36-Medeni Hukuk

Medeni hukuk bibliyografyası:

a) Genel Olarak
2542 – Asma, Türkan : 1926 Yılı Medeni Yasa Gerekçesine Sahip Çıkıyoruz,
(Atatürkçü Düşünce, 2001/81, s. 14).
2543 – Başöz, Lütfi – Çakmakçı, Ramazan (Haz.) : Türk Medeni Kanunu,
İstanbul 2001, (s. 391).
2544 – Belen, Herdem : Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Faaliyetlerinin
Medeni Hukuk Açısından Değerlendirilmesi, (Doktora Tezi,2001).
2545 – Ergin, Berin : Yasalarda Kadınlara Yönelik Hükümlere Genel Bakı
ş, (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/4, s. 963-984).
2546 – Erçıkan, Sevinç : Medeni Kanunun Hukuk Hayatımıza Girişinin 75.
Yılında Tasarı ile İlgili Bir İnceleme, (İstanbul Barosu Dergisi,2001/2, s. 483-494).
2547 – Hatemi, Hüseyin : Medeni Hukuk Uygulamaları, 2. bs., İstanbul 2001, (112 s.).
2548 – Kaya, Yusuf : Türk Medeni Kanunu, Toplumsal Hayatımızdaki Yeri
ve Önemi, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).
2549 – Kılıçoğlu, Ahmet : Medeni Hukuk Bilgisi, 4. bs., Ankara 2000, (412 s.).
2550 – Narmanlıoğlu, Ünal : Kanunun Anlam Bakımından Uygulanması,
(Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 93-118).
2551 – Zevkliler, Aydın – Acabey, M. Beşir – Gökyayla, K. Emre : Medeni
Hukuk, 6. bs., Ankara, 2000, (1109 s.).

b) Başlangıç Hükümleri
2552 – Karaca, Nuray Gökçek : Kanunlarımızda Yer Alan Madde Başlıkları
nın Madde İçeriğiyle Uyumsuzluk Sorunu, (Afyon Kocatepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 65-71).
2553 – Kırca, Çiğdem : Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması
Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama (Teleologische Reduktion),
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 91-119).
2554 – Koçak, Zeki : Örf ve Adetin Hukuk Metodolojisindeki Yeri, (Diyanet
İlmi Dergi, 2001/2, s. 59-72).

c) Kişiler Hukuku
2555 – Alioğlu, Işıl Eren : Türk Medeni Kanunu’na Tabi Vakışarın Sona
Ermesi, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2556 – Atakan, Arda : Türk Medeni Hukukunda Derneklerin Sona Ermesi,
(Yüksek Lisans Tezi, 2000).
2557 – Bayyiğit, Mehmet : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu
Olarak Vakışar, (Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dergisi,2001/11, s. 59-66).
2558 – Doğan, Murat : Şahsiyet Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Davası,
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin
10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 369-420).
2559 – Dural, Mustafa – Öğuz, Tufan : Kişiler Hukuku, 5. bs., İstanbul 2001.
2560 – Emiroğlu, İslam : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakışarı ve
Sosyal Devlet, (Gümrük Dünyası, 2001/28, s. 15-19).
2561 – Hatemi, Hüseyin : Kişiler Hukuku Dersleri, 2. bs., İstanbul 2001,(157 s.).
2562 – Helvacı, Serap : Kişiliğin Korunması ve Vesayet Hukuku, (Prof. Dr.
Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 863-880).
2563 – Ruhi, Ahmet Cemal : 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 4721
Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Yer Alan Evlat Edinmenin fiekli
Şartlarının Mukayeseli Olarak İncelenmesi, (Atatürk Üniversitesi Erzincan
Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Arma
ğan, Erzincan 2001, s. 455-465).
2564 – Yener, M. Serhat : Eski-Yeni Vakışar Mevzuatı, Ankara 2000, (320 s.).

d) Aile Hukuku
2565 – Acabey, M. Beşir : Medeni Kanun Tasarısının Evlilik Birliğinde Yasal
Mal Rejimine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi (Prof. Dr.
Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s.777-798).
2566 – Akyüz, Emine : Çocuğun Aile İçinde Korunması ve Hakimin Ana-
Baba Haklarına Müdahalesi (Katkı Pediatri Dergisi, 2001/3, s. 237-261).
2567 – Altunkaya, Mehmet : Türk Özel Hukukunda Evlilik Dışı Doğan Çocukları
n Hukuki Durumu (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2568 – Baytemir, Erdal : Türk Medeni Kanunu Doğrultusunda Kadın Erkek
Eşitliğinin Zina Suçuna Yansıması (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2569 – Can, Yücel : Koruyucu Aile Uygulaması: Ankara Örneği, 2000 (96 s).
2570 – Daloğlu, Hayriye – Varol, Nezih – Varol, fiükran : Kadına Yönelik
Aile İçi fiiddetin Yasal Açıdan Değerlendirilmesi (Adli Tıp Bülteni,2000/3, s. 224-229).
2571 – Feyzioğlu, Metin : Terbiye ve İnzibat Vasıtalarını Kötüye Kullanma
ve Aile Bireylerine Karşı Fena Muamelede Bulunma Suçları (Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 41-53).
2572 – Kıcalıoğlu, Mustafa : Boşanma Halinde Maddi ve Manevi Tazminat
(Ankara Barosu Dergisi, 2001/1, s. 73-85).
2573 – Köseoğlu, Bilal : Boşanmanın Mali Sonuçları (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2574 – Oğuzman, M. Kemal – Dural, Mustafa : Aile Hukuku, 3. bs., İstanbul 2001 (551 s.).
2575 – Öztürk, Huriye Reyhan : Türk Medeni Hukukunda Velayet ve Bunun
Çocuğun Şahsı Bakımından Sonuçları (Yüksek Lisans Tezi) 2000.

e) Eşya Hukuku
2576 – Belen, Herdem : Bağımsız Üst Hakkının Tasarruf Sınırlamalarına
Konu Olmasının Hüküm ve Sonuçları (Kocaeli Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 371-396).
2577 – Ceylan, Ziynet Seldağ : Türk Hukukunda Mülkiyetin Aslen Kazanı
lma Yolları (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2001/110, s.105-111).
2578 – Ceylan, Z. Seldağ : Türk Hukuku’nda İntifa Hakkı (Türkiye Noterler
Birliği Hukuk Dergisi, 2001/111, s. 68-73).
2579 – Ciğerim, Ersin : Türk Medeni Hukukunda Kanuni Önalım (fiuf’a)
Hakkı (MK. md. 659). The Right of the Legal Premption in the Turkish
Civil Code (T.C.C. 659) (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2580 – Cusupov, A. : Eşya Hukuku, Ankara 2001 (108 s.).
2581 – Dörtgöz, Gürsel Öcal : Taşınmazın Cins Değişikliği (Harita ve Kadastro
Mühendisliği, 2001/87, s. 100-114).
2582 – Ergüne, Mehmet Serkan : Hukukumuzda Taşınır Rehnin, Özellikle
Teslim Şartlı Taşınır Rehnin Kuruluşu (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2583 – Ertaş, fieref : Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğan Zararlardan
Hazinenin Sorumluluğu (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Arma-
ğan, İzmir 2001, s. 45-58).
2584 – Gümüş, Mustafa Alper : Türk Medeni Kanununun Düzenlediği
Gayrimenkule Bağlı Sermaye Piyasası Araçları Olarak İpotekli Borç
Senedi, İrat Senedi ve Uygula(yama)ma Sorunları (Kocaeli Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 407-428).
2585 – Karaman, Dursun : Kadastro Davaları Uygulama Kılavuzu, Ankara 2001 (240 s.).
2586 – Oğuzman, M. Kemal – Seliçi, Özer : Eşya Hukuku, 8. bs., İstanbul 2001 (848 s.).
2587 – Özen, Burak : Haksız Zilyetlikte İade (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2588 – Özcan, Didem : Türk Hukukunda Üst Sınır İpoteği (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2589 – Serozan, Rona : Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşması ve Teminaten
Temlik (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 987-1014).
2590 – Şahinaz, Salih : Gayrimenkul Mülkiyetinin – Komşuluk Hukukuna
İlişkin – Dolayısıyla Kanundan Doğan Sınırlamaları: Zaruri (Zorunlu)
İrtifaklar (Les Servitudes Necessaries) (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan,
İstanbul 2001, c. 1, s. 63-690).
2591 – fientüfekçi, Fevzi : Mülkiyetin Üçüncü Boyutu Dikey Mülkiyet ya
da Gökyüzü (Ankara Barosu Dergisi, 2001/2, s. 127-135).
2592 – Taşdelen, Nihat : Tapuya Kayıtlı Gayrimenkul Mülkiyetinin Geçirim
Yoluyla Kazanılması (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş
Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 1015-1038).
2593 – Usca, Enver : Türk Özel Hukukunda Hapis Hakkı, 2000 (106 s.).

f) Miras Hukuku
2594 – Akkanat, Halil : El Yazısı ile Vasiyetnamede Vasiyetname Metninin
Özellikleri (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, c. 2, s. 799-815).
2595 – Dural, Mustafa – Öz, Turgut : Miras Hukuku Dersleri, İstanbul 2001.
2596 – Esin, İsmail G. : Miras Bırakmanın Mahfuz Hisseli Mirasçısı ile
Yaptığı İvazlı Mirastan Feragat Sözleşmelerinin Tasarruf Nisabına
Etkisi (Kamu-İş, 2000/3, s. 33-55).
2597 – Gökçe, Erdoğan : Miras Payları Nasıl Hesaplanır, Miras Krokisi Nası
l Çizilir, Mirasçılık Belgesinin Kanıtları Nelerdir (İstanbul Barosu
Dergisi, 2001/4, s. 1099-1104).
2598 – Köksal, Hasan : Türk Kültüründe Vasiyet Geleneği (Türk Dünyası
İncelemeleri Dergisi, 2000/4, s. 289-299).
2599 – Serozan, Rona : Sağlar Arası İşlem Eliyle Ölüme Bağlı Kazandırma
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001,
c. 2, s. 1015-1021).
2600 – Tok, Aylin : Türk Medeni Kanunu’nun Miras İle İlgili Hükümlerinin
Ceyhan İlçesinde Uygulanışı, 2000 (72 s.).
2601 – Yıldırım, Abdulkerim : Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruşarda
Şart ve Mükellefiyetler (Yüksek Lisans Tezi) 2001.

g) Kat Mülkiyeti hukuku
2602 – Belen, Herdem : Kat Mülkiyetinden Yönetim Planına Cezai Şart
Konulması (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s.499-542).
2603 – Dalyan, fiener : Kat Mülkiyetinde Tahsis Amacı ve Hukuki Etkisi
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2604 – Gedik, Sadullah (Haz.) : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili
Mevzuat, İstanbul 2001 (161 s.).
2605 – Gökçe, Erdoğan : Ortak Giderin Ödenmemesi Halinde Uygulanacak
Yaptırımlar ile Çok Parselli Siteler İçin Öngörülen Ortaklığın Devamı
Sözleşmesi ve Tapu Sicil Tüzüğünün 26. Maddesiyle İlgili Dü-
şünceler (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/2, s. 539-542).
2606 – Vatansever, Nazmiye : Birden Çok Yapı Üzerinde Yatay Kat Mülkiyeti
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2607 – Yener, Esma : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuatı, 8. bs., Ankara 2001 (215 s.).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın