30-Iş ve Sosyal Güvenlik hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik hukuku bibliyografyası:

a) Genel Olarak
1941 – Alpagut, Gülsevil : Toplu İş Hukukunda Yararlılık İlkesi ve Esneklik
Çerçevesinde Yeni Eğilimler (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul
2001, c. 2, s. 1493-1544).
1942 – Bakırcı, Kadriye : İşyerinde Cinsel Taciz ve Türk İş Hukukuna İliş-
kin Çözüm Önerileri (Kamu-İş, 2000/3, s. 437-458).
1943 – Başterzi, Süleyman : İş Uyuşmazlıkları (Doktora Tezi), 2000.
1944 – Biçer, Ahmet : Sosyal Güvenliğin Yaygınlaştırılmasında Bir Kaç
Faktör (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 43-44).
1945 – Bilgin, Kamil Ufuk : Özürlülerin Çalışma Hayatındaki Sorunları ve
Çözüm Önerileri (Kamu-İş, 2000/4, s. 21-38).
1946 – Böcü, Bahar Boran : Türkiye’de Özürlülerin Büro Hizmetlerinde İstihdam
Edilmesi Açısından Mesleki Eğitimin Önemi, 2000.
1947 – Bulut, Musa : 1479 Sayılı Kanuna Göre Basamak Seçme ve Basamak
Yükseltme (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 78-81).
1948 – Centel, Tankut : Türk Çalışma Yaşamının Beklentileri (Mercek,2001/24, s. 4-9).
1949 – Centel, Tankut : Özel Sandıklarda Asgari Güvence Standardı (Prof.
Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1739-1743).
1950 – Çukur, Mürsel : İşçinin Ayartılmasına İlişkin Hukuki Düzenlemeler
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/155, s. 81-87).
1951 – Dereli, Toker : Endüstri İlişkileri, Çalışma Hukuku ve Kültür (Prof.
Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 14-27).
1952 – Dinçkol, Abdullah : Genel Sistemler Kuramı (Prof. Dr. Nuri Çelik’e
Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 193-225).
1953 – Duygulu, Ercan : Esnek Süreli Çalışma (Sosyal Güvenlik Dünyası
Dergisi, 1999/4, s. 90-91).
1954 – Erdut, Tijen : Özel Bürolar Aracılığıyla İstihdam (Sosyal Güvenlik
Dünyası Dergisi, 1999/4, s. 73-89).
1955 – Ergin, Berin : Üçüncü Dalganın Çalışma Hukukuna Etkileri: Globalleşme
ve Ütopya (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001,c. 1, s. 28-64).
1956 – Ertürk, fiükran : Türk ve Alman Hukukunda Belirli Süreli İş Akidlerine
Genel Bir Bakış (Kamu-İş, 2000/3, s. 225-247).
1957 – Gülerman, Adnan : KOBİ’lerin İstihdam Yaratmadaki Etkileri (Kamu-İ
ş, 2000/4, s. 1-7).
1958 – Güzel, Ali : İş Hukukunda Yeniden Yapılanma Süreci ve İşin Düzenlenmesi
Konusunda Esneklik (Kamu-İş, 2000/3, s. 203-221).
1959 – İren, Ertan : Avrupa Birliği ve Türk İş Hukukunda Üçlü Diyalog
(Yüksek Lisans Tezi) 2000.
1960 – Karadeniz, Oğuz : Türkiye’de Yabancı Kaçak İşçilik (Sosyal Güvenlik
Dünyası Dergisi, 1999/4, s. 20-27).
1961 – Karadeniz, Oğuz : Sosyal Güvenlik Sisteminde Primli Sistemden
Primsiz Sisteme Kaçış (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 1999/5, s.43-47).
1962 – Kurt, Dilek : Özürlü Çalıştırma “Zorunluluğunda” Çağdaş Model
(Mercek, 2001/21, s. 132-138).
1963 – Kurt, Resul : Yabancı Uyrukluların Sosyal Güvenliği (Vergi Dünyası,
2001/239, s. 140-146).
1964 – Metinyurt, Mehmet Ali : İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Mevzuatı
Uygulanması, İstanbul 2001.
1965 – Odaman, Serkan : ILO sözleşmelerinin Türk Hukukundaki İşlevi
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 111-114).
1966 – Okur, Zeki : Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakları (Prof. Dr. Erdo
ğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 923-967).
1967 – Öçal, Zeki : İşçiler İçin Temel Hukuk Bilgileri, İstanbul 2001 (260 s.).
1968 – Öktem, Sezgi : Deniz İş Hukukunda İşverenin İaşe Sağlama Borcu
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1969 – Özdemir, M. Erdem : İş Hukukunda Disiplin Cezaları (Prof. Dr.
Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1255-1280).
1970 – Özkul, Aydın : Juridiction Du Travail, Etude Comparative, (Kamu-
İş, 2000/3, s. 140-159).
1971 – Serim, Ekrem : Türk İş Hukukunda Zorunlu Tahkim, (Kamu-İş,
2000/3, s. 585-593).
1972 – Subaşı, İbrahim : İşçi Kuruluşu Yöneticiliği ve Güvencesi, (Kamu-
İş 2000/3, s. 525-561).
1973 – Sur, Melda : Sosyal Standartların Uluslararası Ticaretle İlişkilendirilmesi,
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 765-780).
1974 – fiahlanan, Fevzi : Türk Hukukunda İşçi ve İşverenlerin Örgütlenme
Hakkı, Sınırları, Sorunları, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul
2001, c. 2, s. 1659-1697).
1975 – fiahin, Nevzat : Çalışan Özürlülere İlişkin Hukuksal Düzenlemeler,
(Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/2, s. 36-39).
1976 – fiahin, Nevzat : Çalışan Özürlülere İlişkin Hukuksal Düzenlemeler,
(Yerel Yönetim ve Denetim 2001/3, s. 24-28).
1977 – fien, Murat : İş Kanununun Uygulama Alanına Giren Esnaf İşyerleri,
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme),
(Kamu-İş, 2001/2, s. 75-89).
1978 – Şimşek, Mehmet : İş Hukuku’nda Yorum, (Yüksek Lisans Tezi) 2001, (85 s.).
1979 – fiuğle, Mehmet Ali : İş Hukuku Açısından Gazeteci, (Doktora Tezi,2000).
1980 – Tarcan, Nurseli : Çağı Yakalama ve Rekabet Edebilirlikte Çalışma
Mevzuatının Rolü : Esnek ve Çağdaş İş Kanunu, (Mercek, 2001/24,s. 26-39).
1981 – Taş, Suat : 1475 Sayılı İş Kanununa Göre İşin Durdurulması ve İş-
yerinin Kapatılması, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/158,s. 69-72).
1982 – Töre, Nahit : Krizler ve Türk Çalışma Hayatı, (Yeni Türkiye,
2001/Özel Sayı, s. 1148-1162).
1983 – Tuncay, Can : İş Hukuku İdari Yargının Kıskacında Mı?, (Prof. Dr.
Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1373-1384).
1984 – Türkal, Hasan : Türkiye’deki Primsiz Sosyal Güvenlik Kurumları,
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 1999/5, s. 65-68).
1985 – Uğurlu, O. Hakan : İş Kodu ve Tehlike Sınıfı Derecesi Kavramları,
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2001/10, s. 101-104).
1986 – Ulucan, Devrim : Yeniden Yapılanma Sürecinde İş Hukuku Açısından
Eşitlik İlkesi ve Uygulaması, (Kamu-İş, 2000/3, s. 191-202).
1987 – Usalan, Mustafa : Sosyal Güvenlik Kurumlarında Yeniden Yapılandı
rma, (Belediye Dergisi, 2001/1, s. 3-13).
1988 – Üçışık, H. Fehim : İş kanununun Değiştirilmesi Gereği, (Prof. Dr.
Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1474-1489).
1989 – Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin 1998 Yılı Emsal Kararları, Ankara
2000, (134 s.).
1990 – Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri
(1999), İstanbul 2001, (404 s.).
1991 – Yürekli, Sabahattin : Çıraklık Kavramı, Çırakların Sosyal Güvenli-
ği ve Çıraklarla İlgili Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkemeennin Belirlenmesi,
(Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, s. 1065-1085).
1992 – Yüksel Baba, Ülker : Türkiye’de 1960’lara Kadar Sanayileşme Sürecinde
İş Hukukunun Ortaya Çıkışı, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).

b) İşçi / İşsizlik
1993 – Çelik, Nuri : Ekonomik Krizde Toplu İşçi Çıkarmayı Önleyici Çözüm
Arayışları, (Kamu-İş, 2000/3, s. 427-436).
1994 – Taşdelen, Nihat – Okur, Zeki : Dünya’da İşsizlik Sigortası Uygulamaları
ve Türkiye Uygulaması, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul
2001, c. 2, s. 1918-1950).
1995 – Tuncay, A. Can : İşçinin Sadakat (Bağlılık) Yükümlülüğü, (Prof.
Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s.1043-1085).

c) Toplu İş Sözleşmesi
1996 – Aldemir, Ahmet : Kanuni İkramiye ve Toplu İş Sözleşmesi İkramiyesinden
SSK Primi ve İşsizlik Sigortası Kesilmesi, (Beklenen Mahalli İdareler, 2001/83, s. 14-16).
1997 – Aslan, İsmail – Bor, Çetin : Toplu İş Sözleşmesi Ücret Farklarında
Vergilendirme Sorunları, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/150, s. 136-145).
1998 – Birben, Erhan : İşverenin Hizmet Akdini Fesih Hakkının Toplu İş
Sözleşmesi ile Sınırlandırılması, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1999 – Demirbilek, Tunç : Toplu Pazarlığın Davranışsal Boyutu Açısından
Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Üzerine Bir Araştırma, (Prof. Dr.
Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1576-1606).
2000 – Kurt, Resul – Koç, Muzaffer : Toplu İş Hukukunda İş Güvencesi,
(Mali Çözüm, 2001/55, s. 119-131).
2001 – Mollamahmutoğlu, Hamdi : Toplu İş Sözleşmesi Düzeninde “Kazanı
lmış Hak”, “Kazanılmış Avantaj” Kavramları (Kamu-İş 2000/3,s. 563-572).
2002 – Narmanlıoğlu, Ünal : Yetkili Olmayan Taraşarın Yetki Belgesi Almadan
Yaptıkları Toplu İş Sözleşmesinin İptali (TİS’in Mahkemece
Hükümsüz Kılınması), (Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara
2001, s. 139-150).
2003 – Özekes, Muhammet – Birben, Erhan : 2822 Sayılı Toplu İş Sözleş-
mesi Grev ve Lokavt Kanunundaki Mecburi Tahkim ile İhtiyari Tahkimin
Karşılaştırılması, (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan,
İzmir 2001, s. 149-176).

d) Sendikacılık
2004 – Çifter, Algun : Anayasalarımızda Sendika Kurma, Toplu İş Sözleş-
mesi ve Grev Hakkı, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001,c. 2., s. 1545-1554).
2005 – Altıparmak, Ahmet : Türk Sendikacılığında Güven Bunalımı, İstanbul,2001, (269 s.).
2006 – Arıcı, Kadir : Türk Sendika Hukukunda Sendika Üyelerinin Aidat
Ödeme Yökümlülüğü, (Kamu-İş, 2000/3, s. 481-495).
2007 – Aydın, Ufuk : 2000’li Yıllarda İşveren Sendikacılığında Değişim,
(Kamu-İş, 2000/1, s. 59-80).
2008 – Bakan, Melike : Türk İş Hukukunda İşyeri Sendika Temsilciliği,2001, (154 s.).
2009 – Başbuğ, Aydın : Sendika Genel Kurullarında Delegelik Sıfatı vve
Bu Sıfatın Tesbitinde Hukuka Aykırılığın Genel kurula Etkisi, (Kamu-İ
ş, 2000/3, s. 497-510).
2010 – Baybora, Dilek : Türk İş Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Sendika
Yöneticiliği, Ankara 2001, (293 s.).
2011 – Ersinadım, Hamza : Globalleşme Sürecindee Türkiye’de İşçi Sendikaları
nın Faaliyetleri, Ankara 2001, (204 s.).
2012 – Fırat, A. Serap : Sendikal Bir Faaliyet Olarak Basın Açıklamasının
Memur Sendikacılığı Bakımından İrdelenmesi, (Yerel Yönetim ve
Denetim, 2001/9, s. 47-51).
2013 – Demir, Fevzi : İşyeri Sendika Temsilciliği, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e
Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1555-1575).
2014 – Demir, Recep : 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu,
(Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/7, s. 7-25).
2015 – Gülmez, Mesut : Aykırılıklarla Dolu Kamu Görevlileri Sendikaları
Yasası, (Amme İdaresi Dergisi, 2001/3, s. 1-21).
2016 – Karakaş, İsa : Sendika ve Konfederasyonların Düzenlemekle Yükümlü
Oldukları Kayıt ve Belgeler, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/9, s. 47-48).
2017 – Karasoy, H. Alpay : İnsan Kaynakları Açısından Günümüzde Sendikalar,
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 1999/5, s. 58-64).
2018 – Kutal, Metin : Sendika Temsilcileri ve Yöneticilerinin Hukuki Durumu
-Hukuki Gelişmeler ve Sorunlar- (Kamu-İş, 2000/3, s. 511-524).
2019 – Mahmutoğulları, Mesut : Küreselleşme ve Yeni Sendikal Anlayış-
lar, (Özgür Üniversite Forumu, 2001/15, s. 57-80).
2020 – Sabır, Hasan : Küreselleşme ve Sendikalar, (Sosyal Güvenlik Dünyası
Dergisi, 2000/7-8, s. 115-116).
2021 – Sayar, Nurullah : Kollektif Sendika Özgürlüğü, (Yüksek Lisans Tezi,2001).
2022 – Sümer, Haluk Hadi : Sendika Yöneticiliğinnin Güvencesi (Karar
İncelemesi), (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s.1652-1658).
2023 – Terzioğlu, Ahmet : Türk Hukukunda Sendikalara Yasaklanan Faaliyetler,
(Yüksek Lisans Tezi, 2000).
2024 – Turan, Güngör : Türkiye’de Kamu Sendikacılığı, (Kamu-İş,
2000/1, s. 43-58).
2025 – Uçkan, Banu : Sendika Güvenliğinin Teorik Çerçevesi ve Endüstri
İlişkileri Sistemine Etkisi, (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2001/3,s. 157-176).
2026 – Uşan, Selim : Kamu Görevlilerinin Sendika Hakkı, (Sosyal Güvenlik
Dünyası Dergisi, 1999/5, s. 69-76).
2027 – Yıldırım, Nevhis Deren : Sendikaiçi Demokrasi, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e
Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1698-1728).

e) Grev ve Lokavt
2028 – Narmanlıoğlu, Ünal : Kanun Dışı Grevin Uygulanması Dolayısıyla
Ortaya Çıkan Zararlardan Sorumluluk, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan,
İstanbul 2001, c. 2, s. 1607-1651).
2029 – fiahin, Hasan : 1986-1991 Dönemi Türkiye Grevlerinin Bir Analizi
: Hazard Modeli Yaklaşımı, (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,2001/3, s. 141-156).

f) Ücret / İşçi Hakları / Kısmi Çalışma / Süre
2030 – Akı, Erol : Mevsimlik İşlerde Çalışma Sorunları, (Kamu-İş, 2000/3,s. 249-267).
2031 – Alparslan, Murat : İşverenin Ücret Ödeme Borcu, 1999, (218 s.).
2032 – Ankaralı, Egemen Gürsel : Ücretsiz İzin Uygulaması, (Human Resources,
2001/4, s. 52-53).
2033 – Balcı, fiebnem Gökçeoğlu : Güvenli Asgari Gelir, (Doktora Tezi,2001).
2034 – Canbolat, Talat : Yurtdışına Çalışmanın Malullük Aylığının Kesilmesinin
Gerektirip Gerektirmeyeceği, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan,
İstanbul 2001, c. 2, s. 1731-1738).
2035 – Caniklioğlu, Nurşen : İşçinin Yıllık Ücretli İzin Talep Hakkı ve İznin
Kullandırılmamasının Sonuçları, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan,
İstanbul 2001, c. 2, s. 1144-1174).
2036 – Keskin, Suzan : İşverenin İşçinin Ücretini Ödememesinin Hukuki
Sonuçları, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2037 – Kurt, Resul : Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Mevzuatında
Malul ve Sakatlara Aylık Bağlanması (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/162, s. 96-102).
2038 – Saraç, Coşkun : Ücret Dengesizliği (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,
1999/4, s. 45-54).
2039 – fien, Murat : İkramiye Ödenmemesinin İş fiartı Haline Gelmesi ve
İşçi Aleyhine Sonuç Doğuran İşyeri Uygulamaları (Yargıtay 9. Hukuk
Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1-4, s. 467-484).
2040 – Taş, Suat : 1475 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma (Vergici ve
Muhasebeciyle Diyalog, 2001/156, s. 72-76).
2041 – Taş, Suat : 1475 Sayıl İş Kanununa Göre İşçilerin Yıllık Ücretli İzin
Kullanmaları (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/159, s. 75-80).

g) Kıdem Tazminatı / İhbar Tazminatı / Fesih
2042 – Anadolu, Fazıl Kerim : Kıdem Tazminatının Koşulları ve İşçinin
Kıdeminin Hesaplanması (Doktora Tezi) 2001.
2043 – Baydemir, Mehmet : Kıdem Tazminatının Hukuksal Niteliği, Hesaplanması
ve Muhasebesi (Vergi Dünyası, 2001/237, s. 133-142).
2044 – Çukur, Mürsel : İş Hukukunda İbraname Uygulaması (Vergici ve
Muhasebeciyle Diyalog, 2001/163, s. 95-101).
2045 – Ertürk, fiükran : İş Arkadaşlarının Baskısı Sonucu İş Sözleşmesi
Feshedilen İşçinin Talep Hakları ve Hukuki Dayanakları (Prof. Dr.
Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 59-78).
2046 – Kurt, Resul : 1475 Sayılı İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı Uygulaması
nda Usul ve Esasları (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/155, s. 88-93).
2047 – Kurt, Resul : 1475 Sayılı İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı Uygulaması
nda Usul ve Esaslar (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/156, s. 53-62).
2048 – Kurt, Resul : İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Süresinde Ödenmemesinin
Sonuçları (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/164, s.90-95).
2049 – Narmanlıoğlu, Ünal : Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin
Sözleşmesinin İşverence Haksız Feshi Halinde Kıdem Tazminatı Talep
Hakkı (Kamu-İş, 2000/3, s. 381-411).
2050 – Odaman, Serkan : Yargıtay Kararları Işığında İşçinin Aynı İşverenin
İşyerlerinde Aralıklı Çalışması Durumunda Kıdem Tazminatının
Hesaplanması (Kamu-İş, 2000/4, s. 151-159).
2051 – Oktay, Özgür İstemi : Görevden Uzaklaştırma (Sosyal Sigortalar
Kurumu Bülteni, 2001/81).
2052 – Özek, Ali : Borçlanılan Askerlik Süresi ve Kıdem Tazminatı İlişkisi
(Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/81, s. 25-29).
2053 – fien, Murat : İkramiye Ödenmemesinin İş fiartı Haline Gelmesi ve
İşçi Aleyhine Sonuç Doğuran İşyeri Uygulamaları (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yı-
lına Armağan, Erzincan 2001, s. 467-484).
2054 – Topçuoğlu, Gülsen : Kıdem Tazminatı Ödenen Sürelerin Tekrar De-
ğerlendirilmesi (Mali Hukuk, 2001/94, s. 41-44).
2055 – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (Haz. ) : Çağdaş Bir
İş Kanununa Doğru: “İş Güvencesi Kıdem Tazminatı Esneklik İlişkileri”
Semineri, Ankara 2001 (162 s.).
2056 – Uşan, M. Fatih : Karar İncelemesi Çıraklık Sözleşmesi-Kıdem Tazminatı
(Kamu-İş, 2000/4, s. 85-90).

h) Hizmet Sözleşmesi
2057 – Alp, Mustafa : Die Unternehmerische Entscheidungsfreiheit Trotz
Eines Kündigungschutzes (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 995-1045).
2058 – Alpagut, Gülsevil : Hizmet Sözleşmesinin Bozucu fiarta Bağlanması
(Kamu-İş, 2000/3, s. 413-426).
2059 – Arslan, Arzu : Yargıtayın Belirli-Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi
Nitelendirmesine İlişkin Bir Kararı Üzerine (Prof. Dr. Nuri Çelik’e
Armağan, İstanbul 2001, s. 1046-1057).
2060 – Çağun, Osman : İş Kanununa Göre İşverenin Hizmet Akdini Fesih
Hakkı ve Bu Hakkın Toplu İş Sözleşmesiyle Sınırlandırılması (Yüksek
Lisans Tezi) 2001.
2061 – Doğan, Kübra : İşverene Hizmet Akdinde Tek Taraşı Değişiklik
Yapma Yetkisi Veren Sözleşme Hükümlerinin Denetimi (Prof. Dr.
Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1175-1198).
2062 – Duman, Barış : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Hizmetlerin
Tespiti (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2063 – Ekonomi, Münir – Eyrenci, Öner : Hizmet Aktinin Devri İle İşverenin
Değişmesi (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c.
2, s. 1199-1123).
2064 – Süzek, Sarper : İş Akdinin Türleri (Mercek, 2001/22, s. 17-35).
2065 – Soyer, M. Polat : Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Feshi İçin Öngörülen
Cezai fiartın Geçerliliği Sorunu (Kamu-İş, 2000/3, s. 363-380).
2066 – fien, Murat : Mecelle’de Hizmet Akdinin Fesih Dışındaki Sona Erme
Halleri (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
2001/1-4, s. 175-190).
2067 – Tulukçu, N. Binnur : İşverenin Hizmet Sözleşmesi Yapma Serbestisinin
Sınırları, Konya 2000 (84 s.).

ı) Çocuk İşçiler
2068 – Özşahin, Aysun – Bostancı, Mehmet : Dünyada ve Türkiye’de Çocuk
İşçiler (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1998/2, s.78-82).

i) Kadın İşçiler / Ev Kadınları
2069 – Aliefendioğlu, Hanife : Bir Kamusal Alan Olarak Akçakoca Köylü
Pazarı ve Pazarcı Kadınlar, 2000 (208 s.).
2070 – Altuğ, Filiz – Erbahçeci, Fatih : Çalışan Kadınların Mesleki Açıdan
Fiziksel Yapılarının Değerlendirilmesi (Sağlık ve Toplum, 2000/4, s.21-29).
2071 – Apaydın, Neşe : 21. Yüzyıla Girerken Kadınlarımız Hak Ettiği Yerde
mi? (Sosyal Sigortalar Kurumu Bülteni, 2001/79, s. 22-24).
2072 – Atik, Hayriye : Bilgi Ekonomileri ve Türkiye’de Kadın İşgücünün
İstihdam Yapısı (1983-1995) (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2000/9, s. 23-35).
2073 – Atmaca, Tuncay : Küreselleşme Koşullarında Emek ve Kadın Hareketi
(Özgür Üniversite Forumu, 1999/7-8, s. 216-228).
2074 – Bakırcı, Kadriye : Sexsual Harasment of Working In The United
Kingdom (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s.1058-1075).
2075 – T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Sorunları Genel Müdürlüğü
(Haz.) : Türkiye’de Kadınlara Ait Girişimlerin Desteklenmesi: Gereksinim,
Sorun, Olanak ve Stratejilere İlişkin Bir Çalışma, Ankara 2000 (349 s.).
2076 – Ceylanbaş, Sedat : Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılık Sorunu
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2001/10, s. 117-119).
2077 – Doğanoğlu, Fatih : Çalışma Hayatı ve Kadın (Cumhuriyet Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2000/24, s. 281-295).
2078 – Engin, E. Murat : Türk İş Hukukunda Evde Çalışma (Kamu-İş,2000/3, s. 269-287).
2079 – Eyrenci, Öner – Bakırcı, Kadriye : Dünyada ve Türkiye’de Evde
Çalışma ve Eve İş Verme, İstanbul 2000, (62 s.).
2080 – Eyüboğlu, Dilek : Kadın İş Gücünün Değerlendirilmesinde Yetersizlikler,
Ankara 1999 (113 s.).
2081 – Genç, Cemal : Kadın İstihdamında Sorunlar (Sosyal Güvenlik Dünyası
Dergisi, 1999/4, s. 29-38).
2082 – Gönüllü, Müzeyyen – İçli, Gönül : Çalışma Yaşamında Kadınlar:
Aile ve İş İlişkileri (Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 2001/1, s. 81-100).
2083 – Kaplan, Emine Tuncay : Kadın İşçinin Feshe Karşı Korunması
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, S. 1224-1238).
2084 – Kılıçaslan, Cesur – Güven, Seval : Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadı
n (Standad, 2001/469, s. 52-55).
2085 – Mann, Jane (Çev. Elif Güliz Bayram) : Kadınların İşteki Hakları
Dünya Çapında Bir İnceleme (Ankara Barosu Dergisi, 2001/4, s.133-155).
2086 – McPherson, Charlotte : Kadın: Kimliği ve Sosyal İlişkileri, 2. bs.,
İstanbul 2001 (101 s.).
2087 – Yıldız, Netice : Kıbrıs’ta Tarih Öncesinden Günümüze Kadın (Kadı
n/Woman, 2000/1, s. 79-116).

j) İş Kazaları / İş Güvenliği / İşçi Sağlığı
2088 – Akıncı, Levent : İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat (Doktora Tezi), 2000.
2089 – Alpsol, Lütfi : İşyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kültürü Oluşturulması,
(İstanbul Barosu Dergisi, 2001/4, s. 1091-1098).
2090 – Ateşli, Erkan : İş Kazaları Nedeni İle İşveren Aleyhine Açılabilecek
Tazminat davaları ve Gider İlişkisi (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/157, s. 51-56).
2091 – Ateşli, D. Erkan : İş Kazaları Nedeni İle İşveren Aleyhine Açılabilecek
Tazminat Davaları ve Gider İlişkisi (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/158, s. 45-50).
2092 – Budak, Engin : İş Kazalarında Maddi Tazminat Hakkı (Yüksek Lisans
Tezi), 2000.
2093 – Çalık, Cemal : İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından İş Kazalarının
Önlenmesi (Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi
University, 2001/2, s. 363-371).
2093 – Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası (Haz. ) : İş Kazaları-
nın Önlenmesi İçin İşyerinde Koruma ve Güvenlik, Ankara 2001 (79 s.).
2095 – Gülver, Ender : Türk Sosyal Sigortalar Hukukunda İş Kazası Kavramları
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2096 – Karabay, Macit : “Teknik Bilirkişi” Bakış Açısı İle Ülkemizde İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Sorun ve Uygulamaları (Mühendis ve Makina,
2000/484, s. 38-46).
2097 – Kurt, Resul : İşletmelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları
ve İşverenlerin Yükümlülükleri (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog
Dergisi, 2001/161, s. 91-101).
2098 – Özkan, Mehmet : İş Kazaları (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,
2000/9, s. 28-32).
2099 – Sözer, Ali Nazım : Türk Sosyal Sigortalar Hukukunda İş Kazası
Kavramı ve Unsurları (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul
2001, c. 2, s. 1893-1917).
2100 – Taşkent, Savaş : İş Kazası Kavramı (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan,
İstanbul 2001, c. 2, s. 1951-1966).

k) Sosyal Güvenlik
2101 – Aldemir, Ahmet : Anayasa Mahkemesince Sosyal Güvenlik Kanunları
nda Yapılan İptaller ve Sonuçları (Yerel Yönetim ve Denetim,2001/12, s. 23-39).
2102 – Aldemir, Ahmet : Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
(Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/82, s. 1-14).
2103 – Aldemir, Ahmet : Anayasa Mahkemesince Sosyal Güvenlik Kanunları
nda Yapılan İptaller ve Sonuçları (Sosyal Sigortalar Kurumu Bülteni,2001/82, s. 38-45).
2104 – Aldemir, Ahmet : Anayasa Mahkemesince Sosyal Güvenlik Kanunları
nda Yapılan İptaller ve Sonuçları (Sosyal Sigortalar Kurumu Bülteni,2001/81, s. 37-42).
2105 – Balkır, Zehra Gönül : Sosyal Güvenlik Hakkının Gerçekleştirilmesinde
Özgüvence Sorunları (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 345-370).
2106 – Centel, Tankut : Sosyal Güvenlik Hakkı (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e
80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 817-829).
2107 – Ekin, Nusret : Yeni Çağa Doğru “Sosyal Güvenlik Arayışlar” (Prof.
Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1775-1808).
2108 – Ersel, Birsen : IMF ve Dünya Bankası Tarafından Türkiye’ye Önerilen
“Sosyal Güvenlik Reform Planı” Üzerinde Kamuoyunda Yapı-
lan Tartışmalar (Sayıştay Dergisi, 2000/39, s. 3-18).
2109 – Güloğlu, Tuncay : Yaşlılık ve Sosyal Güvenlik (Sosyal Güvenlik
Dünyası Dergisi, 2000/9, s. 109-116).
2110 – Güzel, Ali : Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türk Sosyal
Güvenlik Sistemi (İktisat Dergisi, 2001/409, s. 36-45).
2111 – Karaman, Mehmet Halis : Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Teklik
İlkesi (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2112 – Kocacık, Faruk : Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik (Cumhuriyet
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001/2,s. 193-199).
2113 – Koşar, İsmail : Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sakatların Korunması
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2114 – Ocak, Saim : Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Banka ve Sigorta
Şirketleri Sandıkları (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2115 – Öksüzömer, Gülsüm : Anayasa Mahkemesi Kararıyla Sosyal Güvenlik
Reformu Yasalarında Yapılan İptaller (Mali Çözüm, 2001/57,s. 204-211).
2116 – Özdemir, Mehmet Serhan : Türkiye’de Yabancıların Sosyal Güvenlik
Hakları (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2117 – Özgen, Atıf : Sosyal Güvenlikte Finansman Sorunu ve SSK (Sosyal
Sigortalar Kurumu Bülteni, 2001/82, s. 26-31).
2118 – Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Sosyal Güvenlik Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, Ankara 2001 (155 s.).
2119 – Seyyar, Ali : Sosyal Güvenlik Sistemimizin Tarihi Gelişimi ve Bugünkü
Durumu (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 1999/4, s. 8-14).
2120 – Usalan, Mustafa : Sosyal Güvenlik Kurumlarında Yeniden Yapılandı
rma (Belediye Dergisi, 2001/2, s. 10-13).
2121 – Usalan, Mustafa : Sosyal Güvenlik Kurumlarında Yeniden Yapılandı
rma (Belediye Dergisi, 2001/7, s. 29-37).
2122 – Uşan, Fatih : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Tututkul ve
Hükümlü Çalışması (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001,
c. 2, s. 1436-1473).
2123 – Yurdadoğ, Volkan : Sosyal Güvenliğin Finansman Yöntemleri
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 86-93).

l) Sosyal Politika / Sosyal Refah
2124 – Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun. (Toplum
ve Hekim, 2001/1, s. 28-33).
2125 – Koray, Meryem : Sosyal Politika, Bursa 2000 (314 s.).

m) İş Güvencesi
2126 – İş Güvencesinde Çağdaş ve Dengeli Çözüm Arayışları, İstanbul 2001 (28 s.).
2127 – İş Güvencesinde Çağdaş ve Dengeli Çözüm Arayışları Semineri
(2001: İstanbul), İstanbul 2001 (104 s.).
2128 – Türk Metal Sanayicileri Sendikası (Haz.) : İş Güvencesinde Çağ-
daş ve Dengeli Çözüm Arayışları, Ankara 2001 (28 s.).
2129 – Karakoyunlu, Erdoğan : İş Güvencesi Yasa Tasarısı ve Ekonomi
Üzerine Etkileri (Mercek, 2001/23, s. 11-17).
2130 – Koç, Yıldırım : İş Güvencesi Yasa Tasarıları (1979-2001) (Mülkiye,
2001/228, s. 149-168).
2131 – Süzek, Sarper : İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Somut Çözüm
Önerileri (Kamu-İş, 2000/3, s. 305-324).

n) ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
2132 – Alpar, M. Bülent : Göçmen İşçilere İlişkin 97 Sayılı ve 143 Sayılı
ILO Sözleşmeleri İle İlgili Çalışma Mevzuatı (Kamu-İş, 2000/1, s.123-141).
2133 – Alpar, M. Bülent : Ticari Gemilerde Uyulması Gerekli Asgari
Normlara İlişkin 147 Sayılı ILO Sözleşmesi ile İlgili Çalışma Hayatı
Mevzuatı (Kamu-İş, 2001/2, s. 107-115).
2134 – Alpar, M. Bülent : ILO Sosyal Güvenlik Nihai Raporu ve Gerçekle-
şen Değişiklikler (Kamu-İş, 2000/4, s. 119-134).
2135 – Ataergin, Selim : Uluslararası Çalışma Örgütünün 29. Birleşik Denizcilik
Komisyonu Toplantısında Yapılan Çalışmalar ve Sonuçları
(İstanbul Barosu Dergisi, 2001/2, s. 408-417).
2136 – Odaman, Serkan : ILO Sözleşmelerinin Türk Hukukundaki İşlevi
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 111-114).
2137 – Özdemir, Burhan : Uluslararası Çalışma Örgütü İlkeleri ve Zorunlu
Tahkim (Kamu-İş, 2000/3, s. 573-584).
2138 – Süral, Nurhan : Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Çalışan Kadı
nlara İlişkin Düzenlemeleri ve Türkiye (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Arma
ğan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1289-1325).

o) İşveren / Sorumluluk
2139 – Çavuş, Ö. Hakan : İşverenin Prim Ödeme Yükümlülüğü, (Sosyal
Güvenlik Dünyası Dergisi, 1999/5, s. 48-51).
2140 – Çolak, Mahmut : Farklı kanunlarda İşveren Tanımları ve İşverenlerin
Yükümlülükleri, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s.70-77).
2141 – Ekmekçi, Ömer : İşverenlerin İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunlulu
ğu ve Tabib Odalarının Yetkisine İlişkin Sorunlar, (Mercek,2001/22, s. 73-88).
2142 – Evcil, Cahit : 506 Sayılı Yasadaki İşveren Yükümlülükleri, (Sosyal
Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, 38-42).
2143 – Gümüş, Alper : 50 ve daha Çok İşçisi Bulunan İşyerlerinin Bazı Yasal
Yükümlülükleri, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/158,s. 102-107).
2144 – Kurt, Resul : Çalışma Mevzuatında İşverenlerin İstihdam Yükümlülükleri,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/154, s. 86-93).
2145 – Kurt, Resul – Koç, Muzaffer : Çalışma Mevzuatında İşverenlerin
Bildirim Yükümlülükleri, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/159, s. 95-104).
2146 – Reisoğlu, Seza : İşyerinin Bir Diğer İşverene Devrinin Hizmet Akitlerine
Etkisi, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s.1281-1288).
2147 – Taş, Suat : 1475 Sayılı İş Kanununa Göre İşverenlerin Özürlü ve Eski
Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü, (Vergi Dünyası, 2001/240, s.86-91).
2148 – Tulukçu, Binnur : Türk Hukukunda Milletlerarası Alanda İşverenin
Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası İzin Verme Yükümlülüğü, (Prof.
Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1350-1372).
2149 – Tutucu, Aslı – Odaman, Serkan : İş Kanunu 15. Madde Uyarınca
Terkeden İşçiyi Çalıştıran Yeni İşverenin Sorumluluğunun Koşulları
ve Hukuki Niteliği, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001,
c. 2, s. 1385-1414).
2150 – Yürekli, Sabahattin : Yeni İşverenin Sorumluluğu ve Cezai fiart
(Karar İncelemesi), (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağan,
İstanbul 2001, c. 2, s. 1087-1104).

ö) İşçi Hareketleri
2151 – Öztürk, Sırrı (Haz.) : İşçi Sınıfı – Sendikalar ve 15/16 Haziran
Olayları – Nedenleri – Davalar Belgeler – Anılar – Yorumlar, 2. bs.,İstanbul 2001, (563 s.).

p) İşyeri
2152 – Aydınlı, İbrahim : Türk İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramları,
Ankara 2001, (205 s.).
2153 – Hazer, Mustafa Reşit : İşyeri Açmada Ustalık Belgesi, (Yerel Yönetim
ve Denetim, 2001/2, s. 24-31).
2154 – Sazak, İsmail : İş Yeri Kapatma Cezası Uygulaması, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/156, s. 93-106).
2155 – Süzek, Sarper : İşyerinin Kurulması, Faaliyetinin Durdurulması ve
Kapatılması, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s.1326-1349).

r) Yurt Dışı İşçi Sorunları / Serbest Dolaşım
2156 – Laçiner, Hediye : Yurt Dışı Hizmet Borçlanması ve Uygulama Sorunları,
(Kamu-İş, 2000/3, s. 609-638).

s) İşsizlik Sigortası
2157 – Aldemir, Ahmet : Dünyada ve Türkiye’de Uygulanan İşsizlik Sigortası
nın Temel Özellikleri, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/10, s.20-29).
2158 – Aldemir, Ahmet : İşsizlik Sigortasında Bildirim Yükümlülüğü ve
Öngörülen İdari Cezalar, (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi,2001/81, s. 7-15).
2159 – Aldemir, Ahmet : İşsizlik Sigortasında Bildirim Yükümlülüğü,
(Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/86, s. 27-31).
2160 – Aldemir, Ahmet : İşsizlik Sigortası Primleri, (Beklenen Mahalli İdareler
Dergisi, 2001/87, s. 10-13).
2161 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü : İşsizlik Sigortasını Tanıyalım, Ankara 2000.
2162 – Demir, Burhanettin : İşsizlik Sigortası Uygulaması, (Sosyal Güvenlik
Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 49-53).
2163 – Duman, Bilal : Sosyal Güvenlik ve İşsizlik Sigortası Üzerine, (Sosyal
Güvenlik Dünyası Dergisi, 1999/4, s. 15-17).
2164 – Kuruca, Mustafa : 4447 Sayılı Yasa Uygulaması, (Sosyal Güvenlik
Dünyası Dergisi, 1999/5, s. 55-57).
2165 – Taş, Suat : İşsizlik Sigortası Fonu, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/153, s. 101-104).
2166 – Yılmaz, Ziya : İşsizlik Küreselleşiyor, (Mercek, 2001/21, s. 126-131).

ş) Bağ-Kur
2167 – Centel, Tankut : Türkiye’nin Sosyal Güvenlik Sorunu ve Bağ-Kur,
(Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, s. 829-837).
2168 – Demircioğlu, A. Murat : Bağ-Kur’un Sağladığı Sigorta Yardımları
ndan Olan Yaşlılık Sigortası ve Bunda 447 Sayılı Yasa ile Yapılan
Değişiklikler, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul, 2001, c. 2,s. 1759-1774).
2169 – Gerek, Nüvit : Sosyal Güvenlik Sistemimiz İçerisinde Bağ-Kur’un
25 Yılda Geldiği Konum, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 1999/5,s. 26-31).
2170 – Kurt, Resul : Bağ-Kur Sigortalılığı’nın Kapsamı ve Sigortalıların
Tescil İşlemlerinde Usul ve Esaslar, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/153, s. 105-112).
2171 – Sözer, Ali Nazım : Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından
Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Bir Model Önerisi, (Kamu-
İş, 2000/3, s. 639-658).

t) Sosyal Sigortalar
2172 – Aldemir, Ahmet : 4447 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve
Yaşlılık Sigortasında Aylığa ve Toptan Ödemeye Hak Kazanma fiartları,
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 19-37).
2173 – Apaydın, Mustafa : Hukukun Üstünlüğü Prensibi ve SSK’da Asgari
İşçilik Uygulaması, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/9, s.1-7).
2174 – Atuğ, Mehmet : Bireysel Emeklilik Hesaplarının Amerika Birleşik
Devletleri’nde Vergilendirilmesi, (Vergi Dünyası, 2001/235, s. 79-83).
2175 – Barışkan, Yılmaz : Hizmet Toplama ve Birleştirme İşlemleri, Askerlik
Borçlanması, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/158, s.90-93).
2176 – Bilgili, Özkan : 4447 Sayılı Yasa ile SSK’da Denetim Fonksiyonunun
Yeniden Tanımlanması, (Türkiye’de Kaçak İşçilikle mücadele
Gereği), (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 45-48).
2177 – Bilgili, Özkan : Sosyal Sigortalar Kurumunda Denetim Birimlerinin
Hukuki Dayanakları (SSK’da Teftişin Kısa Tarihi), (Sosyal Güvenlik
Dünyası Dergisi, 2001/10, s. 48-52)..
2178 – Bulut, Musa : 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası
: (10.09.1977), (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2001/1, s. 65-66).
2179 – Duygulu, Ercan : Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Yapısal Sorunları
ve Bunların Çözüm Yolları, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,
1999/4, s. 5-7).
2180 – Ersel, Birsen : Sosyal Sigortalar Kurumunun Özelleştirilmesi Üzerine
Tartışmalar, (Mülkiye, 2001/227, s. 171-188).
2181 – Evcil, Cahit : 506 Sayılı Yasadaki İşveren Yükümlülükleri, (Sosyal
Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 38-42).
2182 – Güzel, Ali : 4447 Sayılı Kanun ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda
Yapılan Son Değişiklikler, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Arma-
ğan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1833-1862).
2183 – Günay, Cevdet İlhan : Sosyal Sigorta İlkeleri Yönünden Sosyal
Yardım Zammı, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c.2, s. 1809-1832).
2184 – Işık, Kadir : Sosyal Sigorta İşlemleri Ne İdi. Ne Oldu? (Sosyal Güvenlik
Dünyası Dergisi, 1999/5, s. 21-25).
2185 – Oğuz, Karadeniz : 2050 Yılında Sosyal Sigortalar Kurumu, (Sosyal
Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/9, s. 10-18).
2186 – Koç, Fatma Yıldız : Sigorta Priminin Tespitinde Esas Alınacak Kazançlar,
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/9, s. 49-53).
2187 – Koyuncu, Ruhi : 506 Sayılı Sigortalar Kanunu’na Göre Yaşlılık Sigortası,
(Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2188 – Kurt, Resul : Sosyal Sigortalar Kurumu Mevzuatında Meslek Hastalı
ğı Nedeniyle Sigortalılara Sağlanan Yardımlar ve İşverenlerin Sorumlulukları,
(Mali Çözüm, 2001/57, s. 156-174).
2189 – Kurt, Resul : Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’da İsteğe Bağlı
Sigorta, (Vergici ve Muhasebeciyle, Diyalog, 2001/160, s. 101-109).
2190 – Ocak, Saim : Banka ve Sigorta Şirketi Sandıklarının Sosyal Sigortalar
Kurumuna Devri Sorunu, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul
2001, c. 2, s. 1863-1892).
2191 – Özkan, Erkan : Deprem Bölgesinde SSK Yükümlülükleri, (Sosyal
Güvenlik Dünyası Dergisi, 1999/5, s. 52-54).
2192 – Sosyal Sigortalar Mevzuatından Kaynaklanan Sorunların Tespiti ve
Çözümleri, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2001/10, s. 70-75).
2193 – fiahin, Murat : Hastalık Sigortası, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,
2000/9, s. 19-23).
2194 – Topcuk, Yılmaz : Özel Güvenlik Görevlilerinin Sosyal Sigorta Mevzuatı
Açısından İncelenmesi, (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,2001/10, s. 95-100).
2195 – Usalan, Mustafa : Kapıcı-Kiracı-Sigortalı İlişkileri, (Belediye Dergisi,
2001/4-5, s. 4-10).
2196 – Yılmaz, Cafer : Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Meslek Hastalığı,
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/9, s. 24-27).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın