26-Ceza Hukuku

Ceza hukuku bibliyografyası:

a) Genel Olarak
1462 – Bakırcı, Kadriye : İşyerinde Cinsel Taciz ve Türk Ceza Kanunu Öntasarısı,
(İstanbul Barosu Dergisi, 2001/1, s. 35-44).
1463 – Balkız, Neval Oğan : Uluslararası Belgelerdeki İşkence Kavramının
Pratikte Yarattığı Sorunlar ve Türkiye’de İşkence Sorununa Hukuksal
Bir Yaklaşım Denemesi – Öneriler – (Ankara Barosu Dergisi, 2001/4, s. 97-110).
1464 – Af Konusunda Kamuoyu Araştırmaları, (Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı,
Ankara 2001, s. 229-234).
1465 – Biçem, Gürkan : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İşkencenin Önlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1466 – Bozer, Turgay : Önleme Araması, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1467 – Centel, Nur : Cezanın Amacı ve Belirlenmesi, (Prof. Dr. Turhan Tûfan
Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 337-372).
1468 – Çılga, İbrahim : Gençlerin Gelişiminde ve Madde Kullanımlarını
Önlemede Gençlik Merkezlerinin Rolü, (Aile ve Toplum 2001/4, s.73-78).
1469 – Demirbaş, Timur – Erdem, Musatafa Ruhan : Ceza Hukuku Pratik
Çalışmaları, Ankara 2001, (406 s.).
1470 – Demirbaş, Timur : Cezaevlerinin Sorunları ve Af Tartışmaları,
(Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara 2001, s. 17-42).
1471 – Demirbaş, Timur : Cezaevlerinin Yeniden Sosyalleşmesi (Tretman)
Sorunları, (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s.391-408).
1472 – Demirci, Süleyman : GIS Tabanlı Suç Haritaları, (Polis Dergisi,
2001/27, s. 173-175).
1473 – Dönmezer, Sulhi : Bir Ceza Kanunu veya Tasarısının Değerlendirilmesi
Yöntemi, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1,s. 226-235).
1474 – Dülger, İbrahim : Irza Geçme Suçunun Tarihi Gelişimi, (Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000/6, s. 81-104).
1475 – Erem, Faruk : İşkence (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2,
2001, s. 305-318).
1476 – “Ölüm Cezası” Görüşler, (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2,
Ankara 2001, s. 643-708).
1477 – Erem, Mehmet Selim : Telefon Dinleme, (İstanbul Barosu Dergisi,
2001/7-9, s. 761-791).
1478 – Erman, Ragıp Barış : Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin
Hukuka Uygunluğu, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1479 – Erol, Bülent : Suç Analizi Seminer Raporu, (Polis Dergisi, 2001/27,
s. 188-210).
1480 – Gerni, G. Mine : İşyerinde Cinsel Taciz : Erzurum İlinde Bankacılık
Sektörü Üzerine Bir Uygulama, (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,
2001/3, s. 19-46).
1481 – Gündoğmuş, Ü.N. – Biçer, Ü. – Çolak, B. : Kocaeli İlinde Üç Yıllık
Dönemde Saptanan Ebeveyn Öldürme Olaylarının Değerlendirilmesi,
(Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan,
Kocaeli 2001, s. 117-126).
1482 – Hasanov, E. H. : Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile
Mücadeledee Yeni Öneriler, (Avrasya, 2000/Özel Sayı, s. 251-266).
1483 – İlkiz, Fikret : İnternet Ortamındaki Yayınlarda İki Olay ve İki Mahkumiyet
Kararı ve Yasal Çalışmalar, (İstanbul Barosu Dergisi,
2001/4, s. 985-1029).
1484 – İnceoğlu, Sibel : Yaşama Hakkı ve Ölüm Cezası, (Kocaeli Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 133-164).
1485 – Karakaya, Ali : Yolsuzlukların Toplumsal Boyutları ve Çözüm
Önerileri, (Yerel Yönetim ve Denetim 2001/1, s. 33-36).
1486 – Karakışla, Yavuz Selim : Tabanca Alınması, Satılması ve Taşınması
nın Yasaklanması, (Toplumsal Tarih, 2001/89, s. 36-37).
1487 – Kaygusuz, Ziyaettin : Olay Yeri İnceleme Çalışmalarının İnsan
Hakları ve Bilimsel Açıdan Değerlendirilmesi, (Polis Dergisi,2001/29, s. 147-149).
1488 – Kazan, Turgut : Organize Suçlarla Mücadelede Koruma Tedbirleri,
(Yargı Reformu 2000, Sempozyum, İzmir 2000, s. 566-574).
1489 – Koca, Mahmut : “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeli
ği” Hakkında Genel Bir Değerlendirme, (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1, s. 61-88).
1490 – Özen, Muharrem : Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde Süreli ve Süresiz Yayınlarda Ceza Sorumluluğu,
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/3, s. 56-92).
1491 – Özgenç, İzzet – fiahin, Cumhur : Uygulamalı Ceza Hukuku, Ankara
3. bs., 2001, (549 s.).
1492 – Özkan, Recep : Tarihten Bugüne Ceza Gelişimi, (Türk Kültürü
2001/455, s. 175-184).
1493 – Sevimay, Devrim : TBMM İnsan Hakları Komisyonu Raporlarında
: Resmen İşkence, İstanbul 2001, (141 s.).
1494 – fiahin, Kemal : Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu, (Kocaeli
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001,s. 247-270).
1495 – Tarhanlı, Turgut : Uluslararası Suçlar ve İnsan Hakları, (Toplum ve
Bilim, 2000-2001/87, s. 97-112).
1496 – Ünver, Yener : Özellikle Cinsel Suçlar Alanında Olmak Üzere, Kadı
nlarla İlgili Ceza Hukuku Normlarındaki Değişim ve Türkiye’deki
Durum, (Adalet Yüksekokulu, 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s.293-350).
1497 – Yenerer, Özlem : Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından
İncelenmesi, (Doktora Tezi, 2001).

b) Ceza Genel Hükümler
1498 – Abban, Hakan : Haksız Tahrik, (Yüksek Lisans Tezi, 2001), (163 s.)
1499 – Akbulut, Mehmet : Suçta Tekerrür, (Yüksek Lisans Tezi, 2001), (76s.)
1500 – Erdoğan, Yavuz : Türk Ceza Kanununda ve Askeri Ceza Kanununda
Tekerrür, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1501 – Ergün, Cihan : Suçluların İadesi ve İadede Hususilik Kuralı, (Yüksek
Lisans Tezi, 2001).
1502 – Erem, Faruk : TCK.nun 10. Maddesi (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı,
Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 319-321).
1503 – Erem, Faruk : Etkili Pişmanlık (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı,
Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 361-367).
1504 – Kalabalık, Halil : Suçluların İadesi Kavramı ve Siyasi Suçlarda Suçlunun
İade Edilmezliği, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 1339-1410).
1505 – Kangal, Zeynel Temel : Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, (Yüksek
Lisans Tezi, 2001).
1506 – Katoğlu, Tuğrul Beyazıt : Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık,
(Doktora Tezi, 2001).
1507 – Kaynar, Yener Mutlu : Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa,
(Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1508 – Kılıç, Kaptan : Ceza Kanunlarının Geçmişe Uygulanabilme Esasları
ve Bunun Disiplin Cezaları Açısından İrdelenmesi, (Gümrük Dünyası
2001/30, s. 3-11).
1509 – Köprülü, Timuçin : Suçluların Geri Verilmesi, (Yüksek Lisans Tezi,2001)
1510 – Sechi, Bruno : Depenalizzazione : Tecnica Dello Sfoltimento Giudiziario
Per Una Maggiore Effettivita Della Sanzione, (KHukA,2001/1, s. 28-29).
1511 – Sinan, Muammer : Türk Ceza Hukukunda Ön Ödeme, (Yüksek Lisans
Tezi, 2000).
1512 – Soypak, Kamber : Basın Yoluyla İşlenen Suçlarda İçtima, (İstanbul
Barosu Dergisi, 2001/2 s., 443-458).
1513 – Üzülmez, İlhan : Ceza Sorumluluğunun Esası ve Cezalandırmanın
Amacına Dair Düşünce Hareketleri (Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi),
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1-4, s. 259-594)
1514 – Yavuz, Emine Talay : Türk Ceza Hukukunda Ceza Zaman Aşımı
(Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1515 – Yön, Hasan : Suçun Bilgisayar Ortamında Haritalandırılması ve Suç
Analizinde Kullanılması, (Polis Dergisi, 2001/29, s. 78-84).

c) Özel Hükümler
1516 – Akbulut, Bozdoğan Berrin : Basın Suçu ve Ceza Sorumluluğu,
(Selçuk İletişim, 2000/3, s. 86-95).
1517 – Akbulut Bozdoğan, Berrin : Türk Ceza Kanununun 525a, 525b,
525c Maddeleri ile 1997 Tasarısının Karşılaştırılması, (Bilişim Suçları
Paneli, Ankara 2001, s. 17-24).
1518 – Akdoğan, Can : Devlete Karşı Kalkışma Suçları (T.C.K.’nun 125,
146 ve 147’nci Maddeleri), (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1519 – Bilişim Suçları Paneli, Ankara 2001, (84 s.).
1520 – Centel, Nur : Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu,
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 147-192).
1521 – Erem, Faruk : Hususi Hükümler ve Ümanist Doktrin, (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 251-256).
1522 – Erem, Faruk : Bilgisayar Suçları ve Türk Ceza Kanunu, (Av. Dr.
Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 281-290).
1523 – Erem, Faruk : Cumhurbaşkanına Hakaret, (Av. Dr. Faruk Erem Arma
ğanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 291-303).
1524 – Evik, A. Hakan : Türk Ceza Yasasının 462. Maddesi : Zina Veya
Gayrimeşru Cinsi Münasebet Esnasında Adam Öldürme Veya Müessir
Fiil, (Adalet Yüksekokulu, 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 99-121).
1525 – Gülşen, Recep : Hürriyeti Tahdit Suçu, (TCK m. 179, 180), (Doktora Tezi, 2000).
1526 – Haktanır, Özlem Pınar : Bilişim Suçları Özelinde Meydana Gelen
Zararın Tazmini, Sorumlu Kişiler, Sorumluluk Alanları, (Bilişim
Suçları Paneli, Ankara 2001, 54-61).
1527 – Kanbur, Mehmet Nihat : Türk Ceza Kanununda Kendiliğinden Hak
Alma Suçu, (TCK. m. 308), (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1528 – Kandemir, Aslı : Hukukun Kadına Bakışı Namus Cinayetleri, (Yüksek
Lisans Tezi, 2000).
1529 – Koca, Mahmut : Türk Ceza Kanununun 159. Maddesi Üzerine Bir
İnceleme, (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s.435-472).
1530 – Kocasakal, Ümit : Karapara Aklama Suçu, (Doktora Tezi, 2000).
1531 – Mahmutoğlu, Fatih Selami : Türk Ceza Kanunu’nun 463. Maddesi
Hükmünün Taksirle İşlenen Suçlar Açısından Uygulanabilirliği Sorunu,
(Adalet Yüksekokulu, 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 175-185).
1532 – Mala Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Semineri, (24 Mayıs 2000),
Ankara 2000, (152 s.).
1533 – Malkoç, İsmail : Kullanma Zimmeti, (Türkiye Noterler Birliği Hukuk
Dergisi, 2001/111, s. 40-46).
1534 – Özbek, Mustafa Serdar : Noter Senetlerinde Sahtelik, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1535 – Özdabakoğlu, Erdinç Hakan : Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu
Madde Suçları, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1536 – Özdemir, Kenan : Türk Ceza Kanunu’nda İmamlar, Hatipler, Vaizlerle
Ruhani Reislere Müteallik Cürümler, (m.241-242), (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1537 – Özel, Cevat : Bilişim Suçları ile İletişim Faaliyetleri Yönünden Türk
Ceza Kanunu Tasarısı, (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/7-9, s. 858-872).
1538 – Sayılı, Müslim – Akdeniz, Derin (Haz.) : Bilişim ve İnternet Teknolojilerinin
Ceza Hukuku Açısından Doğurduğu Yeni Sorunlar, Ankara 2001, (111 s.).
1539 – Taşdemir, Kubilay : Uygulamada Bilişim Suçları (Bilişim Suçları
Paneli, Ankara 2001, s. 42-53).
1540 – Tezcan, Durmuş : Rüşvetin Cezalandırılması, Cezalar ve Önleyici
Tedbirler, (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağanı, İzmir 2001, s.643-686)
1541 – Üzülmez, İlhan : Türk Hukukunda İşkence Cürmü – TCK’nun 4449
Sayılı Kanunla Değişik 243. Maddesi, (Doktora Tezi, 2001).
1542 – Yaşar, Osman : Hürriyet Aleyhinde İşlenen Suçlar, Ankara 2001,(433 s.)
1543 – Yazıcıoğlu, Yılmaz : Bilgisayar Ağları Marifetiyle İşlenen Suçlar :
Sanal Suçlar (Bilişim Suçları Paneli, Ankara 2001, s. 25-41).
1544 – Yılmaz, Halil : Cenini Öldürme (Çocuk Düşürtme / Düşürme) Suçu,
(Ankara Barosu Dergisi, 2001/2, s. 69-88).

d) Terör Suçları
1545 – Başeren, H. Sertaç : Uluslararası Hukuk Açısından Amerika Birleşik
Devletleri’nde Gerçekleştirilen Terörist Saldırılar ve Yol Açtığı
Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme, (Kocaeli Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 69-78).
1546 – Çelik, Hulusi : Terörizm, (Polis Dergisi, 2001/27, s. 109-112).
1547 – Dursun, Hasan : Organize Suça Genel Bir Bakış, Ankara 2001, (114 s.).
1548 – Gün, Ö. Rengin : Uluslararası Terörizm : Dünya Savaşının Yeni Boyutu,
(Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2000/4, s. 79-93).
1549 – Hüseyin, Asaf (Çev. : Taha Cevdet) : Ortadoğuda Devlet ve Terör,
2. bs., İstanbul 2001, (316 s.).
1550 – Kalender, Ahmet : Organize Suçlar ve Terör, (Belgelerle, Türk Tarihi
Dergisi, 2001/54, s. 105-111).
1551 – Kalender, Ahmet : Organize Suçlar ve Terör, (Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi, 2001/54, s. 86-92).
1552 – Kalender, Ahmet : Organize Suçlar ve Terör, (Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi, 2001/55, s. 101-107).
1553 – Kalender, Ahmet : Organize Suçlar ve Terör, (Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi, 2001/56, s. 109-112).
1554 – Kongar, Emre : Küresel Terör ve Türkiye : Küreselleşme, Huntington,
11 Eylül, 3. bs., İstanbul 2001, (176 s.).
1555 – Laçiner, Sedat : İngiltere, Terör Kuzey İrlanda Sorunu ve İnsan
Hakları, Ankara, 2001, (64 s.).
1556 – Oral, Gökhan – Ortaköylü, Levent : Terör, (Klinik Adli Tıp,
2001/2 s. 113-118).
1557 – Özdağ, Ümit – Öztürk, Osman Metin : Terörizm İncelemeleri : Teori,
Örgütler, Olaylar, Ankara 2000, (459 s.).
1558 – Parlar, Ali – Yıldırım, Ferhat : Açıklamalı – İçtihatlı Silahlı Çeteler
ve Terör Suçları ile Haksız Yakalanma ve Tutuklamaya İlişkin Tazminat
Davaları, Ankara 2001, (826 s.).
1559 – Satılmış, Alişan : Terör ve Terörizm, İstanbul 2001, (184 s.).
1560 – Taşkın, Mustafa : Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Karapara İlişkisi ve
Türkiye’de Bu Suçlarla Mücadele, (Doktora Tezi, 2001).
1561 – Uzun, Mehmet Ali : Terörle Mücadelede Kolluk Kuvvetlerinin Silah
Kullanma Yetkisi Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine, (Silahlı
Kuvvetleer Dergisi, 2001/369, s. 101-106).
1562 – Wolff, Richard D. (Çev. : Kenan Erçel – Ceren Özselçuk) : Kapitalist
Ekonomi ve Terörizm, (Birikim, 2001/150, s. 76-78).

e) Özel Ceza Yasaları
1563 – Akın, İ. Halit : 4616 Sayılı Yasanın Getirdikleri, (Ankara Barosu
Dergisi, 2001/1, s. 146-152).
1564 – Akbulut, Berrin Bozdağan : Basın Suçu ve Ceza Sorumluluğu,
(Selçuk İletişim, 2000/3, s. 86-95).
1565 – Centel, Nur Başar : 3842 Sayılı Yasa Hükümleri Karşısında Tutuklama
ve Yakalama, (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000,s. 608-628).
1566 – Dönmezer, Sulhi : Çetelerle Mücadele Amacıyla 4422 sayılı Yasayla
Kabul Edilen Koruma Tedbirleri, (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 537-565).
1567 – Duran, Zekeriya : Askeri Suçun Unsurları, (Yüksek Lisans Tezi,2001).
1568 – Hacıoğlu, Burhan Caner : 4320 Sayılı Ailenin Korumasına Dair
Kanun’la İhdas Edilen “Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a Muhalefet
Suçu” Üzerine Bir İnceleme, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk
Fakültesi dergisi, 1999/1, s. 39-47).
1569 – Kavak, Ahmet : Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Cezalandırılması,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 2001/159, s. 9-18).
1570 – Nuhoğlu, Ayşe : Çocuk Ceza Hukukunda Erteleme ve Yargı Dışı
Önlemler, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s.313-325).
1571 – Özek, Çetin : 4616 Sayılı Yasa ve T.C.K.’nun 168. Maddesi, (İstanbul
Barosu Dergisi, 2001/2, s. 343-355).
1572 – Özsoy, Nevzat : 4616 Sayılı Yasa Üzerine Düşünceler, (Ankara Barosu
Dergisi, 2001/1, s. 169-189).
1573 – Selçuk, Sami : Yetersiz Çek, Karşılıksız Çek Keşidesi Suçunu Oluş-
turur, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, c. 2, s. 1467-1484).
1574 – Tan, Umran Sölez : Çocuk Ceza Hukuku Araştırmaları, İstanbul
2001, (111 s.).
1575 – Tutal, Soner : Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Yapılan
Değişiklikler Üzerine, (Gümrük Dünyası, 2001/30, s. 25-32).
1576 – Tutal, Soner : Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Yapılan
Değişiklikler Üzerine, (Gümrük Dünyası, 2001/31, s. 33-36).
1577 – Yasan, Mustafa : 3167 Sayılı Kanun’a Göre Hukuki ve Cezai Açı-
dan Karşılıksız Çek Keşidesinin Meydana Gelmesi İçin Gerekli Olan
Koşullar, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
1999/1, s. 339-362).
1578 – Yeşilkaya, Olcay : Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlikte Israr
Suçu, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).

f) Adalet Psikoloji / Kriminoloji
1579 – Çocuk Suçluluğunda Sosyodemografik Özellikler, (Klinik Adli Tıp 2001/2, s. 69-80.
1580 – Demirbaş, Timur : Kriminoloji, Ankara 2001, (340 s.).
1581 – Dağ, Halil – Zabun, Musa (Yay. Haz.) : Suç ve Suçlu Profili, Ankara 2001.
1582 – Dursun, Hasan : Cezaların İnfazının Kriminolojik Bir Çerçevede İncelenmesi,
(Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 724-745).
1583 – İsen, Galip : Namus Cinayetleri : Hukuki Bir Olgunun Sosyal Boyutu,
(Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 129-142).
1584 – Köknel, Özcan, (Söyleşen) Umut B. Turhan : Prof. Dr. Özcan
Köknel İle “şiddet” Üzerine Bir Söyleşi, (Dirim, 2001/4, s. XIIXVI).
1585 – Sezgin, Osman : Uyuşturucu ve Gençlik, (Türk Kültürü İncelemeleri
Dergisi, 2001/4, s. 211-242).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın