38-Yargılama Hukukları Yargı örgütleri

Yargılama Hukuku ve Yargı örgütleri bibliyografyası:

a) Genel Konular
2674 – Adıgüzelova, Meftune : Yasak Sorgu Yöntemleri; Türk Ceza Muhakemesi
Hukukundan, Azerbaycan Ceza Muhakemesi Hukukuna Bir
Bakış (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2675 – Akın, İbrahim – Akın, Tansu : Yargısal Kararlarda Gerekçe: Bilgi
Teorisi ve Mantık Yönünden Temelleri, 2001 (134 s.).
2676 – Aliyev, Tariyel : Azerbaycan Anayasası’na Göre Anayasa Yargısı
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2677 – Arslan, Ramazan : Bilirkişilik, Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Yargı
Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 190-211).
2678 – Atasoy, Mustafa : Yargılama Yöntiminde Değişiklik (Öğretmen
Dünyası, 2001/255, s. 25).
2679 – Ayan, Mehmet : Kadastro Mahkemesi (Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1999/1-2, s. 221-241).
2680 – Bafra, Jale : İmza İncelemeleri ve Bilirkişilik (İstanbul Barosu Dergisi,
2001/2, s. 356-365).
2681 – Ceride-i Kantarda Faruk Erem : (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı,
Anılar, c. 2, Ankara 2001, s. 537-590).
2682 – Coşkun, M. Kürşat : İçtihatların Birleştirilmesi (Ankara Barosu
Dergisi, 2001/1, s. 87-146).
2683 – Demirkol, Selami – Tekin, M. Önder – Toktaş, Nihat (Haz.) :
Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri (1988-2000), Ankara 2001,(382 s.).
2684 – Demirbaş, Timur : Yargının Yapısal Sorunları (Yargı Reformu
2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 352-365).
2685 – Deryal, Yahya : Türk Hukukunda Bilirkişinin Nitelikleri ve Avukatı
n Bilirkişilik Yapması (Ankara Barosu Dergisi, 2001/3, s. 15-36).
2686 – Ercan, İbrahim : Güncel Tartışmalar Işığında Hukuk Yargısı Bağlamı
nda Alman İstinaf Sistemi (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 671-741).
2687 – Erem, Faruk : “…Türk Milleti Adına…” Deyimi (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 261-263).
2688 – Erem, Faruk : Savunma Hakkının Tarihsel Gelişimi (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 711-721).
2689 – Eröz, İsmail Hakkı : Yargı Bağımsızlığı (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2690 – Fotoğraşarla Faruk Erem (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c.
2, Ankara 2001, s. 591-642).
2691 – Güngör, Devrim : fiikayet (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2692 – Göksu, Mustafa : Amerikan Yargılama Hukukunda Tanık (Yüksek
Lisans Tezi) 2001.
2693 – Hacıoğlu, Caner : Adalet Reformu İçinde Hukukçuların Yetiştirilmesinde
Klinik Eğitim Zorunluluğu ve Klinik Eğitim Anlayışı (Atatürk
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1-4, s. 91-94).
2694 – Hacıoğlu, B. Caner : Adalet Reformu İçinde Hukukçuların Yetiştirilmesinde
Klinik Eğitim Zorunluluğu ve Klinik Eğitim Anlayışı
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin
10. Öğretim Yılına Armağan, Erzican 2001, s. 91-94).
2695 – Hanağası, Emel : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Tarihsel
Gelişimi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2696 – Işık, Bahattin : Yürütme Organının Yargı Mensupları Üzerindeki
Maaş Tasarrufu ve Yargı Bağımsızlığı (Mali Hukuk, 2001/91, s. 8-
13).
2697 – İbrahimhakkıoğlu, Uğur : Yargı Bağımsızlığı – Bildiri – (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 652-676).
2698 – İmregün, Oğuz : Bilirkişi Raporları (1990), İstanbul 2001 (429 s.).
2699 – İmregün, Oğuz : Bilirkişi Raporları (1994), İstanbul 2001 (334 s.).
2700 – İmregün, Oğuz : Bilirkişi Raporları (1989), İstanbul 2001 (280 s.).
2701 – İmregün, Oğuz : Bilirkişi Raporları (1993), İstanbul 2001 (317 s.).
2702 – İmregün, Oğuz : Bilirkişi Raporları (1992), İstanbul 2001 (267 s.).
2703 – İmregün, Oğuz : Bilirkişi Raporları (1988), İstanbul 2001 (287 s.).
2704 – İnan, Atilla : Meslek Kuruluşları ve Üst Birliklerin Bilirkişilik Alanı
nda Örgütlenmesi (İller ve Belediyeler, 2001/663-664, s. 26-30).
2705 – İngiltere Devlet Savcıları Kanunu (Çev. Salih Efe) : (Ankara Barosu
Dergisi, 2001/2, s. 139-148).
2706 – İstinaf Mahkemeleri Paneli (2000: Ankara) : İstinaf Mahkemeleri:
Panel, Ankara 2000 (85 s.).
2707 – İzmir Barosu (Haz.) : Yargı Reformu 2000 Sempozyumu. Konuş-
malar, Bildiriler, Tartışmalar, Belgeler, İzmir 2000 (793 s.).
2708 – Kaufman, Lewis Eugene : Sovereignty Challenged: A Critical Evaluation
of the American Objections to the Permanent International
Criminal Court (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2709 – Karmış, Enver : Güvenilir Kişi Ücretiyle İlgili Sorunlar, Çözüm
Yolları, Yeniden Yasal Yapılanma (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/4,s. 1105-1113).
2710 – Konca, İsmail : Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Vakfı (NOTEV)
Hakkında Düşünceler (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi,2001/109, s. 33-35).
2711 – Konuralp, Haluk : Fransız Hukukunda Kanun Yolları Arasında İstinafı
n Yeri (Hukuk Davaları Açısından) (Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 25-39).
2712 – Konuşmalarda Faruk Erem (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c.
2, Ankara 2001, s. 425-508).
2713 – Köroğlu, Hasan : Türk Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları,
Ankara 2001 (480 s.).
2714 – Özbek, Veli Özer : Suç Kolluğu (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 588-607).
2715 – Özbek, Mustafa : Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesine Göre
Arabuluculuk (Ankara Barosu Dergisi, 2001/3, s. 113-139).
2716 – Özgen, Eralp : Yargı Bağımsızlığı – Tartışma – (Uluslararası
Anayasa Hukuk Kurultayı, Ankara 2001, s. 677-686).
2717 – Öztekin, Günseli : Tüketici Akitlerinden Doğan İhtilaşarda Brüksel
Konvansiyonu’nun Kabul Ettiği Yetki Kuralına İlişkin İki Avrupa
Topluluğu Mahkeme Kararı Örneği (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na
65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 969-985).
2718 – Öztek, Selçuk : Adalet Bakanlığı Üst Mahkemeler Hukuk Komisyonu
Tarafından Hazırlanmış Olan Üst Mahkemeler Tasarısı (Yargı Reformu
2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 104-114).
2719 – Sağlam, M. Yılmaz : İnfaz Hukukunun Sorunları (Yargı Reformu
2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 746-754).
2720 – Surlu, Mehmet Handan : İstinaf Mahkemeleri (Yargı Reformu
2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 90-103).
2721 – Şahin, Kemal : Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkanın ve Federal
Yargıçların Suçlandırılması (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2722 – Şahinkaya, Yalçın : Adil Yargılama Kapsamında ‘Makul Süre’ ve
Türk Ceza Adalet Sisteminde Gecikme Sorunu (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2723 – fiişli, Zeynep : İş Hukukunda Bilirkişilik (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 222-234).
2724 – Tekil, Fahiman : Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik Ayırımı Hakkı
nda Bir Yargıtay Kararı Üzerine Düşünceler (Prof. Dr. Erdoğan
Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 593-600).
2725 – Yıldırım, Kamil : İstinaf Mahkemeleri (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 87-89).
2726 – Yüksel, Murat : Yargılama Sisteminin İşleyişini Etkilemesi Bakı-
mından İş Yükü Sorununun Nedenleri (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Arma-
ğan, İstanbul 2001, c. 1, s. 983-992).

b) Anayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi
2727 – Aldemir, Ahmet : Anayasa Mahkemesince Sosyal Güvenlik Kanunları
nda Yapılan İptaller ve Sonuçları (Belediye Dergisi, 2001/2, s. 14-25).
2728 – Aldemir, Ahmet : Anayasa Mahkemesince Sosyal Güvenlik Kanunları
nda Yapılan İptaller ve Sonuçları (Sosyal Sigortalar Kurumu Bülteni,2001/79, s. 25-34).
2729 – Aldemir, Ahmet : Anayasa Mahkemesince Sosyal Güvenlik Kanunlarında
Yapılan İptaller ve Sonuçları, Ankara 2001 (59 s.).
2730 – Aliefendioğlu, Yılmaz : Anayasa ve Yüksek Mahkemeler -Bildiri-
(Uluslararası Anayasa Hukuk Kurultayı, Ankara 2001, s. 781-805).
2731 – Armağan, Servet : Anayasa Mahkemesi’nin E. 1989/1 ve K.
1989/12 No.lu ve 7.3.1989 Tarihli Kararının Tahlil ve Tenkidi (Prof.
Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C. 2, s.
1127-1144).
2732 – Ayhan, Önder : Anayasa ve Yüksek Mahkemeler -Bildiri- (Uluslararası
Anayasa Hukuk Kurultayı, Ankara 2001, s. 690-780).
2733 – Dinçer, Güven : Anayasa ve Yüksek Mahkemeler -Tartışma- (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 806-816).
2734 – Doğan, Cahid : Milletlerarası Andlaşmalar ve Anayasa Yargısı
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2735 – Durmuş, Arzu : Anayasa Mahkemesi Kararlarına Karşı Olağanüstü
Kanun Yolları (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2736 – Hakyemez, Yusuf fievki : Anayasa Mahkemesi’nin Demokratik Barı
ş Hareketi Partisi Kararı Üzerine Düşünceler (Amme İdaresi Dergisi,
2001/4, s. 49-69).
2737 – Narin, Serdar : Türk Anayasa Mahkemesi’nin Norm Denetimi Sonucunda
Verdiği Kararların Hukuksal Yaptırımı ve Etkisi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2738 – Öden, Merih : Türk Anayasa Yargısında on Yıl Süreli Denetim Yasa
ğı (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2000/4,s. 47-81).
2739 – Özandaç, Okan : Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 21’nci Maddesinin
Son Tümcesi Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir (Vergi Sorunları
Dergisi, 2001/148, s. 55-57).
2740 – Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu (1.:
2001) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (Düz.) :
Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu. Bildiriler-
Tartışmalar, Ankara 2001 (214 s.).
2741 – Roussillion, Henry (Çev. Uysal, Ayşen) : Anayasa Yargısı (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 844-851).
2742 – Ruhi, Emin : Türk Anayasa Yargısında Yürürlüğün Durdurulması
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF.nin
10. Öğretim Yılına Armağna, Erzincan 2001, s. 129-150).
2743 – Ünsaçan, Muhammed Ali : Anayasa Mahkemesi’nin Norm Denetimi
ile İlgili Kararların Hukuki Niteliği ve Etkisi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2744 – Ünver, M. Naci : Çağımızın Ceza Adaleti (Yargı Reformu 2000
Sempozyumu, İzmir 2000, s. 366-369).
2745 – Yılmaz, Mustafa : Anayasa Mahkemesi’nin İmar Kanunu’nun 42.
Maddesinin 5. Fıkrasını İptal Eden Kararı Üzerine Bir Değerlendirme
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
AÜHF.nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzican 2001, s. 245-257).
2746 – Yokuş, Sevtap : Türk Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin Siyasi Partilere Yaklaşımı (Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/4, s. 107-128).

c) Ceza Yargısı
2747 – Akıncı, Füsun Sokullu : Mağdurun Korunması ve Mağdur Hakları
(Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 693-712).
2748 – Aksoy, Emine Eylem : Ceza Yargılamasında Makul Süre (Yüksek
Lisans Tezi) 2001.
2749 – Aksan, Murat : Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Hazır Bulunma
(Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2750 – Alacakaptan, Uğur : Delil Yasakları (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 519-524).
2751 – Altan, İlyas : 2918 Sayılı Kanunun Sulh Ceza Mahkemesinin Görevine
Giren Maddeleri ve 4550 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
(Türkiye Noterler Biriği Hukuk Dergisi, 2001/109, s. 28-32).
2752 – Atasoy, Sevil : Bilimsel Deliller (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 516-518).
2753 – Aydın, Murat : Cumhuriyet Savcısının Delilleri Değerlendirme Yetkisi
ve Kamu Davası Açma Mecburiyeti (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 629-654).
2754 – Aydın, Murat : Ceza Muhakemesinde Kamu Davasının Açılması
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2755 – Aytekin, Asuman : Ceza Muhakemesi Hukukunda Suçsuzluk Karinesi
ve Susma Hakkı (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2756 – Avcı, Mustafa : Önleme Hapsi (KHukA, 2001/1, s. 1-12).
2757 – Bayram, Levent : Ses ve Görüntü Kayıtlarının Hukukumuzdaki Yeri
(Polis Dergisi, 2001/26, s. 592-595).
2758 – Çetintürk, Ekrem : Ceza Muhakemesi Hukukunda Süreler (Yüksek
Lisans Tezi) 2000.
2759 – Deliduman, Seyithan : Noter İşlemlerinde Sahtelik (Türkiye Noterler
Birliği Hukuk Dergisi, 2001/110, s. 36-48).
2760 – Deveci, Remzi : Ceza Yargılamasında Olağanüstü Yasa Yolları
(Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2761 – Dönmez, Burcu : Memurlar Hakkında Yapılan Ceza Muhakemesinde
Özel Soruşturma Kuralları (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2762 – Erdem, Mustafa Ruhan : Ceza Muhakemesinde Organize Suçlulukla
Mücadele Gizli Soruşturma Tedbirleri, ankara 2001 (421 s.).
2763 – Erem, Faruk : “Gecikmeli İtham” ve Müdafiin Hakları (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 257-259).
2764 – Erem, Faruk : Aleyhe Bozma Yasağı (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı,
Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 271-279).
2765 – Erem, Faruk : Savunma ve Ceza Yargılamasının Temeldeki Kusurları
(Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 333-343).
2766 – Erem, Faruk : Kanun Hükmünde Kararname Yetkisinin Kötüye
Kullanıması (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara
2001, s. 323-332).
2767 – Erem, Faruk : Usul Hilesi (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c.
2, Ankara 2001, s. 369-373).
2768 – Gökçe, Teoman : Savcılık İşlemlerinin Hukuki Niteliği (Doktora
Tezi) 2001.
2769 – Gökcan, Hasan Tahsin : Mühür Bozma, Yedieminlik Yükümlülü-
ğüne Uymama İhtiyati Tedbir Kararına Aykırılık Suçları ve Zarara
Yol Açan Yediemin ile Haksız Tedbir Uygulatana Karşı Tazminat
Davaları, Ankara 2001 (285 s.).
2770 – Guide, Krefeld Jail (Çev. M. Tuğrul Çağlar) : Krefeld Tutukevi
Rehberi (Ankara Barosu Dergisi, 2001/3, s. 163-174).
2771 – Günay, Erhan : Uygulamada Tutukluğun Ceza Mahkumiyetinden
Mahsubu Şartlı Tahliye ile Müddetname Tanzimi, Ankara 2001 (277 s.).
2772 – Hasiphaneler Gerçeği Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kurultayı, İstanbul 2001 (363 s.).
2773 – Hekimoğlu, M. Fahrettin : 4616 Sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar
İşlenen Suçlardan Dolayı Şartlı Salıvermeye ve Cezaların Ertelenmesine
Dair Kanunun Uygulaması (Ankara Barosu Dergisi, 2001/1, s. 153-168).
2774 – Hekimoğlu, M. Fahrettin : Ceza İnfaz Hukuku ve Cezaevi İdaresi:
(4616 Sayılı Kanun ve Açıklaması), Ankara 2001 (600 s.).
2775 – Karataş, Hüseyin : Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Sorgusu
ve İşkence Yasağı (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2776 – Kaya, Ali : 4616 Sayılı Yasanın Uygulanmasında Müebbet Ağır Hapis
Cezasına Hükümlü Bulunanların İlgili Yasadan Yararlanırken Tabi
Oldukları İnfaz Hükümlerine Göre Çekmeleri Gereken Cezadan
Ne Anlaşılması Gerektiği Hususu (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/2,s. 543-546).
2777 – Keskin, Serap : Ceza Muhakemesi Hukukunda Reformatio In Peius
Kuralı (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s.409-420).
2778 – Keskin, Serap : Ceza Muhakemesi Hukukunda Serbest Delil Değerlendirilmesi
İlkesi Üzerine (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 165-168).
2779 – Korkmaz, Adil : Faktör Analizi ve Parametrik Olmayan Teknikler
ile Ceza Yargılama Sürecinin Son Soruşturma Döneminin İncelenmesi,2000 (215 s.).
2780 – Kuzu, Burhan : Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Bağlamından Keyfi
Tutuklamaya Karşı Korunma (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli 2001, s. 183-210).
2781 – Kuzu, Burhan : Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Bağlamında Keyfi Tutuklamaya
Karşı Koruma (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş
Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 1201-1240).
2782 – Lök, Veli : Bilimsel Deliller (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir
2000, s. 511-515).
2783 – Özer, Mustafa : Sanık Hakları ve Hazırlık Soruşturmasında Savunma
(Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 582-692).
2784 – Öztürk, Bahri : fiüpheli ve Sanık Hakları / Özellikle Savunma Hakkı
(Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 668-681).
2785 – Öztürk, Bahri : 1999 CMUK Tasarısında fiüpheli ve Sanık Hakları,
Özellikle Savunma Hakkı (Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara
2001, s. 67-82).
2786 – Sarıhan, fienal : Türk İnfaz Sisteminin Sorunları (Yargı Reformu
2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 764-784).
2787 – Schöch, Heinz (Çev. Nur Centel) : Ceza Muhakemesinde Cinsel
Suç Mağduru Küçüklerin Korunması (Atatürk Üniversitesi Erzincan
Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1, s. 3-14).
2788 – Şahin, İlyas : Türk Ceza Yargılaması Hukukunda Gözaltına Alma
(Doktora Tezi) 2000.
2789 – Taşçı, Ali Tekin : Türkiye’de ve Dünyada Tanıklık, Tanık Koruma
Programı ile Uygulamaların Değerlendirilmesi (Polis Dergisi,2001/26, s. 675-690).
2790 – Tezcan, Durmuş : Ceza Davalarında Capraz Sorgu (Prof. Dr. Turhan
Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 637-642).
2791 – Ünver, Yener : Erteleme ve Şartla Salıverme (İstanbul Barosu Dergisi,
2001/7-9, s. 651-662).
2792 – Yıldırım, Ahmet Hamdi : İnfaz Hukukunun Sorunları (Eşitlik İlkesi
Açısından Tututlu ve Hükümlülerin Bazı Hakları (Yargı Reformu
2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 755-763).
2793 – Yavuz, Zeki : VUK Geçici 21. Maddesi Hükmü Çerçevesinde Hükmolunacak
Cezalarda Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması (Vergi Sorunları, 2001/153, s. 82-87).

d) Askeri Yargı
2794 – Kardaş, Ümit – Çıngı, Mehmet : Askeri Ceza ve Ceza Yargısı, İstanbul
2001 (1291 s.).
2795 – Er, Erol : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Genel ve Askeri
Ceza Yargılamasında Sanık Hakları (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2796 – Kaymakçı, Süleyman : Askeri Ceza Muhakemesi Hukukunda Hazırlık
Soruşturması (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2797 – Okşar, Mustafa : Doğal Yargıç İlkesi Açısından Askeri Yargıda
Mahkemelerin Kuruluşu; Kamu Hukuku (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2798 – Pamuk, İsmail : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde Sırf Sanığa
Tanınan Haklar ve Askeri Ceza Yargılaması (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2799 – Ulukanlıgil, Metin : Askeri Yargıda İtaatsizlik Suçları (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2800 – Yaman, Derya : Askeri Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Işığında Askeri Mahkemelerin Görev ve Yetki Sorunları (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2801 – Yaman, Derya – Yaman, Murat : Uyuşmazlık Mahkemesi ve Askeri
Yargıtay Kararları Işğında Askeri Yargı ve Adli Yargı Arasındaki
Görev Sorunları, Ankara 2001 (416 s.).
2802 – Yüce, Yaşar : Askeri Mahkemelerin Görev Alanı (Yüksek Lisans Tezi) 2001.

e) Disiplin Mahkemeleri
2803 – Eroğlu, Erhan : Askeri Disiplin Hukuku (Disiplin Cezaları ve Disiplin
Suçları) (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2804 – Selçik, Muhlis : Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinde Disiplin Suçu
(Yüksek Lisans Tezi) 2000.

f) Sayıştay Denetimi
2805 – Altun, Muhsin : Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşının Sayıştay Kararları
na Yansıyan Yönleri (Sayıştay Dergisi, 2000/36, s. 36-53).
2806 – Çakır, M. Ali : Sayıştay Denetiminin Etkinlik ve Verimliliği (Mali
Hukuk, 2001/96, s. 64-66).
2807 – Efe, fieref : Sayıştay’ın Hazine Üzerindeki Denetimi ve Meclis Raporları
(Sayıştay Dergisi, 2001/40, s. 42-57).
2808 – Kaya, Safiye : Uluslararası Belgelerde ve Ülke Uygulamalarında Sayı
ştayların Denetim alanları (Sayıştay Dergisi, 2000/39, s. 19-31).
2809 – Köse, H. Ömer : Parlamenter Sistemde Sayıştay’ın Yeri ve İşlevleri
(Sayıştay Dergisi, 2000/39, s. 32-66).
2810 – Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı (Haz.) : Sayıştay Kararları:
Seçme Kararları (1.1.2000 – 31.12.2000), Ankara 2001 (230 s.).
2811 – Uçak, Fikri : Sayman Sorumluluğunun Sayıştay Kararları Işığında
İncelenmesi (Mali Kılavuz, 2001/13, s. 56-61).
2812 – Vural, İstiklal Y. – Tekin, Ahmet : Yozlaşma ile Mücadelede Sayış-
tayın Rolü (Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 259-273).

g) MÖHUK (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku)
2813 – Akıncı, Ziya : Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
(Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 287-293).
2814 – Demir, Cemile : Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Kamu
Düzenine Aykırılık (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2815 – Durak, Bahar Yeşim : Review of Jurisdiction in the Recognition
and Enforcement of Judgements (Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,
2001/1, s. 61-70).
2816 – Gökyayla, Cemile Demir : Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması
ve Tenfizde Kamu Düzeni, Ankara 2001 (302 s.).
2817 – Kaplan, Yavuz : Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Açısından
Kesinleşme ve Bağlayıcılık Ölçütlerinin Değerlendirilmesi (Atatürk
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim
Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 421-430).
2818 – Klinkhardt, Horst (Çev. Ahmet Cemal Ruhi) : Yabancı Evlat
Edinme Kararlarının Tanınması (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş
Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 999-1013).
2819 – Nomer, Ergin : Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Tanınmasında
Kesinleşme Şartı (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, s. 909-922).

h) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
2820 – Savaş, Veysi : Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları
nda İdari İşlemin Geri Alınması (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2821 – Yılmaz, Yunus : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin Anayasal ve
Yasal Konumu (Kuruluş ve İşleyişi) (Yüksek Lisans Tezi) 2001.

ı) Yargı Örgütü ve Görevliler
2822 – Akünal, Teoman : Yeni Tehlike Sorumlulukları Yaratılmasında
Yargıcın Rolü (Kamu-İş, 2000/3, s. 57-70).
2823 – Aşçıoğlu, Çetin : Yargıç Etiği (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 235-241).
2824 – Ataman, Himmet : Vekaletnamede Vekil Edilen (Vekil) Adresi
(Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2001/111, s. 60-62).
2825 – Bozkurt, Hüseyin : Noterlik Öğretim ve Eğitimi (Türkiye Noterler
Birliği Hukuk Dergisi, 2001/110, s. 55-66).
2826 – Cengiz, Mehmet : Avukatların Sosyal Güvenceleri İçin Bir Öneri
(Ankara Barosu Dergisi, 2001/3, s. 59-63).
2827 – Deryal, Yahya : Türk Hukukunda Bilirkişinin Nitelikleri ve Avukatı
n Bilirkişilik Yapması (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/7-9, s. 663-682).
2828 – Deryal, Yahya : Türk Hukukunda Bilirkişinin Nitelikleri ve Avukatı
n Bilirkişilik Yapması (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü
Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 643-670).
2829 – Eronat, M. Uğur : Noterliklerde Yapılan Tercüme-Çevirme Ücretlerinin
Kime Ait Olduğu (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi,2001/111, s. 57-59).
2830 – Erem, Faruk : Sözlü Savunma (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anı-
lar c. 2, Ankara 2001, s. 239-243).
2831 – Erem, Faruk : Birden Ziyade Sanığın Müdafiliği (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 265-269).
2832 – Erem, Faruk : Meslek Kurallarına Giriş (Av. Dr. Faruk Erem Arma-
ğanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 395-402).
2833 – Erem, Faruk : Savunma Hakkının Kökeni (Av. Dr. Faruk Erem Arma
ğanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 403-424).
2834 – Erem, Faruk : Kamu Niteliğinde “Serbest Meslekler”in Geleceği ve
Avukatlık (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001,s. 723-728).
2835 – Erem, Faruk : “Baro”, “Örgüt” ve “Karar” Kavramları (Av. Dr. Faruk
Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 729-731).
2836 – Erem, Faruk : Avukat Croissant Olayı ve Verilen Hüküm (Av. Dr.
Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 733-738).
2837 – Erem, Faruk : Hakim – Avukat İlişkisi (Av. Dr. Faruk Erem Arma-
ğanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 739-744).
2838 – Erem, Faruk : Avukatlıkta Reklam Yasağı (Av. Dr. Faruk Erem Arma
ğanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 745-750).
2839 – Erem, Faruk : Avukatın İşten Yasaklanması (Av. Dr. Faruk Erem
Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 751-755).
2840 – Erem, Faruk : Avukatın Evrak Saklaması (Av. Dr. Faruk Erem Arma
ğanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 757-759).
2841 – Erem, Faruk : Sosyal Ekonomi Açısından Avukatlık Ücreti (Av. Dr.
Faruk Erem Armağanı, Anılar c. 2, Ankara 2001, s. 761-765).
2842 – Gökcan, Hasan Tahsin : Yedieminin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
(İstanbul Barosu Dergisi, 2001/1, s. 62-91).
2843 – Gökcan, Hasan Tahsin : Açıklamalı Avukatlık Yasası: Görev Suçları,
Kovuşturma ve Hukuki Sorumluluk, Ankara 2001.
2844 – Görgün, Şanal : Yargılamanın Gecikmesi ve Hızlanmasında Hakim,
Taraf ve Avukatların Rolü (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir
2000, s. 170-178).
2845 – Güner, Semih : Avukatlık Ücreti (Ankara Barosu Dergisi, 2001/2, s.89-126).
2846 – Yıldırım, Turan – Helvacı, Serap : Yargı Faaliyetlerinden Doğan
Sorumluluk (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s.464-478).
2847 – İnanıcı, Haluk : Türkiye’de Avukatlık İdeolojisi (Toplum ve Bilim,
2000-2001/87, s. 135-163).
2848 – Kaçak, Nazif : Yargı Kararlarıyla Avukatlık Kanunu ve İlgili Mevzuat,
Ankara 2001 (774 s.).
2849 – Kantek, Tomris : Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Noterlik (Türkiye
Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2001/109, s. 36-37).
2850 – Korkmaz, Yakup : Türk Hukukunda Noterlerin Hukuki Sorumlulu-
ğu (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2851 – Özbek, Mustafa : “Yatırımlar Hakkında Çok Taraşı Anlaşma” Tasla
ğı Üzerinde Bir İnceleme (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi,
2001/110, s. 120-134).
2852 – Sönmez, Şaban : Yabancı Resmi Belgelerle Noterlik İşlemleri (Türkiye
Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2001/110, s. 117-119).
2853 – fiişman, Güneş : Noter ve Noterlik Nedir (Türkiye Noterler Birliği
Hukuk Dergisi, 2001/110, s. 67-86).
2854 – Taş, Suat : 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa Göre Anonim fiirketlerle
Yapı Kooperatişerinin Avukat Çalıştırma Yükümlülüğü (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/162, s. 63-66).
2855 – Turanboy, Asuman : Avukatlık Ortaklığı (Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 2001/4, s. 41-63).
2856 – Türkoğulları, Orhan : Vekaletname (Türkiye Noterler Birliği Hukuk
Dergisi, 2001/110, s. 112-116).

i) Medeni Yargı
2857 – Akal, Cemal Bali : Hak Kuramının Doğuşu: Spinoza’da Tutkular
Üstüne İnşa Edilen Haklar (Toplum ve Bilim, 2000-2001/87, s. 65-79).
2858 – Akbal, Mehmet : Hakimin Davaya Bakmaması ve Reddi (Yüksek
Lisans Tezi) 2000.
2859 – Akıntürk, Esen : Medeni Usul Hukukunda Hakem Kararlarına Karşı
Kanun Yolları (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2860 – Arslan, Ramazan – Yılmaz, Ejder : Medeni Usul Hukuku Pratik
Çalışmaları, 7. bs., Ankara 2001 (292 s.).
2861 – Baygın, Cem : Vasiyetnamelerle İlgili İhtiyat Tedbirleri ve Özellikle
Vasiyetnamenin Tenfizi Meselesi (Atatürk Üniversitesi Erzincan
Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1, s. 235-262).
2862 – Birben, Erhan – Öktem, Sezgi : İş Yargılamasının Medeni Usul Hukukuna
Hakim Olan İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi (Prof. Dr.
Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1076-1143).
2863 – Çağlar, Murat : Türk ve Yabancı Doktrin Işığında Davaya Müdahale
ve Davanın İhbarı (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/79, s. 845-857).
2864 – Düzgün, Ali Cenk : Yabancı Devletin Yargı Muafiyeti (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
2865 – Ercan, İbrahim : Medeni Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir (Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2000/4, s.93-100).
2866 – Erdem, Murat : Medeni Usul Hukukunda Hükümlerin Tavzihi
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2867 – Ermenek, İbrahim : Medeni Usul Hukukunda Davayı Kabul (Mahkeme
Huzurunda Yapılan Kabuller) (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2868 – Helvacı, Serap : Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme (Karar İncelemesi)
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 905-915).
2869 – Ildır, Gülgün : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Medeni Yargıya Alternatif
Yöntemler) (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2870 – İlhan, Cengiz : Hukuk Yargısında Gecikme, Taraşarın ve Yargıcın
Kendisini Bağlaması (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 129-36).
2871 – Rüzgaresen, Cumhur : Medeni Usul Hukukunda Yargılama Harç
ve Giderleri (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2872 – Öz, Cengiz Gök : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Bilirkişilik
Kurumu ve Uygulamasındaki Sorunlarla Çözüm Önerileri (Yargı
Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 212-221).
2873 – Özkan, Meral Sungurtekin : Yargılamanın Gecikmesi ve Hızlandı-
rılmasında Avukatların Rolü (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir
2000, s. 137-151).
2874 – Özkan, Hasan : İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti ve İhtiyati Haciz ile
Kamu Alacağının Tahsilinde İhtiyati Haciz, Ankara 2001 (700 s.).
2875 – Pekcanıtez, Hakan : Yargının Hızlandırılmasına İlişkin Avrupa
Usul Hukukundaki Gelişmeler (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 74-81).
2876 – Pekcanıtez, Hakan : Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi (Yargı
Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 408-427).
2877 – Taş, Suat : İş Mahkemeleri (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/160, s. 91-95).
2878 – Taşpınar, Sema : Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri
(Doktora Tezi) 2000.
2879 – Topuz, Gökçen : Medeni Usul Hukukunda Davanın İhbarının Sonuçları
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2880 – Umar, Bilge : Hukuk ve Adliye Reformu Sorununun, Medeni Usul
Hukuku’nu İlgilendiren Bölümü Üzerine Ön Rapor (Yargı Reformu
2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 126-128).
2881 – Ülgen, Celal : Dövizle Borçlananlar İçin Uyarlama Davaları, İstanbul 2001 (246 s.).
2882 – Yereli, Ahmet Burçin : Adli Yargının Görev Alanına Giren Vergi
Suç ve Cezaları (Vergi Dünyası, 2001/237, s. 113-116).
2883 – Yılmaz, Zekeriya : Medeni Usul Hukukunda Davanın Açılmamış
Sayılması, Ankara 2001 (278 s.).
2884 – Yılmaz, Ejder : Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları
(Noterlik Hukuku Sempozyumu, Ankara 2001, s. 15-24).
2885 – Yılmaz, Ejder : Islah Yoluyla Dava Konusunun Artırılması (Özel
Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Ankara 2001, s. 95-111).
2886 – Yılmaz, Ejder : Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, Ankara 2001 (2038 s.).

j) İdari Yargı
2887 – Akay, Yusuf : Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun Bir
Kararı ve By-Pass İhracatı (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/153, s. 84-90).
2888 – Arıoğlu, Osman : “Kanun Yararına Bozma” ve Bir Danıştay Kararı
(Vergi Dünyası, 2001/239, s. 33-36).
2889 – Arslan, Zehreddin : İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması, 2. bs.,2001 (119 s.).
2890 – Azrak, Ülkü : İptal Davalarında Meslek Kuruluşlarının Dava Açma
Yeteneği (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 321-328).
2891 – Azrak, Ülkü : İdarenin Yargısal Denetimi -Bildiri- (Uluslarası Anayasa
Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 441-469).
2892 – Bulut, Mustafa Kemal : Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Vergiler,
Vergiler İle İlgili Düzeltme Talebi, İtiraz ve İdari Yargı Yolu
(Gümrük Dünyası, 2001/29, s. 22-23).
2893 – Kaya, Cemil : İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi (Prof.
Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 251-284).
2894 – Çağlayan, Ramazan : İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulaması,
2. bs., Ankara 2001 (318 s.).
2895 – Çağlayan, Ramazan : İdari Yargıda Kesin Hüküm (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1, s. 123-141).
2896 – Çağlayan, Ramazan : İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulaması,
Ankara 2000 (366 s.).
2897 – Çelebi, Besim : İdari İşlemlere Karşı İptal Davası Açma ve Yargılama
Süreci, Ankara 2001.
2898 – Çolak, Mahmut : İdari Para Cezalarının Vergi Usul Yasasının Geçici
19 uncu Maddesi ile İlişkisi (Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,
2001/10, s. 105-107).
2899 – Delaunay, Bénédicte (Çev. Ender Ethem Atay) : İdari Kararlarının
Gerekçelendirilmesi Zorunluluğunun Yaygınlaşması (Prof. Dr. Erdo-
ğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 1105-1145).
2900 – Demirkol, Selami : Belediyelerin Ecrimisil Uygulaması ve İdari
Yargı Yerlerinin Konuya Yaklaşımları (Belediye Dergisi, 2001/8, s.43-45).
2901 – Dilek, Muzaffer : Özel Kanunlarda Yer Alan Uyarma ve Kınama
Cezalarına Karşı Yargı Yolu Açık mı? (Türk İdare Dergisi, 2000/426,s. 121-127).
2902 – Elçim, Mustafa : Hukuk Devleti Açısından İdari Yargılama Usulünde
Kanıtlama Araçları ve Yöntemi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2903 – Erkenci, Hüseyin : Memurin Muhakemat-ı Hakkında Kanunu Muvakkat
ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun Üzerine Düşünceler (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 386-394).
2904 – Erkan, Fikret : Hukuk Devleti Anlayışı ve İdarenin Yargısal Denetimi
(Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 2000/7-8, s. 94-96).
2905 – Günday, Metin : İdarenin Ağır Hizmet Kusuru Nedeniyle Maddi ve
Manevi Tazminat (Ankara Barosu Dergisi, 2001/2, s. 151-154).
2906 – İgdeler, Serdar – Suntay, Yusuf : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun Uygulaması (Türk İdare Dergisi,
2000/426, s. 1-36).
2907 – Karakaş, Fatma : Memurların Yargılanması ve Memurların ve Di-
ğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Düzenlenmesi
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2908 – Malkoç, İsmail (haz.) : Açıklamalı – Gerekçeli Memur Yargılaması,
İlgili Mevzuat – Yargıtay ve Danıştay Kararları, Ankara 2000 (403s.).
2909 – Oğurlu, Yücel : İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma:
(İdari Ceza Hukuku ve İdari Cezalara Karşı Yargısal Başvuru Yolları),
Ankara 2000 (254 s.).
2910 – Oğurlu, Yücel : İdari Yaptırımlara Genel Bir Bakış ve İdari Yaptı-
rım-Ceza Yaptırımı Ayrımı (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1999/1, s. 143-194).
2911 – Ozay, İl Han : İdari Yargıda Olmayan Kişileri (Yakından) Etkileyen
Kararlar (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 329-334).
2912 – Özay, İl Han : Yürütmenin Durdurulmasının Yazgısı (Adalet Yüksekokulu
20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 195-200).
2913 – Özay, İl Han : İdarenin Yargısal Denetimi, Tartışma (Uluslararası
Anayasa Hukuku Kurultayı, Ankara 2001, s. 470-474).
2914 – Özer, M. Akif : İdari Usulün Getirecekleri Üzerine… (Örnek Olay
İncelemesinde Gökova Kararı) (Ankara Barosu Dergisi, 2001/1, s.191-207).
2915 – Özeroğlu, H. Necdet : Son Düzenlemeleriyle Memur Yargılama Hukuku
(Türk İdare Dergisi, 2000/426, s. 91-106).
2916 – Pekcanıtez, Hakan : İdari Yargıda Fer’i Müdahil Hükmü Tek Başı-
na temyiz Edebilir mi? (Karar Tahlili) (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye
Armağan, İzmir 2001, s. 591-602).
2917 – Savaş, H. Hüseyin : Örtülü Kazanç Dağıtımında Emsal ve Danış-
tay’ın Konuya Yaklaşımı (Vergi Dünyası, 2001/234, s. 168-172).
2918 – Tozman, Önder : Türk Hukukunda Memurların Yargılanması (Yüksek
Lisans Tezi) 2001.
2919 – Tekinsoy, Ali Orhan : İdarenin Yargısal Denetimi Çerçevesinde İptal
Davaları ve Dava Ehliyeti (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2920 – Yıldırım, Ramazan : Türk İdari Yargısı’nda Yargılamanın Yenilenmesi
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 418-447).
2921 – Yurtcan, Erdener : Özel Soruşturma Kuralları – Özellikle MMK ve
Yeni Yürürlüğe Giren MKYK (Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun) Ülkemizde Memur Yargılaması
Kuralları (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s.370-385).
2922 – Zabunoğlu, Yahya Kemal : Adil Yargılanma Hakkı ve İdari Yargı
(Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 314-320).

k) Vergi Yargısı / 6183 Sayılı Kanun
2923 – Akay, Yusuf : Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun Bir
Kararı ve By-Pass İhracatı (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,2001/153, s. 84-90).
2924 – Ateşli, D. Erkan : Vergi Yargısı Sisteminin Organları İşleyişi Kararları
ve Sonuçları (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/153, s.62-68).
2925 – Balcı, Süleyman Hayri : Vergi Suç ve Cezalarında Tekerrür (Vergi
Dünyası, 2001/235, s. 134-139).
2926 – Bozdoğan, Mine Nur : Vergi Usul Hukuku Açısından Doğal Afetlere
Yönelik Yasal Önlemlerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
2927 – Çelik, Abdullah : Amme Alacağının Teminat Altına Alınması (Vergici
ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/154, s. 39-43).
2928 – Deliduman, Seyithan – Erdem, Murat : 6183 Sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun (AATUHK)’a Göre Hacizden
Doğan İstihkak İddiaları (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1999/1, s. 297-305).
2929 – Ergenç, Ömer : LPG Yakıtı Kullanan Taşıtların MTV Hakkında Verilen
Yürütmeyi Durdurma Kararı ve Yürümeyi Durdurma Kararları-
nın Uygulanması (Vergi Dünyası, 2001/Özel Sayı, s. 117-122).
2930 – Karakoç, Yusuf : Vergi Yargılaması Hukukunda Sürelerin Hesaplanması,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/148, s. 82-93).
2931 – Üstün, Ümit Süleyman : Cezai Yaptırım Gerektiren Vergi Suçları
ve Yargılama Usulü, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2932 – Yerci, Cahit : Gümrük Vergisine Dava Açılması Ceza Uygulaması-
nı Engellemez Mi? (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, 2001/156, s.77-80).

l) Tahkim
2933 – Aksar, Yusuf : Is Delimitation Of The Continental Shelf And The
Exlusive Economic Zone By Arbitrators Or The ICJ Really Governed
by Legal Rules, Or Should It More Accurately Be Seen As A Matteer
Of Arbitrator’s (Or Judge’s) Discretion? (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e
80. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 1113-1126).
2934 – Arı, Şadiye : Uluslararası Ticari Tahkim, (Uluslararası İlişkilerde
Olaylar ve Yorumlar, 2000-2001/35, s. 93-100).
2935 – Berber, Leyla Keser : Hakem Mahkemesinin Yetkisi Hakkında Karar
Verme Yetkisi (Kompetenz-Kompetenz), (Prof. Dr. İrfan Baştuğ
Armağanı, Ankara 2001, s. 123-138).
2936 – “Bilirkişi ve Hakem Odaları Birliği”, “İstanbul’da Milletlerarası Tahkim
Merkezi” Kurulması Hakkında Adalet Bakanlığı Tarafından Hazı
rlanan Kanun Taslakları: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde
Bu Kanun Taslakları Hakkında 14 Mayıs 2001 Tarihinde
Yapılan Toplantı, Ankara 2001, (86 s.).
2937 – Birsel, Mahmut T. : Milletlerarası Ticari Tahkim : Genel Bir Bakış
ve Hakem Kararlarının Tenfizinde Yargıtay Yorumları “Uygulanacak
Usul Hukuku” Belirsizlikleri, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80.
Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 85-131).
2938 – Dayınlarlı, Kemal : Turkish Domestic Arbitration : Regarding The
Work Contract, Ankara 2001, (119 s.).
2939 – Güvenç, Celalettin : FIDIC Şartnamaseni Göre Yapılan İhalelerde
İzlenecek Usul, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/3, s. 18-23).
2940 – Güvenç, Celalettin : FIDIC Şartnamesine Göre Yapılan İhalelerde
İzlenecek Usul, (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/4, s. 43-48).
2941 – Helvacı, İbrahim : Türkiye’de Fidic Uygulamaları, (Türkiye Mühendislik
Haberleri, 2001/411, s. 28-29).
2942 – Kaplan, Yavuz : Milletlerarası Ticari Tahkime Milli Hukuk Dışı
Kuralların Uygulanması, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi, 1999/1, s. 307-337).
2943 – Kaplan, Yavuz : Milletlerarası Tahkimde Usule Aykırılık ve Usul
İhlallerinin Dış Etkisi, (Doktora Tezi, 2001).
2944 – Karayalçın, Yaşar (Yay.-Haz.) : “Bilirkişi ve Hakem Odaları Birli-
ği, “İstanbul’da Milletlerarası Tahkim Merkezi” Kurulması Hakkında
Adalet Bakanlığı Tarafınndan Hazırlanan Kanun Taslakları : Banka
ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde Bu kanun Taslakları
Hakkında 14 Mayıs 2001 Tarihinde Yapılan Toplantı, Ankara 2001,(86 s.).
2945 – Köseyener, Ayşe : Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kurallarına
Göre Cereyan Eden Tahkim, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2946 – Özbay, İbrahim : Hakem Kararlarında Gerekçe, (Banka ve Ticaret
Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 297-322).
2947 – Öztürk, Pınar : Hakem Kararlarının Temyizi ve Hakemlerin Direnme
Hakkı, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s.953-973).
2948 – Tansuğ, Çağla : İdari Sözleşmelerde Tahkim, (Yüksek Lisans Tezi,2001).
2949 – Turan, Çetin : Sözleşme Özgürlüğü, Küreselleşme ve Uluslararası
Tahkim, (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 249-267).
2950 – Türkmen, Nedim : Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Tahkime
Başvurulan Alacaklar İçin fiüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 75-78).
2951 – Ulusoy, Ali (Ed.) : Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ankara 2001, (210 s.).
2952 – Üstündağ, Saim : Tahkim ve Özellikle Uluslararası Tahkim, (Yargı
Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 294-300).
2953 – Yaman, Şahin – fiişman, Selçuk – Hatipağaoğlu, Aziz M. : Uluslararası
Tahkim ve Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri
Arasında İşbirliği İmkanı, (Jeo Ekonomi 2000/1, s. 18-27).
2954 – Yılmaz, Ejder : Tahkim Hukukuna Genel Giriş ve Ülkemizdeki Gelişim,
(Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 268-286).

m) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
2955 – Aksar, Yusuf : The European Court Of Human Rights And The
Cyprus Problem, (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,2001/3, s. 141-174).
2956 – Bıçak, Vahit : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında
İfade Özgürlüğü, (Liberal Düşünce, 2001/24, s. 55-77).
2957 – Bilgiç, Mehmet Cemil : Execution Of The European Human Rights
Court’s Odecisions And Their Effects In Turkish Domestic Law,
(Yüksek Lisans Tezi, 2000).
2958 – Çağlayan, Ramazan : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Yusuf
Çelebi Turquie” Kararı ve Bir Değerlendirme, (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına
Armağan, Erzincan 2001, s. 623-632).
2959 – Çiftçi, Yılmaz : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Baş-
vuru Hakkı, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2960 – Güler, Mustafa : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının
Türk Hukukuna Etkileri, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2961 – Lawson, Rick : İfade Hürriyetini Güvenceye Almak Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Üç Eğilim, (Liberal Düşünce,2001/24, s. 78-88).
2962 – Mutaf, Hasan : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uygulaması,
(Yüksek Lisans Tezi, 2000).
2963 – Oğurlu, Yücel : AİHM Kararları ve Türk İdare Hukukunda Temel
Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Bir Yargısal Denetim Ölçütü
Olarak “Ölçülülük İlkesi”, (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan,
İzmir 2001, s. 485-522).
2964 – Özcan, Kemal : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında
Askeri Yargıda Tutuklama, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2965 – Poyraz, Yasin : Sarı – Türkiye ve Danimarka Davası, (Atatürk Üniversitesi
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim
Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 649-664).
2966 – Tanrıkulu, M. Sezgin : Türkiye’deki Olağanüstü Hal Uygulamaları-
nın İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarına Yansıması, (İstanbul
Barosu Dergisi, 2001/7-9, s. 745-760).
2967 – Tezcan, Durmuş : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Açılan Türkiye’ye
İlişkin Bazı Davalar Hakkında Gözlemler, (Prof. Dr. İrfan
Baştuğ Armağanı, Ankara 2001, s. 43-58).
2968 – Tınastepe, Aydan : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel
Başvuru, (Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, 2001/36, s.73-83).
2969 – Toklu, Erdinç : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde
Adil Yargılama Hakkı, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).

n) Aile Mahkemeleri
2970 – Karşılaştırmalı Hukukta Aile Mahkemeleri ve Türkiye’de Aile Mahkemelerinin
Kurulmasında Yararlanılabilecek Bir Model, (Kamu-İş  2000/3, s. 1-32).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın