Idari Yargı itiraz mercileri

IDARI YARGIDA ITIRAZ MERCILERI

1- Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının itiraz mercii olduğu haller :
Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında Danıştay dava dairelerince verilen kararlara karşı, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına itiraz edilebilir. (2577/27-6) –itiraz süresi 7 gün-

 
2- Danıştay Üçüncü Dairesi’nin itiraz mercii olduğu haller :

Birden fazla yargı çevresinde görülen davaların veya bir kısmı Danıştay’da bulunan davaların bağlantılı olduğu yolundaki iddialar hakkında vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı Danıştay Üçüncü Dairesi’ne itiraz edilebilir. (2575/27-a, 2577/38-2,3) –itiraz süresi 15 gün-

3- Danıştay Onuncu Dairesi’nin itiraz mercii olduğu haller :

Birden fazla yargı çevresinde görülen davaların veya bir kısmı Danıştay’da bulunan davaların bağlantılı olduğu yolundaki iddialar hakkında idare mahkemelerince verilen kararlara karşı Danıştay Onuncu Dairesi’ne itiraz edilebilir. (2575/34, 2577/38-2,3) –itiraz süresi 15 gün-

4- Bölge idare mahkemelerinin yargı çevreleri dahilinde itiraz mercii olduğu haller :

İDARE MAHKEMELERİNİN, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE İTİRAZ EDİLEBİLEN NİHAİ KARARLARI :  (itiraz süresi: 30 gün)

1- İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak heyet halinde verilen nihai kararlar, (2577/45-1/a)

2- Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak heyet halinde verilen nihai kararlar, (2577/45-1/b)

3- 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak heyet halinde verilen nihai kararlar, (2577/45-1/c)

4- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak heyet halinde verilen nihai kararlar, (2577/45-1/d)

5- Konusu belli parayı içeren ve uyuşmazlık miktarı  5.390,- YTL’yi aşmayan idari işlemlere karşı açılan iptal davaları (2576/7-1/a) ile uyuşmazlık miktarı 5.390,- YTL’yi lirayı aşmayan tam yargı (tazminat) davalarında (2576/7-1/b) idare mahkemesi hakimlerinden biri tarafından verilen kararlar.

VERGİ MAHKEMELERİNİN, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE İTİRAZ EDİLEBİLEN NİHAİ KARARLARI :  (itiraz süresi: 30 gün)

1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak heyet halinde verilen nihai kararlar, (2577/45-1/e)

2- Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin olan ve toplam değeri 5.390,- YTL’yi aşmayan davalarla,  bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin olup toplam değeri 5.390,- YTL’yi aşmayan davalarda (2576/7-2) vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından verilen kararlar.

MAHKEMELERİN, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE İTİRAZ EDİLEBİLEN DİĞER kararlarI :

1- Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlar, (2577/27-6)  –itiraz süresi: 7 gün-

2- Aynı yargı çevresindeki mahkemelerde bulunan davaların bağlantılı olduğu yolundaki iddialar hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar, (2577/42-1)  –itiraz süresi 15 gün-
 
5- Bölge idare mahkemelerinin yargı çevreleri haricinde itiraz mercii olduğu haller :

İlk derece mahkemelerce verilen kararların bozulması istemiyle yapılan müracaatların incelenmesi sırasında bölge idare mahkemelerinin yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verdikleri kararlara karşı ancak yargı çevresi haricindeki en yakın bölge idare mahkemelerine itiraz edilebilir, (2577/27-6)  –itiraz süresi: 7 gün-

6- Nöbetçi mahkemelerin itiraz mercii olduğu haller :

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında çalışmaya  ara verme (adli tatil) süresi içinde idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı ancak yargı çevresi haricindeki en yakın nöbetçi mahkemeye itiraz edilebilir, (2577/27-6)  –itiraz süresi: 7 gün-

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ :

 

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ :

 

İTİRAZ MERCİİ  :

 

 

 

 

 1-

Adana Bölge İdare Mahkemesi

 

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi

 2-

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

 

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi

 3-

Antalya Bölge İdare Mahkemesi

 

Denizli Bölge İdare Mahkemesi

 4-

Aydın Bölge İdare Mahkemesi

 

Denizli Bölge İdare Mahkemesi

 5-

Bursa Bölge İdare Mahkemesi

 

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi

 6-

Denizli Bölge İdare Mahkemesi

 

Aydın Bölge İdare Mahkemesi

 7-

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi

 

Malatya Bölge İdare Mahkemesi

 8-

Edirne Bölge İdare Mahkemesi

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi

 9-

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi

 

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi

10-

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi

 

Bursa Bölge İdare Mahkemesi

11-

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi

 

Adana Bölge İdare Mahkemesi

12-

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi

 

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi

13-

İzmir Bölge İdare Mahkemesi

 

Manisa Bölge İdare Mahkemesi

14-

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi

 

Sivas Bölge İdare Mahkemesi

15-

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

16-

Konya Bölge İdare Mahkemesi

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

17-

Malatya Bölge İdare Mahkemesi

 

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi

18-

Manisa Bölge İdare Mahkemesi

 

İzmir Bölge İdare Mahkemesi

19-

Ordu Bölge İdare Mahkemesi

 

Samsun Bölge İdare Mahkemesi

20-

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi

21-

Samsun Bölge İdare Mahkemesi

 

Ordu Bölge İdare Mahkemesi

22-

Sivas Bölge İdare Mahkemesi

 

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi

23-

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi

 

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi

24-

Van Bölge İdare Mahkemesi

 

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi

25-

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi

 

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi

 

 

 

İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ :

 

İDARE MAHKEMESİ :

 

İTİRAZ MERCİİ  :

 

 

 

 

 1-

Adana İdare Mahkemesi

 

Adana Bölge İdare Mahkemesi

 2-

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi

 

Denizli Bölge İdare Mahkemesi

 3-

Ankara İdare Mahkemesi

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

 4-

Antalya İdare Mahkemesi

 

Antalya Bölge İdare Mahkemesi

 5-

Aydın İdare Mahkemesi

 

Aydın Bölge İdare Mahkemesi

 6-

Çorum İdare Mahkemesi

 

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi

 7-

Bursa İdare Mahkemesi

 

Bursa Bölge İdare Mahkemesi

 8-

Denizli İdare Mahkemesi

 

Denizli Bölge İdare Mahkemesi

 9-

Diyarbakır İdare Mahkemesi

 

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi

10-

Edirne İdare Mahkemesi

 

Edirne Bölge İdare Mahkemesi

11-

Elazığ İdare Mahkemesi

 

Malatya Bölge İdare Mahkemesi

12-

Erzurum İdare Mahkemesi

 

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi

13-

Eskişehir İdare Mahkemesi

 

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi

14-

Gaziantep İdare Mahkemesi

 

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi

15-

İstanbul İdare Mahkemesi

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi

16-

İzmir İdare Mahkemesi

 

İzmir Bölge İdare Mahkemesi

17-

Kastamonu İdare Mahkemesi

 

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi

18-

Kayseri İdare Mahkemesi

 

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi

19-

Kırıkkale İdare Mahkemesi

 

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi

20-

Konya İdare Mahkemesi

 

Konya Bölge İdare Mahkemesi

21-

Malatya İdare Mahkemesi

 

Malatya Bölge İdare Mahkemesi

22-

Manisa İdare Mahkemesi

 

Manisa Bölge İdare Mahkemesi

23-

Mersin İdare Mahkemesi

 

Adana Bölge İdare Mahkemesi

24-

Muğla İdare Mahkemesi

 

Aydın Bölge İdare Mahkemesi

25-

Ordu İdare Mahkemesi

 

Ordu Bölge İdare Mahkemesi

26-

Sakarya İdare Mahkemesi

 

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi

27-

Samsun İdare Mahkemesi

 

Samsun Bölge İdare Mahkemesi

28-

Sivas İdare Mahkemesi

 

Sivas Bölge İdare Mahkemesi

29-

Trabzon İdare Mahkemesi

 

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi

30-

Van İdare Mahkemesi

 

Van Bölge İdare Mahkemesi

31-

Zonguldak İdare Mahkemesi

 

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi

 

 

VERGİ MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ :

 

VERGİ MAHKEMESİ  :

 

İTİRAZ MERCİİ  :

 

 

 

 

 1-

Adana Vergi Mahkemesi

 

Adana Bölge İdare Mahkemesi

 2-

Ankara Vergi Mahkemesi

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

 3-

Antalya Vergi Mahkemesi

 

Antalya Bölge İdare Mahkemesi

 4-

Aydın Vergi Mahkemesi

 

Aydın Bölge İdare Mahkemesi

 5-

Balıkesir Vergi Mahkemesi

 

Bursa Bölge İdare Mahkemesi

 6-

Bursa Vergi Mahkemesi

 

Bursa Bölge İdare Mahkemesi

 7-

Denizli Vergi Mahkemesi

 

Denizli Bölge İdare Mahkemesi

 8-

Diyarbakır Vergi Mahkemesi

 

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi

 9-

Edirne Vergi Mahkemesi

 

Edirne Bölge İdare Mahkemesi

10-

Erzurum Vergi Mahkemesi

 

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi

11-

Eskişehir Vergi Mahkemesi

 

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi

12-

Gaziantep Vergi Mahkemesi

 

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi

13-

Hatay Vergi Mahkemesi

 

Adana Bölge İdare Mahkemesi

14-

İstanbul Vergi Mahkemesi

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi

15-

İzmir Vergi Mahkemesi

 

İzmir Bölge İdare Mahkemesi

16-

Kayseri Vergi Mahkemesi

 

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi

17-

Kırıkkale Vergi Mahkemesi

 

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi

18-

Kocaeli Vergi Mahkemesi

 

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi

19-

Konya Vergi Mahkemesi

 

Konya Bölge İdare Mahkemesi

20-

Malatya Vergi Mahkemesi

 

Malatya Bölge İdare Mahkemesi

21-

Manisa Vergi Mahkemesi

 

Manisa Bölge İdare Mahkemesi

22-

Mersin Vergi Mahkemesi

 

Adana Bölge İdare Mahkemesi

23-

Ordu Vergi Mahkemesi

 

Ordu Bölge İdare Mahkemesi

24-

Sakarya Vergi Mahkemesi

 

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi

25-

Samsun Vergi Mahkemesi

 

Samsun Bölge İdare Mahkemesi

26-

Sivas Vergi Mahkemesi

 

Sivas Bölge İdare Mahkemesi

27-

Tekirdağ Vergi Mahkemesi

 

Edirne Bölge İdare Mahkemesi

28-

Trabzon Vergi Mahkemesi

 

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi

29-

Van Vergi Mahkemesi

 

Van Bölge İdare Mahkemesi

30-

Zonguldak Vergi Mahkemesi

 

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi

 

Yazar: Hakim Ali İhsan TEMEL

Bu yazı Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın