35-Vergi Hukuku Mali Mevzuat Kambiyo Mevzuatı

Vergi Hukuku, Mali Mevzuat ve Kambiyo Mevzuatı konulu bilimsel eser bibliyografyası:

a) Genel Konular
2245 – Akay, Yusuf : 29 Numaralı Yeminli Mali Müşavirlik Genel Tebliğinin
Yeminli Mali Müşavirlik Müessesesi Açısından İrdelenmesi,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/157, s. 83-89).
2246 – Akgüç, Öztin : Vergileme ve Ekonomik Sorunlar, (Vergi Dünyası
2001/239, s. 9-11).
2247 – Akıl, Mustafa – Canpolat, Erdal : Bireysel Emekliliğe Vergi Teşviki,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/155, s. 89-98).
2248 – Akıl, Mustafa – Canpolat, Erdal : Menkul Sermaye İratlarında
Mahsup Sorunu, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/163, s.42-48).
2249 – Aksöz, Sıtkı : 4065 Sayılı Yasa ile Getirilen Hayat Standardı Esası,
(Vergi Dünyası, 2001/233, s. 102-109).
2250 – Aksoy, H. Ümit : Doğrudan Gelir Desteği ve Alternatif Ürün Ödemelerinin
Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu, (Vergi Dünyası,2001/241, s. 38-41).
2251 – Akyol, M. Emin : Ticari ve Mali Kâr Yönünden Karşılıklar, (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/158, s. 7-13).
2252 – Akyol, M. Emin : 4684 Sayılı Kanunla Maliyet Bedeli Artırımı Müessesesinde
Yapılan Değeşikliklerin İrdelenmesi, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog Dergisi, 2001/161, s. 19-23).
2253 – Akyol, M. Emin : Dönem Sonu İşlemlerde Vergi Kanunları ve SPK
Mevzuatı Arasındaki Farklar, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/164, s. 7-9).
2254 – Altınbaş, Hidayet : Mevcutlarda Amortisman ve Yenileme Fonu
Uygulaması, (Vergi Dünyası, 2001/Özel Sayı, s. 103-114).
2255 – Altınbaş, Muhammet : “Vergi Güvenlik Müessesesi” Olma Vasfı
Yok Edilen Müteselsil Sorumluluk, (Vergi Sorunları Dergisi,2001/155, s. 116-120).
2256 – Alptürk, Ercan : İnternet Ortamında Yapılan Para Transferlerinde
Alınan Dekontlar Gider Belgesi Olarak Kabul Edilebilir Mi? (Vergi
sorunları Dergisi, 2001/154, s. 63-66).
2257 – Alptürk, Ercan : Bilgisayarlar ve Bilgisayar Ürünleri İçin Fevkalade
Amortisman Ayrılabilir Mi? (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/157, s. 38-40).
2258 – Arıkan, A. Naci : Vergi Kimlik Numarası Uygulaması ile İlgili Olarak
Yapılan En Son Düzenlemeler, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/164, s. 61-64).
2259 – Arıkan, A. Naci : Vergi Kimlik Numarası Kullanılması Mecburiyeti
ve Vergi Kanunlarımızda Bilgi Toplama ve Verme ile İlgili Yer
Alan Düzenlemeler, (Vergi Dünyası, 2001/241, s. 101-109).
2260 – Arpacı, Altar Ömer : Vergi Erteleme Müesseselerinden Biri Olarak
Şirketlerin Devri, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/148, s. 58-62).
2261 – Arpacı, Altar Ömer : Vergi Erteleme Müesseselerinden Biri Olarak
Şirketlerin Devri, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/149, s. 115-123).
2262 – Aslan, İsmail – Özcan, fierafettin : Geçici Vergi Uygulamasında
“Yapılan İncelemeler” İbaresinden Anlaşılması Gerekenler, (Vergi
Sorunları Dergisi, 2001/151, s. 73-81).
2263 – Aslan, İsmail : Sadece Kira Geliri Elde Edilmesi ve Erken Beyanname
Verme Mecburiyetinin Ötelenmesi, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/158, s. 39-44).
2264 – Aslan, İsmail : Kazancın Yetersiz Olması Nedeniyle Devreden Öngörülen
Yatırım İndiriminin Harcama Yapılmadan Geçici Vergi Matrahı
ndan Hangi Geçici Vergi Döneminde İndirileceği, (Vergici ve
Muhasebeciyle Diyalog, 2001/163, s. 59-64).
2265 – Atabey, Tuncel : Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazancın Beyanı,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/149, s. 73-81).
2266 – Atay, Tezcan : Son Değişiklikler Paralelinde Vergi Kimlik Numarası,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/155, s. 105-115).
2267 – Atay, Tezcan : Son Değişiklikler Işığında Deprem Bölgelerindeki
Mücbir Sebep Durumu, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/159, s. 22-29).
2268 – Atay, Tezcan : Özelgeler (Muktezalar) ve Özellik Arz Eden Hususlar,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/160, s. 36-41).
2269 – Atay, Tezcan : Sanayi Siciline Kayıtlı İmalatçıların İmalat Faaliyetlerinde
Kullandıkları Finansman Giderlerinin Tespiti ve Finansman
Gider Kısıtlamasına Eleştirel Bir Yaklaşım, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog Dergisi, 2001/161, s. 57-66).
2270 – Ateşli, D. Erkan : Maliyet Bedelinin Tespiti ile İlgili Kanun Hükmünün
Yorumu, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/158, s. 93-100).
2271 – Ateşli, D. Erkan : Tevsiki Zorunlu Olmayan Kayıtlar Nelerdir, Ne
Zaman Gider Pusulası Düzenlenir? (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/164, s. 39-46).
2272 – Avcı, Özcan : İşletme Hakkı Devrinin Vergi Usul Kanunu Açısından
İrdelenmesi, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/163, s. 76-81).
2273 – Ay, Hakan : Maliyet Bedeli Artırımı Uygulamasında Bedelsiz Elde
Edilen İştirak Hisselerinin İktisap Tarihi, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/154, s. 102-108).
2274 – Ayaz, Garip : fiüpheli Alacaklar, (Vergi Dünyası, 2001/Özel Sayı, s.123-129).
2275 – Aydın, Erkan : Türk Vergi Sisteminde Yenileme Fonu Uygulaması,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/156, s. 137-144).
2276 – Aydın, Fazıl : Vergiden Konu Seçiminin Verginin Amaç ve Fonksiyonları
Açısından Analizi, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/156, s. 52-59).
2277 – Aydın, Fazıl : Vergide Konu Seçimin Verginin Amaç ve Fonksiyonları
Açısından Analizi, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/157, s. 21-36).
2278 – Bağdınlı, İ. Halil : Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/150, s. 85-135).
2279 – Bakır, Osman : Türk Vergi Hukukunda Kamu Alacağının Tahsilini
Güvenceye Alan Önlemler, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2280 – Başaran, Funda : Avrupa Birliği İşletme Vergilemesi Temel Kuralları
na Uyum, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/156, 127-136).
2281 – Batırel, Ömer Faruk : Vergi Kimlik Numarası, Beyan Yükümlülü-
ğü ve Vergi Ödevi, (Vergi Dünyası, 2001/242, s. 4-7).
2282 – Baykara, Bekir : Kamu İdare ve Kurumlarının Vergi Açısından Müteselsil
Sorumlulukları, (Mali Kılavuz, 2001/13, s. 26-33).
2283 – Baykara, Bekir : Vergi Kanunları ile İlgili Genel Tebliğler ve İç Genelgelerin
Hukuki Anlamı ve Değeri, (Vergi Dünyası 2001/242, s.25-35).
2284 – Bayrak, Ahmet : Amortisman Süresinin Başlangıcı ve Üzerine Çözümlemeler,
(Vergi Dünyası, 2001/233, s. 4-5).
2285 – Bayram, Salih : Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde
Edilen Kazançların 4325 Sayılı kanun Karşısındaki Durumu, (Vergi
Dünyası, 2001/236, s. 94-96).
2286 – Bayrakdar, Bekir : Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesi ile İlgili Durumlar,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/157, s. 64-72).
2287 – Bayrakdar, Bekir : Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Hali Sona
Eren Yerlerdeki Mükelleşerin Beyanname Verme Zamanları, (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/158, s. 81-89).
2288 – Bayrakdar, Bekir : Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden
Olan Alacak ve Borçların Değerlemesi, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/164, s. 31-35).
2289 – Bayrakdar, Bekir : 4605 Sayılı Kanun ve Bu Kanunla Deprem Bölgesine
Getirilen Muaşık ve Kolaylıklar, (Vergi Dünyası, 2001/233, s.119-122).
2290 – Bayrakdar, Bekir : Banka ve Sigorta Muamele Vergisi’nde Mükellefiyet,
(Vergi Dünyası, 2001/236, s. 97-102).
2291 – Bayraklı, H. Hüseyin : Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemiler
ve Bunların İşletilmesi veya Devrinden Doğan Kazançlarda
Vergi İstisnası, (Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 105-111).
2292 – Bilici, Nurettin : Yatırım Fonları ve Ortaklıkların Vergilendirilmesi,
(Vergi Dünyası, 2001/242, s. 134-136).
2293 – Bolat, N. Cevahir – Kartaloğlu, Emre : Kamu Kağıtlarından Elde
Edilen Gelirlerin Vergilendirmesinde Son Durum, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/Özel Sayı, s.192-197).
2294 – Canoğlu, Mehmet Ali : Vergi Usul Kanununda Bilançonun Tanımı,
Bu Konudaki Görüş ve Önerimiz, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog
Dergisi, 2001/161, s. 5-7).
2295 – Canoğlu, Mehmet Ali : Vergi Usul Kanunu’nun Kayıt Nizamı Hükümleri,
Görüş ve Önerimiz, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/163, s. 5-7).
2296 – Canoğlu, Mehmet Ali : Vergi Usul Kanununun Bilanço Esasında
Defter Tutmaya İlişkin Hükümleri Hakkında Görüş ve Önerilerimiz,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/164, s. 5-6).
2297 – Canpolat, Mehmet : “Temettü Avansı” Müessesesinin Değerlendirilmesi,
(Vergi Dünyası, 2001/239, s. 125-129).
2298 – Çelen, Erol : Bağımsız Denetimin Önemi, Yararları ve Kamuyu Aydı
nlatma İlkesi, (Mali Çözüm, 2001/55, s. 185-191).
2299 – Çelik, Abdullah : Amme Alacağının Teminat Altına Alınması, (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/154, s. 39-43).
2300 – Çelik, Abdullah : Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde İşin Baş-
langıç Tarihi, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/157, s. 25-27).
2301 – Çelik, Abdullah : Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Tevkif Suretiyle
Ödenen Vergilerin Mahsubu, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/158, s. 25-30).
2302 – Çelik, Abdullah : Vakıf Bünyesinde Elde Edilen Gelirlerde Stopaj
Uygulaması, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, 2001/161,s. 44-50).
2303 – Çelik, Abdullah : Sermaye Kazançları Vergisi, (İngiltere Uygulaması),
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/164, s. 17-24).
2304 – Çelik, Abdullah : Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Müteahhidin
Ölümü Halinde İşin Bitim Tarihinin Tespiti, (Vergi Dünyası,2001/239, s. 66-69).
2305 – Çelikel, Lerzan : Türk Vergi Hukukunda Uzlaşma Müessesesi ve
Etkinliği (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2306 – Çetinkaya, Oğuz : Avukatlık Ortaklıklarının Vergisel Durumu, (Mali
Çözüm, 2001/57, s. 261-273).
2307 – Çiçen, Ali : Firmalar Tarafından Ödenen fiahıs Sigortası Primlerinin
Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/159, s. 44-48).
2308 – Çiçen, Ali : 4697 Sayılı Kanunla Oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemi
ve Getirilen Vergisel Avantajlar (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/160, s. 28-35).
2309 – Çiçen, Ali : Gazeteler Tarafından Verilen Promosyon Ürünlerinin
Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/163, s. 82-86).
2310 – Çilkoparan, Yusuf : Vergi Kanunlarımızda Yerini Alan Yeni Bir
Müessese “Bölünme ve Hisse Değişimi” (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/160, s. 11-17).
2311 – Çilkoparan, Yusuf : Kârın Sermayeye İlavesi Ortaklar İçin de Kâr
Dağıtımı Sayılmayacak (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/163, s. 72-75).
2312 – Dayanç, Murat : Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Bu Kanun Kapsamı
nda Yapılan İşlemlerin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu
(Vergi Dünyası, 2001/242, s. 104-114).
2313 – Demir, fieref : Yatırım ortaklıkları ve Yatırım Fonlarının Vergilemesi
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 47-56).
2314 – Demir, fieref : Hazır Değerlerde Dönem Sonu İşlemleri (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/148, s. 17-26).
2315 – Demirci, Azmi : Serbest Meslek Kazancının Belirlenmesinde Giderler
(Vergi Dünyası, 2001, s. 53-63).
2316 – Demirci, Azmi : Ücretlerde Özel Gider İndirim Uygulaması (Vergi
Dünyası, 2001/233, s. 26-46).
2317 – Demirci, Azmi : Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ve
Bu Konuda Yapılan Vergisel Düzenlemeler (Vergi Dünyası,2001/241, s. 42-52).
2318 – Demirci, Azmi : Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ve
Bu Konuda Yapılan Vergisel Düzenlemeler (Vergi Dünyası,
2001/242, s. 52-65).
2319 – Doğanyiğit, Sadettin : Müteahhit Hakedişleri Üzerinden Yapılması
Gereken Kesintiler (Beklenen Mahalli İdareler, 2001/89, s. 5-11).
2320 – Doğan, Zeki : Halka Açık Anonim Şirket Olmanın Vergi ve Diğer
Avantajları (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/156, s. 81-88).
2321 – Domaniç, Hayri : Vergi Kanunu Yapımında ve Uygulamasında Hatalar
(Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 1147-1200).
2322 – Dorukkaya, fiakir – Sarıtaş, Mehmet : Opsiyon Sözleşmeleri, Hukuki
Mahiyeti ve Vergi (Finans Dünyası, 2001/141, s. 65-67).
2323 – Duman, Ömer : Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşının Merkez
Bankasından Elde Ettiği Faizin Beyanı (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/162, s. 30-33).
2324 – Duman, Ömer : Personele İşyerinde Yemek Verilmesi ve Yemek
Kuponu Verilmesi Uygulamasının Vergisel Boyutu (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/163, s. 28-32).
2325 – Durgun, Ercan : Vergi Kanunlarında Dönemsellik İlkesi ve Özellik
Arz Eden Durumlar (Vergi Dünyası, 2001/Özel Sayı, s. 163-170).
2326 – Egemen, Ali : Sermayeye Eklenen Kârdan Elde Edilen Bedelsiz Hisse
Senetleri Vergileme Kapsamı Dışında (Vergi Dünyası, 2001/242,s. 83-85).
2327 – Elaslan, Ünver – Kelecioğlu, M. Aykut : 4684 Sayılı Kanunla Vergi
Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (Vergi Sorunları Dergisi,2001/155, s. 72-82).
2328 – Engindeniz, Sait : Türkiye’de Tarımsal Kazançların Vergilendirilmesi
Üzerine Bir Değerlendirme (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/148,s. 94-101).
2329 – Erişti, Murat : Döviz Piyasalarında Yapılan Swap, Options ve Futures
İşlemlerinin Vergi Hukuku Açısından İrdelenmesi (Vergi Dünyası,2001/233, s. 92-96).
2330 – Eyimaya, Üzeyir : Kıdem Tazminatı ve Vergi Kanunları Karşısındaki
Durumu (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/162, s. 26-29).
2331 – Eyimaya, Üzeyir : Geçici Vergiye Tabi Kazancın Tesbitinde Tercihe
Bağlı Hususlar (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/163, s.23-27).
2332 – Eyüpgiller, S. Saygın : Vergi İdaresinin Yapılandırılması : Global
Eğilimler ve Türkiye İçin Öneriler, (Vergi Dünyası 2001/233, s. 123-127).
2333 – Fantorini, Stefano – Uzeltürk, Hakan (Haz.) : Avrupa Birliği’nin
Vergilendirme Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İstanbul 2001, (22 s.).
2334 – Gedik, Birgül : Televizyon Dizilerinde Amortisman Uygulaması,
(Vergi Dünyası, 2001/241, s. 114-124).
2335 – Gençyürek, Levent : Dönem Sonu İşlemlerinin Vergi Kanunları
Açısından Değerlendirilmesi, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/149, s.36-50).
2336 – Gök, Yaşar : Yapım İşlerinde İhzarat Ödemelerinin Yöntem ve Koşullar ile
İhzaratın Tespiti ve Müteahhide Teslimi İşlemleri, (Mali Hukuk, 2001/94, s. 7-23).
2337 – Gültekin, Mehmet : Bireysel Emeklilik Sistemi ve Elde Edilen Gelirlerin
Vergilendirilmesi ile İlgili Hususlar, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog Dergisi, 2001/161, s. 8-18).
2338 – Gümüş, Alper : Döviz Faturası Düzenlenebilir Mi? (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog Dergisi, 2001/164, s. 84-85).
2339 – Gümüşoğlu, Aykut – Acar, Mustafa Gürhan : Maliyet Bedeli Artı
rımı ve Özellik Arz Eden Durumlar, (Vergi Dünyası, 2001/235, s.127-133).
2340 – Gürgür, fiebnem Pınar : Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması,
(Vergi Sorunları Dergisi, Dönem Sonu İşlemleri, 2001/Özel Sayı, s.183-191).
2341 – Güvendi, İrfan : Kamu Yapım İhalelerinde Müteahhide Ait Giderler,
(Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/85, s. 17-19).
2342 – Güzel, Bayram : Özel Maliyet Bedelinin Muhasebesi ve Dönem Sonu
İşlemleri, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 79-85).
2343 – Güzeldal, Ömer : Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Vergilendirilmesi,
(Vergi Dünyası, 2001/235, s. 140-143).
2344 – Karapınar, Recep : Kâr Dağıtımının fiekli Vergilendirmeyi Nasıl
Etkiler? (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/150, s. 68-76).
2345– Kartal, Zihni : Vergisel Yönden Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, (Vergi Dünyası, 2001/239, s. 92-100).
2346 – Karyağdı, Nazmi : Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi,
(Finans Dünyası, 2001/139, s. 52-53).
2347 – Karyağdı, Nazmi : Dağıtılmayan Kârların Sermayeye Eklenmesinin
(Bedelsiz Hisse Senedi ve İştirak Payı Verilmesinin) Pay Sahipleri
Açısından Vergisel Sonuçları, (Vergi Dünyası, 2001/236, s. 87-93).
2348 – Karyağdı, Nazmi : Dağıtılmayan Kârlarla Ya Da Yedek Akçelerle
Zararın Kapatılması Kâr Dağıtımı Sayılır Mı? (Vergi Dünyası 2001/Özel Sayı, s. 109-112).
2349 – Karyağdı, Nazmi : Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi, 2001, (386 s.).
2350 – Karyağdı, Nazmi : Kâr Dağıtım Tablosu, (Vergi Dünyası 2001/Özel
Sayı, s. 171-175).
2351 – Kaynak, Harun : Ticari Repo ve Mevduat Hesaplarına Yürütülen
Faizlerin Vergilendirilmesinde Yaşanan Karmaşa, (Vergi Dünyası,
2001/233, s. 97-101).
2352 – Kaynak, Harun : Promosyonlar ve Sonradan Yapılan İskontoların
Amostisman Uygulamalarına Etkisi, (Vergi Dünyası, 2001/239, s.
88-91).
2353 – Kavak, Ahmet : Sermaye Şirketlerinin Tasfiye, Birleşme, Devir ve
Nevi Değişikliğinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi,
(Doktora Tezi, 2000).
2354 – Keleş, Yusuf : Basit Usulde Vergilendirme ve Beyanı, (Vergici ve
Muhasebeciyle Diyalog, 2001/154, s. 5-17).
2355 – Kılınç, İlker : Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyanı, (Vergi Dünyası,
2001/233, s. 110-118).
2356 – Kırlı, Halil – Evren, Barış : Vergi Matrahından İndirilebilecek Ba-
ğış ve Yardımlar, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 154-
162).
2357 – Koç, Yüksel : Dar Mükellef Kurumlarda Tevkifat, (Vergi Dünyası,
2001/243, s. 101-107).
2358 – Koş, İsmail – Yıldız, Mesut : Avukatlık Kanununda Yapılan Deği-
şiklikler Çerçevesinde Avukatlık Ortaklarının Vergisel Durumu,
(Vergi Dünyası, 2001/241, s. 88-91).
2359 – Koyuncu, Mesut – Ekinci, Hadi : Gelirin Toplanması Beyanı ve Beyanname
Verilmeyen Haller, (Mali Çözüm, 2001/57, s. 38-51).
2360 – Koyuncu, Mesut : Sermaye Piyasası Kurulunca İzin Verilen Tahvil
İhraçlarının Örtülü Sermaye Müessesesi Gereğince Eleştirilemeyece-
ğine Dair Bir Yargı Kararı ve Kararın Vergi Kanunları Açısından irdelenmesi,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, 2001/161, s.67-76).
2361 – Kulu, Bahattin : 4684 S. Kanun Sonrası Maliyet Bedeli Artırımı,
(Vergi Dünyası, 2001/Özel Sayı, s. 32-39).
2362 – Kurt, Resul : Sigorta Primlerinin Gider Olarak Kaydedilmesi, (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/158, s. 73-80).
2363 – Leba, Reyhan : Mali Anayasa Üzerine Düşünceler ve Türkiye’nin
Gerçekleri, (Amme İdaresi Dergisi, 2001/2, s. 53-67).
2364 – Maç, Mehmet : Muhtasar Beyannamenin 3 Aylık Dönemler Halinde
Verilme İmkanı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, (Mali Çözüm,2001/55, s . 67-71).
2365 – Maç, Mehmet : İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Mallara Ait Kur Farkları,
Fiyat Farkları ve Vade Farkları, (Vergi Dünyası, 2001/243, s. 34-35).
2366 – Mercan, Eray : Alacak ve Borç Senetleri İçin Reskont Uygulaması,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 57-67).
2367 – Norter, Recep : Uluslararası Vergi Hukuku Açısından Türk Vergi
Hukukunda Yabancı Sermaye Şirketlerinin Ticari Kazançlarının Vergilendirilmesi,
(Doktora Tezi, 2000).
2368 – Odak, Sabri : Vergi Alacağı, (Mali Çözüm, 2001/57, s. 234-245).
2369 – Oktar, S. Ateş : Sigara Tüketimine Vergi Teşviki : Bir Hukuk Düzeni
Paradoksu Üzerine Deneme, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/150, s.178-182).
2370 – Oktar, Kemal : İade Edilen Mal İçin Belge Düzenlenmeli Mi? (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/163, s. 102-106).
2371 – Özbalcı, Yılmaz : 4684 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde
Birleşme, Bölünme ve Hisse Değişimi, (Vergi Dünyası,2001/241, s. 11-19).
2372 – Öncel, Mualla – Çağan, Nami : Mali Hukuk Bilgisi, Ankara 10. bs.,2001, (151 s.).
2373 – Öner, Mehmet : Mal Teslimlerinde Ticari Kazanç Açısından Tahakkukun
Anlamı, (Vergi Dünyası, 2001/234, s. 69-77).
2374 – Özek, Ali : İnşaat Hakedişlerine İlişkin Ödeme Evraklarına Metraj
ve Ataşman Eklenmesi Zorunluluğu, (İller ve Belediyeler, 2001/663-664, s. 22-25).
2375 – Öztürk, Bünyamin : İstisna Uygulamasından Zarar Doğması Halinde
Stopaj Konusu, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/154, s. 38-42).
2376 – Öztürk, Bünyamin : Kârın Sermayeye İlavesinin Ortaklar Açısından
Menkul Sermaye İradı Sayılmaması, (Vergi Sorunları Dergisi,2001/157, s. 15-20).
2377 – Sağlam, Erdoğan : Yatırım İndirimi Stopajını Dava Konusu Edenlerden
Kâr Dağıtımı Yapanların Durumu, (Vergi Dünyası, 2001/233,s. 47-49).
2378 – Sağlam, Erdoğan : Hisse Senedi Edinimi ile İlgili Finansman Giderleri
Doğrudan Gider Yazılmalıdır, (Vergi Dünyası, 2001/240, s. 27-31).
2379 – Sarıtaş, Mehmet – Ergüneş, İsmail : Birleşme, Devir ve Bölünme
Müesseselerinin Zarar Mahsubu Açısından Değerlendirilmesi, (Vergi
Dünyası, 2001/242, s. 145-149).
2380 – Saraç, Özgür : Türk Vergi Yönetiminde Toplam Kalite, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
2381 – Sarılı, Mustafa Ali : Menkul Sermaye İratlarının Beyanı ve Vergilendirilmesi,
(Vergi Dünyası, 2001/235, s. 144-153).
2382 – Sazak, İsmail : 4605 Sayılı Kanun ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda
Yapılan Değişiklikler, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/148, s. 27-35).
2383 – Seviğ, Veysi : Vergi Yasaları Çelişkili ve Tutarsız, (Finans Dünyası,
2001/139, s. 48-49).
2384 – Seviğ, Veysi : Hukuksal Açıdan Ekonomik Yaşamı Etkileyen Vergisel
Düzenlemeler, (Finans Dünyası, 2001/140, s. 52-53).
2385 – Seviğ, Veysi : Anayasa Hukuku Açısından Hayat Standardı Esası,
(Vergi Dünyası, 2001/239, s. 25-32).
2386 – Silvani, Carlos – Baer, Katherina (Çeviren : Özgür Saraç) : Vergi
İdaresi Reform Stratejisinin Planlanması, Tecrübe ve İlkeler, (Türk
İdare Dergisi, 2000/426, s, 189-220).
2387 – Sönmez, Erdal – Ayaz, Garip : Hayat Standardı Esasında İzah Uygulaması
ve Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi,
(Vergi Dünyası, 2001/237, s. 85-89).
2388 – fiahin, H. Kürşat : Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/158, s. 9-19).
2389 – fieker, Sakıp : Dünden Bugüne Vergi Hukukumuzda Müteselsil Sorumluluk,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/154, s. 23-29).
2390 – fieker, Sakıp : Dünden Bugüne Vergi Hukukumuzda Müteselsil Sorumluluk,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/155, s. 41-49).
2391 – Şimşek, Abdullah : Mükelleşerin Hakları, (Beklenen Mahalli İdareler
Dergisi, 2000/70, s. 27-36).
2392 – Şişman, Bülent : Hasılat Yazılmayan Ticari Nitelikteki Alacaklar
Değersiz Alacak Yoluyla Zarar Yazılabilir, (Vergi Dünyası,
2001/237, s. 120-124).
2393 – Şişman, Bülent : Hiç Yatırım Yapmadan Geçici Vergi Dönemlerinde
Yatırım İndiriminden Yararlanmak Mümkün Olabilir Mi? (Vergi
Dünyası, 2001/241, s. 130-133)
2394 – Tapan, Mehmet Ruhi : At Yarışlarında Eğlence Vergisi (Mali Hukuk,
2001/95, s. 43-49).
2395 – Tanzi, Vito (Çeviren : Hüseyin fien) : Globalleşme ve Vergilemedeki
Mali Boşluklar, (Vergi Dünyası, 2001/241, s. 165-169).
2396 – Tavuz, Akın : Emtia Değerlemesinde Lifo Yönteminde Kısmi Uygulama
Mümkün Mü? (Vergi Dünyası, 2001/242, s. 160-163).
2397 – Tekin, Cem : Vergilendirme Dönemi Bittikten Sonra Tahakkuk
Eden Elektrik, Su Doğalgaz ve Telefon Faturaları, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 175-182).
2398 – Tuğlu, Ali : Dönem Sonu İşlemlerinde Finansman Gideri Kısıtlaması
Uygulaması, (Vergi Dünyası, 2001/Özel Sayı, s. 211-217).
2399 – Türkmen, Nedim – Çelen, Mustafa : İç Borç Takası (Swap) ve Vergisel
Boyutu, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/155, 54-71).
2400 – Türkiş, İbrahim : Kâr Kavramına Kuramsal Yaklaşım, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 86-96).
2401 – Ufuk, Mehmet Tahir : Kurumlarda Devir ile İlgili Özellikli Durumlar,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/157, s. 14-19).
2402 – Ufuk, Mehmet Tahir : İktisadi İşletmelere Dahil İktisadi Kıymetlerden
Emsal Bedeli ile Değerlenecek Olanlar, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/158, s. 14-19).
2403 – Ufuk, Mehmet Tahir : Vergi Kanunlarının Zaman Aşımına İlişkin
Hükümleri, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/160, s. 56-61).
2404 – Ufuk, Mehmet Tahir : Vergi Hukukunda Alacak ve Borçların Reeskontu,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, 2001/161, s. 31-35).
2405 – Ufuk, Mehmet Tahir : Değer Artışı Kazançlarını Vergilendirme
Esasları, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/162, s. 11-19).
2406 – Ufuk, Mehmet Tahir : Zarar Mahsubu ve Devir Alınan veya Bölünen
Kurum zararlarında 4684 Sayılı Kanunla Getirilen Uygulama,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/163, s. 18-22).
2407 – Ufuk, Mehmet Tahir : Türk Vergi Hukukunda Ehliyet ve Temsil
Kavramlarının İrdelenmesi, (Vergi Dünyası, 2001/237, s. 32-35).
2408 – Ufuk, Mehmet Tahir : Vergi Hukukunda Teselsül, (Vergi Dünyası,
2001/240, s. 17-21).
2409 – Uyanık, Namık Kemal : Bilirkişilik Müessesesi ve Vergi İncelemeleri,
(Vergi Dünyası, 2001/240, s. 41-47).
2410 – Ülgen, Soner : 4684 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Işığında
Maliyet Bedeli Artırımı Uygulaması, (Vergi Dünyası, 2001/241, s.125-129).
2411 – Ürel, Gürol : Muhtasar Beyanname, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/164, s. 76-83).
2412 – Ürel, Gürol : Dernek ve Vakışarın Vergilendirilmesi, (Vergi Dünyası,
2001/234, s. 33-44).
2413 – Ürel, Gürol : Bedelsiz Hisseler, (Vergi Dünyası, 2001/235, s. 34-42).
2414 – Mevzuat Değişiklikleri, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/155, s. 178-199).
2415 – Vergi Kanunlarında Bölünme ve Hisse Değişimi Konusunda Yapılan
Yeni Değişiklikler (Seminer), (Banka Mali ve Ekonomik Yorumlar,2001/10, s. 21-89).
2416 – Vural, İstiklal Y. : Globalleşmenin Vergileme ve Vergi Sistemleri
Üzerindeki Etkileri, (Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 243-257).
2417 – Vural, Mahmut : Uluslararası Hizmetlerin Vergilendirilmesi, (Vergi
Dünyası, 2001/234, s. 25-32).
2418 – Vural, Mahmut : Özel Matrah fiekilleri, (Vergi Dünyası, 2001/237,s. 36-45).
2419 – Yalçın, Hasan : Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge
(Naylon Fatura) ile Belgelendirilen Giderler, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/153, s. 74-78).
2420 – Yalçın, Hasan : İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/154, s. 44-47).
2421 – Yalçın, Hasan : Belgelendirilemeyen Giderler, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/159, s. 40-43).
2422 – Yapıcıoğlu, F. – Akarsu, Gülgün – Koçak, Bülent : Pişmanlıkla Beyan,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/157, s. 50-62).
2423 – Yerlikaya, G. Kürşat : Kasa Tazminatı ve Türk Vergi Sistemindeki
Seyri, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
2001/1-4, s. 599-619).
2424 – Yerlikaya, G. Kürşat : Kurumlarda İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri,
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1, s.377-388).
2425 – Yerlikaya, G. Kürşat : Kasa Tazminatı ve Türk Vergi Sistemindeki
Seyri, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 599-619).
2426 – Yetkiner, Erkan : Vergi Cennetlerinin Sunduğu Bazı Vergi ve Yatı
rım Avantajları, (Vergi Dünyası, 2001/237, s. 79-84).
2427 – Yıldız, A. Murat : fiüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılmasında Uygulamada
Ortaya Çıkan Sorunlar, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 127-140).
2428 – Yordam, M. Arif : Gider Pusulası Uygulaması, (Yerel Yönetim ve
Denetim, 2001/12, s. 12-14).
2429 – Yücel, Selahattin – Kılıç, Hasan : Demirbaş Eşya Defteri ve Kayıt
fiekli, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/7, s. 26-30).
2430 – Yücel, Tugay : Tekdüzen Muhaseabe ve Vergi hukuku Açısından
Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinin Durumu ve Öneriler, (Vergi
Dünyası, 2001/242, s. 15-21).

b) Vergi Yükü / Vergi Kaybı
2431 – Pazarbaşı, Feyz : Türk Hukukunda Hileli Vergi Kaçakçılığı suçu,
(Yüksek Lisans Tezi, 1991 – İstanbul).
2432 – Bayrakdar, Bekir : Banka ve Sigorta Muamele Vergisi’nde Mükellefiyet,
(Vergi Dünyası, 2001/236, s. 97-102).
2433 – Bolat, N. Cevahir – Kartaloğlu, Emre : Kamu Kağıtlarından Elde
Edilen Gelirlerin Vergilendirmesinde Son Durum, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 192-197).
2434 – Çelen, Mustafa : Vergi Ziyaı Cezası Uygulaması ve Hesaplama
Yöntemi Konusunda Karşılaşılan Sorunlar, (Vergi Sorunları Dergisi,
2001/151, s. 146-154).
2435 – Güzel, Bayram : Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanmasında Bir Sorun,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/150, s. 62-67).
2436 – Gültekin, Mehmet : Bireysel Emeklilik Sistemi ve Elde Edilen Gelirlerin
Vergilendirilmesi ile İlgili Hususlar, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog Dergisi, 2001/161, s. 8-18).
2437 – Maç, Mehmet – Turut, fienol : Vergi Ziyaı Cezasının Gecikme Faizinin
Yarısı Olan Kısmının Hesaplanması, (Vergi dünyası,2001/233, s. 8-12).
2438 – fianlı, Ahmet : Mükellefin Vergisel İlk Ödevi : Bildirme, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/157, s. 63-68).
2439 – Yılmaz, Kazım : Çırak ve Stajyerlerin Ücretlerinin Vergisel Durumu,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/164, s. 36-38).

c) Vergi Suç ve Cezaları
2440 – Bakıcı, Sedat : Vergi Usul Yasasına Göre “Defter, Kayıt ve Belgeleri
Gizleme” Suçu ve Unsurları, (Mali Hukuk, 2001/95, s. 1-18).
2441 – Bakıcı, Sedat : Sahte ve Yanıltıcı Belgelerle Vergi İndirimi veya
Özel Gider İndiriminden Yararlanma Suçu ve Unsurları, (Mali Hukuk,
2001/96, s. 8-13).
2442 – Baş, Ali : Vergi Hukukunda İdari Cezalar, (Yüksek Lisans Tezi,2000).
2443 – Çelik, Abdullah : VUK’nun 359 uncu Maddesinde Düzenlenen Hürriyeti
Bağlayıcı Cezaların Kanuni Temsilciler (Yönünden Uygulanabilirli
ği, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/153, s. 69-73).
2444 – Çelik, Abdullah : Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulaması, (Vergici ve
Muhasebeciyle Diyalog, 2001/163, s. 15-17).
2445 – Işıldak, Hasan : Ödeme Kaydedici Cihazla Verilen Silik ve Okunaksı
z Fişlere Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilir Mi? (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/164, s. 106-107).
2446 – fiengöz, Yunus : Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası ile Kaçakçılık Suçu ve
Cezasının İçtimai Halinde Vergi Ziya Cezasının Uygulaması, (Vergi
Sorunları Dergisi, 2001/156, s. 28-46).
2447 – Yalçın, Hasan : Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge
(Naylon Fatura) ile Belgelendirilen Giderler, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/153, s. 74-78).

d) Bütçe / Mali Hukuk
2448 – Canpolat, Erdal : Bütçe Sistemimiz İçinde Fonların Yeri ve Önemi,
(Mali Çözüm, 2001/55, s. 47-66).
2449 – Deniz, Mustafa : Ulusal Programda Mali Kontrol, Mali ve Bütçesel
İşlere İlişkin Düzenlemeler, (Mali Kılavuz, 2001/12, s. 31-48).
2450 – Hansen, Alvin (Çeviren : Ufuk Gencel) : Yeni Maliye Politikasına
Karşı Eski Maliye Politikası, (Yeni Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 1349-1353).
2451 – Önder, İzzettin : 2001 Bütçe Felsefesi ve Yapısı, (Banka Mali ve
Ekonomik Yorumlar, 2001/2, s. 58-65).
2452 – Palamut, Mehmet E. – Giray, Filiz : Cumhuriyetten Günümüze Ya-
şanan Mali Krizler ve Uygulanan Politikalar, (Yeni Türkiye,
2001/Özel Sayı, s. 20-34).

e) Gümrük Mevzuatı
2453 – Vural, Mahmut : Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamı
ndaki Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/160, s. 73-78).
2454 – Yerci, Cahit : Gümrük Vergisinde ve İthalatta Alınan Katma Değer
Vergisinde Ceza Uygulaması, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/154, s.30-37).

f) Damga Vergisi
2455 – Ateşli, D. Erkan : Damga Vergisine Tabi Kağıtların Yazılı Olarak
Düzenlenmesi ve Fiziki Olarak Mevcudiyeti, (Vergi Sorunları Dergisi,2001/156, s. 107-113).
2456 – Ateşli, D. Erkan : Yabancı Memleketlerle Türkiye’deki Yabancı Elçilik
ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kağıtların Notere Tasdik Ettirilmesi
Halinde Damga Vergisi Doğar Mı? (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog Dergisi, 2001/161, s. 51-56).
2457 – Erdin, Mustafa : Yurt Dışında Düzenlenen ve Yabancı Para Üzerinden
Tanzim Edilen Sözleşmelerin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu
(Örnekli Açıklama), (Vergi Dünyası 2001/Özel Sayı, s. 105-108).
2458 – Yılmaz, Kazım : Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi Karşısındaki
Durumu, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, (2001/Özel Sayı, s.19-21).

g) Emlak Vergisi / Emlak Alım Vergisi
2459 – Güreş, Saim : Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi Ödenme
Süreleri ile 2001 Yılında Uygulanacak Artış Oranları Sonucu Ödenecek
Miktarlar, (Beklenen Mahalli İdareler, 2001/84, s. 5-7).
2460 – Sağlam, Erdoğan : Belediyelerin Emlak Vergisi kanununun 32 inci
Maddesine İlişkin Hatalı Uygulamaları, (Vergi Dünyası, 2001/241, s.53-56).

h) Gelir Vergisi
2461 – Bayraktaroğlu, Handan – Tan, Mustafa : 187 Seri No’lu G.V.K.
Genel Tebliği ve Yatırım Teşvik Belgesinin Revizesi Sorununa Bir
Yaklaşım, (Vergi sorunları Dergisi, 2001/154, s. 50-55).
2462 – Çakmak, Timur : Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer
Vergisi’nde Gider Olarak İndirimi Kabul Edilmeyen Ödemeler, (Vergi
Dünyası, 2001/Özel Sayı, s. 176-188).
2463 – Çakan, Yılmaz : Özel Öğretim Kurumlarında Çalışanlara Ödenen
Tazminatların Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu, (Vergi Dünyası,2001/235, s. 101-102).
2464 – Çelik, Abdullah : GVK’nun 42 nci Madde Uygulamasında İnşaat ve
Onarım Faaliyetleri, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/155,s. 35-41).
2465 – Dayanç, Murat : 4684 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisinde Yapılan
Değişiklikler ve Açıklamaları (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/160, s. 5-10).
2466 – Demirci, Azmi : Yurt Dışından Döviz Olarak Ödenen Ücretlere Sağ-
lanan Gelir Vergisi İstisnası (GVK Md. 23/14), (Vergi Dünyası 2001/243, s. 54-60).
2467 – Gök, Yaşar : Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişken Hakedişlerden
Yapılacak Gelir Vergisi Kesintisi, (Yerel Yönetim ve Denetim,2001/5, s. 30-37).
2468 – Kaynak, Harun : Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlemlerinden Elde
Edilen Hasılatlarının Gelir Getirici Alanlarda Kullanılmaları Durumunda
Vergilendirme Dönemi Tartışmaları, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/163, s. 68-71).
2469 – Kaya, Ömer : Vakıf, Dernek ve Kooperatişere Ait Gayrimenkul Kiralamaları
nda Gelir Vergisi, Tevkifatında Kapsam Sorunu, (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/153, s. 91-94).
2470 – Keleş, Yusuf : Çözümlü Örneklerle Gelir Vergisi Beyanı ve Hayat
Standardı Esası, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/155, s.53-69).
2471 – Kelecioğlu, M. Aykut : Devlet Harcama Belgeleri yönetmeliğinde
Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Gelir Vergisi Kanununa Göre İade
ve Mahsup İşlemleri, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/151, s. 68-72).
2472 – Kıratlı, Aydın : Gelir ve Kurumlar Vergisi Kapsamında Ar-Ge Vergi
Ertelemesi, (Vergi Dünyası, 2001/236, s. 48-52).
2473 – Kozan, Mustafa : Gelir Vergisi Organlarının Gelişimi, (Prof. Dr.
Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 473-484).
2474 – Maç, Mehmet : Gelir ve kurumlar Vergisi Hesabında Kazançtan İndirilebilen
Bağışlar, (Vergi Dünyası, 2001/Özel Sayı, s. 4-8).
2475 – Oktay, Cemali : Gelir Vergisi Kanununun 94-6-b-ii Maddesine Göre,
Kurumlar Vergisinden İstisna Olan İştirak Hisseleri veya Gayrimenkullerin
Satış Kazancı Üzerinden Yapılan Stopaj Gelir Vergisinin beyanı ve
Ödenmesi, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/151, s. 119-126).
2476 – Öktem, Fahri – fientürk, Ali : Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşlerinde
Avans Ödemelerinden Gelir Vergisi Kesintisi ve İşin Bitim Tarihinin
Tesbiti, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/157, s. 9-14).
2477 – Taf, Süleyman : Kurumların Ortaklarına Devamlı Olarak Uzun Süreli
Borç Para Vermelerinin ve Gizli Kâr Dağıtımı Yapmalarının
G.V.K.’nun 94-6/B-İ Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi, (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/157, s. 41-44).
2478 – Ülgen, Soner : Gelir Vergisi Kanununun 94/6-ii Maddesi Uyarınca
Zarar Arttırıcı İstisna Kazançlar Üzerinden Yapılacak Tevkifat Uygulaması
nda ve Zarar Mahsubunda Öncelik Sorunu ile Birlikte Özellik
Arzeden Durumlar, (Vergi Dünyası 2001/243, s. 111-116).
2479 – Yıldırım, Arif : Vergi İncelemelerinde GVK Md. 94/6(b) Uygulaması,
(Vergi Dünyası, 2001/240, s. 123-129).

ı) Kurumlar Vergisi
2480 – Abbasoğlu, Nadi : Kurum Kazançlarının Beyanı, (İstanbul Konferansları),
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/153, s. 9-29).
2481 – Arpacı, Altar Ömer : Kurumlar Vergisi Mükelleşeri Açısından Giderler,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/151, s. 82-118).
2482 – Bingöl, Mehmet : Stopaj Suretiyle Ödenen Vergilerin ve Geçici Verginin
Yıllık Kurumlar Vergisi ve Fon Payından Mahsubu veya İadesi,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/157, s. 5-13).
2483 – Çiçen, Ali : Kurum Stopajında 4605 Sayılı Kanunla Yapılan Deği-
şiklikler, (Vergi Dünyası, 2001/236, s. 108-110).
2484 – Dayanç, Murat : Örtülü Sermaye Müessesesinde “İstikrazlar”, Kavramı
n Niteliği, (Vergi Dünyası, 2001/234, s. 105-109).
2485 – Durgun, Ercan : Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4503 Sayılı Kanun’la
Değişik Geçici 28/a Maddesinde Düzenlenen İstisnanın Uygulaması
ve Özellikli Noktalar, (Vergi Dünyası, 2001/233, s. 65-88).
2486 – Duman, Ömer : Kurumlar Vergisi Mükelleşerinde Tasfiye ve Tasfiye
Dönemi Beyannamelerinin Verilme Zamanı, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/160, s. 96-100).
2487 – Erdem, Haluk : Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Bünyesinde Yaptıkları
Stopajın, Bu Fon veya Ortaklıktan Kâr Payı Elde Edilen Kurumlarca
Mahsubu, (Vergi Dünyası, 2001/236, s. 69-71).
2488 – Ergenç, Ömer : Gerçek Kişiler ile Kurumlar Vergisi Mükelleşerinin
Hisse Senedi Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Karşılaştırılması,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/159, s. 57-63).
2489 – Eyimaya, Üzeyir : Kurumlar Vergisi Matrahının Tesbitinde Bağış ve
Yardımlar, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/156, s. 33-36).
2490 – Gençyürek, Levent : Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Mükelleşerin
Sponsorluk Anlaşmasına Dayanarak Yaptıkları Harcamaların Gelir
ve Kurumlar Vergisinden İndirim Esasları, (Vergi Sorunları Dergisi,2001/153, s. 74-81).
2491 – Güneş, İsmail Hakkı – Akbıyık, Ali Arslan : Kurumlar Vergisi Kanunu
Açısından İşletmelerde Vergisiz Birleşmeler, (Mali Çözüm,2001/57, s. 228-233).
2492 – Koyuncu, Mesut : Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar
Üzerinden Yapılacak Stopaja İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz,
(Vergi Dünyası, 2001/243, s. 96-100).
2493 – Koyuncu, Mesut : Kurumlar Vergisi Matrahının Tespiti ve Vergisel
Yükümlülükler, (Vergi Dünyası, 2001/236, s. 74-81).
2494 – Maç, Mehmet : Gelir ve Kurumlar Vergisi Hesabında Kazançtan İndirilebilen
Bağışlar, (Vergi Dünyası, 2001/Özel Sayı, s. 4-8).
2495 – Özkan, Ersin : Duran Varlık Alımlarında Örtülü Kazanç, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/148, s. 63-66).
2496 – Tekin, Ahmet : Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından
Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi, (Afyon Kocatepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 275-290).
2497 – Tuğlu, Ali : Dar Mükellef Kurumların Elde Ettiği Gelirlerde Kurumlar
Vergisi Kanununun 24. Maddesine Göre Yapılan Vergileme,
(Vergi Dünaysı, 2001/243, s. 117-128).

i) Katma Değer Vergisi / ÖTV
2498 – Acar, Fatih : KDV İadelerinde İndirimli Teminat Uygulaması ve 78
Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin Değerlendirilmesi, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/149, s. 28-35).
2499 – Acar, Fatih : Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında
Yurt İçi Teslimlerde Uygulanacak KDV İstisnası, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/154, s. 43-49).
2500 – Acar, Fatih : KDV İadelerine İlişkin Yeni Tebliğ Çalışması ve Öneriler,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/158, s. 53-56).
2501 – Altındağ, Mehmet : Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay
ve Özel Durumlar, (Mali Çözüm, 2001/57, s. 23-29).
2502 – Ateşli, Erkan : Sigorta Şirketlerinin Hasarlı Taşıtların Tamir Masrafı
na Ait KDV’ni Ticari İşletmelere Ödememesi ve Durumun Vergi
Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/159, s. 30-39).
2503 – Ateşli, D. Erkan : Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Belgesi Sahiplerinin
Yurt İçinde KDV Ödemeksizin Mal Satın Alması ile Alakalı
Özellik Arz Eden Bazı Hususlar, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/163, s. 53-58).
2504 – Bayrakdar, Bekir : Cep Telefonu İşletmecileri, İşletmecilerin Bayileri
ve Kullanıcılar Bakımından Özel İletişim Vergisi, (Vergici ve
Muhasebeciyle Diyalog, 2001/159, s. 64-67).
2505 – Bayrakdar, Bekir : Portföy Yönetim Şirketlerinin Banka Sigorta
Muamele Vergisi ve Katma Değer Vergisi ve Katma Değer Vergisi
Karşısındaki Durumları, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/153, s. 95-100).
2506 – Bağdınlı, İ. Halil – Elidolu, Serkan, Kurdoğlu, Sedat : Katma De-
ğer Vergisi İadelerinde Teminat Uygulamasının Esasları, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/151, s. 58-68).
2507 – Biçer, Hüsemettin : Katma Değer Vergisi’nde Ödeme Zamanı De-
ğişti Mi? (Vergi Dünyası, 2001/233, s. 6-7).
2508 – Canoğlu, Mehmet Ali : Katma Değer Vergisinde Teslim, Teslim Sayı
lan Haller ve Muhasebe, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/153, s. 5-13).
2509 – Çakılı, Sadettin – Ceylan, Yasin : Kanuni Defterlerin Tasdikinin
KDV İndirimine Etkisi, (Mali Çözüm, 2001/57, s. 175-180).
2510 – Demir, fieref : Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava
Meydanlarında Yapılan Hizmetlerde KDV İstisnası, (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/151, s. 14-21).
2511 – Doğu, Bülent : Ciro Primlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu Kar-
şısındaki Durumu ve Belgelendirilmesi, (Vergi Dünyası, 2001/233, s.128-129).
2512 – Durlanık, S. Sabit : Tasfiye Halindeki Özel Finans Kuruluşlarının
KDV ile Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Yükümlülüğü, (Vergi
Dünyası, 2001/241, s. 62-67).
2513 – Erdem, Hüseyin : Önemli Bir Dış Ticaret Geliri Olan Bavul Ticareti
ile Bundan Doğan KDV İadesi ve Bazı Özellikli Durumlar, (İstanbul
Konferansları), (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/153, s. 30-36).
2514 – Erdem, Doğan : Sorular ve Cevaplarıyla Dahilde İşleme İzin Belgesiyle
Yurt İçi Emtia Alımında KDV İstisnası, (Vergi Sorunları Dergisi,
2001/158, s. 62-72).
2515 – Gezgin, Burhan : KDV Beyannamesi ile Verilecek A ve B Formları
nı Süresinde Vermeyenler Hakkında Uygulanacak Özel Usulsüzlük
Cezası ve Tutarı, (Vergi Dünyası, 2001/241, s. 68-70).
2516 – Gezgin, Burhan : İhracatta KDV İadesi Sistemi İçinde Yer Alan
“Mahsuplar”ın Örtülü Kazanç Bağlamında Değerlendirilmesi, (Vergi
Dünyası, 2001/243, s. 82-84).
2517 – Gürboğa, Erkan – Bellek, Bahri İhsan : Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle
Yanıltıcı Belge Kullanan İhracatçı Mükelleşerde KDV İadesinin
Genel Esasları, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/156, s. 71-79).
2518 – İleri, Yusuf : İşletmeye Ait Maddi Duran Varlıkların Gelir, Kurumlar,
Katma Değer ve Vergi Usul Kanunları Açısından Vergilendirilmesi,(Doktora Tezi, 2000).
2519 – Karapınar, Recep : Gelecek Dönemlere Ait Giderlere İlişkin Katma
Değer Vergisi İadeye Konu Edilir Mi? (Vergi Sorunları Dergisi,2001/Özel Sayı, s. 97-102).
2520 – Özbakır, Ahmet : Satış Bedelinin Tahsil Edilememesi Halinde Katma
Değer Vergisi, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/164, s.47-49).
2521 – Pamukçu, Nevzat : Katma Değer Vergisinde Müteselsil Sorumluluk,
(Mali Çözüm, 2001/55, s. 211-217).
2522 – Şahin, Mehmet : Tahmil-Tahliye Ücretlerinin KDV Matrahına Dahil
Edilmesi Konuları ve Bunun Hukuki Gerekçeleri, (Gümrük Dünyası,2001/29, s. 24-28).
2523 – Tekin, Cem : İhracat İstisnası ile İhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan
KDV İadelerinde Mahsup Kolaylığı, (Vergi Sorunları Dergisi,2001/153, s. 88-92).
2524 – Turanlı, Dursun Ali : Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması,
(Mali Çözüm, 2001/55, s. 151-157).
2525 – Uzunoğlu, Nihat : İade Hakkı Doğuran İşlemlerde İade Edilecek
Katma Değer Vergisinin Hesaplanması, (Vergi Dünyası, 2001/243, s.36-44).
2526 – Vural, Mahmut : Konut Teslimlerinde KDV Uygulaması, (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/156, s. 43-52).
2527 – Vural, Mahmut : Katma Değer Vergisinde Sorumluluk Uygulaması,
(Vergi Dünyası, 2001/233, s. 13-21).
2528 – Vural, Mahmut : Defter ve Belge İbraz Etmeyen Mükelleflerde
KDV İndirimi, (Vergi Dünyası, 2001/236, s. 33-47).
2529 – Vural, Mahmut : Katma Değer Vergisi İadelerinde Teyit Uygulaması,
(Vergi Dünyası, 2001/239, s. 37-45).
2530 – Vural, Mahmut : Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge
Düzenleme veya Kullanma Nedeniyle İncelemeye Sevkedilen Mükelleflerde
KDV İade Uygulaması, (Vergi Dünyası, 2001/241, s. 20-28).
2531 – Vural, Mahmut : Serbest Meslek Faaliyetlerinde KDV Uygulaması,
(Vergi Dünyası, 2001/242, s. 38-45).
2532 – Yıldırım, A. Ercan : Yatırım Fonu Katılma Belgesinin Gelir ve Kurumlar
Vergisi Uygulamaları Karşısındaki Durumu, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/158, s. 94-101).
2533 – Yıldırım, Yavuz : Dövizli Senet ve Çeklerin Kur Farkları KDV’ne
Tabidir, (Vergi Dünyası, 2001/233, s. 89-91).

j) Veraset ve İntikal Vergisi
2534 – Ufuk, Mehmet Tahir : Vergi Hukukunda Mirasçıların Sorumluluğu,
(Vergi dünyası, 2001/235, s. 8-12).

k) Çifte Vergileme
2535 – Alptürk, Ercan : Uluslararası Çifte Vergilendirmenin Nedenleri,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/163, s. 65-67).
2536 – Arıkan, A. Naci : Yurt Dışı Gözetim Şirketlerinin Yapısı ve Reklamasyon
ile İlgili Yaptıkları Araştırmalar, (Vergi Dünyası, 2001/237,s. 92-98).
2537 – Turan, Hayrettin : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında
İşyeri Kavramı ve Faaliyetin Kapsamı, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/157, s. 73-77).

l) Yeniden Değerlendirme
2538 – Deniz, Mustafa : Döner Sermayeli İşletmelerde Yeniden Değerlendirme,
(Mali Kılavuz, 2001/13, s. 19-25).
2539 – Duman, Ömer : Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Dövize
Bağlı Satışı Halinde Yenileme Fonu Uygulaması, (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/158, s. 64-68).
2540 – Eyimaya, Üzeyir : Bütün Yönleriyle Yenileme Fonu Uygulaması,
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, 2001/161, s. 24-30).
2541 – fiahin, H. Kürşat : Döviz Cinsinden Alınan ve Verilen Avansların
Değerlemesi, (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/156 s, 19-27).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın