9-Çevre Sorunları Doğal Zenginlikler hukuku

Çevre Sorunları ve Doğal Zenginlikler hukuku bibliyografyası:

a) Genel Olarak
295 – Adıgüzel, fienol : 1960-1980 Döneminde Önemli Siyasal Partilerin
Çevre Sorunlarına Yaklaşımları (Belediye Dergisi, 2001/9, s. 15-24).
296 – “Çevre Dostu Üretimin Geliştirilmesi, Sanayi Atıkları ve Bu Atıkların
Değerlendirilmesi” (Gaziantep Ticaret Odası II. Geleneksel Üniversiteler
Arası Bilim ve Araştırma Yarışması), Gaziantep, 2000 (176 s.).
297 – Erdal, Nedim : Rüzgar Enerjisi (Meteoroloji Mühendisliği, 2001/2, s.
15-22).
298 – Erdal, Nedim : Rüzgar Enerjisi Maliyetleri (Meteoroloji Mühendisli-
ği, 2001/2, s. 35-39).
299 – Güleç, Hüseyin B. : Çevre Hukukunda Mülki İdare Amirlerinin Yetki
ve Sorumlulukları, Malatya 2000 (65 s.).
300 – Güneş, fiule : Uluslararası Çevre Hukukunda Yeni Eğilimler; Karadeniz
Çevre Programı (Doktora Tezi) 2000.
301 – Kayır, Yıldıray : 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na Göre Kirletenin Hukuki
Sorumluluğu (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
302 – Keskin, Tülin : Enerji fiartı Sözleşmesi Enerji Verimliliği İlgili Çevresel
Hususlar Protokolü ve Ülkemizde Yapılması Gerekenler (Enerji
Dünyası, 2001/37, s. 29-32).
303 – Öğütçü, Muhlis : Çevre Kolluk İşlemleri (Doktora Tezi) 2000.
304 – Sander, Faruk – Bolcan, Dilek – Ulucan, Ferda : Çevre Mevzuatı ve
Cam Üretimi (Teknik Bülten, 2001/2, s. 4-9).

b) Çevre Sorunları
306 – Acabey, M. Beşir : Hayvanların Çevreye Verdikleri Zararlardan Do-
ğan Sorumluluk (Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara 2001, s. 84-
106).
307 – Adıgüzel, fienol : 1960-1980 Döneminde Önemli Siyasal Partilerin
Çevre Sorunlarına Yaklaşımları (Belediye Dergisi, 2001/10).
308 – Akbulut, Süleyman : Çevre Kirliliğinin Yaban Hayatı Üzerine Etkileri
(Teknik Bülten, 2001/4, s. 11-14).
309 – Akbulut, Süleyman : Çevre Hakkının Yargı Yoluyla Korunması
(Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 1-21).
310 – Akbulut, Olgun : Çevre Hakkının Yargı Yoluyla Korunması (Adalet
Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 1-21).
311 – Akış, Sevgin : Kuzey Kıbrıs’ta Çevre Bilinci (Doğuş Üniversitesi Dergisi,
2000/1, s. 7-17).
312 – Ceritli, İsmail : Çevreci Hareketin Siyasallaşma Süreci (Cumhuriyet
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001/2,
s. 213-226).
313 – Güneş, Ali İhsan : Çevre Sorunu ve İlgili Mevzuatın Turizm ile İlgili
Yasalar Açısından Değerlendirilmesi (Maltepe Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Dergisi, 2001/2, s. 119-136).
314 – Mutlu, Ahmet : Yerel Yönetimlerin Çevre Politikaları: Çorum Örneği (Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/8, s. 31-47).
315 – Sancaklı, Kutşın, Köktürk : Çöpteki Orman : Atık Kağıtlar (Yeşil
Atlas, 1999/2, s. 92-95).
316 – fiahin, Yusuf : Uluslararası Ticari Tahkimle İlgili Anayasa Değişikli-
ğinin Çevresel Boyutu Üzerine (Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
2000/1, s. 215-229).
317 – Turan, Aziz : Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası (Uluslararası İlişkilerde
Olaylar ve Yorumlar, 2001/36, s. 47-57).
318 – Zülüşü, Hafize : Çevre Sorunları ve Atık Yönetimi (Yerel Yönetim
ve Denetim, 2001/1, s. 49-60).

c) Deniz / Kıyı
319 – Pazarcı, Hüseyin (Çev. Esra Dardağan) : Hukuk Müşavirinin, Devletlerin
Deniz alanları Hakkındaki Politikasına Katkıda Bulunması
(Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vecdi Aral’a Armağan, Kocaeli
2001, s. 231-246).
320 – Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı : Türk
Denizciliğinde Kabotaj, Ankara 2001.

d) Enerji / Elektrik / Su / Gaz
321 – Akçollu, Fatma Yeşim : Enerji Sektöründe Rekabet ve Regülasyon
(Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (92 s.).
322 – Arabul, Hüseyin : Elektrik Piyasası Kanunu Hakkında İnceleme ve
İrdelemeler (Enerji Dünyası, 2001/35, s. 9-14).
323 – Doğalgaz Kanunu Üzerine (Mülkiye, 2001/228, s. 217-222).
324 – Durak, Murat : Rüzgar Enerjisi (Meteoroloji Mühendisliği, 2001/2, s.
26-28).
325 – Elbek, Ahmet Göker – Çıra, Ejdel – Emiroğlu, Dilek : Su Ürünleri
Yönetmeliği, İzmir 2001 (172 s.).
326 – Elektrik Piyasası Yasası Tasarısı Hakkında Dünya Enerji Konseyi
Türk Milli Komitesi’nin Görüş ve Öneriler (Enerji Dünyası, 2000-
2001/33-34, s. 50-52).
327 – Ercins, Gülay : Ortadoğu’da Su Sorunu ve Türkiye’nin Soruna Yaklaşı
mı (Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 2000/24, s. 311-319).
328 – Harmancı, Mehmet Naci : Doğal Gaz Piyasası Yasası Forumu (Enerji
Dünyası, 2001/39, s. 25-29).
329 – Hayli, Selçuk : Rüzgar Enerjisinin Önemi, Dünya’da ve Türkiye’deki
Durumu (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001/1, s. 1-26).
330 – Hidro-Politik Açıdan Güneydoğu Anadolu Projesi (Meteoroloji Mühendisli
ği, 2001/1, s. 43-49).
331 – Özbey, Nurullah : İçtiğimiz Sular ve Biz (Meteoroloji Mühendisliği,
2001/1, s. 19-20).
332 – Sevaioğlu, Osman : Elektrik Sektöründe Rekabet ve Yeni Elektrik Piyasası
Kanunu (Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara
2001, s. 53-85).
333 – Soysal, Cengiz : Rekabet Perspektifinden Türkiye Akaryakıt Sektörü
(Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi) Ankara 2001 (78 s.).
334 – fien, Zekai : Rüzgar Enerjisi ve Türkiye Gerçeği (Meteoroloji Mühendisli
ği, 2001/2, s. 29-34).
335 – Türkyılmaz, Oğuz : Doğal Gaz Yasası Neler Getiriyor? [Söyleşi]
(Ekonomik Forum, 2001/6, s. 34-37).

e) Maden Hukuku
336 – Acar, Birol : Madenlerde Amortisman Uygulaması (Vergici ve Muhasebeciyle
Diyalog, 2001/159, s. 91-94).
337 – Çelik, Kenan – Kalaycı, Cemalettin : Azeri Petrolünün Dünü ve Bugünü
(Avrasya Etüdleri, 1999/16, s. 105-128).
338 – Özdamar, Demet : Maden Hakkının Verilmesi ve Bu Hakkın Devri
(Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 119-148).
339 – Yüzen, Tuncer : Türkiye’de Petrol Aramacılığı ve Sayıştay Kararının
Buna Etkisi (Mali Hukuk, 2001/92, s. 48-53).

f) Orman Hukuku / Av
340 – Boydak, Melih : Ağaçların Geleceği: Orman Ekonomisi (Yeşil Atlas,
1999/Çevre Özel Sayısı, s. 24-31).
341 – Çağlar, Yücel : Ormancılığımız ve Ormanlarımız Neden Kimler İçin
Nasıl Özelleştiriliyor, Ankara 2001 (32 s.).
342 – Daşdemir, İsmet : Türkiye’de Ormancılık Sektörünün Özellikleri
(DOA Dergisi (Journal of DOA) 2000/6, s. 37-55).
343 – Günay, Erhan : Uygulamalı – Örnekli – İçtihatlı ve Notlu Orman Ceza
Davaları Usul ve Esasları, Ankara 2001 (365 s.).
344 – Mitchell, John G.: Arktik Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı (National
Geographic Türkiye, 2001/4, s. 138-147).
345 – Sönmezışık, Salih : Ormancılıkla İlgili Yasalarda Yapılan Değişiklik
Tasarısı (Orman Mühendisliği, 2001/1-2, s. 5-10).

g) Turizm
346 – Atay, Lütfi : Seyahat Acentalığı Faaliyetlerinin Hukuksal Açıdan İncelenmesi
(Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
2000/4, s. 28-41).
347 – Çiçek, Olgun – Özgen, Işıl : Avrupa Birliği’nde Turist Hakları ve
Adaylık Sürecinde Türkiye’deki Uygulamalar (Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001/3, s. 139-153).
348 – Çitil, Nursel : Legal Status of Tourism Workers (Yüksek Lisans Tezi)
2000.
349 – Günlü, Ebru : Turizm İşletmelerinde Etkin Haberleşmeyi Sınırlayan
Faktörler ve Haberleşmenin Önemi (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001/3, s. 154-163).
350 – Keşli, Ahmet T.: Vize Alınamaması Sebebiyle Uluslararası Turların
Gerçekleştirilememesinden Doğan Hukuki Sorumluluk (Prof. Dr.
Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 917-
949).
351 – Oto, fienay : Turizmi Teşvik Mevzuatı (Vergi Sorunları Dergisi,
2001/154, s. 14-22).
352 – Seyahat Endüstrisinin Yeni Aktörü: e-Seyahat (Ekonomik Forum
2001/8, s. 68-71).
353 – Türkmen, Nedim : Turizm Sektörünün Vergilendirilme Sorunları ve
Çözüm Önerileri (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/156, s. 11-18).
354 – Uçkun, Seher – Uçkun, C. Gazi : Turizm, Çevre ve Belediyelerimiz
(Yerel Yönetim ve Denetim, 2001/8, s. 48-51).
355 – Unur, Kamil : Turizmin Türkiye’nin Ödemeler Dengesine Etkisinin
Analizi (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
2000/3, s. 192-221).
356 – Ünlüönen, Kurban : Turizm Sektöründe Tüketicinin Bilgilendirilme
Hakkı Üzerine Bir Araştırma (Turizm Akademik, 2000/1, s. 66-73).

h) Gıda
357 – Akış, Ercüment : Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine
Dair 560 Sayılı KHK (Belediye Dergisi, 2001/9, s. 25-37).
358 – Akış, Ercüment : Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine
Dair 560 Sayılı KHK (Belediye Dergisi, 2001/10, s. 24-31).
359 – Demirbaş, Nevin : Türkiye’de Toptancı Halleri ile İlgili Yasal Düzenlemelerin
Meyve-Sebze Üretim ve Pazarlama Politikalarının Başarısı
Üzerine Etkileri: İzmir İli Örneği, 2001 (112 s.).
360 – Er, Celal : fieker Kanunu ve Getirdikleri (Türk-Koop Ekin, 2001/16,
s. 8-14).
361 – İlbeği, İbrahim : Türk Gıda Mevzuatı ve Gıda Kontrol Uygulamaları
(Türktarım, 2001/141, s. 14-17).
362 – Kocalar, Salih : İspirto, ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında 4619 Sayılı Kanunun Getirdikleri Üzerine
Düşünce ve Eleştiriler (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi,
2001/110, s. 87-91).
363 – Korkut, Halis – Bektaş, Songül : Türk Gıda Mevzuatındaki Değişim
(Gıda Teknolojisi, 2001/5, s. 22-24).
364 – Surlu, Bige A. – Surlu, M. Handan – Güler, Çağatay : 2000 Yılında
Gıda Hukuku ile İlgili Davaların Yargıtay Sonuçlarının İncelenmesi
(Sağlık ve Toplum, 2001/4, s. 17-26).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın