25-Idare Hukuku

İdare hukuku bibliyografyası:

a) Genel Konular
1284 – Açdoyuran, S. Burak : İdari İşlemin Yetki Unsuru ve Yetki Unsurundaki
Sakatlıklar, (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
1999/1-2, s. 1-19).
1285 – Akıncı, Müslüm : Durağan Yönetim ve “Sivil Toplum”, (Kocaeli
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001,
s. 1-6).
1286 – Akyılmaz, Bahtiyar – Sezginer, Murat : İdare Hukuku Sınavlarına
Hazırlık, Konya 2000, (241 s.).
1287 – Alpar, Erol : Yönetim Hukuku ve Teknik Bilimler, (Silahlı Kuvvetler
Dergisi, 2001/367 s. 15-19).
1288 – Demir, Recep : Bazı Fonların Tasfiye Edilmesine İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararı (Yerel Yönetim ve Denetim 2001/4 s. 31-37).
1289 – Demirkol, Selami : İdare Hukukunda İdari Eylemler Olgusu, (Sayış-
tay Dergisi, 2001/40, s. 62-82).
1290 – Gül, Hulusi : Türk Hukkukunda İdare Ajanının Hukuki Sorumlulu-
ğu, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1291 – Güngör, Mehmet : Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin
İdari Yoldan Önlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1292 – Güran, Sait : İdari İşlem, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 1275-1285).
1293 – Güzelsarı, Selime : 1990 Sonrası Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası
Devletlerinde Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, 2000 (169 s.).
1294 – Oğurlu, Yücel : İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma, 2.
bs., Ankara 2001, (272 s.).
1295 – Oğurlu, Yücel : İdare Hukuku Açısından Vergilendirmee İşlemlerinin
Hukuki Niteliği Üzerine, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 1451-1466).
1296 – Sağsöz, Burhanettin : Kamu Kurumları Arasında Taşınmaz Mal
Devri, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/2 s. 32-35).
1297 – Sancakdar, Oğuz : İdare Hukuku Yönüyle Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’nun Kısa Bir Değerlendirmeesi, (Amme İdaresi
Dergisi, 2001/4, s. 97-136).
1298 – fiahin, Faruk : 4483 Sayılı Kanunun Boşlukları ve Yöneltilen Eleş-
tiriler, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/8, s. 16-30).
1299 – Usta, Osman : Harcırah Kanunu’na Tabi Kurumlarda Çalışan İşçiler
Bakımından Harcırah ve Yemek Yardımı İlişkisi, (Mali Hukuk,
2001/95, s. 36-42).
1300 – Ünsal, Cengiz : İdari Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelerden Doğan
Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, (Yüksek Lisans Tezi 2000).
1301 – Yıldırım, Ramazan : İdare Hukuku Açısından GAP, Diyarbakır
2000, (180 s.).

b) Yerel Yönetimler
1302 – Acar, Abdurrahman : 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun Belediye
ve İl Özel İdarelerini İlgilendiren Hükümleri, (Beklenen Mahalli İdareler
Dergisi, 2001/79, s. 1-14).
1303 – Acar, Abdurrahman : İl Genel Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının
Toplantı Süreleri ve Bu Üyelere Ödenmesi Gereken Ödenek Miktarı
(Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/83, s. 1-11).
1304 – Acar, Abdurrahman : Hazineye Ait Taşınmaz Malların Satış Usulleri,
Satışlardan Belediyelere Pay Verilmesi ve Getirilen Af ve Muafiyetler,
(Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/88, s. 1-9).
1305 – Acar, Abdurrahman : Belediyelere Bağlı İşyerlerinde İşyeri Hekimi
Çalıştırma Zorunluluğu, (Mali Hukuk, 2001/92, s. 1-21).
1306 – Akbulut, Örsan Ö. : Ulusal Siyaset – Yerel Siyaset İlişkisi Bağlamı
nda 1963 Yerel Seçimleri, (Çağdaş Yerel Yönetimler, 2001/4, s.
36-60).
1307 – Akçakaya, Murat : Belediyeler Üzerindeki Vesayet Çıkmazı, (Sayı
ştay Dergisi, 2000/Özel Sayı, s. 189-210).
1308 – Alkan, Haluk – Öner, fierif : İnsan Haklarının Toplumsal Kazanımı
Sürecinde Yerel Yönetimler : Uluslararası Normlar ve Aracı Haklar
Yönüyle Bir İnceleme, (Çağdaş Yerel Yönetimler, 2001/3, s. 13-31).
1309 – Arlı, İlyas : Genel Bütçeli Kuruluşların Hizmet Dışı Kalan Taşıtları-
nın Tasviyesinde Yetkili Kuruluşlar, (Mali Kılavuz, 2001/13, s. 16-
18).
1310 – Aydemir, Süleyman Ruhi : Türkiye’de Yerel Yönetimler : Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik fiartı Açısından Bir Değerlendirme, (Yerel
Yönetim ve Denetim, 2001/6, s. 36-44).
1311 – Aytaç, Fethi : Mahalli İdarelerimizin Anayasal Sistemine Ters Bir
Tutum: Bütçe Kanunları ile Belediyelerimize Karşı İşlenen Bir Haksı
zlık, (İller ve Belediyeler, 2001/663-664, s. 13-16).
1312 – Başsoy, Ahmet : Hazine Arazilerinin Satışları, (Mali Hukuk,
2001/96, s. 30-41).
1313 – Bayındır, Savaş : Türk İdare Hukuku Açısından İdarenin Bölgesel
Teşkilatlanması, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1314 – Bayrakçı, Erdal : Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı ve Belediyelerin
Mali Özerkliği, (Belediye Dergisi, 2001/6, s. 14-26).
1315 – Bülbül, Duran : Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim İlişkilerindee
İdari ve Mali Paylaşım, (Sayıştay Dergisi, 2000/39, s. 67-77).
1316 – Çilkoparan, Yusuf : Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Belediyelere
Yaptığı Bağış ve Yardımlar, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/159, s. 81-85).
1317 – Çomaklı, fiafak Ertan : Türkiye’de 2001 Krizi ve Belediyelerin
Ekonomik-Politik Analizi, (Yeni Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 1369-
1376).
1318 – Demirkol, Selami : İdari Vesayet Denetiminin, Ücret Tarifelerine
İlişkin Belediye Meclis kararlarının Valiliklerce Onaylanmaması Durumundaki
Yansıması, (Yerel Yönetim ve Denetim 2001/10, s. 48-
49).
1319 – Dönmez, Mustafa : Fransa’da Yerel Yönetimler, (Belediye Dergisi,
2001/2, s. 26-37).
1320 – Dönmez Mustafa : Belediyelerin Bağış Yoluyla Taşıt Edinmeleri,
(Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/12, s. 15-19).
1321 – Dönmez, Mustafa : Yerel Yönetimlerin Sorunlarına İlişkin Genel
Bir Durum Analizi, (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/86, s.
10-19).
1322 – Dönmez, Mustafa : Belediye Başkanlarının Harcırahı, (Mahalli Hukuk,
2001/95, s. 59-62).
1323 – Erdem, Ali Rıza : Belediye Yönetimlerinde Toplam Kalite Yönetimi
(TKY), (Belediye Dergisi, 2001/1, s. 26-33).
1324 – Erdem, Ali Rıza : İl Özel İdareleri Üzerine Bir Tartışma, (Belediye
Dergisi, 2001/4-5, s. 30-40).
1325 – Erdem, Ali Rıza : Üçüncü Bin Yılda Belediyeciliğin Geleceği Belediye
Yönetimleri ve Liderlik, (Belediye Dergisi, 2001/7, s. 38-49).
1326 – Esen, Hikmet : Yerel Yönetimlerin Dış Kredi Kullanımı ve Geri
Ödeme Sorunu Dış Krediyi Sınırlamak Tek Çözüm mü? (Sayıştay
Dergisi, 2000/Özel Sayı, s. 74-102).
1327 – Gül, İbrahim : Yerel Yönetimlerde Büyükşehir Yapılanması, (Beklenen
Mahalli İdareler Dergisi, 2001/88, s. 10-18).
1328 – Günday, Metin : Mahalli İdareler Kontrolörlerinin Hukuki Statüleri
Nasıl Olmalıdır? (Yerel Yönetim ve Denetim 2001/12, s. 3-5).
1329 – Güngör, Hayrettin : İl Özel İdareleri ve Belediye Paralarının Yatı-
rılacağı Bankalar ile Bu İdarelerin Nakitlerini Değerlendirme Usulleri
ve Muhasebe Kayıtları, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/4, s. 16-
23).
1330 – Güreş, Saim : Belediyelerce Alınan Bina İnşaat Harcı ve Mücavir
Alanlarda Uygulanması, (Mali Hukuk, 2001/94, s. 45-49).
1331 – Gürses, Gıyasettin : Belediyelerde Ayniyat İşlemleri Muhasebe Kayı
tları ve Denetimi, (Sayıştay Dergisi, 2000/Özel Sayı, s. 25-38).
1332 – İnan, Atilla : Merkezi İdare ve Belediyelerde Mali Sorumluluk Düzeni,
(Sayıştay Dergisi, 2000/Özel Sayı, s. 3-24).
1333 – İnan, Atilla (Haz.) : Ankara Belediye Hesap İşleri Müdürleri Örgütleniyor,
(Mali Hukuk, 2001/93, s. 60-64).
1334 – İnan, Atilla : Hazineye Ait Taşınmaz Mallar Değerlendirilirken Belediyelere
Pay Ayrılması, (Mali Hukuk, 2001/95, s. 34-35).
1335 – Karabatak, Rüstem : Belediye Meclisi Kararları Üzerinde İdari Vesayet
ve Yargı Denetimi, (Belediye Dergisi, 2001/4-5, s. 19-29).
1336 – Karanfiloğlu, A. Yasin : Belediye fiirketlerinin Kurulmasına İlişkin
Hukuki Düzenlemelere Alternatif Yaklaşımlar, (Sayıştay Dergisi,
2000/Özel Sayı, s. 39-46).
1337 – Kavruk, Hikmet : Ülke Ülke Yerel Yönetimler, (Çağdaş Yerel Yönetimler,
2001/4, s. 96-107).
1338 – Köse, H. Ömer : Belediyelere Bağlı Katma Bütçeli Kuruluşların Denetimi
Sorunu, (Sayıştay Dergisi, 2000/Özel Sayı, s. 47-59).
1339 – Kurt, Nihat : Yarı-Doğrudan Demokrasi Kurumlarının Yerel Yönetimler
Düzeyinde Uygulanması, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/5,s. 20-29).
1340 – Odabaşı, Yusuf : Yetki Devri ve Kullanımı, (Beklenen Mahalli İdareler
Dergisi, 2001/87, s. 1-9).
1341 – Özdal, Mehmet : Belediyelerde Süre Yönünden Kiralama İşlemleri,
(Belediye Dergisi, 2001/4-5, s. 11-13).
1342 – Özdal, Mehmet : 4611 Sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın Belediyeleri
İlgilendiren Hükümleri, (Belediye Dergisi, 2001/7, s. 3-9).
1343 – Özer, M. Akif : Yerel Demokrasi, Demokratik Yerel Yönetimler ve
Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Kavramlarının Tahlili Üzerine,
(Türk İdare Dergisi, 2000/426, s. 129-143).
1344 – Özkan, Osman : Mahalli İdare Organları veya Üyelerinin Görevden
Uzaklaştırılmaları, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/11, s. 22-25).
1345 – Parmaksızoğlu, Yusuf : Vekaleten Atamalarda Saymanların “İnceleme
Yetkisi” Üzerine Görüşler, (Mali Kılavuz, 2001/13, 62-70).
1346 – Sancaktar, Oğuz : İdare Hukuku Bakımından Yerel Yönetim-Gençlik
İlişkileri, (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001,s. 603-618).
1347 – Sayın, Deniz : Yerel Yönetim Birlikleri ve Kavramsal, Hukuksal Sorunlar,
(Sayıştay Dergisi, 2000/Özel Sayı, s. 103-127).
1348 – Sevimli, Abdullah : Belediye Bütçe ve Muhasebe Sisteminden Kaynaklanan
Sorunlar, (Sayıştay Dergisi, 2000/Özel Sayı, s. 61-73).
1349 – Sodan, Ramazan : Belediyelerle İlgili Önemli Bazı Hususlar, (Beklenen
Mahalli İdareler Dergisi, 2001/83, s. 12-13).
1350 – Sodan, Ramazan : Belediyelerle İlgili Bazı Hususlar, (Beklenen
Mahalli İdareler Dergisi, 2001/86, s. 1-4).
1351 – Tanrıöven, Emin : Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi
ve Konunun Belediyeyi İlgilendiren Yönleri, (Yerel Yönetim ve
Denetim, 2001/11, s. 26-30).
1352 – Toprak, Zerrin : Yerel Yönetimler 5. bs., İzmir 2001, (384 s.).
1353 – Ulusoy, Ahmet – Akdemir, Tekin : Mahalli İdareler : Teori-Uygulama-
Maliye, Ankara 2001, (272 s.).
1354 – Ünal, Erol : Yapı Ruhsatı ve Fenni Sorumluluk, (Beklenen Mahalli
İdareler Dergisi, 2001/83, s. 17-23).
1355 – Yerel Yönetimlere Yetki Devri ve Yerelleşme, 1. Geleneksel bilim ve
Araştırma Yarışması, 1998 Gaziantep 2001, (172 s.).
1356 – Yıldırım, Abdullah : 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun Belediyelerle
Olan İlgili Yönlerinin Değerlendirilmesi, (Beklenen Mahalli İdareler
Dergisi, 2000/70, s. 1-4).
1357 – Yıldız, Nihat : Belediyelerde Taşıt Alım ve Satım İşlemleri, (Çağdaş
Yerel Yönetimler, 2001/2, s. 85-112).
1358 – Yordam, M. Arif : Harcama Pusulası Uygulaması, (Yerel Yönetim
ve Denetim, 2001/9, s. 16-22).
1359 – Yücel, Selahattin : Sigortalı Sayılan Belediye Başkanlarına Kıdem
Tazminatı Ödenmeli mi? (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/9, s. 23-31).
1360 – Yücel, Selahattin : Tasdike Tabi Meclis ve Encümen Kararları ile
Bunlara İtiraz Mercileri, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/10, s. 3-11).
1361 – Yücel, Selahattin : Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Yapamayaca
ğı İşler, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/11, s. 17-21).
1362 – Yücel, Selahattin : Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Yapamayaca
ğı İşler, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/12, s. 6-11).
1363 – Zülüşü, Hafize (Haz.) : İşyerlerinin Açılması, Ruhsatlandırılması,
Denetlenmesi : (İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Görev ve Yetkileri),
Ankara 2001, (225 s.).

c) Emeklilik
1364 – Tezel, Ali : 4447 Sayılı Yasa Açısından Emeklilik İşlemleri, (Sosyal
Güvenlik Dünyası Dergisi, 99/5, s. 5-20).
1365 – Toprak, Halil : Emekli Sandığı İkramiyesi Bağlanması ve Hesabı
(Belediye Dergisi, 2001/4-5, s. 14-18).

d) Yöneticilik
1366 – Akyılmaz, Bahtiyar : Danıştay’ın Belediye Başkanlığından Düşürme
Kararları ve Hukuki Niteliği, (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, 1999/1-2, s. 161-169).
1367 – Ayhan, Asuman Aksel : Belediye Başkanının Azli ve Konunun İdari
Yargı Açısından İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1368 – Aykaç, Burhan : Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi, (Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001/2, s.123-131).
1369 – Eryılmaz, Bilal : Kamu Yönetimi, İstanbul 2001, (335 s.).
1370 – Gezer, Bekir : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Vekalet
Müessesesi ve Buna İlişkin Ödemeler, (Yerel Yönetim ve Denetim,2001/3, s. 34-40).
1371 – Gül, Hüseyin : Türkiye’de Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim,
(Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000/3,s. 59-93).
1372 – Günay, Ö. Faruk : Türkiye’de İl Yöneticisi Olarak Vali, (Mülkiye,
2001/226, s. 289-332).
1373 – Kılıçkaya, A. Hayati : Üst Kademe Yöneticiliği, (Türk İdare Dergisi,
2000/426, s. 221-228).
1374 – fiimşek, Abdullah : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Tabi
Personele Yapılan Ödemeler ve Aylıklarının Hesaplanmasına İlişkin
Esaslar, (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/79, s. 15-22).

e) Polis / Kolluk / Jandarma
1375 – Azak, Ünal : Polis Soruşturması ve Sorgu Teknikleri, Açıklamalı ve
Örnekli, Ankara 2001, (507 s.).
1376 – Durmuş, A. Alper : Polisin Memuriyetinin Sona Ermesi ve Yeniden
Atanması, (Polis Dergisi, 2001/27, s. 55-94).
1377 – Jandarma Etiği : Meslek Ahlakı, Ankara 2001, (414 s.).
1378 – Kılıç, Ömer Özden : Bir İnsan Hakkı Olan Güvenlik Hakkının Güvenlik
Güçleri İçin Türkiye’de Gerektirdikleri, (Polis Dergisi,2001/26 s. 102-105).
1379 – Koç, Cihan : Kolluğun Adli Görevleri, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1380 – Mutlu, Levent : Özel Harekat Personelinin Geçici Görevlendirmelerde
Ek Tazminat ve Ek Temininde Güçlük Zamlarının (T.G.Z.) Durumu,
(Mali Hukuk, 2001/94, s. 30-33).
1381 – Ömeroğlu, Kadir : Polisin Toplumsal Olaylar Karşısındaki Tutumunun
Değerlendirilmesi, 2001, (84 s.).
1382 – Özcan, M. Savaş : Güvenlik Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması
ve Yerelleşme, (Polis, Dergisi, 2001/26, s. 47-51).
1383 – Özdemir, Erol : Hürriyet ve Güvenlik (Polis Dergisi, 2001/43-44).
1384 – Uzun, Mehmet Ali : Terörle Mücadelede Kolluk Kuvvetlerinin Silah
Kullanma Yetkisi Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine, (Silahlı
Kuvvetler Dergisi, 2001/369, s. 101-106).
1385 – Yaşar, Yılmaz : Polis Meslek Hukuku, 13. bs., Ankara 2001, (564 s.).
1386 – Yazgan, Selçuk : İnsan Hakları, Uygulamalarında Polisin Yeri, (Polis
Dergisi, 2001/26 s, 306-307).

f) Kamu Hizmeti / Kamu Yararı
1387 – İnce, N. Murat : Elektronik Devlet, Kamu Hizmetlerinin Sunulması
nda Yeni İmkanlar, Ankara 2001, (109 s.).
1388 – Karahanoğulları, Onur : Kamu Hizmeti (Kavramsal ve Hukuksal
Rejim), Doktora Tezi, 2001.
1389 – Öztürk, Burak : Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).

g) Artırma / Eksiltme / İhale
1390 – Adiloğlu, İlhan : Devlet İhale Kanunu Değişiyor, (Türkiye Mühendislik
Haberleri, 2001/411, s. 22-27).
1391 – Akıllı, Ali Hikmet (Der.) : İhale Kararının İptali, (Ankara Barosu
Dergisi, 2001/3, s. 177-182).
1392 – Başsoy, Ahmet : Devlet İhale Kanunu ve Yerel Yönetimler, (Yerel
Yönetim ve Denetim, 2001/6, s. 6-9).
1393 – Başsoy, Ahmet : İhale Yaparken Belediye Encümenlerinin Toplantı
Yeter Sayısı Nedir? (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/11, s. 14-16).
1394 – Başsoy Ahmet : Devlet İhale Kanunu ve Rekabet, (Mali Hukuk,2001/93, s. 4-14).
1395 – Belger, Uğur : İhale Yasası Üzerine, (Türkiye Mühendislik Haberleri,
2001/411, s. 12-16).
1396 – Çorbacıoğlu, fievket : Son Devlet İhale Kanun Tasarısının Perspektifi,
(Türkiye Mühendislik Haberleri, 2001/411, s. 30-32).
1397 – Gök, Yaşar : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Yürütülen
Yapım İşlerine İlişkin Sözleşmelerin Feshi ve Doğurduğu Hukuki
Sonuçlar, (Sayıştay Dergisi, 2001/40, s. 3-31).
1398 – Gök, Yaşar : Kamu Yapım İşlerinde 2001/2862 Sayılı Kararname
Hükümlerine Göre Yıl İçi Fiyat Farkı Uygulaması ve Sözleşmenin
Tasfiyesi Yöntemi, (Mali Hukuk, 2001/96, s. 14-29).
1399 – Güvendi, İrfan : 2001 Yılı Kamu Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin
Tespitinde Kullanılacak Ölçütler, (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi,2001/84, s. 18-23).
1400 – Güvendi, İrfan : 2001 Yılı Vize İşlemleri ve İhaleli İşlerde Uygulanacak
Parasal Sınırlar, (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/86,s. 20-26).
1401 – Güvendi, İrfan : Kamu İhalelelerinde Açıklık ve Rekabet İlkesi,
(Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/87, s. 22-27).
1402 – Kurt, Resul : Hizmet İhalelerinde İhale Makamlarının Sorumlulukları,
(Mali Kılavuz, 2001/13, s. 5-15).
1403 – Oymak, Celal : Mahalli İdare Birliklerinin Kamu İhalelerine Katılmaları,
(Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/85, s. 4-8).
1404 – Özer, Hüseyin : Devlet İhaleleri Yasa Tasarısı Taslağı Üzerine,
(Mülkiye, 2001/228, s. 169-186).
1405 – fiencan, İbrahim : Sektörümüzün Anayasası Devlet İhale Kanunu
Değişiyor (Türkiye Mühendislik Haberleri, 2001/411, s. 33-34).
1406 – fienocak, Zarife : İnternette Kurulan Açık Artırma ile Satım Sözleşmesi, (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/3, s. 93-144).
1407 – Tunçağ, Muzaffer : Düzgün Bir İhale Yasası Gereklidir, (Türkiye
Mühendislik Haberleri, 2001/411, s. 6).
1408 – Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (Haz.) : Kamu Alımlarında
Etkin İhale Tasarımı, İstanbul 2001, (150 s.).
1409 – Yücel, Ali Rıza : Yeni Devlet İhale Yasası Tasarısı Üzerine Düşünceler,
(Türkiye Mühendislik Haberleri, 2001/411, 17-21).

h) Bürokrasi / Teknokrasi
1410 – Mises, Ludwig Von (Çev. Feridun Engin) : Bürokrasi, 2. bs., Ankara
2000, (127 s.).

ı) Kamulaştırma / Millileştirme / Devletleştirme
1411 – Başsoy, Ahmet : Son Yasa Değişikliğine Göre Kamulaştırma, (Mali
Hukuk, 2001/95 s. 19-33).
1412 – Bozoğlu, Osman : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunda 4650 Sayılı
Kanunla Yapılan Değeşiklikler, (Yerel Yönetim ve Denetim,2001/11 s., 45-47).
1413 – Ercan, İnci : Yargıtay Kararlarında Oluşan Son Eğilimlerle Kamulaştı
rma, Acele İşlerde El Koyma, Acele Kamulaştırma, (Doktora Tezi,2000).
1414 – Gölcüklü, Mehmet Ali : Kamulaştırma İşlemi Nasıl Yapılır (Beklenen
Mahalli İdareler, 2001/90, s. 25-27).
1415 – Karakoyun, İlhan : Kamulaştırma Kanununa Göre Kıymet Takdir
ve Uzlaşma Komisyonları, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/12, s.20-22).
1416 – Kaya, Tayfun : Kamulaştırmasız El Koyma, (Yüksek Lisans Tezi,2001).
1417 – Pulak, T. Murat : Kamulaştırma Kanununda 4650 Sayılı Kanun ile
Yapılan Değişiklikler Üzerine Düşünceler, (Mülkiye, 2001/228, s.187-216).
1418 – Usta, Osman : Kamulaştırma Kanunu’nda Yapılan Değişiklikle Getirilen
Yeni Hükümler, (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/88,s. 22-25).

i) Devletin Sorumluluğu / Ombudsman
1419 – Avşar, B. Zakir : Ombudsman (Kamu Hakemi) : Türkiye İçin Bir
Model Önerisi, Ankara 2000.
1420 – Çakır, M. Ali : Ombusdmanlık (Başhakemlik) ve Türkiye’de Uygulanı
ş fiekli, (Mali Hukuk, 2001/92, s. 63-65).
1421 – Erayman, fierif : İdarenin Hizmet Kusuru, (Beklenen Mahalli İdareler
Dergisi, 2000/70 s, 22-26).
1422 – Erhürman, Tufan : İdari Denetim ve Ombudsman, (Doktora Tezi,2001).
1423 – Kayhan, Mehmet : Hizmet Kusuru ve Kusursuz Sorumluluk, (Yerel
Yönetim ve Denetim, 2001/1, s. 45-48).
1424 – Mutta, Serdar : İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi,(Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1425 – Sezen, Seriye : Ombudsman, Türkiye İçin Nasıl Bir Çözüm?, (Amme
İdaresi Dergisi, 2001/4, s. 71-96).

j) Personel / Personel Rejimi
1426 – Acar, Abdurrahman : 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Memurlara Sağlanan Mali ve Sosyal Haklar, (Yerel Yönetim ve Denetim,2001/9, s. 4-15).
1427 – Acar, Abdurrahman : Belediyelere Bağlı İşyerlerinde İşyeri Hekimi
Çalıştırma Zorunluluğu, (Mali Hukuk, 2001/92, s. 1-21).
1428 – Dinç, Adem : Devlet Memurları ile Yakınlarının Hastalanmaları Halinde
Refakatçi Sağlanma fiartları, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,2000/9, s. 33-38).
1429 – Dinç, Adem : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda İzinler, (Mali
Kılavuz, 2001/12, s. 11-18).
1430 – Dinç, Adem : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda İzinler, (Mali
Kılavuz, 2001/13, s. 34-42).
1431 – Eser, Dilek : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yeni Memurlar
Kanunu Tasarısı ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve
Sosyal Hak ve Yardımlarına İlişkin Kanun Tasarısı Açısından Performans
Değerlendirme, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 1999/4, s.92-106).
1432 – Gülmez, Mesut : Belediye Meemurlarının Toplu Görüşme Hakkı,
(Çağdaş Yerel Yönetimler, 2001/2, s. 68-84).
1433 – İnan, Atilla : Memurun Eşi veya Aile Efradının Başka Kamu Sigorta
Kurumlarının Üyesi Olması Halinde, Memurlara Sağlanan Sağlık
Yardımından Yararlandırılıp Yararlandırılmaması, (Beklenen Mahalli
İdareler Dergisi, 2001/84, s. 3-4).
1434 – Makal, Ahmet : Türkiye’de Kamu Kesimi Çalışanlarının Maaş ve
Ücretlerine İlişkin Gelişmeler: 1923-1963, (Amme İdaresi Dergisi,2001/3, s. 59-98).
1435 – Örücü, Edip – Kaplan, Elif : Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında
Devamsızlık Sorunu, (Yönetim ve Ekonomi, 2001/1, s. 93-111).
1436 – Sodan, Ramazan : Memuriyette İken veya Memuriyetten Ayrılarak
Üst Öğrenimi Bitirenlerin İntibakı, (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi,2001/85, s. 1-3).
1437 – Yalçın, Hasan : Personele Ayın Olarak Verilen Ücretler, (Vergici ve
Muhasebeciyle Diyalog, 2001/158, s. 55-63).

k) Disiplin Cezaları / Denetim
1438 – Ay, Hakan – Çakıcı, Ömer : İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezalarının Tabi Olduğu Hukuki Rejim, (Vergi Dünyası 2001/242 s. 150-159).
1439 – Dönmez, Mustafa : Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması ve Yargı
lama, (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/80. s. 18-33).
1440 – Dönmez, Mustafa – Özyardımcı, Cemal : Belediye Para Cezaları,
(Mali Hukuk, 2001/92, s. 66-99).
1441 – Dönmez, Mustafa : Belediye Para Cezaları, (İller ve Belediyeler,
2001/663-664, s. 52-71).
1442 – Karabatak, Rüstem : Devlet Memurları Hakkında Yürütülen Ceza
Kovuşturmasının Disiplin Kovuşturmasına Etkisi, (Belediye Dergisi,2001/8, s. 8-14).
1443 – Leblebici, Doğan Nadi : Disiplin ve Uygulama Açısından Kamu
Yönetiminin “Kimlik Krizine” Yeni Bir Bakış, (Cumhuriyet Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001/1, s. 15-24).
1444 – Oksal, Mustafa : Belediyeler Tarafından 2001 Mali Yılında Uygulanacak
İdari Para Cezaları, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/1, s. 22-
32).
1445 – Oksal, Mustafa : 2001 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları,
(Belediye Dergisi, 2001/7, s. 13-28).
1446 – Özdemir, Ahmet : Eski Hükümlü Çalıştırmayanlardan Tahsil Edilen
İdari Para Cezası, (İller ve Belediyeler, 2001/663-664, s. 31-35).
1447 – Sodan, Ramazan : 2001 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları,
(Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/79 s. 23-37).
1448 – Uğur, Ahmet : İdari Para Cezaları ve Güncelleme, (İstanbul Barosu
Dergisi, 2001/2, s. 529-538).
1449 – Yılal, İsmail : Devlet Memurları ile Sözleşmeli Personelin Görev ve
Sorumlulukları ile Disiplin Hükümleri, (SEKA Kağıtçılık Dergisi,2001/69, s. 24-27).

l) Kamu Malları / KİT / Özelleştirme / Yap-İşlet-Devret
1450 – Bilgili, Fatih : Almanya’da Sermaye Piyasasının Hukuki Yapısı ve
Piyasa Üzerindeki Kamusal Denetim, (Banka ve Ticaret Hukuku
Dergisi, 2001/2, s. 175-205).
1451 – Bulut, Nihat : Özelleştirme Uygulamaları Karşısında Sosyal Devlet
İlkesini Yeniden Düşünmek, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1999/1, 23-38).
1452 – Çetinkaya, Özhan : Türkiye’de Devlet İşletmeciliği ve Özelleştirme, Bursa 2001, (335 s.).
1453 – Çolak, Halil : Özelleştirme ve Yap-İşlet Devlet Modeli, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1454 – Ersöz, Halis Yunus : Yerel Yönetimlerde Özelleştirme Uygulamaları
ve Yaygınlık Derecesi, (Çağdaş Yerel Yönetimler, 2001/2, s. 31-50).
1455 – Göktaş, Abdülkadir : Arjantin ve Fransa’da Özelleştirme, (Maliye
Dergisi, 2001/138, s. 78-90).
1456 – Kutal, Metin : KİT Personel Rejiminin Hukuki Esasları ve Sorunları,
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1239-1254).
1457 – Onat, Engin : Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlardan Diğer
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanan Kamu Personelinin Özlük
Hakları, (Mali Hukuk 2001/93, s. 51-59).
1458 – Solgun, Mehmet : Taşınmaz Mal Zilyedliğinin İdari Yoldan Korunması,
(Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1459 – TODDİE (Haz.) : Özelleştirme ve Mali Gücün Güçlendirilmesi, 21.
Yüzyılda Yerel Yönetimler, Ankara 2000, (151 s.)
1460 – Ulucam, Devrim – Sağlam, Fazıl : Özelleştirme Kapsamına Alınan
KİT’lerde Çalışan Personel İle İlgili Sorunlar (Bir Uyuşmazlık Mahkemesi
Kararının THY Özelinde Değerlendirilmesi), (Prof. Dr. Nuri
Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1415-1435).
1461 – Yıldız, fiükrü : Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları ve Özeleştirmeye
Hakim İlkelerden Birisi Olarak Rekabetin Korunması, (Atatürk
Üniversitesi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 557-575).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın