27-Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku bibliyografyası :

a) Genel Konular
1586 – Aktaş, Cihan : Gelişmekte Olan Ülkelerde Rekabet Politikası, Sorunları
ve Çözüm Önerileri, (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (88 s.).
1587 – Ardıyok, fiahin : Türk Telekomünikasyon Afi’nin Özelleştirilmesi :
Sektörde Doğum Sancıları (Rekabet Dergisi, 2001/5, s. 17-58).
1588 – Atmaca, Abdülkadir Cenap : Tacirin Ücret ve Faiz İsteme Hakkı,
(Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1589 – Bingöl, Fatma Hır : Lex Mercatoria, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1590 – Bozer, Ali – Göle, Celal : Ticaret Hukuku Bilgisi, 16. bs., Ankara 2000.
1591 – Çağlayan, Ali İhsan : Pazar Gücünün Ölçülmesi, (Rekabet Kurumu,
Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (66 s.).
1592 – Develioğlu, Hüseyin Murat : Portföy Yönetim Sözleşmesinin Hukuki
Niteliği, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1593 – Durukan, Tülin : Kapitalistleşme Sürecinde Sanayileşme – Yoğunlaşma
İlişkisi ve Rekabet (Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları,Ankara 2001, s. 3-26).
1594 – Erdem, H. Ercüment : İncoterms 2000, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e
80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 179-218).
1595 – Helvacı, İlhan : Reşexions Sur Certains Problemees Relatifs A La
Propriete Commune Des Heritiers, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80.
Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 893-903).
1596 – Işıklı, Alpaslan : Küreselleşmenin Anlamı (Rekabet Kurumu Per-
şembe Konferansları, Ankara 2001, s. 39-64).
1597 – Işıkoğlu, Feyza Görgülü : Ticari Satımda Satıcının Maddi Ayıptan
Sorumluluğu, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1598 – Karahan, Sami : Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımları
ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi, (Prof. Dr.
Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s.293-305).
1599 – Karaman, Ayşe Tuba Akçura : Joint Venture Sözleşmesi, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1600 – Kırım, Arman : Aile şirketlerinin Yönetimi, İstanbul 2001, (58 s.).
1601 – Küçük, Sema : Holding şirketlerde İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası
na Konu İştiraklerin Ayırımı, (Vergi Dünyası, 2001/242 s. 89-91).
1602 – Özkan, Ömer : Poliçede Sebepsiz Zenginleşme Davası (Prof. Dr.
Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 507-535).
1603 – Sonsuzoğlu, Elif : Alter Ego Doctrine : Sale After Rent Of Depreciation
Units, (Prof, Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, c. 2, s. 1485-1489).
1604 – Tek, Ömer Baybars : Türkiye’de Perakendecilik Çağı ve Büyük Ölçekli
Perakendeci Mağazaların Gelişimi (Rekabet Kurumu Perşembe
Konferansları, Ankara 2001, s. 3-36).
1605 – Ülgen, Sinan : Türkiye’de Sektörel Örnekleriyle Devlet Yardımları
Rejimi ve Geleceği (Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 57-79).
1606 – Yavuz, fiahin : Amerikan Antitröst Hukukunda Yeniden Satış Fiyatı
nın Belirlenmesi Sorunu : “Per Se” veya “Rule Of Reason” (Rekabet
Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara 2001, (88 s.).
1607 – Yıldız, Burçak : Ticaret şirketlerinin Hukuki Ehliyeti, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1608 – Yıldız, fiükrü : Avrupa Birliğinin Anonim şirketlerde Kuruluş ve
Sermayenin Korunmasına İlişkin 13 Aralık 1976 Tarih ve 77/91/EEC
İkinci Konsey Yönergesi, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e, 80. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 599-626).

b) Ticari İşletme
1609 – Bilge, Mehmet Emin : İlanın Ticaret Sicilinin Sahip Olduğu Hukuki
Etkiler Üzerindeki Rolü, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1999/1, s. 263-273).
1610 – Erten, M. Ali : Ticari İşletme Rehni, Ankara 2001, (108 s.).
1611 – Günday, Malik : Ticaret Ünvanı, İşletme Adı ve Markanın Ticari İş-
letmenin Unsurları Olarak Vergi Uygulamasındaki Yeri, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/150, s. 46-61).
1612 – fienocak, Kemal : İşletme Personelinin Ayartılması Meselesinin
Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde (TTK m. 56 vd.) Değerlendirilmesi,
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/2, s.193-246).

c) Ödünç Verme / Faiz
1613 – Ak, Sani : Karz ve Cari Hesap Sözleşmeleerinnin Bileşik Faiz Uygulaması
Bakımından Değerlendirilmesi, (Vergi Dünyası, 2001/242, s.86-88).
1614 – Sonsuzoğlu, Elif : Türk Vergi Hukukunda Fer’i Borç ve Alacak Olarak
Faiz, İstanbul 2001, (115 s.).
1615 – Uyar, Mustafa : 4489 Sayılı Kanunla Değişik 3095 Sayılı Kanuni
Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, (İstanbul Barosu Dergisi,
2001/2, s. 418-442).

d) Ortaklıklar
1616 – Akbilek, Nevzat : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
Açısından Anonim Ortaklıklarda Kar Payı Hakkı, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1617 – Akbulak, Yavuz : Anonim şirketlerde Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler,
(Vergi Dünyası 2001/241, s. 152-157).
1618 – Aydın, Alihan : Anonim Ortaklıkta Çoğunluk Pay Sahiplerinin
Azınlığa Karşı Korunması, (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş
Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 29-51).
1619 – Arıcı, Mehmet Fatih : Alacak Hakkının Anonim Ortaklığa Sermaye
Olarak Taahhüdü, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1620 – Ayboğa, Hanifi : Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim şirketlerde
Bilançonun Oluşum Süreci, (Mali Çözüm, 2001/55, s. 36-44).
1621 – Bağrıaçık, Hasan : Anonim şirketlerde Yönetim Kurulunun Temsil
Yetkisinin Sınırlandırılması, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1622 – Bahtiyar, Mehmet : Anonim Ortaklıkta Payların Üçüncü Kişilere
Satılması Durumunda Diğer Ortaklara Önalım Hakkı Tanıyan Anasözleşme
Hükümleri ve Etkileri, (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,2001/2, s. 80-127).
1623 – Bengi, Ali : Anonim Ortaklıklarda Kamu Denetimi (TTK ve SerPK
açısından), (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1624 – Bilgi, Mehmet Emin : Limited Ortaklıkta Azınlığın Korunması,
(Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 111-138)
1625 – Cerrahoğlu, Fadlullah : Halka Açık Anonim Ortaklıkların İmtiyazlı
Pay Sahipleri Genel Kurullarında Nisaplar, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e
Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 705-709).
1626 – Çeker, Mustafa : Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara 2000, (314 s.).
1627 – Çepni, Funda : İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu ve Bu Kurul
Kararlarının İptali, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1628 – Doğan, Sadi : Halka Açık Anonim şirketlerde Oydan Yoksun Hisse
Senetleri, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1629 – Dural, H. Ali : Anonim şirkette Olumsuz Azınlık Hakları Düzenlemesi,
(Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 179-192).
1630 – Göktuna, Deniz Ege : Anonim Ortaklıklarda Kanuni Yedek Akçeler,
(Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1631 – Hazer, fievket : Anonim şirketlerde Payın Rehni, (Yüksek Lisans Tezi 2001).
1632 – Helvacı, Mehmet : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin
Hukuki Sorumluluğunun Müteselsil Olmasının Anlamı ve İsviçre
Borçlar Kanunu 759. Maddesi İle Getirilen Müteselsil Sorumluluğun
Anlamının Tanıtılması, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 219-232).
1633 – Helvacı, Mehmet : Ticaret Ortaklıklarında Sermaye Payı Nedeniyle
Oluşan Faiz Üzerine Bazı Düşünceler, (Prof. Dr. Erdoğan Moroğ-
lu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 231-254).
1634 – İmregün, Oğuz : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklı
ğa Karşı Hukuksal Sorumu, (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65.
Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 255-277).
1635 – İmregün, Oğuz : Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Toplantı ve
Karar Yetersayıları ve Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Başvuru
Yolları, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, c. 1, s. 277-292).
1636 – Karahan, Sami : Halka Açık Anonim Ortaklık Statüsünün Kazanılması,
(Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 25-61.
1637 – Kaya, Arslan : Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı,
Ankara 2001, (360 s.).
1638 – Kayar, İsmail : Limited Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve
Alınacak Tedbirler, (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, s. 305-338).
1639 – Kendigelen, Abuzer : İptal Davası Açma Hakkı ve Pay Sahipliği Sı-
fatının Cüz’i Halefiyet (Payların Devri) Sonucu Değişmesi, (Prof. Dr.
Hayri Domaniç’e, 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s.307-331).
1640 – Kısa, Yaşar : şirketlerin Birleşme ve Devirleri, (Maliye Dergisi,2001/137, s. 46-53).
1641 – Kocaoğlu, Necip Kağan : Anonim şirketlerde Avans Kar Dağıtımı,
(Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1642 – Korkut, Ömer : Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Toplantısına
Çağrı ve Toplantının Yürütülmesi, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1643 – Kurt, Resul : Anonim ve Limited şirketlerde Yöneticilerin Sigortalı
lığı, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/157 s, 78-82).
1644 – Moroğlu, Erdoğan : Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Taşınmaz
Mal veya Üzerindeki Bir Ayni Hakkın Konulması Taahhüdünün Hukuki
Sonuçları ve Yargıtay Kararları, (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,2001/1, s. 5-17).
1645 – Moroğlu, Erdoğan : Anonim Ortaklıkta Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyelerinin İbralarının Zamanı, Kapsamı ve Geri Alınması, (Banka
ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 3-12).
1646 – Moroğlu, Erdoğan : Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya
Davet İçin Azınlık Pay Sahiplerini Yetkilendiren Mahkeme Kararı-
nın Uygulanmasının Ertelenmesi, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80.
Yaş Günü Armağanı, İstanbul, 2001, c. 1, s. 355-364).
1647 – Muhamedov, Begmurat : Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre
Anonim Ortaklıkların Denetimi, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1648 – Narbay, fiafak : Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, (Doktora Tezi,2001).
1649 – Ocak, Nazmi : Anonim şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma, İnceleme
ve Denetleme Hakkı, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 710-743).
1650 – Ocaktan, Hasan : Anonim şirketlerde Sınırlı Sorumluluk İlkesi Karşısında şirket
Alacaklılarının Korunması, (Yüksek Lisans Tezi,2000).
1651 – Okutan, Gül : Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri,
(Doktora Tezi, 2001).
1652 – Öcal, Akar : Kollektif şirkete Sonradan Giren Ortağın Sorumluluğu,
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e, 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001,
c. 1, s. 419-433).
1653 – Öner, İbrahim : Yakup Uygun, Anonim şirketlerde Hisse Senedi
Çıkarmanın Avantajı, (Mali Çözüm, 2001/55, s. 192-196).
1654 – Özsoy, Saadet Hande Atak : Anonim şirketlerin Dış Denetimi,
(Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1655 – Pulaşlı, Hasan : fiart Kavramı ve Anonim şirketler Hukukundaki
fiarta Bağlı Haklar, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e, 80. Yaş Günü Arma-
ğanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 493-516).
1656 – Pulaşlı, Hasan : Anonim şirketlerde Yönetimde İmtiyaz ve Buna
İlişkin Esas Sözleşme Düzenlemelerinin Anlam ve Etkisi, (Prof. Dr.
Erdoğan Moroğlu’na, 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 563-592).
1657 – fiahin, Güzin : Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Yeterli
Bilgi Alma Hakkı ve Pay Sahipliğinden Doğan Hakların Bilinçli
Kullanılması, (Vergi Dünyası, 2001/243, s. 162-166).
1658 – fien, Murat – Memiş, Tekin : Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatı-
rım Sistemi Kanunu’na Eleştirel Bir Yaklaşım, (Atatürk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan,
Erzincan 2001, s. 485-512).
1659 – fiener, Oruç Hami : TTK 341’e Göre Azınlığın İstemi Üzerine Yönetim
Kuruluna Karşı Açılacak Sorumluluk Davasının Kimin Tarafı
ndan Açılacağı Sorunu, (Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara
2001, s. 151-162).
1660 – Tekil, Fahiman : Anonim şirketlerde Yetki Sorunları, (Prof. Dr. Erdo
ğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 601-629).
1661 – Teoman, Ömer : İki Denetçisi Olan Anonim Ortaklıklarda Denetçilerden
Birinin Görevinin Son Bulması Durumunda Diğerinin Yeni
Denetçi Seçmek Yetkisi, (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, s. 679-689).
1662 – Ülkü, Murat Fatih : Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantı
ya Çağrılması (Daveti), (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e, 80. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 575-598).
1663 – Yanlı, Veliye : Limited şirketlerin Amme Borçlarından Dolayı Ortakları
n Sorumluluğu, (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, s. 743-770).
1664 – Yıldız, fiükrü : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu
Borçlarından Sorumluluğu, (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65.
Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 771-794).

e) Kıymetli Evrak
1665 – Arıcı, Mehmet Fatih : Kambiyo Senetlerinde Temsilcinin Yetkisini
Aşarak Kambiyo Taahhüdünde Bulunmasından Doğan Sorumluluk,
(Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, s. 11-28).
1666 – Bozer, Ali – Göle, Celal : Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi, 12. bs.,
Ankara 2001, (352 s.).
1667 – Demirkapı, Ertan : Poliçede Aval, (Doktora Tezi, 2001).
1668 – Gültekin, Özkan : Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali, (Yüksek Lisans
Tezi, 2001).
1669 – İmregün, Oğuz : Kara Ticareti Hukuku Dersleri : (Genel Hükümler-
Ortaklıklar-Kıymetli Evrak), 12. bs., İstanbul 2001, (582 s.).
1670 – Kurt, Hasan : Çekte Reeskont Sorunu, (Vergi Dünyası, 2001/236, s.13-15).
1671 – Öztürk, Özgür : Çekte Düzeltme Hakkı, (Banka ve Ticaret Hukuku
Dergisi, 2001/1, s. 215-240).
1672 – Pulaşlı, Hasan : Kıymetli Evrak Hukuku, Adana 2001, (222 s.).
1673 – fiahinalp, Kaan : Çekte Muhatap ve Muhatabın Hukuki Sorumlulu-
ğu, (Sayıştay Dergisi, 2000/39, s. 78-113).
1674 – Yılmaz, İlhan : Türk Hukukunda Yabancılık Unsuru Bakımından
Çek, (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 269-296).

f) Deniz Hukuku
1675 – Ataergin, Selim : ITF ve Getirdikleri , (İstanbul Barosu Dergisi,
2001/7-9, s. 683-693).
1676 – Bayamlıoğlu, Emre : 1989 Tarihli Uluslararası Denizde Kurtarma
ve Yardım Konvansiyonunun 14. Maddesi : Özel Tazminat (Special
Compensation), (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e, 80. Yaş Günü Armağanı,
İstanbul 2001, c. 1, s. 47-65).
1677 – Çetingil, Ergon : Taşıtan ve Yükletenin Usulüne Uygun Yükleme
Görevine Aykırı Hareketleri İçin Sorumlulukları İle Eşyanın Gizlice
Gemiye Yüklenmesi Hakkında, (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 397-406).
1678 – Ekşi, Nuray : ITF’ın Elverişli Bayrak (şags of Conveience) Taşıyan
Gemilerde Çalışanları Korumak İçin Yaptığı Çalışmalar (Prof. Dr.
Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 829-839).
1679 – Gezgin, Burhan : Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin
İşletilmesinden Doğan Kazançlara İlişkin İstisna ve Diğer Vergisel
Teşvikler (Vergi Dünyası, 2001/235, s. 89-91).
1680 – Kalpsüz, Turgut : Gemi Rehni, 4. bs., Ankara 2001 (224 s.).
1681 – Kaner, İnci Deniz : Deniz Ticaret Hukuku: (Giriş-Gemi-Donatan ve
Donatma İştiraki-Kaptan), İstanbul 2001 (85 s.).
1682 – Kubilay, Huriye – Akıntürk, Esen : Elektronik Konişmento (Prof.
Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s.333-354).
1683 – Memiş, Betül Ülkü : Konişmento ile Navlun Sözleşmesi Arasındaki
İlişki (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1684 – Mercangöz, Gül Ebru : Kurtarma ve Yardım Hukukunda 1989
Londra Konvansiyonu ve Lloyd’s Open Form (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1685 – fien, Elif : Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
1686 – Tangün, A. Kürşat : Navlun Komisyoncusu (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
1687 – Tekil, Fahiman : Çarter Parti ve Konişmento İlişkileri (Prof. Dr. Nuri
Çelik’e Armağan, İstanbul, c. 1, s. 781-788).

g) Taşıma Hukuku
1688 – Adıgüzel, Burak : Karayoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyıcının Ziya
ve Hasardan Doğan Sorumluluğu (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1689 – Akan, Pınar : Sapma Halinde Taşıyanın Sorumluluğu (Prof. Dr. Nuri
Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 693-704).
1690 – Aydın, Alihan : CMR’ye Göre Taşıyıcının Ziya, Hasar ve Gecikmeden
Doğan Sorumluluğu (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1691 – Kahya, Mehmet : Taşıyıcının Mali Sorumluluğu ve C.M.R. Sigortaları
(Reasürör, 2001/39, s. 4-22).
1692 – Karaman, Özlem : Kara Taşımalarında Taşıma İşleri Komisyoncusu,
Hakları, Borçları ve Sorumluluğu (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
1693 – Seven, Vural : Taşıyanın Yüke Özel Borcunun İhlalinden Doğan Sorumlulu
ğu (Doktora Tezi) 2001.
1694 – Sopacı, Birgül : Multimodal Taşımalarda Taşıma Hukukuna İlişkin
Sorunlar (Doktora Tezi) 2001.
1695 – Sözer, Bulut : Hava Yolu ile Yapılan Uluslararası Taşımalarda Taşı-
yanın Sorumluluğunu Düzenleyen Varşova/Lahye Sisteminin Tadiline
İlişkin 1999 Montreal Sözleşmesi (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,
2001/1, s. 141-192).
1696 – Yeşilova, Ecehan : CMR Hükümlerine Göre Taşıyıcının Yardımcı
fiahısların ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumlulu
ğu (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1697 – Yıldırım, İsmail : Cumhuriyet Dönemi Demiryolları: (1923-1950)
Ankara 2001 (220 s.).

h) Sigorta Hukuku
1698 – Algantürk, Didem : Kulüp Sigortası (Doktora Tezi) 2000.
1699 – Alışkan, Murat : Türk Banka Hukukunda Mevduat Sigortası (Doktora Tezi) 2001.
1700 – Ayli, Ali : Zarar Sigortalarında Prim Ödeme Borcu (Doktora Tezi) 2001.
1701 – Bilge, M. Emin : Hatır İçin Taşınanın Uğradığı Zararların Trafik Sigortası
Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu ve Yargıtay Uygulaması
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1-4, s.331-347).
1702 – Bilge, Mehmet Emin : Sigorta Tazminatını Alan Sigortalının Zarar
Veren Üçüncü fiahısla Yaptığı İşlemlerin Sigortacının Halefiyeti
Üzerindeki Etkisi ve Yargıtay Uygulaması (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e
80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 67-83).
1703 – Bozer, Ali : Zorunlu Deprem Sigortası (Banka ve Ticaret Hukuku
Dergisi, 2001/1, s. 243-254).
1704 – Duman, Güler fiebnem : Türkiye’de Deprem Yıkımlarının Boyutu
ve Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında 587 Sayılı KHK. (Banka-
Mali ve Ekonomik Yorumlar, 2001/12, s. 64-76).
1705 – Duman, fiebnem : Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortalarında Son
Gelişmeler (Finans Dünyası, 2001/141 s. 76-79).
1706 – Gökdeniz, İsmail – Karaöz, Nurşen : Zorunlu Deprem Sigortası
(Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/2, s. 3-23).
1707 – Güvel, Enver Alper : Sigorta Endüstrisi ve Doğal Riskler (Reasürör,2001/41 s. 19-31).
1708 – Haşıloğlu, Selçuk Burak : Sigortacılık Sektöründe Sanal Organizasyon
Teknolojileri: Internet, Intranet ve Extranet (Reasürör, 2001/39,s. 23-36).
1709 – Hudyakov, A. : Sigorta Hukuku, Ankara 2001 (218 s.).
1710 – Kaya, Mehmet fievki : Zorunlu Deprem Sigortası, Yapılan Düzenlemeler
ve Bir Değerlendirme (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/150, s.37-45).
1711 – Kender, Rayegan : İşveren Sorumluluk Sigortasında Akit Öncesi
İhbar Görevi (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a
Armağan, Kocaeli 2001, s. 429-435).
1712 – Memiş, Tekin : Yangın Sigortasında Riziko, Ankara 2001 (204 s.).
1713 – Memiş, Tekin : Ruhsatnamesiz Bir Sigortacı İle Yapılan Sigorta
Sözleşmelerinin Hukuki Durumu ve Çözüm Önerileri (Prof. Dr. Erdo
ğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 467-483).
1714 – Nomer, Esra Yıldız : Mecburi Trafik Sigortasında Garanti Fonu
(Yüksek Lisans Tezi) 2000.
1715 – Öğütoğulları, Eren : Amerika Birleşik Devletlerinde Sağlık Sigortası
Programları (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 82-85).
1716 – Özkan, Mehmet : Gelişmekte Olan Ülkelerde Temel Sigortacılık İlkeleri
(Sigorta Dünyası, 2001/487, s. 24-25).
1717 – Sağıroğlu, Umut Nur : Reasürans Uygulamaları ve Saklama Payının
Belirlenmesi, 2000 (85 s.).
1718 – Saraçoğlu, Mahmut : Sorumluluk Sigortaları Değişen Trend ve
IBNR Problemi (Reasürör, 2001/42, s. 36-38).
1719 – Saraçoğlu, Mahmut : Sorumluluk Sigortaları, Değişen Trend ve
IBNR Problemi (Sigorta Dünyası, 2001/488, s. 20-21).
1720 – Somer, Mehmet : Türk Ticaret Kanunu’nun Düzenlemesi Karşısında
Sigorta Sözleşmesinin Kuruluşunda Hile Hükümlerinin Uygulanabilirli
ği (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 744-764).
1721 – fieker, Zehra : Sigorta Ettirenin Akit Öncesi İhbar Görevine İlişkin
Alman Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001,c. 1, s. 547-554).
1722 – fien, Murat – Memiş, Tekin : Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatı-
rım Sistemi Kanunu’na Eleştirel Bir Yaklaşım (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1-4, s. 485-512).
1723 – Taşyürek, Hayri : Kasko Sigortası, Ankara 2001 (227 s.).
1724 – Tunçomağ, Kenan : Hayat Sigortası Sözleşmesinin Tanımı, Meydana
Getirilmesi ve Hüküm Doğurması (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Arma-
ğan, İstanbul 2001, c. 1, s. 789-804).
1725 – Uluğ, İlknur : Kasko Sigortası Kapsamındaki Rizikolar (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1726 – Ülgen, Hüseyin – Kendigelen, Abuzer – Yazıcıoğlu, Emine : Taşı-
ma İşleri Komisyonculuğu sigortası Genel fiartlar -Somut Bir Öneri –
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001,c. 1, s. 555-574).
1727 – Yongalık, Aynur : Zorunlu Deprem Sigortası (Banka ve Ticaret Hukuku
Dergisi, 2001/2, s. 149-174).

ı) Sermaye Piyasası Tahvil / Hisse Senedi / Menkul Kıymetler / Borsa
1728 – Acar, Faruk : Sermaye Piyasası Hukukunda Aracılık Faaliyeti ve
Aracılık Yüklenim Sözleşmesi (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 317-336).
1729 – Acar, Serdar : Türk Anonim Hukukunda Tahvil Sahibinin Korunması
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1730 – Acır, Birsen : Menkul Kıymetlerde Merkezi Saklamanın Hukuki
Açıdan Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1731 – Akay, Yusuf : Finans Sektöründeki Gelişmeler Doğrultusunda Özel
Finans Kurumlarına Yönelik Gerçekleştirilen Hukuki Düzenlemeler
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/159, s. 68-74).
1732 – Akgül, Barış : Türk Hukukunda Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1733 – Aksoy, H. Ümit : Ticaret Borsaları ve Borsada Tescil Ettirilen Zirai
Ürünlerde Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulaması (Vergi Dünyası,
2001/243, s. 50-53).
1734 – Bahtiyar, Mehmet : Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (Prof. Dr. Erdo
ğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 53-110).
1735 – Bahtiyar, Mehmet : Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına Ayni Sermaye
Konulabilmesini Düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğinin
Değerlendirilmesi (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi
Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 337-344).
1736 – Barış, Mustafa : Borsa Toplanıyor (Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar,2001/12, s. 55-62)
1737 – Başaran, Murat : Menkul Kıymetlerin Değerlemesinde 31.12.2001
Tarihi Uygulaması (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 103-116).
1738 – Cimit, İclal : Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (Afyon
Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2001/2, s. 49-60).
1739 – Çalışkan, Kazım : 4672 Sayılı Kanun ile Yapılan Özel Finans Kurumları
na Yönelik Değişiklikler (Vergi Dünyası, 2001/239, s. 81-84).
1740 – Çeliktaş, İlyas : Sermaye Piyasasının Gelişiminde Yatırım Ortaklıkları
na Tanınacak Ayrıcalıklı Vergi Rejiminin Önemi (Prof. Dr. Hayri
Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 133-156).
1741 – Çolak, A. Ender – Alıcı, Aşkın : Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
A’dan Z’ye, Ankara 2001 (162 s.).
1742 – Ergenç, Ömer : Menkul Kıymetlerin Borsada İşlem Görmesi (Kotasyon)
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/154, s. 94-101).
1743 – Global : Sermaye Piyasaları (İMKB Dergisi, 2001/20, s. 75-85).
1744 – İyigün, İsmail : Ticaret Borsalarının Gerekliliği (Standart, 2001/469,s. 11-13).
1745 – Karababa, Serdar : Hisse Senedi Yatırımcısının Korunması, Ankara 2001 (246 s.).
1746 – Karababa, Serdar : Hisse Senedi Yatırımcısının Korunması (Yüksek Lisans Tezi) 2000
1747 – Karagöz, Suat – Özmen, İsmail – Kalaycı, Turgay : Ortamlar Arası
ndaki Geçiş Anında MKB Endeks Seyrinin Fiziki Prensipler Kullanarak
Saptanması (Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 167-173).
1748 – Karakaya, Rıfat : Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Halka Arz
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/164, s. 55-60).
1749 – Kırca, İsmail : Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, Ankara 2000 (274 s.)
1750 – Kıyılar, Murat – İşeri, Kerem : Özel Sermaye Fonları (Mali Çözüm, 2001/57 s. 145-155).
1751 – Manavgat, Çağlar : Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A Maddesi
Hükmüne Göre Kaydi Sistemin Esasları (Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 159-191).
1752 – Öğün, İsmail : Menkul Kıymetlerin Değerleme Ölçüleri (Vergi Dünyası,
2001/Özel Sayı, s. 198-202).
1753 – Özel, Cengiz : Sermaye Piyasası Kurulu (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
1754 – Özkorkut, Korkut : Depo Sertifikaları (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1755 – Özmen, E. Saba – Belen, Herdem : Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
na İlişkin Esaslar Tebliği Değerlendirmesi (Prof. Dr. Erdoğan
Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 537-561).
1756 – Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yönetim İlkeleri (İMKB Dergisi,
2001/Özel Sayı, s. 1-193).
1757 – Sumer, Ayşe : Sermaye Piyasasında Meslek Kuralları ve Türk Hukukunda
Uygulanması, İstanbul 2001.
1758 – Taşkın, Rana Deniz : Sermaye Piyasası Hukukunda Aracılık Faaliyetleri
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1759 – Ufuk, Mehmet Tahir : Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Hukukuna
Göre Yapılan Değerleme Esaslarının Karşılaştırılması (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/155, s. 23-34).
1760 – Ufuk, Mehmet Tahir : Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Hukukuna
Göre Yapılan Değerleme Esaslarının Karşılaştırılması (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/155, s. 23-34).
1761 – Uğur, Ahmet : SPK ve BDDK’nın Görev Kusuru Nedeni ile Küçük
Yatırımcılara Karşı Sorumluluğu (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/7-9,s. 826-833).
1762 – Uludağ, Dilek Türker : Aracı Kurumların Mali Yapılarını Güçlendirmeye
Yönelik Bir Yöntem: Sermaye Yeterliliği: Kavram, Düzenleme,
Dünya ve Türkiye Uygulamaları, Ankara 2001 (206 s.).
1763 – Ülgen, Soner : Halka Açık Anonim şirketlerde Sermaye Piyasası
Kanunu Açısından Karşılıklar ve Dönem Sonu İşlemleri (Vergi Dünyası,
2001/Özel Sayı, s. 203-210).
1764 – Ünal, Ercan İsmail : VUK ve SPK Mevzuatı Açısından Değerleme
Hükümleri Farkları (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/150, s. 11-22).
1765 – Ünal, Oğuz Kürşat : Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda
Hisse Senetleri (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, s. 691-742).
1766 – Yavaşoğlu, Mustafa : Sermaye Piyasası Mevzuatında Bağımsız Denetim:
Yorum Uygulama ve Açıklamalar, Ankara 2001 (343 s.).
1767 – Yeman, Ahmet : Yatırım Fonlarının Hukuk Düzeni (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/159, s. 105-120).

i) Tüketici Sorunları
1768 – Akipek, fiebnem : Türkiye’de Tüketicinin Korunmasının Yasal Boyutu
ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Standard, 2001/471, s. 24-31).
1769 – Avşar, Zakir : Tüketicinin Bilgilendirilmesi, Eğitimi ve Bilinçlendirilmesinde
Medyanın Rolü ve Önemi (Selçuk İletişim, 2001/1, s. 3-15).
1770 – Barut, Cengiz : Tüketicinin Korunması Bakımından Taksitle Satım
Sözleşmesi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1771 – Bulut, Yakup : Türk Hukuku’nda 4077 Sayılı Kanun Çerçevesinde
Tüketicinin Korunması (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1772 – Çağlar, Fatma : “4077 Sayılı Kanunla Ortaya Çıkan Tüketicinin
Hak Arama Yolları”, Ankara 2001 (88 s.).
1773 – Deryal, Yahya : 4077 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Kredisi Sözleşmeleri
(Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 139-177).
1774 – Doğan, Murat : Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması
(Standard, 2001/474, s. 77-83).
1775 – Edipoğlu, Alev : Tüketicinin Korunması Açısından Aldatıcı Reklamlar
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1776 – Göç Gürbüz, Diğdem : Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması
Sorunu (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/149, s. 124-129).
1777 – Kayar, İsmail : Tüketici Kredilerinde Tüketicinin Korunması (Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000/16,s. 75-98).
1778 – Ozanoğlu, Hasan Seçkin : Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un Maddi Anlamda Uygulanma
Alanı) (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 55-90).
1779 – Parlak, Belda fienel : Tüketici Kredisinden Doğan Hukuki Uyuş-
mazlıklar ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Uygulaması, Ankara 2001 (88 s.).
1780 – Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tüketicinin Korunması Özel İtisas
Komisyonu Raporu, Ankara 2001 (98 s.).
1781 – Tek, Ömer Baybars : Tüketicinin Korunmasının Değişen Gündemi
ve Türkiye (Standard, 2001/472, s. 62-68).
1782 – Turhan, Sezer : 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Çerçevesinde “Tüketici Hakları” (Rekabet Kurumu Perşembe
Konferansları, Ankara 2001, s. 3-24).
1783 – Ulusan, M. İlhan : 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun (TKHK.) 10. Maddesinin Dördüncü (Son) Fıkrasında Yer
Alan Banka ve Finans Kurumlarının Tüketiciye Karşı Müteselsil Sorumlulu
ğu Üzerine Bazı Tespit ve Düşünceler (Kamu-İş, 2000/3, s.91-94).
1784 – Yavuz, Cevdet : Devre Tatil Sözleşmeleri ve Tüketici Hukuku (Kamu-İ
ş, 2000/3, s. 95-104).
1785 – Yavuz, Nihat : Tüketiciyi Koruma Hakkındaki Kanuna Göre Tüketici
Kavramı (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2001/109, s. 1-12).
1786 – Yazıcı, Mustafa : 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
ve Bu Konuda MMO’ya Düşen Görevler (Mühendis ve Makina,
2000/487, s. 49-50).
1787 – Zevkliler, Aydın : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: Örnek
Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Ankara 2001, (606 s.).

k) Patent / Lisans / Marka / İhtira
1788 – Arıkan, A. Naci : Teknik Bilgi (Know-How) Sözleşmelerinin Hukuksal
ve Vergisel Boyutu (Vergi Dünyası, 2001/234, s. 78-88).
1789 – Atlı, Mithat Serdar : Marka Türleri ve Korunması (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1790 – Ayber, Murat : Marka İçi ve Markalararası Rekabet (Rekabet Kurumu
Uzmanlık Tezi) Ankara 2001 (78 s.).
1791 – Ayoğlu, Tolga : Marka Hakkının Tüketilmesi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1792 – Bakırcı, Mehmet Enes : Teknoloji Transferinde “Patent ve
Know=How Lisansı” Sözleşmeleri, İstanbul 2001 (198 s.).
1793 – Baş, Mustafa : Genel Olarak Rekabet Kuralları Karşısında Lisans
Sözleşmelerinin Durumu (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet
Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 79-88).
1794 – Çamlıbel, Esin Taylan : Marka Hakkının Kullanımıyla İthalatın Önlenmesi
(Doktora Tezi) 2000.
1795 – Çiçekçi, Çiğdem : Marka Lisansı Sözleşmeleri (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1796 – Demirkapı, Ertan : Poliçede Aval (Doktora Tezi) 2001.
1797 – Demiroğlu, Mehmet : Milli Güvenlik Açısından Patentler ve Faydalı
Modeller (Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Teknoloji ve Faaliyetler
Bülteni, 2001/15, s. 63-69).
1798 – Erbay, İsmail : Know-how Sözleşmesi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1799 – Ergün, Mevci : Tasarım Korunmasında Lisans alanın Dava Hakkı
(Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/3,s. 81-87).
1800 – Eyüboğlu, Samiye : Tanınmış Marka (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet
ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 109-120).
1801 – Fidan, İsmail : Marka Hakkının İhlali (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1802 – Gültekin, Özkan : Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1803 – Işık, Hasibe : İnternet Alan İsimleri Sistemi: Markalar ve Alan İsimleri
Arasındaki İlişkiler, Ankara 2001.
1804 – Karahan, Sami : “Süper Lüks”, “Süper 1”, “Ekstra” ve “Lüks 1”
İşaretlerinin Gıda Markalarında Kullanılması Mümkün müdür? (Ankara
Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/3, s.29-42).
1805 – Kayhan, Fahrettin : Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat
ve Marka Hakkının Tükenmesi (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve
Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/1, s. 51-72).
1806 – Nomer, N. Füsun : İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki
Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler
ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Sorunlar
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001,c. 1, s. 395-418).
1807 – Nomer, N. Füsun : Tanınmış Marka: Nike (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na
65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 485-506).
1808 – Oğuz, Tufan : Know-How Sözleşmesi, Ankara 2001 (180 s.).
1809 – Oytaç, Kutlu : Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram
Kargaşası (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/7-9, s. 834-844).
1810 – Öğüz, Tufan : Know-How Sözleşmesi, İstanbul 2001 (180 s.).
1811 – Ökten, Işıl : Patent Verilebilirlik fiartları (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1812 – Pekdinçer, Remzi Tamer : Marka Hakkı ve Korunması (Doktora Tezi) 2001.
1813 – Saraç, Tahir : Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması
(Doktora Tezi) 2001.
1814 – Saraç, Tahir : 551 Sayılı KHK’nin 11. Maddesine Göre Patent İsteme
Hakkı ve Hakkın Sahibi (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 517-546).
1815 – Suluk, Cahit : Yedek Parça Tasarım Hakkının Korunması, Ankara 2001 (406 s.).
1816 – Taylan, Esin Çamlıbel : Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel ithalatın
Önlenmesi, Ankara 2001 (270 s.).
1817 – Yalçıner, Uğur : Patent ve Faydalı Model Belgelerinin Hükümsüzlük
Davaları (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi,2001/3, s. 73-80).
1818 – Yılmaz, Canan : Lisans Sözleşmeleri (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1819 – Yünlü, Levent : Tanınmış Markalar ve Korunması (Yüksek Lisans Tezi) 2001.

l) Rekabet Hukuku
1820 – Akıncı, Müslüm : Ekonomik Kamu Düzeni ve Rekabet Kurumu
(Rekabet Dergisi, 2001/5, s. 3-16).
1821 – Anık, Gülgün : AT Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalara Uygulanan
Blok Muafiyetler (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet
Hukuku Dergisi, 2001/4, s. 121-154).
1822 – Anık, Gülgün : Avrupa Topluluğu Rekabet Hukukunda Madde 81
ve 82’ye İlişkin Ademi Merkeziyetçilik Politikası (İstanbul Barosu
Dergisi, 2001/7-9, s. 694-706).
1823 – Anık, Gülgün : Avrupa Rekabet Otoritesi Komisyonunun Rolü Üzerine
Genellemeler (Rekabet Bülteni, 2001/6, s. 28-33).
1824 – Aslan, İ. Yılmaz : Endüstriyel Tasarım Haklarının Kullanılması
Haksız Rekabet ve Rekabet Hukuku İlişkileri: Bir Mahkeme Kararı
Üzerine Düşünceler (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku
Dergisi, 2001/1, s. 19-42).
1825 – Aslan, İ. Yılmaz : Dikey Anlaşmalar Hakkında Komisyon Tüzüğü
ve Komisyon Bildirimi, Bursa 2001 (91 s.).
1826 – Aslan, İ. Yılmaz : Rekabet Hukuku, 2001 (678 s.).
1827 – Ata, İsmail Hakkı : Rekabetin Korunması ve Haksız Rekabetin Önlenmesi
Kavramlarının İncelenmesi ve Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi) 2001
1828 – Atasayar, Kubilay : 4054 Sayılı Kanunun 9. Maddesi 3. Fıkrası Gere
ğince “İhlale Son Vermek İçin Görüş Bildirme” Üzerine Düşünceler
(Rekabet Bülteni, 2001/5, s. 48-53).
1829 – Aytaç, Zühtü : Yatırımcının Korunmasında Neredeyiz? (Rekabet
Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 3-29).
1830 – Badur, Emel : Rekabet Hukukunda Fiyat Sınırlamaları (Rekabet
Dergisi, 2001/7, s. 26-74).
1831 – Badur, Emel : Türk Rekabet Hukukunda Rekabeti Sınırlayıcı Anlaş-
malar (Uyumlu Eylem ve Kararlar), Ankara 2001 (184 s.).
1832 – Bağış, Meltem : Gizli Anlaşma: Oyun Teorisi Yaklaşımı (Rekabet
Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (105 s.).
1833 – Cantürk, İsmet : Rekabet Ortamı ve Rekabet Kurulu Kararları, İstanbul 2000 (53 s.).
1834 – Çamlıca, Bülent : 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
Kapsamında Teşebbüslerin Bildirim Yükümlülükleri (Rekabet Bülteni, 2001/5, s. 6-12).
1835 – Çanlıca, Bülent : Rekabet Kurumunun Devlet Ekonomisi Uygulamaları
ndaki Profili Üzerine Eleştiri (Rekabet Bülteni, 2001/4, s. 7-8).
1836 – Çetinkaya, Muat : İlgili Pazar Kavramı ve İlgili Pazar Tanımında
Kullanılan Nicel Teknikler (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (96 s.).
1837 – Çelen, Aydın : Oligopolistik Pazarlarda Gözlenen Paralel Davranış-
ların Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi: Uyumlu Eylem
ve Birlikte Hakim Durum (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (73 s.).
1838 – Çelikten, Suat Murat : Rekabet Hukuku Mevzuatı, İstanbul 2001 (764 s.).
1839 – Çınaroğlu, Serpil : Rekabet Hukuku Açısından Dikey Birleşme,
Devralmaların Değerlendirilmesi (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (88 s.).
1840 – Efem, Gül : Rekabet Etiği (Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları,
Ankara 2001, s. 95-112).
1841 – Emek, Uğur : Piyasaların Oluşumunda İhale Düzenlemeleri ve Rekabet
Politikaları (Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 57-93).
1842 – Erdem, H. Ercüment : Türk-İsviçre Rekabet Hukuklarında Birleş-
me ve Devralmalar, (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, s. 193-230).
1843 – Erdoğan, Tarkan : Rekabet Hukuku Açısından Perakende Sektörde
Alım Gücü (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (75 s.)
1844 – Eryürekli, Pınar : Birleşmee ve Devralma Başvurularında En Sık
Karşılaşılan Sorular (Rekabet Bülteni 2001/6, s. 20-27).
1845 – Esin, Arif : Soruşturmalarda Teşebbüslerin Komisyon İle Sağlayabilecekleri
İşbirliği ve Uzlaşmanın Esasları Üzerine Yeni Duyuru Hazı
rlıkları (Rekabet Bülteni 2001/6, s. 1-15).
1846 – Genç, Yasemin : Türk Hukukunda Distribütörlük Sözleşmeleri (Rekabet
Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 147-180).
1847 – Görgülü, Ümit : Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Kapsamında
Fiyat Ayrımcılığı (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi). Ankara 2001,(74 s.).
1848 – Gülergün, E. Cenk : Topluluk Rekabet Hukuku Işığında Birleşme-
Devralmalarda Yan Sınırlamalar (Rekabet Dergisi, 2001/6, s. 3-44).
1849 – Gülergün, Emin Cenk : Topluluk Rekabet Hukuku Işığında Birleş-
me Devralmalarda Yan Sınırlamalar, (Rekabet Kurumu Uzmanlık
Tezi), Ankara 2001, (106 s.).
1850 – Günal, Vural : Rekabet Kurumu Yetkileri ve İstisna Getirme Eğilimleri,
(Rekabet Bülteni, 2001/4, s. 4-6).
1851 – Güngördü, Abdülgani : Birleşme ve Devralmalarda Kontrol Unsuru,
(Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (73 s.).
1852 – Güven, Pelin : Türk ve Avrupa Topluluğu Rekabet Hukukunda Birleşme
ve Devralmaların Denetlenmesi, (Doktora Tezi), 2001.
1853 – Güzel, Oğuzkan : Rekabet Hukukunda Teşebbüs ve Teşebbüs Birlikleri
(Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (86 s.).
1854 – İçöz, Özge : Telekominikasyon Sektöründe Regülasyon ve Rekabet,
(Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (52 s.).
1855 – İkizler, Metin : Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Uyumlu Eylemler,
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul,2001, s. 233-275).
1856 – İnan, Nurkut : AB Rekabet Hukuku Uygulama Tüzüğünde (17/62)
Yenilikler, (Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara 2001,s. 89-117).
1857 – İşmen, Tolga : Birleşme ve Devralma Tanımları Açısından Kriter
Olarak Kontrol Kavramı ve Önemi (Rekabet Bülteni 2001/5, s. 30-34).
1858 – Kara, Alper Fevzi : Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Aracı
Olarak Yıkıcı Fiyat Uygulaması (ABD ve AT Uygulamalarından
Dersler), (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (69 s.).
1859 – Kara, Mustafa Sencer : Türk Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar,
(Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1860 – Karakoç, Kenan Ogün : Uluslararası Kurumlar ve Rekabet Kuralları,
(Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (75 s.).
1861 – Kayhan, Fatih : Concerted Practices And Agreements In European
Union Competition Law, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1862 – Kayıhan, Lerzan : Rekabet Hukuku Açısından Ortak Girişimlerin
Değerlendirilmesi, (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001,(92 s.).
1863 – Kekevi, H. Gökşin : Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Birlikte Hakim
Durumun Kötüye Kullanılmasında Kolaylaştırıcı Eylemler (Rekabet
Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (97 s.).
1864 – Kılıç, Harun : Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Açısından Franchising
Sözleşmeleri, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1865 – Köksal, Tuncay : Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Devlet
İhalelerinde Rekabetin Sağlanması, (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet
ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 59-77).
1866 – Kulaksızoğlu, fiebnem : Yatay Birleşmelerin Anti-Rekabetçi Etkileri
İle Getirilen Savunmaların Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi,
(Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (89 s.).
1867 – Muratoğlu, şila : Etat Actuel Du Droit Turc De La Concurrence At
Efficacite Du Conseil Turc De La Concurreence, (Yüksek Lisans Tezi,2000).
1868 – Müftüoğlu, Ecehan : Küresel Bir Rekabet Hukuku Oluşturulabilir
mi? (Rekabet Bülteni, 2001/4, s. 54-57).
1869 – Odman, Nuriye Ayşe : Teknolojik Yeniliklerin Teşvikinde Fikri
Mülkiyet Hukukunun ve Rakebet Hukukunun Rolü, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1870 – Ölmez, Hakan Suat : Rekabet Hukukunda “Zorunlu Unsur” Doktrini
ve Uygulaması, (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001,(97 s.).
1871 – Özoğuz, Selin : Rekabet Hukukunda Yatay Anlaşmalara Madde 81
Kapsamında Uygulanacak Yeni Komisyon Duyurusu, (Rekabet Bülteni,2001/5, s. 18-23).
1872 – Öztunalı, Aydın : Yatay Yoğunlaşmalarda Tek Teşebbüs Hakimiyeti;
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve AB Mevzuatı
Uygulaması (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (68 s.).
1873 – Öztürk, Emine Ebru : Türk İdare Sisteminde Rekabet Kurumu,
(Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (80 s.).
1874 – Paşaoğlu, Ömür : Doğal Tekellerde Regülasyon ve Rekabet, (Rekabet
Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (60 s.).
1875 – Sabuncu, Hakan : Birlikte Hakimiyet Kavramı Açısından Birleş-
melerin Değerlendirilmesi, (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (92 s.).
1876 – Sarıibrahimoğlu, Y. Selim : Regulasyon ve Rekabet Kurumu, (Rekabet
Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 67-92).
1877 – Sirel, Esen : Rekabet Hukuku Uygulamalarında Ekonomik Analiz,
(Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 29-61).
1878 – Su, Kemal Tahir : Rekabet Hukukunda Teşebbüslerin Hakim Durumun
Belirlenmesinde Pazar Gücünün Ölçülmesi, (Rekabet Kurumu
Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (75 s.).
1879 – Suluk, Cahit : Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif
Olarak Korunması (Çoklu Korunma), (Ankara Barosu Fikri
Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/3, s. 43-72).
1880 – Tekdemir, Yaşar : AT Rekabet Hukukunda Anlaşma Yapmayı Reddetme
Sorunu ve Zorunlu Unsur Doktrin (Rekabet Kurumu Uzmanlı
k Tezi), Ankara 2001, (90 s.).
1881 – Telekomünikasyon Sektöründe Görülen Rekabet Davaları (Rekabet
Bülteni 2001/5, s. 43-44).
1882 – Toksoy, M. Fevzi : Devlet Yardımları ve Komisyonun Yaklaşımı :
Vaka İncelemesi “Mercedes-Benz” (Rekabet Bülteni, 2001/6, s. 40-44).
1883 – Topçuoğlu, Metin : Rekabet Hukuku Uygulamasında Teşebbüs Birlikleri,
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/4, s. 129-171).
1884 – Topçuoğlu, Metin : Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği
Davranışları ve Hukuki Sonuçlar, Ankara 2001 (341 s.).
1885 – Uğur, Arif : Rekabet Hukuku Açısından İşletme Birleşmeleri (Vergi
Sorunları Dergisi, 2001/148, s. 67-81).
1886 – Uyanık, Pelin : Rekabet Hukuku Açısından Delil (Rekabet Kurumu
Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (121 s.).
1887 – Uysal, Taylan : Bilişim Sektöründe Rekabet (Rekabet Bülteni,2001/4, s. 51-53).
1888 – Ünlü, H. Hüseyin : Rekabet Hukukunda Taraf Kavramı ve Taraşarı
n Hakları (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (88 s.).
1889 – Ünlüsoy, Kürşat : Rekabet Hukukunda “Tying” Uygulamaları (Rekabet
Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (71 s.).
1890 – Yakupoğlu, Mukadder : Rekabet Kültürü ve Rekabet Hukuku (Rekabet
Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 121-144).
1891 – Yanık, Mehmet : Giriş Engelleri, Hakim Durum ve Hakim Durumun
Kötüye Kullanılması (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (92 s.).
1892 – Yarıcı, Hülya : Brüksel’de Gerçekleştirilen “AB Rekabet ve şirketler
Hukuku” Konulu Seminer Raporu (İstanbul Barosu Dergisi,2001/2, s. 495-508).
1893 – Yazılıtaş, Ahmet : Demokratik Gelişim Sürecinde Rekabet Hukuku
(Polis Dergisi, 2001/27, s. 31-32).
1894 – Yenişen, Derya : fiebeke Dışsallıkları ve Rekabet (Rekabet Kurumu
Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (121 s.).
1895 – Yılmaz, Hilal : Yenilik (İnovasyon) Kavramı ve Rekabet İlişkisi
(Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (74 s.).
1896 – Yolcu, İsmail Atalay : 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanunda Yer Verilen Soruşturma Prosedürünün ve Uygulamada Kar-
şılaşılan Sorunların AB Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi (Rekabet
Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (85 s.).
1897 – Yurttutan, Sibel – Abalı, Seçil : Türk Rekabet Kurulu Uygulamaları
Açısından Hakim Durum (Rekabet Bülteni 2001/6, s. 16-19).

m) Serbest Bölge
1898 – Oto, fienay : Serbest Bölgeler Mevzuatı (Vergi Sorunları Dergisi,
2001/155, s. 19-25).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın