39 Icra Iflas Hukuku

İcra ve İflas hukuku bibliyografyası:

2971 – Akcan, Recep : İcra Hukukunda Temsil, (Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1999/1-2, s. 21-62).
2972 – Akcan, Recep : İcra İşlerinde Tebligat, (Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1999/1-2, s. 63-95).
2973 – Alacakaptan, Uğur : Hileli İflas Suçunun İşlenme Zamanı ve Anı-
lan Suçta Dava Zamanaşımının Başlangıcı, (Prof. Dr. İrfan Baştuğ
Armağanı, Ankara 2001, s. 219-228).
2974 – Atalay, Oğuz : Yargının Hızlandırılmasına İlişkin Avrupa’da Takip
Hukukundaki Gelişmeler, (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 34-49).
2975 – Aytaç, Fethi : Belediye Borçlarından Dolayı Başkanların Kişisel
Mal Varlıklarına Haciz İşlemi Uygulanması Haksızlıktır, (Belediye
Dergisi, 2001/7, s. 10-12).
2976 – Ceylan, Ziynet Seldağ : Haczedilmezlik ve Kısmen Haciz Edilmeyen
Mallar (Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2001/109, s. 51-57).
2977 – Deliduman, Seyithan – Narbay, Şafak : Kambiyo Senetlerinden Çeke
Dayanarak Yapılan Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla
Takipte Yetkili İcra Daireleri, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş-
günü Armağanı, İstanbul 2001, c.1, s. 627-642).
2978 – Deliduman, Seyithan : İlam Niteliğinde Sayılan Noter Senetlerine
Dayanarak Yapılan İlamlı İcra Takibinde İcra Tetkik Merciince Geri
Bırakılmasının İstenmesi, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 361-368).
2979 – Deliduman, Seyithan : İİK’nun 251. Maddesinin II. Fıkrası Üzerine
Bir İnceleme, (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
1999/1, s. 283-295).
2980 – Fedai, Murtaza : İcra Hukukunda Tahliye, (Yüksek Lisans Tezi,2001).
2981 – Gaul, Hans Friedhelm – Yıldırım, Nevhis Deren : İcra Hukuku
Analizleri, İstanbul 2001, (76 s.).
2982 – Gökçe, Erdoğan : Kat Mülkiyeti Yasası Uygulamasından Doğan Ortak
Gider Alacak Davasının Sulh Hukuk İcra Tetkik Mercii, Çok Parselli
Sitelerde Uygulaması ile Bu Davada Yapılan Hatalar, Çözüm
Yolları, (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/7-9, s. 792-825).
2983 – Güneş, İsmail Hakkı : Sözleşme ve Sözleşmeye Dayalı Alacağın
Tahsili, (Mali Çözüm, 2001/55, s. 180-184).
2984 – İnan, Atilla : Tamamı Haczedilemeyen Mallar, (Beklenen Mahalli
İdareler Dergisi, 2001/85, 15-16).
2985 – İyilikli, Ahmet Cahit : Bankaların İşası ve İşas İdaresi, (Yüksek Lisans
Tezi, 2001).
2986 – Kaya, Arslan : Borca Batık Anonim şirketin İflasının Ertelenmesi,
(Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaşgünü Armağanı, İstanbul
2001, s. 279-303).
2987 – Karakoç, Yusuf : Kamu Alacaklarının Tahsili : Kamu İcra Hukuku,
(Mali Hukuk, 2001/93, s. 15-40).
2988 – Karakoç, Yusuf : Kamu Alacaklarının Tahsili : Kamu İcra Hukuku,
(Vergi Sorunları Dergisi, 2001/153, s. 116-195).
2989 – Kıratlı, Aydın : Alacak ve Borç Senetleri Reeskontu ve Özellik Arzeden
Bazı Hususlar, (Vergi Dünyası, 2001/Özel Sayı, s. 27-31).
2990 – Kiraz, Taylan Özgür : Federal Alman Acz Yasasında Tüketiciler
İçin Öngörülmüş Acz Prosedürüne İlişkin Hükümler, (Prof. Dr. Hayri
Domaniç’e 80. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001, c.1, s. 743-753).
2991 – Kiraz, Özgür : Konkordatoya İlişkin Doğrudan Doğruya İflas Halleri,
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c.1., s. 855-876).
2992 – Konyar, Hanife : İcra Hukukunda Menfi Tespit Davası, (Yüksek Lisans
Tezi, 2001).
2993 – Kuru, Baki – Yılmaz, Ejder – Arslan, Ramazan : İcra ve İflas Hukuku
Ders Kitabı, 14. bs., Ankara 2001 (213 s.).
2994 – Mustafaoğlu, Hüsrev : İcra-İflas Hukukunda Rehin ve Rehnin Paraya
Çevrilmesi Yolu İle Takip, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2995 – Musul, Timuçin : Teorik ve Uygulamalı İcra ve İflas Hukuku: İcra
Hukuku, İstanbul 2001.
2996 – Ocaktan, Hasan : Anonim fiirketlerde Sınırlı Sorumluluk İlkesi Karşısında şirket Alacaklarının Korunması, 2000, (178 s.).
2997 – Özyeşil, Fatih Mustafa : Haczedilen Malvarlığının Muhafazasına
İlişkin Tedbirler, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2998 – Özkan, Meral Sungurtekin : Oranlılık İlkesi ve İlkenin İcra Hukukunda
Uygulanması, (Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 177-204).
2999 – Özmen, E. Saba – Belen, Herdem : 3320 Sayılı Yasa Uyarınca Toplanan
Memura İşçiye Konut Edindirme Yardımlarının Sermaye Piyasası
Yoluyla İtfasına İlişkin Hukuksal Sonuçlar, (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e
80. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001, c.1, s. 435-491).
3000 – Taş, Suat : Borçlunnun Bazı Mallarının Haczedilmesinin şüpheli
Alacak Karşılığı Ayrılmasına Etkisi, (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/157, s. 57-63).
3001 – Taş, Suat – Karakış, fierafettin : Konkordato Müessesesi ve Vergi
Hukuku Bakımından Sonuçları, (Vergi Dünyası, 2001/234, s. 89-101).
3002 – Tanrıver, Süha : Konkordato Prosedürünün Islahı ile İlgili Bazı Düşünceler,
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/3, s. 1-9).
3003 – Ulukapı, Ömer : İcra ve İflas Hukuku Uygulamaları, İstanbul 1999,(243 s.).
3004 – Ulukapı, Ömer : Konkordatonun Feshi, Konya, 1998, (318 s.).
3005 – Uyar, Talih : Arttırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemlerle İlgili
Bozma Nedenleri, (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/2, s. 459-482).
3006 – Uyar, Talih : “İhalenin Yapılması Sırasında Hatalı İşlemlerle İlgili”
Bozma Kararı, (Ankara Barosu Dergisi, 2001/3, s. 65-92).
3007 – Uyar, Talih : Sıra Cetveli Düzenlenerek Paraların Paylaştırılması,
(İİY. Mad. 140, 141, 142), (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/7-9, s.707-744).
3008 – Uyar, Talih : İhalenin Bozulması İsteminin Bağlı Olduğu Süre,
(Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2001/111, s. 53-56).
3009 – Uyar, Talih : Yargılamanın Gecikmesi ve Hızlanmasında Özellikle
İcra Hukuku Açısından Hakim, Taraf ve Avukatların Rolü, (Yargı
Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 152-169).
3010 – Uyar, Talih : Takip Talebinin Genel İçeriği (İİY. M. 58), (Prof. Dr.
İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara 2001, s. 163-208).
3011 – Uyar, Talih : Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yolu İle Takiplerde
Borca İtiraz nedenleri (İİY. Mad. 168/5, 169), (Prof. Dr. Turhan
Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 205-268).
3012 – Uyar, Talih : Taşınmaz Satışlarında İhale Bedelinin Ödenmemesi,
(İİY. 133), (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaşgünü Armağanı, İstanbul
2001, c. 1, s, 755-766).
3013 – Uzar, Gökçe Nazar : İcra ve İflas Kanunu’nun Tarihsel Gelişimi,
(Yüksek Lisans Tezi, 2001).
3014 – Uzgören Baykal, Ebru : İflas davasında Depo Kararı (Emri), (Banka
ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2001/1, s. 195-211).
3015 – Yeşilova, Bilgehan : İcra ve İflas Hukukunda Kredi Alacaklarının
Tahsili, (Yüksek Lisans Tezi, 2000).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın