37-Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku bibliyografyası:

a) Genel Olarak
2608 – İnan, Ali Naim : Bankacılar İçin Borçlar Hukuku Bilgisi, 5. bs., Ankara
2001 (295 s.).
2609 – Kabukçuoğlu, Fatma Dilek Özer : Danışmanlık Sözleşmesi (Yüksek
Lisans Tezi) 2001.
2610 – Koç, Nevzat : İsviçre Borçlar Kanunu’nun Medeni Sorumluluk Hukuku
Genel Bölümü’ne İlişkin 4.4.1996 Tarihli Değişiklik Öntasarı-
sı (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 79-92).

b) Genel Hükümler
2611 – Edis, Seyfullah – Zevkliler, Aydın – Ertaş, fieref – Tezcan, Durmuş
– Petek, Hasan : Yenilik Doğurucu İşlemden Rücu Etmek Mümkün
mü? (Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri) (Prof. Dr. Turhan Tûfan
Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 29-44).
2612 – Abik, Yıldız : Promosyonlu Satım Sözleşmesi (Doktora Tezi) 2001.
2613 – Akıncı, Şahin : Alacaklının Temerrüdü (Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1999/1-2, s. 97-113).
2614 – Altunkaya, Mehmet : Araç İşletenin Sorumluluğunda Kusurun Rolü
(Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1-2, s. 171-196).
2615 – Altaş, Hüseyin : Munzam Zararda İspat Sorunu (Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 121-129).
2616 – Atamer, Yeşim – Ansay, Tuğrul (Tanıtan) : Sözleşme Özgürlüğünün
Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının
Denetlenmesi [Adlı Eseri Üzerine] (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,
2001/1, s. 257-260).
2617 – Ayan, Gürhan : Taşınır fiey İmaline İlişkin Eser Sözleşmelerinde İş
Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerine Uygulanacak
Zaman Aşımı (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı,
İstanbul 2001, s. 795-806).
2618 – Barlas, Nami : Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin
Özellikleri (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Arma-
ğanı, İstanbul 2001, s. 807-828).
2619 – Bilgen, Mahmut : İlmi ve Kazai İçtihatlar Işığında Faiz Hukuku ve
Munzam Zarar (İlgili Mevzuat ile Birlikte), İstanbul 2001 (492 s.).
2620 – Cantemir, Hamza : Zamanaşımı (Müruruzaman) (Yerel Yönetim ve
Denetim, 2001/11, s. 3-13).
2621 – Çavuşoğlu, Pelin : Manevi Tazminat Kavramı ve Türk Hukukunda
Ele Alınış Biçimi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2622 – Çelik, Çelik Ahmet : Bedensel Zararlarda Zamanaşımının Başlangı-
cı (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/4, s. 1047-1080).
2623 – Engin, Baki İlkay : İfa Uğruna Edim (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na
65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 839-862).
2624 – Erlüle, Fulya : Gen Teknolojisinin Türk Sorumluluk Hukuku Normları
Yönünden İrdelenmesi (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul
2001, c. 1, s. 543-566).
2625 – Erten, M. Ali : Borçlar Kanunu ve Yapı Denetimi Hakkında KHK
Açısından Türk Hukukunda Yapıların Neden Oldukları Zararlardan
Dolayı Sorumluluk, Ankara 2000, (246 s.).
2626 – Franko, Nisim : Üçüncü Şahsın Fiilini Taahhüt (Prof. Dr. Nuri Çelik’e
Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 567-597).
2627 – Gezder, Ümit : Yetkisiz Temsil (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/4, s.1081-1090).
2628 – Gürbüz, Metin : Beden Tamlığının İhlali ve Ölüm Hallerinde Doğan
Maddi Zararların Hesaplanması ve Tazminatın Tayini (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2629 – Gürbüz, Metin : Beden Tamlığının İhlali ve Ölüm Hallerinde Doğan
Maddi Zararların Hesaplanması ve Tazminatın Tayini, Ankara 2001 (270 s.).
2630 – İnan, Atilla : Kusursuz Sorumluluk Örneği Olarak Noterlerin Hukuki
Sorumluluğu (Sayıştay Dergisi, 2000/36, s. 25-35).
2631 – Kılıçoğlu, Mustafa : Cismani Zararlarda Tazminat Hesaplamalarına
İlişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları (Kamu-İş, 2000/3, s. 71-90).
2632 – Kocaman, Arif B. : Türk Borçlar Hukukunda Havale, Ankara 2001 (82 s.).
2633 – Sargın, Fügen : Karakteristik Edim Teorisine Eleştirel Bir Yaklaşım
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 37-95).
2634 – fienocak, Zarife : Dijital İmza ve Dijital İmzanın Borçlar Kanunu
Hükümleri Açısından Ele Alınması (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, 2001/2, s. 97-135).
2635 – Turan, Murat : İşletenin Hukuki Sorumluluğu (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2636 – Uyar, Terzi : Temerrüt Faizi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2637 – Ünal, Mehmet : Nedensellik Bağı (İlliyet Rabıtası) (Türkiye Noterler
Birliği Hukuk Dergisi, 2001/111, s. 47-52).
2638 – Yavuz, Nihat : Culpa In Contrahendo ya da Asli Edim Yükümünden
Bağımsız Yasal Borç İlişkisi Kuramı (Nazariyesi) Açısından Tapulu
Taşınmazın Haricen Satışı Nedeniyle Alıcının Talep Hakları (Türkiye
Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2001/110, s. 1-35).
2639 – Yılmaz, İbrahim : Maddi Tazminat Hesabının Kazanç Unsuru (İstanbul
Barosu Dergisi, 2001/1, s. 110-126).

c) Özel Hükümler
2640 – Acar, Hakan : İnşaat Sektöründe Konsorsiyum Sözleşmeleri (Doktora
Tezi) 2000.
2641 – Akkanat, Halil : Taşeronluk (Alt Müteahhitlik) Sözleşmesi (Doktora
Tezi) 2000.
2642 – Ansay, Tuğrul : Adi fiirket Bir Tüzel Kişi midir? (Prof. Dr. Erdoğan
Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 1-10).
2643 – Arkan, Sabih : Adi fiirket Ortağına Sözleşmeyle Verilen İdare Yetkisinin
Kaldrılması ve Sonuçları (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,
2001/2, s. 13-24).
2644 – Battal, Ahmet : Ticaret fiirketlerin İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Ortağın
Sahibi Olduğu Gayrimenkuldeki Kiracının Tahliyesi İstenebilir mi?
(Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2001/1, s. 77-84).
2645 – Begaris, Arna : Konsorsiyum Sözleşmesi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2646 – Buz, Vedat : İş Sahibinin BK. m. 369’a Göre Eser Sözleşmesinin
Feshi (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 207-265).
2647 – Canbolat, Ferhat : İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı
Tekeffülünden Doğan Hakları (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2648 – Çavuşoğlu, Ayfer Uyanık : Factoring ve Özellikle Milletlerarası
Özel Hukukta Factoring Sözleşmesi (Doktora Tezi) 2000.
2649 – Demir, Mehmet : Kapıdan İşlemlerde Geri Alma Hakkı (Doktora Tezi) 2000.
2650 – Demirci, Azmi : Emsal Kira Bedeli Esası (Vergi Dünyası, 2001/237,s. 53-58).
2651 – Doğrusöz, A. Bumin : Emsal Kira Bedeli (Tekstil & Teknik,2001/193).
2652 – Erişgin, Nuri : İlk Kira Sözleşmesinden Sonra Sürekli alınagelen
Tahliye Taahhütlerinin Geçerliliği Üzerine (Türkiye Noterler Birliği
Hukuk Dergisi, 2001/110, s. 92-104).
2653 – Gümüş, Mustafa Alper : Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin
Özen Borcu (Doktora Tezi), 2000.
2654 – İmamoğlu, S. Hülya : Sponsorluk Sözleşmesi (Doktora Tezi) 2000.
2655 – Karsavuran, M. Mustafa : Leasing Finansal Kiralama (Makina &
Metal Teknolojisi, 2000/107, s. 98-102).
2656 – Keskin, Ayşe Dilşad : Barter Sözleşmesi (Yüksek Lisans Tezi) 2000,(152 s.).
2657 – Kılıç, Mehmet : Türk Hukukunda Tarımsal Kira Sözleşmesi (Yüksek
Lisans Tezi) 2000.
2658 – Kömürcü, Ayla : Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri (Yüksek
Lisans Tezi) 2001.
2659 – Onursal, Erkut : Dış Ticaretin Finansmanında Factoring ve Factoring’in
Hukuki Çerçevesi (Dış Ticaret Dergisi, 2001/22, s. 65-84).
2660 – Onursal, Erkut : Finansal Kiralama Yeterince Bilinmiyor (Dış Ticaret
Dergisi, 2001/21, s. 66-91).
2661 – Özen, Burak : Borçlar Kanunu 386/II Üzerine Düşünceler (Prof. Dr.
Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 598-632).
2662 – Özmen, Saba – Yüce, Melek Bilgin : Taşınmaz Satış Vaadlerinde
Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Dü-
şünceler (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, c. 2, s. 951-998).
2663 – Özdemir, Hayrunnisa : Özel Hukuk’ta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2664 – Sanlı, Erdal : Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri (Mali Hukuk,2001/96, s. 4-7).
2665 – Sonuvar, Azize Müge : Yöneticilik Sözleşmesi. Management Contract
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2666 – Taslacıoğlu, İlker – Şahinalp, Kaan : Türk Hukukunda Joint Venture’ları
n Hukuki Yapısı ve Niteliği ile Joint Venture’larda Karşılaşı-
lan Sorunlar (Sayıştay Dergisi, 2000/36, s. 54-93).
2667 – Tiryaki, Betül : Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracının Hak ve
Borçları (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2668 – Topuz, Seçkin : Türk Hukukunda Vekalet Sözleşmesinde Vekilin
Özen Borcu (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2669 – Uçar, Ayhan : İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekaffül
Borcu (Doktora Tezi) 2000.
2670 – Uçar, Ayhan : İstisna Sözleşmesinde Teslim Kavramı Teslimin Usulü
ve Hukuki Sonuçları (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi, 2001/1-4, s. 513-555).
2671 – Yavuz, Nihat : Garanti, Kefalet ve Kelepçeleme Sözleşmeleri ile İlgili
Bankalar ve Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Türkiye Noterler
Birliği Hukuk Dergisi, 2001/111, s. 1-28).
2672 – Yüce, Melek Bilgin : BK. m. 325 İşin Bitimine Kadar Yapılan Hizmet
Aktinin Niteliği – İşin Bitiminden Önce İhbar Tazminatı Ödenerek
Hizmet Akdi Feshedilen İşçinin Bakiye Süre İçin Ücret İsteyemeyeceği
(Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vecdi Aral’a Armağan,
Kocaeli 2001, s. 436 vd.).
2673 – Leasing : Vergilendirme ve Teşvik Sempozyumu. Görüşme Tutanağı
Açılış-Panel, İstanbul 2000 (128 s.).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın