s. 327-343).
1233 – Erönen, Gönül : Turkish Cypriot Women and Cedaw (Kadın / Woman, 2000/1, s. 66-67).
1234 – Kadıoğlu, Süheyla : Bitmeyen Savaşım: Kadın Hareketleri Tarihi, İstanbul 2001 (358 s.).
1235 – Moroğlu, Nazan : Kadınların İnsan Hakları Bildirisi ve Ek İhtiyari
Protokol (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, s. 881-908).
1236 – Sacksofsky, Ute (Çev. Osman Can) : Feminist Hukuk Bilimi Nedir?
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1-4 s. 719-734).
1237 – fiimşir, Nahide : Atatürk ve Türk Kadını (Türk Dünyası Tarih ve
Kültür Dergisi, 2001/174 s. 13-21).
1238 – Temelkuran, Ece : ‘80’lerden Milenyuma Kadınlar ve “Karşı-Kadı-
nın” Yeniden Tarifi İhtiyacı: Batik Elbiseden Süper Kadına (Birikim,
2001-2002/152-153 s. 100-103).
1239 – Ünal, Ertan : Kadınlar Politika Sahnesinde (Popüler Tarih, 2001/16 s. 64-67).
1240 – Yüksel, Murat : Feminist Hukuk Kuramı ve Feminist Düşünce Teorileri
(Doktora Tezi) 2001.
1241 – Wedel, Heidi (Çev. : Can Kurultay) : 1961- Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul
Gecekondularında Kadınların Siyasi Katılımı, İstanbul 2001 (302 s.).

j) Siyasi Doktrinler / Siyasi Rejimler
1242 – Akkaş, Hasan Hüseyin : Türk Modernleşme Tarihinde Muhafazakar
Siyasi Düşünce, (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2001/2 s. 17-28).
1243 – Batum, Süheyl : Siyasal Sistemler (Uluslararası Anayasa Hukuku
Kurultayı, Ankara 2001, s. 349-361).
1244 – İnce, Ömer R : Totaliterizm Eleştirisi Olarak Karşı-Ütopyalar, 2000, (83 s.).
1245 – Kışlalı, Ahmet Taner : Siyasal Bilimi, 8. bs., 2000, (361 s.).
1246 – Redhead, Brain (Der.) – Özdemir – Hikmet (Ed.) : Siyasal Düşüncenin
Temelleri, İstanbul 2001, (280 s.).
1247 – Savaş, Vural Fuat : Ekonomik Düzen ve Anayasa – Tartışma –
(Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 876-891).
1248 – Tan, Turgut : Ekonomik Düzen ve Anayasa – Bildiri – (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 857-875).
1249 – Tunaya, Tarık Zafer : Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938),
İstanbul 2001, (343 s.).
1250 – Villone, Massimo (Çev. Bulut, Belgin) : Siyasal Sistemler (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 338-347).

k) Demokrasi
1251 – Arın, Çağlar : Elektronik Demokrasi ve Elektronik Oylama (Varlık,
2001/1123 s. 29-31).
1252 – Cabıoğlu, M. Kemal : Demokrasi Azınlık Dilin Tekliği, (Türk Dünyası
Tarih ve Kültür Dergisi, 2001/169, s. 13-16).
1253 – Gauchet, Marcel (Çev. Mehmet Emin Özcan) : Demokrasi İçinde
Din : Laikliğin Gelişimi, Ankara 2000, (110 s.).
1254 – Gökdeniz, İsmail – Seçkin Zeliha : Demokrasi ve İdari Ahlak, (Yerel
Yönetim ve Denetim 2001/10, s. 50-57).
1255 – Keskin, Gazi : Türkiye’de Demokrasi Mücadelesi ve Sosyal Demokrasinin
Yeri 2. bs., İstanbul 2001, (128 s.).
1256 – Kuyaksil, Ali : Türkiye’de Domakrasi ve Terör Dengesinde İnsan
Hakları Polis Dergisi, 2001/27, s. 118-123).
1257 – Kaboğlu, İbrahim Ö. (Der.) : Laiklik ve Demokrasi, Ankara 2001,
(269 s.).
1258 – Malaret, Eliseenda : Demokratik Denetim ve Katılımcılık, Bildiri,
(Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 415-432).
1259 – Öndermen, Murat : Türk Doktrininde Yurttaş İradesinin Milli İrade
Karşısındaki Konumuna İlişkin Görüşler, (Adalet Yüksekokulu
20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 187-194).
1260 – Özden, Yekta Güngör : Hukuk ve Demokrasi Savaşımı, Konuşmalar,
Demeçler, Ankara 2001, (430 s.).
1261 – Özden, Yekta Güngör : Demokratikleşme Çabası, (Atatürkçü Dü-
şünce 2001/82, s. 4-5).
1262 – Sancar, Mithat : Demokrasi – İnsan Hakları – Hukuk Devleti : Zorlu
Bir Birlikteliği Çözümleme Denemesi, (Toplum ve Bilim 2000-
2001/87, s. 7-27).
1263 – Selçuk, Sami : Demokrasi ve Hukuk, (Mercek 2001/21, s. 6-12).
1264 – Sertel, Murat R.-Sanver, M. Remzi : “Demokrasinin Temel Sorunları”,
Ankara 2000, (17 s).
1265 – Timur, Taner : Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, 2. bs. Ankara
2000, (349 s.).
1266 – Üskül, Zafer : Demokratik Denetim ve Katılımcılık, Tartışma (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 432-437).
1267 – Üstüner, Fahriye : Türkiye’de Demokrasi Tartışmalarının Düşünsel
Arka Planı : 1945-1950, (ODTÜ Gelişme Dergisi 2000/1-2 s. 183-
206).

l) Kanun Hükmünde Kararname
1268 – Baytar, Ahmet : Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi Bağlamı
nda Kanun Hükmünde Kararname Rejimi (Yüksek Lisans Tezi,
2001).
1269 – Gözler, Kemal : Cumhurbaşkanı-Hükümet Çatışması : (Cumhurbaş-
kanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?, Bursa 2000.

m) Atatürk / Kemalizm / Atatürk İlkeleri
1270 – Aksın, Ahmet : Atatürk ve Milliyetçilik İlkesi, (Türk Dünyası Tarih
ve Kültür Dergisi, 2001/175 s, 44-46).
1271 – Aksın, Ahmet : Atatürk ve Milliyetçilik İlkesi, (Türk Dünyası Tarih
ve Kültür Dergisi, 2001/176, s. 15-19).
1272 – Bozdağ, İsmet : Atatürk’ün Evrensel Boyutları, 3. bs, Ankara 2001,(179 s.).
1273 – Güvenç, Nazım : Atatürk’ten Günümüze “Devletçilik” (Belgelerle
Türk Tarihi Dergisi 2001/54, s. 16-23).
1274 – Güvenç, Nazım : Atatürkçülük ve Demokrasinin Çağdaş Normları,
(Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 2001/56, s. 6-12).
1275 – Kabaklı, Ahmet : Neden Milliyetçilik? İstanbul 2001, (63 s.).
1276 – Kışlalı, Ahmet Taner : Kemalizm Laiklik ve Demokrasi, Ankara 2001, (360 s.).
1277 – Koçak, Mustafa : Modern Egemenlik Düşüncesi ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün Ulusal Egemenlik Anlayışı Üzerine Düşünceler, (Kocaeli
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001,s. 169-182).
1278 – Mirkelamoğlu, Necip : Atatürkçü Düşünce ve Uygulamada Din ve Laiklik, 2000, (564 s.).
1279 – Mumcu, Ahmet : Atatürk’ün Kültür Anlayışında Hukukun Yeri,
(Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 2001/58, s. 25-33).
1280 – Odyakmaz, Zehra : 21. Yüzyılın Başında Evrenselleşen Atatürkçülük,
(Ankara Barosu Dergisi 2001/4, s. 157-171).
1281 – Özden, Yekta Güngör : Türkiye Atatürk’tür Atatürk Türkiye’dir, İstanbul 2001, (126 s.).
1282 – Sav, Atila : Atatürk’ün Kalıtı, (Çağdaş Eğitim, 2001/163, s. 293-295).
1283 – Uzun, Turgay : Türkiye Dışındaki Aydınların Türk Milliyetçiliği
İdeolojisine Katkıları, (Türk Yurdu 2001/161 s. 13-24).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın